Підручник українська мова 6 клас - О.В. Заболотний

Морфологія та орфографія.


Іменник


§ 23. ІМЕННИК ЯК ЧАСТИНА МОВИ


Про ознаки іменників, про назви абстрактні й конкретні, істот і неістот, власні й загальні, а також про збірні іменники

ПРИГАДАЙМО. Які є головні й другорядні члени речення?

189

Порівняйте слова в колонках. Визначте, що означають іменники, на які питання відповідають. Чи змінюються за відмінками й числами? А за родами? Зробіть висновок про особливості іменників.

Загальне значення

Іменник — це самостійна частина мови, що означає предмет і відповідає на питання хто?

що? НАПРИКЛАД: парта, сокіл, відвага, прохання, ходьба.

Морфологічні ознаки

Іменники змінюються за відмінками й числами, належать до певного роду.

Синтаксична роль

У реченні іменник може бути будь-яким членом речення. НАПРИКЛАД:

ЗВЕРНІТЬ УВАГУ!

Предметом у граматиці вважають усе те, до чого можна поставити питання хто? що?

190   

І. Спишіть речення, підкресліть іменники як члени речення. Випишіть іменники з першого речення та скорочено запишіть після кожного з них їхні рід, число, відмінок.

1. А під вікнами ходять ночі і дощами густими плачуть (М. Боровко). 2. Дерева за вікном шуміли, наче просились пустити їх до хати погрітись (О. Донченко). 3. Вечір стелить над морем холодні тумани (М. Луків). 4. Затисла груша в жовтих кулачках смачного сонця лагідні жовточки (М. Вінграновський ).

II. Доберіть усно антоніми до виділених слів.

Конкретні

Розрізняють конкретні й абстрактні іменники. Конкретні іменники називають предмети, які пізнаються за допомогою органів чуття. НАПРИКЛАД: книжка, учень, Дніпро.

Абстрактні

Абстрактні іменники називають поняття, які не можна сприймати органами чуття. НАПРИКЛАД: тиша, совість, сила.

Істоти

Розрізняють назви істот і неістот.

НАЗВИ ІСТОТ

НАЗВИ НЕІСТОТ

Відповідають на питання хто?

• учитель, Андрій, кінь (назви людей і тварин);

• лісовик, Зевс (назви міфічних істот);

• пішак (назви шахових фігур);

• покійник (назви померлих)

Відповідають на питання що?

• сопілка, дощ, дерево;

• гурт, клас (сукупність істот);

• мікроб, бацила (назви організмів)

Загальні

Розрізняють загальні й власні назви.

Загальна назва — це узагальнене найменування низки однотипних предметів. НАПРИКЛАД: стіл, країна, свято, хвилювання.

Власні

Власна назва — це назва якогось одного предмета з низки однотипних.

До власних назв належать прізвища, імена людей, назви міфологічних істот і божеств, дійових осіб у казках, клички тварин, географічні й астрономічні назви, назви історичних подій, свят, вулиць, станцій, держав, організацій, заводів, автомобілів, газет, книжок, творів, кінофільмів тощо. НАПРИКЛАД: Зевс, Дід Мороз, Чернігів, Юпітер, Різдво, «Фарбований Лис» (казка), озеро Світязь (загальна назва) (власна назва)

Збірні

Збірними називають іменники, які означають сукупність однакових чи подібних предметів, що сприймається як одне ціле. НАПРИКЛАД: молодь, козацтво, листя, вороння, гарбузиння.

Збірні іменники мають форму тільки однини.

191    

І. Випишіть словосполучення з абстрактними іменниками. Чим ці іменники відрізняються від конкретних?

Розумна дитина, швидка хода, осіння листва, зимовий переліт, рясний дощ, несподівана радість, веселий дельфін, урок плавання, міцна дружба.

II. Складіть і запишіть речення з одним виписаним словосполученням (на вибір).

192   

Випишіть послідовно спочатку назви неістот, а потім - назви істот.

Акація, колода, курка, клас, доброта, Сварог, щука, квітка, оса, журба, кішка, В’ячеслав, сховище, бактерія, азот, артист, загін, імператор, мавка, світ, вірус, група, Орел (прізвище), пюре, східці, добряк, Оксана, палац, натовп.

КЛЮЧ. У виписаних словах підкресліть другу від початку букву. Якщо ви правильно виконали завдання, то з підкреслених букв прочитаєте загадку, відгадкою до якої є слово «бджола».

193

Прочитайте діалог. Поясніть, чому виникло непорозуміння між співрозмовниками. Які з виділених іменників є власними назвами, а які - загальними? З’ясуйте різницю в лексичному значенні цих слів.

— Гей, дядьку, куди їдете?

-   На ярмарок…

— А звідки ви?

-   З Ковалів.

— Та я не питаю, якого ви роду.

Село ваше як зветься?

-   Та й кажу - Ковалі.

-  А самі ви хто будете?

— Коваль.

— Хе-хе… Щось ви, дядьку, маленький та плохенький, як на коваля.

- Та я не коваль, а Коваль. У нас у Ковалях усі Ковалі, а ковалів тільки троє.


194

До поданих слів доберіть і запишіть спільнокореневі збірні іменники. З одним дібраним словом складіть усно речення.

Птах, козак, учень, юнак, товариш, комаха, ворон, віти, малюк, діти.

195    

Схарактеризуйте письмово вжиті в реченні іменники за такими критеріями: а) назва істоти чи неістоти; б) загальний чи власний; в) якщо збірний, то вказати це.

На вечірній зорі сірим клином журавлі пролітали у вирій (М. Ткач).

196    

Напишіть невелике висловлювання (6-8 речень) на одну з поданих тем. Використайте назви істот та власні іменники. Підкресліть іменники як члени речення.

ТЕМИ. 1. «Любить людей мене навчила мати…» (В. Симоненко). 2. Люди, з яких я беру приклад.


Personalised Essay Writing Service for You

Відвідайте наш новий сайт - Матеріали для Нової української школи - планування, розробки уроків, дидактичні та методичні матеріали, підручники та зошити