Підручник українська мова 6 клас - О.П. Глазова

СЛОВОТВІР. ОРФОГРАФІЯ


§ 14. ПЕРЕХІД СЛІВ ІЗ ОДНІЄЇ ЧАСТИНИ МОВИ В ІНШУ


Нові слова можуть утворюватися шляхом переходу однієї частини мови в іншу. Так, прикметник може перейти в іменник (набережна, черговий), іменник — у прислівник (зимою, кругом).

ПОРІВНЯЙТЕ:

Старий Дніпро синів унизу.

Старий увійшов до хати,

П. Куліш

помолився до образів.


П. Куліш:

Весною запахло, весною.

Весною не ледарюй, а працюй.

В. Сосюра


Народна творчість

154. Прочитайте. Визначте, якими частинами мови є виділені в кожному з речень слова.

1.  Кошовий отаман від імені січового товариства вступав у дипломатичні стосунки з іноземними державами (3 підручника).

2.  Од козачої відваги втік паша, як битий лис. Кошовий обняв Нетягу: «Добре, сину, потрудивсь!» (Б. Олійник). 3. Сніг на верхів'ї узгір'я блищить так яскраво, що здається не раз, мов займаються раптом вогні вартові (Леся Українка). 4. Вартовий був балакучий, як перукар або зубний лікар (П. Загребельний).

- Поясніть, чи змінюється із переходом слова в іншу частину мови його синтаксична роль у реченні. Покажіть це на прикладах.

✵ Поясніть, чи змінилося лексичне значення виділених слів через їхній перехід в інші частини мови.

155. Перепишіть. Слова, що з однієї частини мови перейшли в іншу, підкресліть. Витлумачте їхні лексичні значення.

1. Академік Володимир Вернадський — геніальний учений (3 журналу «Рідна школа»). 2. Сучасне завжди по дорозі з минулого в майбутнє (О. Довженко). 3. Ідуть перехожі невпинним прибоєм (В. Сосюра). 4. «Пора молоду виряджати до молодого!» — гукає дружко (Панас Мирний). 5. «Ясьогодні чергова!» — хвалиться Маринка (Н. Забіла).

- Поясніть розділові знаки в реченнях із прямою мовою.

✵ Зі словами військовий, булочна, чайна складіть по два речення так, щоб ці слова були різними частинами мови.

156. І 3 поданими словами складіть і запишіть висловлювання на тему «Свято в нашій школі». Подані слова використовуйте то як прикметники, то як іменники.

Випускний, учительська, знайомий, набережна.

ХОЧУ І МОЖУ! ЗНАЮ І РОЗПОВІДАЮ!

Запитання і завдання для самоперевірки

♦   Що вивчає словотвір?

♦    Що таке твірне слово? Твірна основа? Наведіть приклади.

♦   Які є способи словотворення?

♦   У чому полягає суфіксальний спосіб? Префіксальний? Наведіть приклади слів, утворених цими способами.

♦   Розкажіть про Префіксально-суфіксальний спосіб словотворення.

♦   Наведіть приклади слів, утворених безафіксним способом.

♦   Чи можуть способи творення слів поєднуватися ? Наведіть приклади слів, утворених таким поєднанням.

♦   Наведіть приклади слів, що перейшли з однієї частини мови в іншу.

♦   Поясніть різницю між словотвірним розбором і розбором слова за будовою.

♦   Складіть за ілюстрацією розповідь «Дерево українського словотвору».

Лариса Моравська -Шебалкова. Дерево життя


Help with assignments by Writix

Відвідайте наш новий сайт - Матеріали для Нової української школи - планування, розробки уроків, дидактичні та методичні матеріали, підручники та зошити