Підручник українська мова 6 клас - О.В. Заболотний

Морфологія та орфографія.


Іменник


§ 32. ВІДМІНЮВАННЯ ІМЕННИКІВ III ТА IV ВІДМІН


Про відмінкові закінчення іменників, синонімічність деяких закінчень та про грамотність

ПРИГАДАЙМО, За яких умов подовжуються приголосні в іменниках жіночого роду?

264

Розгляньте зразки відмінювання іменників III відміни. На основі спостереження розкажіть про закінчення цих іменників в орудному відмінку однини, а також у родовому й місцевому відмінках множини.ОДНИНА

МНОЖИНА

Н.

піч

печі

Р.

печі

печей

д.

печі

печам

Зн.

піч

печі

Ор.

піччю

печами

М.

на/у печі

на/у печах

Кл.

пече

печіОДНИНА

МНОЖИНА

Н.

мати

матері

Р.

матері

матерів

Д.

матері

матерям

Зн.

матір

матерів

Ор.

матір’ю

матерями

М.

на/у матері

на/у матерях

Кл.

мати

матері

265  

I. Прочитайте текст. Визначте його основну думку.

- Де ти взялося на мою голову? - пирскало трухляве сире Поліно в печі. - Ще якийсь день полежало б у траві в тіні, милуючись білим світом…

— Даремно проклинаєш мене, — загоготіло гаряче Полум’я. - Хіба не краще, спалахнувши, за одну мить віддати людям усе тепло, аніж, обростаючи мохом, роками гнити в глухомані (І. Власенко).

II. Знайдіть у тексті іменники III відміни. Визначте їхній відмінок і закінчення.

266    

За поданим вище зразком відмінювання слова піч провідміняйте письмово іменник подорож (в однині й множині). Виділіть закінчення.

Op. в. однини

В орудному відмінку однини в іменниках III відміни, основа яких закінчується одним приголосним (крім губного та [р]), відбувається подовження приголосних. НАПРИКЛАД: 

Якщо ж основа закінчується сполученням приголосних чи на губний приголосний або на [р], то подовження не відбувається. НАПРИКЛАД:

267

Запишіть іменники у формі орудного відмінка однини. Поясніть написання.

Деталь, велич, радість, педаль, неповторність, щирість, мати, ніч, паморозь, глазур, синь, любов.


268   

Спишіть речення, ставлячи подані в дужках іменники у формі орудного відмінка однини. Підкресліть ці іменники як члени речення.

1. Акації стояли саме в цвіту, заквітчані (безліч) білих китиць (І. Нечуй-Левицький). 2. Своєю (радість) й (печаль), як (хліб-сіль), поділись (М. Сингаївський ). 3. Осокори за (даль) далекою підпирають в степу небосхил (В. Симоненко). 4. (Паморозь) взявся Чумацький Шлях (П. Дорошко). 5. Заспівали соловейки по садах над (Рось) (І. Нечуй-Левицький). 6. З вітром не змагайся, за (тінь) не ганяйся (Нар. творчість).

269   

ЧОМУ ТАК? Поміркуйте, чому іменники першого рядка належать до II відміни, хоч і мають суфікс -ят?-, а другого - до IV. Звірте свою відповідь з поданим нижче міркуванням.

1.   Поросятко, орлятко - II відміна.

2.   Порося, орля - IV відміна.

МІРКУЙМО. Іменник поросятко має суфікс -ят- уже у формі називного відмінка. Особливістю ж іменників IV відміни є те, що цей суфікс з’являється при відмінюванні (порося - поросяти).

270

Розгляньте зразки відмінювання іменників IV відміни. На основі спостереження розкажіть про закінчення цих іменників у родовому й орудному відмінках. У яких відмінках можливі паралельні закінчення?

ЗВЕРНІТЬ УВАГУ!

Більшість іменників IV відміни відмінюються, як іменник лоша. Як іменник ім’я, відмінюються тільки плем’я та сім’я (насіння).

271    

Прочитайте речення. Доведіть, що виділені іменники належать до IV відміни. Визначте усно їхній відмінок і закінчення.

1.   Іван Франко жив і працював в ім’я народу і для народу. 2. Мале орля, та високо літає. 3. Бабуся дає качатам теплу воду. 4. У гнізді пищали жовтороті орлята.

Зн. в. множини

У знахідному відмінку множини іменники IV відміни, що означають назви тварин, мають паралельні форми. ПОРІВНЯЙМО:

Назви людей

Назви тварин

бачив хлоп’ят бачив дівчат

бачив левенят (і левенята)

бачив ягнят (і ягнята)

Ор. в. однини

В орудному відмінку однини іменники із суфіксом -ен- мають паралельні форми. НАПРИКЛАД: іменем й їм ям, племенем і племям.

272

І. Запишіть іменники в родовому відмінку однини. Виділіть суфікси, які з’являються при цьому.

Ягня, кача, плем’я, курча, оленя, орля, вовча, собача, дівча, дитя.

II. Виділені іменники запишіть у формах знахідного й орудного відмінків однини та множини.

273    

Складіть усно твір (6-8 речень) на одну з поданих тем, використавши виділений іменник у різних відмінках.

ТЕМИ: «Як діти вилікували лелеченя», «Яке воно було, те лисеня».


Personalised Essay Writing Service for You

Відвідайте наш новий сайт - Матеріали для Нової української школи - планування, розробки уроків, дидактичні та методичні матеріали, підручники та зошити