Підручник українська мова 6 клас - О.В. Заболотний

Повторения, узагальнення й поглиблення вивченого


§ 1. СЛОВОСПОЛУЧЕННЯ Й РЕЧЕННЯ. ГОЛОВНІ ЧЛЕНИ РЕЧЕННЯ. ПРОСТЕ РЕЧЕННЯ


ПРИГАДАЙМО. 1. Чим словосполучення відрізняється від речення? 2. Які є головні й другорядні члени речення?

4

І. Прочитайте виразно вірш уголос. Яка картина постає у вашій уяві? Які почуття викликали у вас слова поета?

ДЖЕРЕЛО

Вечірній птах здійметься на крило,

Рясний туман впаде на дно долини,

І зацвіте цілюще джерело

Під золотим густим кущем ліщини.

Воно цвіте сталево в пору дня,

Воно цвіте мідяно в пору ночі.

В його воді відбилась тінь коня,

І тінь зорі, і материні очі.

Так хочу знов, щоб щастя привело

Мене туди, де в тихих тінях гаю

Зодвіку б’є цілюще джерело -

Невтомне серце батьківського краю.

Вечірній птах здійметься на крило,

Рясний туман впаде на дно долини.

Там б’є і б’є невтомне джерело -

Живе і вічне серце Батьківщини.

Б. Стельмах

II. Доведіть, що виділені сполучення не є словосполученнями. Випишіть із тексту по одному словосполученню «прикметник + іменник», «дієслово + іменник», «дієслово + прислівник», «дієслово + займенник». Виконайте їх синтаксичний розбір.5

ПОСПІЛКУЙТЕСЯ. Із чого починається любов до Вітчизни?

6

ПОПРАЦЮЙТЕ В ПАРАХ. Доберіть по черзі до поданих словосполучень синонімічні (усно).

Вітер з моря, пісні Дніпра, хатинка лісника, матусина пісня, криниця дідуся, ліси Чернігівщини, квіти осені, подвір’я школи.

7

Прочитайте вголос подані речення, дотримуючись відповідної інтонації.

1. Ну й день! (Із захопленням). 2. Ну й день! (Із осудом). 3. Оце так новина! (Із захопленням). 4. Оце так новина! (Із розчаруванням). 5. Яка красуня! (Із замилуванням). 6. Яка красуня! (Зі зневагою).

І ТАКЕ БУВАЄ

Змагалися з бігу спортивні команди двох шкіл. Кращий бігун школи № 1 захворів. Команда відчувала наближення поразки. Раптом з натовпу вийшов якийсь хлопець.

- Куди тобі? - запитав його один із учнів.

- Куди тобі! - сказав інший.

Поясніть, який зміст було вкладено в ці дві однакові за лексичним складом конструкції і з якою інтонацією вони були вимовлені.

8

І. Спишіть речення. Підкресліть головні та другорядні члени. Скористайтеся таблицею «Члени речення», розміщеною на форзаці підручника.

1. Дитинства теплий вітер з очей моїх сльозинку витер (О. Довгоп’ят). 2. Нап’юся ще солодкого настою тих молодих вишневих вечорів (Л. Костенко). 3. За грамотного не розписуйся (Нар. творчість). 4. Земля Вітчизни, квітни і живи (Л. Костенко). 5. Ліниво верби коси заплітали (Ю. Вавринюк).

ІІ. Визначте види речень за метою висловлювання та інтонацією.

III. Запишіть виділені слова фонетичною транскрипцією, поясніть їх написання.

9

Спишіть речення. Підкресліть головні та другорядні члени речення.

1. Маленька праця краща за велике безділля (Нар. творчість). 2. Цвіт опадав, сіявся легким пухом, торкався землі й стлівав (У. Самчук). 3. Дай, Боже, нам долю, дай миру та щастя (Ю. Вавринюк). 4. Тут стеблина кожна - звук із пісні, тут рослина кожна - чистий дзвін (Д. Іванов).

10

Відредагуйте словосполучення і запишіть правильно. З одним словосполученням складіть і запишіть просте речення. Скористайтеся поданою нижче рубрикою «Культура мовлення».

Опановувати технікою, дякую вас, дорікати сестру, вибачте мене, притаманний для мене, оволодівати науку.

Культура мовлення


ПРАВИЛЬНО

НЕПРАВИЛЬНО

дякую (кому?) вам

вибачте (кому?) мені

опановувати (що?) знання

оволодівати (чим?) знаннями

дорікати (кому?) братові

притаманний (кому?) йому

дякую вас

вибачте мене

опановувати знаннями

оволодівати знання

дорікати брата

притаманний для нього

 


Personalised Essay Writing Service for You

Відвідайте наш новий сайт - Матеріали для Нової української школи - планування, розробки уроків, дидактичні та методичні матеріали, підручники та зошити