Підручник українська мова 6 клас - О.П. Глазова

МОРФОЛОГІЯ. ОРФОГРАФІЯ


ЗАЙМЕННИК


§ 45. ВКАЗІВНІ Й ОЗНАЧАЛЬНІ ЗАЙМЕННИКИ


Вказівні займенники — той, цей, такий, стільки. Вони вирізняють предмети в мовленнєвій ситуації.

Займенник цей вказує на ближчий предмет, той — на більш віддалений у просторі або часі, такий — не тільки вказує на предмет, ай підсилює його ознаки. Займенник стільки вказує на невизначену або велику кількість предметів.

Займенники той, цей, такий змінюються за родами й числами. Той, такий відмінюються як прикметники твердої групи, займенник цей — як прикметник м'якої групи (крім орудного).

Займенник стільки змінюється лише за відмінками. У називному й знахідному відмінках при ньому стоїть іменнику родовому відмінку однини або множини: стільки народу, стільки школярів. У непрямих відмінках він узгоджується з іменником: стількох школярів, стільком школярам.

Займенники та, те, ті, ця, це, ці, така, такі в усній народній творчості та поезії можуть мати нестягнені форми: Не так тая Україна, як те горде військо (Народна творчість). Доле моя, доле моя! Чом ти не такая, як доля чужая? (Л. Глібов).

502.  Прочитайте. Визначте вказівні займенники, з’ясуйте рід, число, відмінок кожного.

1. Той не зна самоти крізь безлюдних степів, з ким живе Леонтовича спів (М. Рильський). 2. Ходи потій землі, що Каменяр ходив, і пий із тих джерел, які його поїли (Л. Забашта). 3. Нічого кращого немає, як тая мати молодая (Т. Шевченко). 4. А день такий, що тільки жити й вірити (В. Олійник). 5. Хотіла б я піснею стати у цюю хвилину ясну (Леся Українка), в. Чому близька мені задума ця? (В. Сосюра).

Укажіть вказівні займенники нестягненої форми.

Владислав Степаненко. Єднаймося, бо ми українці! Любімося, бо ми брати і сестри! Шануймося, бо ми того варті!

503.  Розгляньте і проаналізуйте таблицю відмінювання займенників.

ВІДМІНЮВАННЯ ВКАЗІВНИХ ЗАЙМЕННИКІВ


ОДНИНА

МНОЖИНА

(для всіх родів)

ЧОЛОВІЧИЙ

Рід

ЖІНОЧИЙ

РІД

СЕРЕДНІЙ

РІД

Н.

той

та

те

ті

Р.

того

тієї, тої

того

тих

Д.

тому

тій

тому

тим

Зн.

як Н. або Р.

ту

те

як Н. або Р.

Ор.

тим

тією, тою

тим

тими

Д.

(на) тому, тім.:

(на) тій

(на) тому, тім

(на) тих

- Перепишіть речення. Визначте вказівні займенники, з’ясуйте рід, число, відмінок кожного. Позначте їх у дужках після кожного слова.

1. Благословенні час той і година, коли земля ця цвітом процвіла. 2. Я знову їхав по Вкраїні, по тих дорогах польових. 3. Немає людності такої, громади жодної нема, яка б із давнини глухої інша по Всесвіту німа. (Із творів М. Рильського).

✵    Провідміняйте словосполучення: цей рік; така розповідь; стільки книжок.

Означальні займенники сам (самий), весь, всякий, кожний, інший змінюються, як прикметники: за родами, числами та відмінками.

Займенник весь відмінюється, як прикметник м’якої групи. Інші означальні займенники — як прикметники твердої групи.

Як і прикметники, означальні займенники мають стягнену форму (усяка, кожна) та повну нестягнену (усякая, кожная), а також коротку (усяк, кожен).

504.   Прочитайте. Визначте означальні займенники. З’ясуйте рід, число, відмінок кожного.

1. І так же тут любо! Дніпро під самим порогом (Л. Костенко). 2. На самій могилі дві тополі високії, одна одну хилить (Т. Шевченко). 3. «Заповіт» звучить Тарасів всього світу мовами (Д. Білоус). 4. У кожній мові, в кожнім слові краси майбутнього шукай (М. Рильський).

- Провідміняйте словосполучення кожний день; усяка річ; інше питання.

505.   Перепишіть, уставте пропущені розділові знаки. Однорідні члени речення підкресліть. Визначте узагальнювальні слова (словосполучення). Якими частинами мови вони виражені?

1. Сьогодні усе для тебе озера гаї степи (В. Симоненко). 2. Поля і ліси річки й озера все покрите таємничістю (В. Малик). 3. Кругом хати росли кручені паничі й інші квіти айстри чорнобривці стояни (Ю. Мушкетик).

- Складіть і запишіть три речення з однорідними членами та вираженими займенниками узагальнювальними словами при них.

506.   Я — РЕДАКТОР! Прочитайте і запам’ятайте правильні форми вживання займенників.

- Складіть і розіграйте діалоги, які могли б відбутися на перерві між учнем і вчителем, уживаючи подані в таблиці словосполучення.

507. Прочитайте вірш. Визначте вказівні та означальні займенники.

Чому, сказати, й сам не знаю,                Кудись пішла, не повертав,

Живе у серці стільки літ                          Хоч біля серця стеле цвіт.

Ота стежина в нашім краю                     Ота стежина в нашім краю

Одним одна біля воріт.                            Одним одна біля воріт.

За А. Малишком

- Складіть і запишіть висловлювання на тему «Куди веде мене моя стежина». Використайте вказівні й означальні займенники.

508. Ознайомтесь із послідовністю розбору займенника як частини мови.

ПОСЛІДОВНІСТЬ РОЗБОРУ ЗАЙМЕННИКА

1. Займенник, його загальне значення.

2. Початкова форма.

3. Розряд за значенням.                        

4. Рід (якщо є).

5. Число (якщо є).

6. Відмінок.

7. Синтаксична роль.

          ЗРАЗОК УСНОГО РОЗБОРУ ЗАЙМЕННИКА

Нас — займенник. Початкова форма — ми. Особовий. Ужитий в родовому відмінку множини. У реченні є додатком.

ЗРАЗОК ПИСЬМОВОГО РОЗБОРУ ЗАЙМЕННИКА

- Прочитайте речення. Визначте займенники. Розберіть їх як частину мови.

1. Щось було у мені і від діда Тараса, і від прадіда Сковороди (В. Симоненко). 2. Хай кожного з правдоборців обніме Тарас Шевченко, і всіх їх нехай пригорне Григорій Сковорода! (Г. Білоус). 3. Нашої заслуги в тім не бачу, нашої не знаю в тім вини, що козацьку бунтівливу вдачу нам лишили предки з давнини (В. Симоненко).

ХОЧУ І МОЖУ! ЗНАЮ І РОЗПОВІДАЮ

Запитання і завдання для самоперевірки

♦   Яка частина мови називається займенником?

♦   Які особливості лексичного значення займенників?

♦ На які розряди за значенням поділяються займенники?

♦   Складіть пам'ятку про вживання особових займенників ти і ви в усному і писемному спілкуванні.

♦   У чому особливість відмінювання зворотного займенника?

♦   Як розрізнити питальні й відносні займенники? Наведіть приклади.

♦   Як пишуться заперечні та неозначені займенники? Наведіть приклади фразеологізмів, що містять такі займенники.

♦   Складіть таблиці відмінювання вказівних та означальних займенників.

♦   Намалюйте карту фантастичної лінгвістичної країни, у якій живуть займенники різних розрядів. Спираючись на теоретичні відомості про цю частину мови, розкажіть про закони цієї країни.


Help with assignments by Writix

Відвідайте наш новий сайт - Матеріали для Нової української школи - планування, розробки уроків, дидактичні та методичні матеріали, підручники та зошити