Підручник українська мова 6 клас - О.В. Заболотний

Морфологія. Орфографія. Елементи стилістики


Дієслово


§ 61. СПОСОБИ ТВОРЕННЯ ДІЄСЛІВ


528

Про те, як творимо дієслова, та про особливості їхнього розбору за будовою

ПРИГАДАЙМО. Які є способи словотвору?

529

Розгляньте зразки творення дієслів. На основі спостереження зробіть висновок, якими способами творимо дієслова.

за+бігати <- бігати жарт+ува-ти <— жарт по+легш+и-ти <— легший

Похідні дієслова

Похідні дієслова найчастіше творимо від основ дієслів, іменників, прикметників, числівників, рідше - від займенників, прислівників, вигуків.

Способи творення

Дієслова творимо трьома способами:

✵  префіксальним: летіти —> долетіти, друкувати —> надрукувати, холонути —> охолонути, глянути —> виглянути, кинути —> вкинути;

✵  суфіксальним: обід —> обідати, літо —> літувати, білий —> біліти, білити, як —> якати, охолодити —> охолоджувати;

✵  префіксально-суфіксальним: земля —> заземлити, смисл —> осмислити, закон —> узаконити, хапати —> охопити.

530

Виконайте письмово словотвірний розбір дієслів.

Дійти, червоніти, мандрувати, відшукати, відшукувати, збудувати, переписати, переписувати.

531

ПОПРАЦЮЙТЕ В ПАРАХ. Оберіть одне з дієслів. Утворіть від свого слова префіксальним способом якнайбільше нових дієслів і запишіть. Хто з вас утворив найбільше слів?

Носити, ділити.

ЗВЕРНІТЬ УВАГУ!

Російським дієслівним суфіксам -ова- -ева-, -ива-, -ыва-, -ствова-, -ирова- відповідає український суфікс 

Російському префіксу из- (ис-) відповідає український префікс ви-, рідше - 532

Перекладіть і запишіть слова українською мовою, за потреби скориставшись перекладним словником. Виділіть суфікси і префікси. Порівняйте використані суфікси і префікси в словах обох мов.

Торговать, танцевать, протягивать, угадывать, учительствовать, фантазировать, раздумывать, изготовлять, измерять, исправлять, исключать, испортить, возвышать, вздрагивать.

533

Утворіть від поданих спів і запишіть дієслова, використавши один із суфіксів: -а-(-я-), -и-, -ува-(-юва-).Суфікси виділіть.

Адреса, фотограф, обід, червоний, сідло, весло, ніч, салют, слабий, загадка, стріла, щастя.

534

І. Від поданих спів утворіть і запишіть дієслова за допомогою префікса з- (зі-,с-). Обґрунтуйте написання. Чи змінюватиметься при цьому вид дієслова?

Ходити, писати, шити, губити, топтати, кидати, ховати, фантазувати, єднати, сипати, чистити, брати, вести, косити, штовхнути, їсти, юрмитися, хотіти, куштувати, танцювати, грати.

II. З двома перехідними дієсловами складіть і запишіть два речення: перше - з однорідними членами, друге - із звертанням.

535

Утворіть усі можливі форми умовного, дійсного та наказового способів поданих дієслів. Виділіть формотворчі суфікси.

Дзвеніти, допомогти.

536

Прочитайте записані парами слова. Поміркуйте, з якою метою в українській мові вживають паралельні форми дієслів з префіксами у- і в-. Складіть і запишіть два речення із словами однієї пари (на вибір).

Розбір дієслова як частини мови

Послідовність розбору

1.  Частина мови.

2.  Початкова форма (інфінітив).

3.  Вид (доконаний, не доконаний).

4.  Перехідне чи неперехідне.

5.  Спосіб (дійсний, умовний, наказовий).

6.  Час (для дієслів дійсного способу).

7.  Особа (для теперішнього і майбутнього часу).

8.  Рід (для минулого часу в однині).

9.  Число.

10. Дієвідміна (I, II).

11. Синтаксична роль.

Зразок усного розбору

Вишивала мама татові сорочку, вибирала нитки ясні, мов живі (Л. Завіщана).

Вишивала - дієслово, початкова форма - вишивати, недоконаний вид, перехідне, дійсний спосіб, минулий час, жіночий рід, однина, І дієвідміна, у реченні - присудок.

Зразок письмового розбору

Вишивала - дієсл., п. ф. вишивати, недокон. вид, перех., дійсн. спосіб, мин. час, ж. p., одн., І дієвідм., присудок.

537

Прочитайте речення. Випишіть дієслова, розберіть їх усно як частину мови. Розбір трьох з них запишіть.

1. Послухаймо вечір, послухаймо зірку, що закотилась у твої долоні (Н. Грач). 2. У вікно знадвору насторожено дивився темний осінній вечір (О. Донченко). 3. Заглядає ніч у вічі, в чорнім небі світять зорі (М. Рильський). 4. Намалюй мені ніч, коли падають зорі (М. Петренко).


Personalised Essay Writing Service for You

Відвідайте наш новий сайт - Матеріали для Нової української школи - планування, розробки уроків, дидактичні та методичні матеріали, підручники та зошити