Підручник українська мова 6 клас - О.П. Глазова

МОРФОЛОГІЯ. ОРФОГРАФІЯ


ПРИКМЕТНИК


§ 31.ТВОРЕННЯ ПРИКМЕТНИКІВ


371. Прочитайте. Від яких твірних основ чи твірних слів утворений кожен із прикметників? Визначте способи словотворення.

Земний, зимовий, прещирий, приміський, прибережний.

- Який спосіб словотворення прикметників, на вашу думку, найпоширеніший?

372. Перепишіть, уставте пропущені літери. Визначте прикметники, з’ясуйте, від якого слова і яким способом утворений кожний із них.

З..ма пр..трусила землю срібним снігом. Дуби позодягалися в т..пленькі кожухи. Б..рези стоять пресвітлими свічками. Стовбури грабів вуглисто-чорні. Грона калини мер..хтять рубіновою кров'ю. Снігурі квітнуть на льодяних кущах. Сяє соснова глиця. Віт..р дихає пр..шпарким морозцем.

Д..тячі голоси спалахують у холодному повітрі, аж глянцева глиця сієт..ся на твердуватий сніжок. Ш..шкарі спурхують із ялин, бо такі голоси дзвінкі.

За Є. Гуцалом

- Назвіть якісні прикметники, які не мають ступенів порівняння.

- Визначте стиль уривка, свою думку доведіть.

Написання прикметників із суфіксами -еньк-, -есеньк, -ісіньк-, -юсіньк, -ськ-, цьн , -зьк-

373.    Прочитайте. Укажіть прикметники зі зменшувально-пестливим значенням. Визначте в них суфікси.

1. Тихесенький вечір на землю спадає, і сонце сідає в темнесенький гай (В. Самійленко). 2. Молоденька хмаринка пгука в небі хатинку (М. Вінграновський). 3. Де ота біленька хатка, що гарнесенькі дівчатка? (Л. Костенко). 4. Ой стежечка манюсінька, мов ниточка тонюсінька (А. Казка).

- У текстах яких стилів уживаються прикметники із суфіксами зменшувально-пестливого значення? Наведіть приклади.

У прикметникових суфіксах -еньк-, -есеньк-, -ісіньк-, -юсіньк-, -ськ-, -цьк-, -зьк- пишуть знак м’якшення.

374.    Перепишіть, замість крапок уставляючи пропущені літери. Виділіть у прикметниках суфікси.

1. Цвіте, зел..ніє літо мален..ке в хаті на підвікон..і (М. Доленго). 2. Ті квіти дрібнен..кі, мов дітки мален..кі, ро..біглись у гаю, я їх позб..раю (Олена Пчілка). 3. Кущі жоржин, мокрісін..кі, мов кури, обтрушуються стиха від роси (П. Засенко). 4. Я назб..рав повнісін..ку торбу гр..бів красноголовців (М. Стельмах).

- Позначте в словах орфограму «знак м’якшення».

375.    До поданих прикметників доберіть іменники, від яких їх утворено. Слова запишіть парами.

Ткацький, ризький, чеський, товариський, козацький.

- Поясніть, які зміни приголосних відбулися при творенні. Підкресліть літери, що позначають звуки, які чергуються.

✵     Позначте у словах орфограму «знак м’якшення».

376.   Утворіть і запишіть прикметники від поданих іменників.

Кавказ, Карабах, Прилуки, Запоріжжя, Світязь, Кременчук, Париж, Овруч, Абхазія.

Позначте в словах орфограму «знак м’якшення».

- Назвіть звуки, які чергуються при творенні прикметників.

377. І Прочитайте. Перепишіть, утворивши від поданих у дужках іменників прикметники та поставивши їх у потрібній формі.

1. У (Париж) окрузі живуть мої друзі (П. Воронько). 2. (Волга) степ безкраїй, рудий та сивий (А. Малишко). В, Дрібочка солі (Сиваш) в торбі лежить (Є. Гуцало), 4. Задзвонили в дзвони на шести (Вороніж) дзвіницях (П. Куліш), 5. (Прага) дзвони скликають усі мої спомини (Б. Незвал), 6. Ніжно кличе в далечінь (юнак) мрія (О. Лупій). 7. (Полісся) діброво, почуй моє слово! (О. Ковальчук).

Визначте речення, ускладнене звертанням, поясніть розділові знаки в ньому.

- Позначте у словах вивчені орфограми.

Літери о, е (е), и, і у прикметникових суфіксах -ов-, -ев- (-єв-), -ичн-, -ічн-, (-їчн-)

Суфікс -ов- пишеться у прикметниках після літер, що позначають тверді приголосні (крім шиплячих): 

Після літер, що позначають шиплячі [ж], [ч], [ш], суфіксов- пишеться, якщо наголос падає на закінчення слова:

Суфікс -ев- пишеться у прикметниках після літер, що позначають м'який приголосний   та шиплячі [ж], [ч], [ш], якщо наголос падає на основу слова: 

Суфікс -єв- пишеться у прикметниках, утворених від іменника з основоюна [й], або після подвоєних літер, що позначають подовжений м'який приголосний: 

ОРФОГРАМА:

літери о, е (є) в суфіксах -ов, -ев (-єв)

378.  Прочитайте. Визначте орфограми у прикметниках. Обґрунтуйте написання прикметників.

1. А я читав тобі рядки про калинову Україну (М. Фішбейн). 2.        Любіть Україну у сні й наяву, вишневу свою Україну (В.Сосюра). 3. Серед любисткової тиші дрімає хата чепурна (Д. Луценко). 4. На деревах білі перуки, і метуть сніговії лютневі (І. Качуровський). 5. Степ від снігу смушевий (Є. Гуцало). 6. Від морозу лопнув лід, і свіжа тріщина заграла проти місяця павичевим пір’ям (Григорій Тютюнник).

Визначте прикметники, ужиті в переносному значенні. Розкрийте ці значення.

379.  Від поданих іменників утворіть прикметники. Запишіть слова парами. У прикметниках виділіть суфікси.

І. Барвінок, яблуня, криця, січ, песець, волошка, марш, борщ, цибуля, радій, алюміній.

II. Обряд, гай, нуль, кущ, спаржа, мигдаль, фарш, вуглець, матч, клей, магній.

380.  Перепишіть, уставляючи пропущені літери. Поясніть написання прикметників.

1. В комиш..вій л..сич..ній хаті на ніч сходяться сни волохаті. Рип та рип ясен..ва колиска, л..сенят заколисує лиска (О. Пархоменко). 2. Будуть сни оксамит..ві снит..ся, буде сонце гулять золоте (І. Микитенко). В. І дикі бджоли груш..вих урочищ у дупла дбають бурштиновий мед (Л. Костенко). 4. Ліщин..ві кущі позад..рали списи, по списах дощ стіка (Є.Гуцало).

- Лексичне значення виділеного слова з'ясуйте за тлумачним словничком.

У прямому чи переносному значенні вжито це слово в реченні?

Утворені від іншомовних слів прикметники із суфіксом -випишуть за правилом «дев’ятки».

Суфікс -ичн- пишуть після літер д, т, з, с, ц, ч, ш, ж, р:   а суфікс -ічн— після інших літер: 

Суфікс -їчн- пишуть після літер, що позначають голосні звуки: 

ОРФОГРАМА:

літери и-і в іншомовних словах

381.  Від поданих іншомовних слів утворіть прикметники. Позначте орфограму «літери и—і в іншомовних словах».

І. Демократ, титан, політика, катастрофа, графіка, проза.

II. Атлетика, археологія, механіка, фонетика, класика, герой.

Пригадайте й запишіть кілька іншомовних слів, що стосуються комп'ютерних технологій. Які з них пишуть за правилом «дев'ятки».

382. Перепишіть, уставляючи пропущені літери.

1. Гетьман мав маг..чну, надприродну силу (М. Старицький). 2. Як страшно оре істор..чний плуг! (Л. Костенко). В. Електр..чне світло раптом залило в..лику світлицю, наче махнуло срібним кр..лом (М. Коцюбинський). 4. Вусатий писар гусячим п..ром каліграфічні літери виводить (М. Доленго).

- Позначте в словах орфограму «літери и-i в іншомовних словах».

РОЗВИТОК МОВЛЕННЯ ЧИТАННЯ ♦ ПИСЬМО

ПИСЬМОВИ ТВІР-ОПИС ПРИРОДИ ЗА КАРТИНОЮ

Художній опис природи, тобто пейзаж, виконує подвійну роль:

♦ показує, де відбуваються події;

♦ відображає душевний стан, настрій героя або автора тексту. Ставлення автора до описуваної картини природи, настрій чи

душевний стан персонажа передається за допомогою відповідних художніх засобів: епітетів, порівнянь, метафор персоніфікацій.

383. До кожного з іменників доберіть і запишіть по 2-3 прикметники-епітети, що передають:

♦ позитивну оцінку й піднесений настрій автора;

♦ негативну оцінку й пригнічений настрій.

Сонце, хмара, повітря, береза, дуб, гора, хвиля.

384. Прочитайте речення. Визначте вжиті в них художні засоби.

1. Рукавом сірим небо сльозини втирає (Н. Харсайлс). 2. Місяць в золотім пальтечку висіває в небі гречку (Б. Цибулько). В. Зорі кліпали, ніби їм на очах стояли сльози (Б. Винниченко). 4. Поприбігають вітренята з поля (Т. Масенко).


385. Роздивіться репродукцію картини С. Васильківського. За поданим планом складіть за картиною твір-опис природи в художньому стилі. У творі використайте порівняння, епітети, персоніфікації.

Сергій Васильківський.

Козача левада

Орієнтовний план твору-опису природи

1. Де ви бачили цей краєвид?

2. Яке повітря, небо, сонце?

3. Який ґрунт (земля, пісок, каміння)?

4. Яка трава, квіти? (Якщо є).

5. Які дерева? (Якщо є).

6. Які кущі? (Якщо є).

7. Чи зображені на ньому живі істоти (птахи, комахи, звірі)?

В. Чим вразив (запам'ятався) пейзаж?

- До складеного твору доберіть заголовок, який відображає його тему або головну думку.


Help with assignments by Writix

Відвідайте наш новий сайт - Матеріали для Нової української школи - планування, розробки уроків, дидактичні та методичні матеріали, підручники та зошити