Підручник українська мова 6 клас - О.П. Глазова

МОРФОЛОГІЯ. ОРФОГРАФІЯ


ЧИСЛІВНИК


§ 37. ЧИСЛІВНИК ЯК ЧАСТИНА МОВИ. КІЛЬКІСНІ Й ПОРЯДКОВІ ЧИСЛІВНИКИ. ЧИСЛІВНИКИ ПРОСТІ, СКЛАДНІ ТА СКЛАДЕНІ417.   Прочитайте текст із підручника історії. До виділених слів поставте питання. Що ці слова означають? До яких частин мови належать?

Військо Запорозької Січі складалося з тридцяти восьми куренів. На початку визвольної війни під проводом Богдана Хмельницького військо нараховувало вісім тисяч козаків.

Січове військо часом сплутують із реєстровим козацьким військом, яке польський король створив із найманців. Ця армія мала шість полків по одній тисячі козаків у кожному.

На початку війни проти польської шляхти один з полків реестрового козацтва перейшов на бік Хмельницького. Інші п’ять полків приєдналися до січовиків пізніше.

Визвольна війна українського народу під проводом Богдана Хмельницького розпочалася 1648 року.

- Що передають цифри на письмі? Чи можна записати числа словами? Якими частинами мови є такі слова? Наведіть приклад із тексту.

✵ Чи є числівник самостійною частиною мови? Свою думку доведіть.

✵ З’ясуйте стиль тексту. Яке завдання виконують у ньому числівники?

ЧИСЛІВНИК — самостійна частина мови, яка означає число, кількість або порядок предметів при лічбі.

Числівник відповідає на питання скільки? котрий? котра? котре? котрі? Наприклад: вісім, одинадцять, сто тридцять, дванадцятий, сорок третя, дев’яносто сьоме.

418.   Прочитайте. Укажіть речення, у якому числівники називають конкретну кількість предметів. У яких реченнях числівники означають приблизну кількість і вживаються для образності й виразності?

1. Тарасові Шевченку встановлено сімсот дванадцять пам'ятників в Україні і сімдесят п'ять за кордоном у двадцяти шести країнах світу. Зокрема, уСША — чотири, Франції — три, Росії — п'ять, Молдові — два (3 календаря). 2. Хай викидає вишня цвіт і двісті літ, і триста літ (О. Кононенко). 3. Сусід наш по баштану — дід, йому під вісімдесят літ (Д. Білоус).

За значенням і граматичними ознаками числівники поділяються на кількісні та порядкові.

Кількісні числівники означають число або кількість і відповідають на питання скільки? (три, п’ятнадцять, двадцять чотири, шестеро, три сьомі).

Порядкові числівники означають порядок предметів при лічбі й відповідають на питання котрий? котра?котре? котрі? (третій, одинадцята, тридцять четверте, двадцяті).

Кількісні числівники змінюються за відмінками. Порядкові числівники змінюються за родами, числами та відмінками.

419.    Перепишіть. Назвіть кількісні й порядкові числівники. Визначте відмінки кількісних числівників. З’ясуйте рід, число й відмінки порядкових.

1. І хоч у світі сторони чотири, я тут живу, бо я цей край люблю (Л. Костенко). 2. Зажурилась моя парта, третя парта од вікна (Б. Олійник). 3. Тринадцять руж під вікнами цвіло, тринадцять руж — чотирнадцята біла (М. Вінграновський). 4. їду з другом до третього друга в гості (Д. Іванов).

- В останньому реченні підкресліть члени речення. З’ясуйте синтаксичну роль числівника.

420. Від кожного з позначених цифрами чисел утворіть кількісні й порядкові числівники, запишіть їх.

16,21,45, 103.

- Запишіть словами дату і рік свого народження. Поставте питання до записаних числівників.

421. Прочитайте. Кількісні й порядкові числівники випишіть у дві колонки. Які слова не увійшли до жодної з колонок? Чому?

Шість, шестеро, одна шоста, ушосте, шестерня, сотня, сто, сотий, усоте, одна сота, половина, одна друга, подвійний, переполовинений, по-друге, другий, двоє, двійка, два.

- Назвіть частини мови, які можуть мати числове значення. Наведіть приклади слів цих частин мови.

Кількісні числівники поділяють на розряди:

✵ цілі числа (означають кількість предметів у цілих одиницях): шістнадцять, сорок;

✵ дробові (означають кількість частин, виділених у складі цілого): дві цілі й чотири сьомі, півтора, півтораста;

✵ збірні (означають кількість предметів, яка сприймається як єдине неподільне ціле): троє, семеро, десятеро.

Збірні числівники утворюються тільки від числівників два — двадцять та числівника тридцять. До збірних належать числівники обоє, обидва, обидві. Від деяких збірних числівників утворюються числівники з пестливим значенням: двійко, трійко, п’ятірко.

Збірні числівники вживаються з іменниками, які:

✵ є назвами істот чоловічого роду (п’ятеро хлопців, четверо коней);

✵ належать до четвертої відміни (шестеро каченят, семеро оленят);

✵ є назвами неістот середнього роду (двоє імен, троє вікон);

✵ уживаються тільки у формі множини (двоє ножиць, троє дверей).

З іменниками жіночого роду та іменниками чоловічого роду — назвами неістот — збірні числівники не вживаються.

За будовою числівники поділяють на прості, складні та складені.

-      Прості мають один корінь: два, п’ять, десятеро, сорок, сто;

✵ складні утворені поєднанням двох коренів: п’ятдесят, шістдесят, вісімдесят, дев’яносто, двісті;

✵ складені утворені з двох і більше простих і складних числівників: сорок три, двадцять вісім, сто п’ятдесят три, три четверті.

Складні числівники пишуться разом: п’ятдесят, вісімсот, чотириста.

Складені числівники пишуться окремо: двадцять чотири, двісті дев’яносто три, дві п’яті, три цілі і вісім сотих.

422.  Прочитайте. Визначте числівники, що позначають цілі числа, дробові та збірні.

1. Ми ішли через поле двоє (В. Симоненко). 2. Сідай швидко на коня: ще сто миль махнем до дня! (С. Руданський). 3. Хто з нас перший ґедзя кинув? І я з запалом, та й ти огонь, Петрович! Тобі слово, ти — десятеро (Панас Мирний). 4. Всі зайці вовків бояться, йде один, а бачать —двадцять (І. Січовик).


Яків Гніздовський. Вівці в кошарі

5. Лісорубів тих у лісі налічив я двадцять вісім (М. Познанська). 6. Хоч запаси води на Землі величезні, на прісну воду припадає лише два й одна друга відсотка (П. Кравчук). 7. На частку України припадав п’ять і сім десятих відсотка площі Європи (Ф. Заставний).

- Визначте числівники прості, складні та складені.

-  Визначте числівники у фразеологізмах: два чоботи — пара; сім п'ятниць на тиждень; тридцять срібняків; в сто очей дивитися. Розкрийте значення фразеологізмів.

Опишіть графічну роботу Я. Гніздовського, уживаючи числівники.

423.   Прочитайте словосполучення. У яких із них кількісні числівники можна замінити на відповідні збірні? Поясніть, чому така заміна неможлива в усіх випадках.

Шість друзів; дві школи; дві руки; три зошити; чотири фломастери; дванадцять дискет; десять однокласників; сорок учасників; п'ятдесят спортсменів; сімнадцять років; п’ятнадцять танцюристів; двадцять п’ять яблук; два учні.

- Визначте числівники прості, складні та складені.

424.   Утворіть і запишіть словосполучення, вибравши з дужок потрібне слово.

Двоє (друзів, книжок); троє (будинків, пташенят); четверо (очей, днів); п’ятеро (сестер, братів); шестеро (машин, коліс); семеро (возів, саней).

- Вибір іменників обґрунтуйте.

425. Відгадайте загадки. Перепишіть їх, на місці крапок уставляючи числівники, де можливо, збірні.

1. Стоїть дуб, на ньому … (гілка), на кожній гілці по … (гніздо), у кожному гнізді по … (пташеня). 2. Сам чорен, та не ворон, є … (ріг), а не бик, … (нога), та без копит. 3. У … (мати) по … (син).

Іменники при дробових числівниках завжди вживаються в родовому відмінку однини: три четверті кілограма, трьом четвертим кілограма.

426. Передані цифрами числа запишіть словами.

2/3 кілометра; 0,1 4 гектара; 0,58 центнера; 0,25 тонни.

- Визначте відмінки іменників при дробових числівниках.

- Позначте в словах орфограму «знак м’якшення».

✵ Які записані числівники за будовою?

Знак м’якшення пишуть після літери т лише в кінці числівників п’ять—дев’ятнадцять, а також двадцять і тридцять.

У середині складних числівників (п’ятнадцять, п’ятдесят, шістсот, дев’ятсот) знак м’якшення не пишуть.

ОРФОГРАМА:

знак м'якшення

427.   Перепишіть прислів’я, на місці крапок уставте, де потрібно, знак м’якшення.

1. П'ят.. разів засумнівайся, а тоді до діла збирайся. 2. Це той, що одним пострілом сорок шіст.. качок б'є! 5. Хоч копійка в каптані, та на тридцят.. гривень чвані. 4. Сто двадцят.. карбованців давали, але з кишені не виймали.

Визначте числівники прості, складні та складені.

428. Перепишіть, числа передайте словами. Визначте числівники на позначення цілих чисел і дробових. Укажіть числівники прості та складені.

Найбільша ріка України — Дніпро. За цим показником це четверта річка Європи. На річковий басейн Дніпра припадає близько 60 % водних ресурсів України. Середній річний стік Дніпра становить 55,5 км. Другою за протяжністю в межах України річкою є Південний Буг. Він має довжину 806 км. Річний стік Південного Бугу — 3,4 км. Другий за площею басейну є Дністер, річний стік якого 8,7 км. Його басейн займає 12 % території України. За загальною довжиною Дністер є сьомим серед річок Європи. У межах України його довжина 705 км.

З підручника географії

- Позначте в словах орфограми «велика літера» та «знак м’якшення».

✵ Зберіть інформацію про річку, яка протікає у вашій місцевості. Розкажіть про неї, уживаючи в розповіді числівники.


Help with assignments by Writix

Відвідайте наш новий сайт - Матеріали для Нової української школи - планування, розробки уроків, дидактичні та методичні матеріали, підручники та зошити