Підручник українська мова 6 клас - О.П. Глазова

МОРФОЛОГІЯ. ОРФОГРАФІЯ


ПРИКМЕТНИК


§ 36. НАПИСАННЯ ПРІЗВИЩ ПРИКМЕТНИКОВОЇ ФОРМИ


Українські і російські прізвища можуть мати прикметникову форму.

Українські прізвища пишуть за загальними правилами української орфографії. Написання російських прізвищ прикметникової форми має певні особливості.

Російська літера е передається українською є:

✵ на початку складу: Єршов, Гуляєв, Раєвський;

✵ після апострофа та м’якого знака: Аляб’єв, Гур’єв, Ананьєв, Аркадьєв;

✵ якщо прізвище утворено від слова, у корені якого літері є в спорідненому українському слові відповідає літера і: Бєлінський (бо білий), Бєдний (бо бідний), Рєпін (бо ріпа), Сєченов (бо сікти), Слєпцов (бо сліпий);

Російська літера ё передається:

♦ йо на початку слова і складу: Йолкін, Воробйов, Соловйов Бугайов;

♦ ьо в середині чи в кінці складу: Корольов Семьоркін, Дежньов, Верьовкін.

Наголошений суфікс -ёв в українському написанні відповідач суфіксу -ов: 

Російська літера w передасться українською ч:

♦ після ж, ч, ш, щ, ц перед буквою, що позначає приголосний: Жилін, Чистяков, Шишкін, Пущин, Цицелін;

♦ у префіксі при-. Пришвін, Привалов:

Російська літера и передається українською і:

♦  на початку слова: Іванов, Ільїн, Ісаєв, Істомін;

♦  після приголосних (крім шиплячих) у коренях слів, а також у суфіксах -ін-, -інськ-: 

Російська літера и передається українською ї після голосного, апострофа та знака мякшення: Воїнов, Захар’їн, Ачаньїн.

ОРФОГРАМА:

літери е, є, и, і, ї в українських і російських прізвищах

414. Прочитайте. Поясніть написання російських прізвищ прикметникової форми.

Лесков, Чехов, Белов, Лєрмонтов, Купрін, Житков, Муравйов, Снегірьов, Ільїн, Аляб’єв, Ананьев, Чонкін, Гур'їн, Григорєв.

Прізвища прикметникової форми на -ов, -ев (-єв), -ів (-їв), -ін (-їн) відмінюються як іменники другої відмни.

Виняток: орудний відмінок: Виноградовим, Гаршиним, Ільїним.

415.  Запишіть прізвища за алфавітом, уставляючи на місці крапок пропущені літери або апостроф.

Ш..шк..н, Бун..н, Блох..н, Турчан..нов, Тат..щев, Ф..л..пов, Н..к..тін, Гол..ц..н, Вав..лов, Шаляп..н, Бабк..н, Мечн..ков, Яковл..в, Єpм..лов, Тург..н..в, Леонт..єв, Н..красов, Медв..д..в, Лапт..в, Андр..в, Ш..ря..в, Селезн..ов, Ал..охін, Анан..їн, Ареф..ев, Мар..їн, Лук..янов, Трет..яков.

Усно провідміняйте прізвища Пушкін, Рєпін.

416. Перепишіть, уставляючи пропущені літери.

1. Ти учень Лисенка, ти України син. Але з рідні тобі і мужній Бород..н (М. Рильський). 2. Відомим фахівцем з географії України був Микола Дм..трієв (З підручника). З. Найперша радянська ЕОМ була створена в Києві Сергієм Олексійовичем Л..б..д..вим (3 журналу «Інформатика та інформаційні технології в навчальних закладах»). 4. А друг мій Миша Ал..кс..єв мені Марлинського читав (М. Рильський).

 - Складіть висловлювання на тему «Що я знаю про походження свого прізвища» (усно).

- Як ви гадаєте, чи впливає прізвище на долю людини? Свою думку обґрунтуйте. Поговоріть про це з однокласниками.

ХОЧУ І МОЖУ! ЗНАЮ І РОЗПОВІДАЮ!

Запитання і завдання для самоперевірки

♦  Що означає прикметник? На які питання відповідає?

♦  Складіть усне висловлювання на тему «Для чorо вивчають прикметники?»

♦  На які розряди за значенням поділяються прикметники?

♦  Проаналізуйте 2-3 тексти в підручнику зі свого улюбленого предмета щодо використання в них прикметників. Свої висновки запишіть.

♦  Коли відносні прикметники стають якісними? Наведіть приклади.

♦  Прикметники якого розряду мають ступені порівняння? Наведіть приклади.

♦  Прикметники якого розряду мають коротку форму? Наведіть приклади.

♦  Якими способами творяться прикметники? Наведіть приклади.

♦  Випишіть зі своєї улюбленої поезії два прикметники і зробіть їхній розбір як частини мови.

♦  Порівняйте іменник і прикметник. Що в них спільного і що відмінного? За якої умови прикметники переходять в іменники?

♦  Складіть лінгвістичну казку про дружбу Іменника і Прикметника.

♦  Роздивіться зображення на київському будинку. Доберіть до нього назву, що містить прикметник.


Help with assignments by Writix

Відвідайте наш новий сайт - Матеріали для Нової української школи - планування, розробки уроків, дидактичні та методичні матеріали, підручники та зошити