Підручник українська мова 6 клас - О.В. Заболотний

Морфологія та орфографія.


Прикметник


§ 42. СТУПЕНІ ПОРІВНЯННЯ ЯКІСНИХ ПРИКМЕТНИКІВ


Про вищий і найвищий ступені порівняння прикметників, творення їхніх форм та про культуру мовлення

349

Прочитайте словосполучення. Поясніть лексичне значення виділених прикметників. Як утворено ці слова? Зробіть висновок про особливості прикметників вищого і найвищого ступенів порівняння.

ü  холодний день

ü  холодніший день (вищий ступінь)

ü  найхолодніший день (найвищий ступінь)

Якісні прикметники мають вищий і найвищий ступені порівняння.

Вищий ступінь

Вищий ступінь порівняння вказує, що в одному предметі більше чи менше певної якості, ніж в іншому. НАПРИКЛАД: сильніший, більш сильний, менш сильний.

Найвищий ступінь

Найвищий ступінь порівняння вказує, що певний предмет переважає всі інші за якою-небудь ознакою. НАПРИКЛАД: найсильніший, найбільш сильний, найменш сильний.

Винятки

Не мають ступенів порівняння прикметники лисий, сліпий, живий, босий, невиліковний, чорноокий, кисло-солодкий, жовтуватий і подібні, а також прикметники з префіксом пре- та суфіксами -еньк-, -есеньк-, -езн-, -енн-, -ущ- (предобрий, тихенький, старезний ).

ЗВЕРНІТЬ УВАГУ!

Ступені порівняння мають лише якісні прикметники.

Форми

Вищий і найвищий ступені порівняння прикметників мають дві форми: просту і складену.

Творення ступенів порівняння

Інші основи

Форми ступенів порівняння деяких прикметників утворюємо від інших основ. НАПРИКЛАД: гарний крайній, поганий - гірший, великий - більший.

Додаткові засоби

Значення найвищого ступеня можна посилити префіксами як-, що-. НАПРИКЛАД: якнайвищий, щонайвищий.

Інколи найвищий ступінь виражають додаванням до вищого ступеня сполучень від усіх, над усе, за всіх. НАПРИКЛАД: тихіший від усіх, миліший над усе.

Ступені порівняння

350

І. ПОПРАЦЮЙТЕ В ПАРАХ. Випишіть з речень форми прикметників: один з вас - вищого ступеня порівняння, а другий - найвищого. Які із цих форм прості, а які - складені?

1. Що темніша ніч, то ясніші зорі. 2. З усіх скарбів найбільш цінним є молодість. 3. Затишна ясна долина щонайкраща для спочину. 4. І найменша іскорка зродить великий вогонь. 5. Свій хліб більш ситний (Нар. творчість).

II. Виділене слово розберіть за будовою.

351    

ПОСПІЛКУЙТЕСЯ. Як ви розумієте народний вислів «Земля найбагатша, вода найсильніша»?

352   

І. Утворіть просту і складену форми вищого й найвищого ступенів порівняння від поданих прикметників (де це можливо). Якими суфіксами, префіксом чи словами ви скористалися?

ЗРАЗОК. Добрий - добріший, більш добрий, найдобріший, найбільш добрий.

Щасливий, німий, молодий, преспокійний, поганий, синенький, босий.

II. З одним утвореним прикметником (на вибір) складіть і запишіть речення.

Зміни звуків

При утворенні простої форми вищого ступеня порівняння суфікси -к-, -oк-, -ек- випадають (тонкий - тон-ш-ий, широкий - шир-ш-ий). Крім того:

кінцевий приголосний кореня [с] із суфіксом |ш| змінюються на [шч] (буква щ): вищий (від високий), кращий;

кінцеві приголосні кореня [г], [ж], [з'] із суфіксом [ні] змінюються на [жч]: дорожчий (від дорогий), вужчий, тяжчий, нижчий, дужчий, ближчий, важчий.

353    

Спишіть речення, ставлячи подані в дужках прикметники в простій формі вищого ступеня порівняння. У яких словах при словотворенні випали суфікси?

ЗРАЗОК. Тяжкий - тяжчий.

1. Весняна земля (солодка) за траву. 2. Добре ім’я (дороге) за великі багатства (Нар. творчість). 3. І стоїть уже осінь за літечко (висока) (Н. Поклад). 4. Він був наполовину (низький) від Дениса (Г. Тютюнник). 5. Осінь танула, як воскова свічка, ставала все (прозора) і (легка) (М. Коцюбинський).

354

Розкажіть, які фонетичні зміни відбулися при утворенні вищого ступеня порівняння прикметників.

Дорогий - дорожчий; вузький - вужчий; високий - вищий.

ЗВЕРНІТЬ УВАГУ!

Слово самий з прикметниками ніколи не вживаємо, замість нього треба використовувати префікс най-. Слід уникати й інших помилок у вживанні прикметників. ПОРІВНЯЙМО:

ПРАВИЛЬНО

НЕПРАВИЛЬНО

найточніший

більш точний; точніший

найдорожча; дорожча за всіх

день довший

менший від (за) неї;

менший, ніж вона

самий точний

більш точніший

найдорожча за всіх

день довше

менший неї

355    

Відредагуйте речення. Поясніть помилки. Скористайтеся поданою вище таблицею.

1. Він самий найкращий у групі. 2. Ранковий рейс менш зручніший. 3. Це слово вживається в більш вужчому значенні. 4. Найбільш цікавішою була розповідь Наталі. 5.     Гепард - сама швидка тварина у світі. 6. Тепле повітря легше холодного. 7. Сталь міцніше міді.

356    

Виконайте завдання одного з варіантів, використавши прикметники вищого і найвищого ступенів порівняння.

ВАРІАНТ А. Складіть і розіграйте за особами діалог (6-7 реплік) на тему «Рідний край». У діалозі порівняйте місцевість, де ви проживаєте, та місцевість, де проживає ваш знайомий (родич).

ВАРІАНТ Б. Складіть і розіграйте за особами діалог (6-7 реплік) на тему «Мій будинок». У діалозі порівняйте будинок, у якому ви проживаєте, та будинок, у якому проживає ваш товариш (знайомий).

І TAKЕ БУВАЄ

- Знаєш, дідусю, а мій собака більш розумніший за сусідського Рябка.

Дідусь посміхнувся:

- Можливо, він і розумніший, а от ти, схоже, не дуже уважний на уроках української мови.

Поясніть, чому дідусь зробив такий висновок.


Personalised Essay Writing Service for You

Відвідайте наш новий сайт - Матеріали для Нової української школи - планування, розробки уроків, дидактичні та методичні матеріали, підручники та зошити