Підручник українська мова 6 клас - О.В. Заболотний

Словотвір. Орфографія


§ 19. СКЛАДНІ СЛОВА. ПРАВОПИС СКЛАДНИХ СЛІВ


Про особливості творення складних слів, написання їх разом і через дефіс, а також про написання слів з пів-

ПРИГАДАЙМО. Що таке словосполучення?

156

Прочитайте складні слова. Скільки коренів має кожне з них? Зробіть висновок, за допомогою яких голосних можуть поєднуватися частини складних слів. Чи завжди в складному слові є сполучний голосний?

Складні слова

Складним називають слово, яке має два чи більше коренів. НАПРИКЛАД: 

Сполучні голосні

Складні слова творимо за допомогою сполучних голосних [о], [е] або без них. НАПРИКЛАД: водограй, спорттовари, краєзнавство.

157

Запишіть складні слова у дві колонки: 1) утворені за допомогою сполучних голосних; 2) утворені без сполучних голосних. Доповніть кожну колонку власним прикладом.

Льотчик-космонавт, крокомір, файл-сервер, птахолов, середньовіччя, криголам, музей-квартира, працелюб, сінокіс, матч-реванш, снігопад, самовдосконалення, сміттєзбірник, спортзал.

158

Утворіть усно від кожної пари слів одне способом складання.

Картопля, збирати; товстий, шкіра; газ, проводити; знати, мова; чорні брови; край, знати; багато, квартир; мороз, стійкий; молоко, возити; босими, ногами; хвиля, різати.

159

І. Прочитайте текст. Визначте його структуру (зачин, основну частину, закінчення). Доберіть заголовок.

До села вели нову лінію електропередач і через ліс прорубали просіку. Вийшла просіка якраз на трійцю берізок. Довелося спиляти і їх.

Дві березки були красиві: гінкі, косисті, аж усміхнені. Восени стояли свічкасто, як намальовані. А третя геть нікудишня - куца, горбата, така вже коряка-розкоряка.

Ті дві лісоруб Кузьма обчухрав та одвіз на своє обійстя*. Гарна купа дровець вийшла. А третю поволокли прямо на сміттєзвалище, бо з нею й морочитися ніхто не захотів. Коли це нагодився землемір Микола, витяг коряку з купи та й поніс додому…

Заходжу якось до Миколи, а в нього у вітальні на стіні висить дивовижний таріль** із такого візерунчастого дерева, якого ще не доводилося бачити. Сусід помітив моє здивування і каже: «А це з тієї, розкоряки, що мало не згнила…»

Виходить, ота третя береза теж мала свою красу, а от розгледіти її не кожен міг (За Є. Шморгуном).

* Обійстя - садиба, двір.

** Таріль - велика тарілка, кругле блюдце; декоративна тарілка.

II. Випишіть із тексту складні слова. Які з них мають сполучні голосні? Виконайте письмово словотвірний розбір та розбір за будовою виписаних слів.

III. За виписаними словами усно перекажіть прочитане.

160

ПОСПІЛКУЙТЕСЯ. Поясніть, як ви розумієте вислів «Не одяг красить людину, а її справи». Як це прислів’я перегукується зі змістом тексту попередньої вправи?

Правопис Складні слова пишемо разом або через дефіс.

Через ДЕФІС пишемо:

РАЗОМ пишемо:

✵ складні слова, утворені поєднанням незалежних слів (між частинами можна поставити і):

художник-мультиплікатор,

школа-інтернат,

українсько-російський

✵ складні слова, утворені поєднанням залежних слів (від однієї частини до іншої можна поставити питання): верболози - лози (які?) вербові; снігопад - падає (що?) сніг

✵ складні слова, утворені повторенням того самого слова, поєднанням слів з однаковим коренем, синонімічних або антонімічних слів:

писав-писав,

великий-превеликий,

тишком-нишком,

більш-менш.

АЛЕ: кінець кінцем,

одним одна

✵ складні слова, у яких першою частиною виступає кількісний числівник: сімдесятиріччя, шестиденка, семиразовий.

АЛЕ: 50-річчя, 16-поверховий

✵ близькі за значенням слова, що передають єдине поняття: хліб-сіль (їжа),

батько-мати (батьки)

✵ складні слова, утворені з дієслова в наказовій формі та іменника: перекотиполе, горицвіт, Убийвовк (прізвище)

слова з першою іншомовною частиною міні-, максі-, екс-, віце-, лейб-, обер-:

міні-диктант, екс-чемпіон, лейб-медик

ОРФОГРАМА

Написання складних слів через дефіс або разом

161

ЧОМУ ТАК? Поясніть, чому в першому словосполученні складне слово написано через дефіс, а в другому - разом.

1. М’ясо-молочний комбінат. 2. Кораблебудівний завод.    

хліб-сі́ль

батько-ма́ти

одним одна́

кінець кінце́м

162   

І. Запишіть слова під диктовку вчителя або однокласника. Написане уважно звірте з надрукованим. Підкресліть і обґрунтуйте орфограми.

Працездатність, сила-силенна, буряконавантажувач, синьо-синьо, зустріч-прощання, щастя-доля, сімдесятиріччя, навчально-виховний, добрий-предобрий, купівля-продаж, сторіччя, перекотиполе, диван-ліжко, багато- багато, бал-маскарад.

II. Складіть і запишіть речення з двома словами (на вибір). Підкресліть члени речення.

163

Спишіть слова, знявши риску. Правильність написання перевірте за орфографічним словником.

Чорно/слив, хліб/сіль, екс/чемпіон, віце/президент, носо/ріг, семи/струнний, міні/футбол, народно/пісенний, міні/пальто, тишком/нишком, радий/радісінький, Перебий/ніс, семи/тонка, легенький/легенький, сніго/затримання, одно/денний, овоче/сховище, сорто/оновлення, кілька/разовий, лісо/сплав.

164

Утворіть від поданих парами слів складні слова й запишіть їх у дві колонки залежно від написання: 1) разом; 2) через дефіс. Підкресліть букви на позначення сполучних голосних [о], [е].

Хліб, завод; народ, влада; бій, припаси; школа, інтернат; сухий, фрукти; вугілля, видобуток; мало, помалу; картопля, сховище; перший, відкривач; видимо, невидимо; екс, генерал; вода, постачання; шафа, купе; хліб, сіль; шість, метрів; кіно, любитель.

165

І. Спишіть речення, ставлячи пропущені розділові знаки та утворюючи складні слова від поданих у дужках слів. Підкресліть і обґрунтуйте вивчені орфограми й пунктограми.

1. Пролетіли знову гуси над долиною над туманом (сивий, вуса), над калиною (П. Сингаївський). 2. Наша мова - пісня (сто, голос) нею мріють весни, нею плаче осінь (Ю. Рибчинський). 3. Під вікно берізка (ніжний, кора) суховіям виросла на зло (В. Латанський). 4. Дівчинка ходить левадою рве (жовтий, цвіт) на вінки (А. Камінчук). 5. Сплять тумани (срібний, крила) тиша горнеться до тиші (Б. Мозолевський). 6. І помчав стежками в гори (ясний, око) богатир (Н. Забіла).

 II. Знайдіть складні речення, визначте в них граматичні основи.

Частинка пів-

Складні слова з пів- (напів) пишемо через дефіс, якщо друга частина слова є власною назвою. У решті випадків складні слова з пів- (напів-) пишемо разом. ПОРІВНЯЙМО:

ЗВЕРНТЬ УВАГУ!

Якщо загальна назва починається буквами я, ю, є, ї, то після частинки пів- ставимо апостроф. НАПРИКЛАД: пів'яблука, пів’ягоди.

166     

І. Спишіть слова, знявши риски. Обґрунтуйте написання.

Пів/години, пів/доби, пів/України, напів/автомат, пів/юрти, пів/дороги, пів/Англії, пів/зошита, пів/Канева, пів/Одеси, пів/їдальні, пів/відра, пів/апельсина, пів/життя, пів/Житомира.

II. З двома словами (на вибір) складіть і запишіть два речення.

167

ПОПРАЦЮЙТЕ В ПАРАХ. Підготуйте кожен словниковий диктант із шести слів на різні правила написання складних слів. Продиктуйте свій диктант однокласнику (однокласниці). Перевірте написання.


Personalised Essay Writing Service for You

Відвідайте наш новий сайт - Матеріали для Нової української школи - планування, розробки уроків, дидактичні та методичні матеріали, підручники та зошити