Підручник українська мова 6 клас - О.В. Заболотний

ПОВТОРЕННЯ В КІНЦІ РОКУ


§ 63. МОРФОЛОГІЯ. ОРФОГРАФІЯ. ЕЛЕМЕНТИ СТИЛІСТИКИ


542

І. Прочитайте текст. Визначте тематичні речення та ключові слова. Дайте відповідь на запитання, сформульоване в заголовку.

ЧОГО ЯБЛУКА СТАЛИ КИСЛІ?

Мишкові й Дмитрикові захотілося чужих яблук. Гарячого липневого дня вони перелізли через низький тин саду. Вилізли на гіллясту яблуню та й їдять. Яблука ще не доспіли, але хлопчикам вони здалися солодкими.


Коли це в сад непомітно прийшов сусід. Він побачив Мишка й Дмитрика та й каже: «А чого це ви ховаєтеся на яблуні? Злазьте, нарвіть великих яблук, сідайте і їжте на здоров’я».

Хлопчики зашарілися від сорому, позлазили з яблуні. Привіталися із садівником, нарвали яблук, посідали на зеленій траві та й їдять. Але ті яблука стали кислими. Хлопчики аж очі позаплющували від оскоми (За В. Сухомлинським).

II. Виконайте завдання до тексту (усно).

1. Знайдіть у тексті по два іменники, прикметники, займенники й дієслова. Поясніть роль цих частин мови.

2. Укажіть засоби зв’язку речень у першому абзаці. Чи є з-поміж цих засобів займенник?

3. Складіть за змістом тексту одне речення з іменником у формі кличного відмінка (із звертанням).

4. Знайдіть у тексті дієслова теперішнього часу, ужиті в значенні минулого часу. З якою метою автор використовує цей стилістичний засіб?

5. Знайдіть речення з прямою мовою і перебудуйте його на речення без прямої мови. Чи залишилися у вашому реченні дієслова у формі наказового способу? ж 6. Стисло перекажіть прочитане.

III. Поясніть, до яких видів мовленнєвої діяльності ви вдавалися, виконуючи вправу.

543

Поясніть, як ви розумієте подані прислів’я. Складіть і запишіть невеликий роздум (5-7 речень) на тему одного з них. Використайте неозначену форму дієслова й означальний займенник.

1. Не одяг прикрашає людину, а добрі справи.

2. Із замуленого джерела води не нап’єшся.

544

І. Поставте іменники у формі кличного відмінка й запишіть. З одним іменником у цій формі складіть усно речення.

Олексій, Оленка, Віктор, Марія Петрівна, Сергій Григорович, директор, добродій, земля, друг, Дніпро, Україна.

II. Від виділеного іменника утворіть і запишіть чоловіче й жіноче ім'я по батькові.

545

Запишіть іменники у формі орудного відмінка однини. Поясніть написання.

Екскурсант, чебрець, сторож, кущ, прибій, гість, господар, любов, старість, подорож, мить.

546

І. Прочитайте текст. Визначте його тип і стиль мовлення. Що ви дізналися із цього тексту про метеликів, які поширені в Україні?

КРИЛАТІ МАНДРІВНИКИ

Серед метеликів є чимало мандрівників, які, мов перелітні птахи, відлітають зимувати в теплі краї.

Найкраще серед перелітних метеликів вивчені великі та яскраві монархи - мешканці США і Канади. Долаючи понад три тисячі кілометрів, вони летять восени в теплі краї. Частина з них зимує в Південній Каліфорнії. Там ростуть так звані метеликові дерева, на яких із року в рік і зимують монархи. Багато туристів приїжджає подивитися на цю красу. За кинутий у метеликів камінь або іншу шкоду, завдану їм, стягується великий штраф.

Серед метеликів, поширених в Україні, також є перелітні, наприклад чортополохівка. Виявилося, що ці світло-бурі, звичні в наших краях метелики восени збираються величезними зграями й відлітають за тисячі кілометрів, долаючи Середземне море та гори, щоб перезимувати в Африці (За Є. Гуменко).

II. Виконайте завдання до тексту.

1. ПОПРАЦЮЙТЕ В ПАРАХ. Поставте один одному запитання за змістом прочитаного. Дайте відповідь на запитання однокласника (однокласниці).

2. Випишіть два словосполучення «іменник + прикметник». Запишіть у дужках рід, число і відмінок цих слів. Поставте питання від головного слова до залежного.

3. Утворіть і запишіть просту і складену форми ступенів порівняння двох прикметників з тексту (на вибір).

4. Знайдіть словосполучення з присвійним займенником. Складіть із цим словосполученням речення.

5. Розберіть за будовою виділені слова і визначте спосіб їхнього творення. Поясніть написання.

6. Знайдіть власні назви та поясніть їхнє написання.

547

Прочитайте вголос текст, чітко вимовляючи числівники. У якому відмінку їх ужито?

У плаванні чудові результати показують кити (до 40 км за годину), кальмари (до 55 км за годину), дельфіни (до 37 км за годину). Чемпіоном серед риб вважається риба-меч, яка розвиває швидкість до 135 км за годину. Серед жителів повітряного океану рекорд швидкості належить золотавому орлу (до 160 км за годину) (З довідника).

548

Спишіть слова, розкриваючи дужки. Підкресліть і поясніть орфограми.

Печ(е,и)во, мороз(е,и)во, нож(е,и)чок, книж(е,и)чка, тін(н)ю, (не)милість, (не)щадний, матч(о,е)вий, дощ(о,е)вий, пари(з,жс)ький, бджолин(н)ий, здоровен(н)ий, (осінньо)зимовий, (міні)пекарня, (шести)денний, шіст(ь)десят, дев’ят(ь)сот, (ні)який, (будь)хто, будь(до)кого, пиш(е,и)ш, ход(е,и)ш.

549

І. Спишіть речення, розкриваючи дужки. Поясніть вивчені орфограми.

1. В’їжджає в степ ч(е,и)рвоне літо на (не)загнуздан(н)ім коні (В. Підпалий). 2. Рої бджолин(н)і золоті над гречкою про літо дзвонять (В. Підпалий). 3. Краса благословен(н)ого спокою зійшла на нас в усій своїй красі (І. Гнатюк). 4. Заметена снігами хата ледь блимала (не)великими вікнами з-під сивих брів (І. Цюпа). 5. І серця жар, і пломенистий зір я прон(е,и)су у всяку хуртовину всім (не)другам моїм наперекір (А. Малишко).

II. Хто швидше за інших знайде речення, у якому вжито чотири займенники? А речення з п’ятьма іменниками?

III. Підкресліть члени речення в першому реченні.

IV. Розберіть виділені слова як частину мови (письмово).

550

І. Прочитайте текст і опишіть усно зображене на ілюстрації. У чому краса свята Івана Купала?

ОЙ НА ІВАНА ТА Й НА КУПАЛА…

Свято Івана Купала, яке відзначають у липні, - одне з найкращих народних дійств.

Усім селом збиралися біля річки чи ставу. Парубки розпалювали багаття, а дівчата неподалік* закопували принесену з лісу березову гілку, прикрашену квітами та стрічками**. Її називали Мареною.

Цього вечора кожному учасникові годилося перескочити через вогонь, щоб у такий спосіб очиститися від злих сил.

Після цього дівчата йшли до річки і пускали за течією по два віночки. На кожному з них мала горіти свічка. Якщо два віночки спливалися докупи, то вважалося, що їхня власниця скоро вийде заміж.


А. Вишневська. Свято Івана Купала

За народними віруваннями, обов’язково годилося на Купайла скупатися або бодай облитися джерельною водою - на щастя й здоров’я.

Найсміливіші хлопці йшли до лісу, щоб зірвати цвіт папороті. Кажуть, що вона цвіте в ніч із 6 на 7 липня. Хто її зірве, той одержить усі підземні скарби, розумітиме мову звірів (За В. Скуратівським).

*Неподалік - рос. неподалёку.

**Стрічка - рос. лента.

II. Уявіть, що ви з товаришем, який приїхав з-за кордону, вирішили піти на свято Івана Купала. Ваш товариш іде вперше, а тому просить розказати, що він зможе там побачити. Перебудуйте усно текст, замінюючи дієслова минулого часу дієсловами майбутнього часу.

551

ПОСПІЛКУЙТЕСЯ. Яке народне свято вам подобається найбільше? Чим саме?

552

Перекладіть текст українською мовою і запишіть. Скористайтеся поданим нижче словничком.

Гуси перестали щипать траву, подняли головы. Первые капли дождя полоснули по лопухам кувшинок. Я едва успел набросить на себя плащ, как туча прорвалась и обрушилась холодным косым ливнем. Серое небо глухо шуршало, серая вода в реке шипела и пенилась. С треском лопались просечённые лопухи кувшинок. Гуси замерли в траве, тревожно перекликались (По Е. Носову).

Словничок

Едва - укр. ледь.

Ливень - укр. злива.

Просечённый - укр. просічений.

Кувшинка - укр. латаття.

Перекликаться - укр. перегукуватися.

553

Відредагуйте усно речення. Слова яких частин мови вжито неправильно? Скористайтеся поданою нижче рубрикою «Культура мовлення».

1. Не мішайте мені виконувати домашнє завдання. 2. Слідуючого тижня розпочнеться виставка картин. 3. Кожен батько й мати переживають за своїх дітей. 4. Учитель дав завдання перевести текст українською мовою.

Культура мовлення

За дітей хвилюються; важкий час переживають.

Вчитися заважають; кашу ложкою мішають.

Текст перекладають; бабусю через дорогу переводять.

554

Прочитайте текст. Чи помітили ви суржикові слова? Які слова вжито в невластивому їм значенні? Відредагуйте усно текст. За потреби скористайтеся відповідями в додатку.

Назар являється учнем п’ятого класу. Він старанно відноситься до навчання, приймає участь у художній самодіяльності. На уроках уважний, не мішає іншим, на любі запитання з підручника може дати вірну відповідь. На слідуючому занятті гуртка, яке відбудеться через дві неділі, він виступить із цікавим повідомленням.

555

ПОПРАЦЮЙТЕ В ПАРАХ. Складіть і розіграйте за особами діалог, можливий в одній з описаних ситуацій. Використайте звертання та вставні слова.

ВАРІАНТ А. Уявіть, що ви маєте 5 годин вільного часу в чужому місті. У перехожого запитайте про визначні місця, заклад громадського харчування з типовим місцевим меню, попросіть зробити позначки на карті.

ВАРІАНТ Б. На канікулах ваш однокласник планує поїхати відпочивати до своєї бабусі. Розпитайте в нього, де живе бабуся, яка там природа, як він буде проводити вільний час.

556

ПОСПІЛКУЙТЕСЯ. Які ваші плани на літні канікули?


Personalised Essay Writing Service for You

Відвідайте наш новий сайт - Матеріали для Нової української школи - планування, розробки уроків, дидактичні та методичні матеріали, підручники та зошити