Підручник українська мова 6 клас - О.П. Глазова

МОРФОЛОГІЯ. ОРФОГРАФІЯ


Ключові слова та поняття:

-      самостійні та службові частини мови; іменник, прикметник, числівник, займенник, їхні морфологічні ознаки та синтактична роль


§ 18. ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА ЧАСТИН МОВИ


199.  Прочитайте. Визначте лексичне та граматичне значення виділених слів.

Держава Україна розташована в центрі Європи. Хвиляста лінія окреслює її землі на карті. Площа українських земель становить понад шістсот тисяч квадратних кілометрів.

Могутній Дніпро, мов голуба стрічка в русій косі, плине посеред розкішних степів і широких ланів. Ясне сонце відбивається в його синій воді.

З підручника «Літературне читання»

-   Визначте в реченнях слова, що означають предмет і відповідають на питання хто? що? До яких частин мови вони належать?

✵   Назвіть слова, які вказують на предмет або ознаку, але не називають їх. Які це частини мови?

✵   Визначте слова, що означають ознаки предметів і відповідають на питання який? яка? яке? До яких частин мови вони належать?

✵   Які слова вказують на кількість предметів? На яке питання вони відповідають? Які це частини мови?

✵   Які слова означають дію предмета і відповідають на питання що робить предмет? До яких частин мови вони належать?

✵    Визначте службові частини мови.

Слова як частини мови вивчає розділ науки про мову, який називається МОРФОЛОГІЄЮ.

ЧАСТИНИ МОВИ - це класи слів, які характеризуються такими спільними ознаками: загальним значенням; морфологічними ознаками (граматичним значенням); синтаксичною роллю.

В українській мові десять частин мови. Серед них:

✵  шість самостійних (відповідають на питання, мають лексичне значення: називають предмети, ознаки, дії, кількість, обставини, мають граматичне значення (тобто морфологічні ознаки: рід, число, відмінок та інші), є членами речення);

✵  три службові (не відповідають на питання, не мають лексичного значення, самі слугують граматичними засобами для вираження зв’язків між словами і реченнями, не є членами речення);

✵  десята частина мови — вигук (ой, ох, агов, алло) ні до самостійних, ні до службових частин мови не належить.

200. Перепишіть. Визначте в реченнях самостійні частини мови.

1. Пісня українська душу обвива (В. Бабешко). 2. Я з пісні народної виріс (О. Білаш). 3. Нам пісня шлях показує додому (М. Доленго). 4. Бесіда скорочує дорогу, а пісня полегшує роботу (Народна творчість). 5. Для життя людина потребує Вітчизни, свободи і пісні (17. Загребельний). 6. Щодня послухай гарну пісню, роздивися чудову картину та почитай мудру книжку (Й.-В. Ґете).

- Визначте в реченнях службові частини мови. У чому полягає відмінність між службовими і самостійними частинами мови?

✵ Який розділ науки про мову вивчає частини мови?

✵ Підкресліть члени речення. Який розділ науки про мову вивчає члени речення?

✵ Поясніть ужиті в реченнях розділові знаки.


Help with assignments by Writix

Відвідайте наш новий сайт - Матеріали для Нової української школи - планування, розробки уроків, дидактичні та методичні матеріали, підручники та зошити