Підручник українська мова 6 клас - О.В. Заболотний

Морфологія та орфографія.


Прикметник


§ 45. ТВОРЕННЯ ПРИКМЕТНИКІВ


Про прикметникові суфікси, зміни приголосних при словотворенні, а також про перехід прикметників у іменники

ПРИГАДАЙМО. Які є способи словотворення?

373

 Розгляньте зразки творення прикметників. Зробіть висновок, якими способами творяться прикметники.

Суфікси прикметників

Якісні

прикметники

Відносні

прикметники

Присвійні

прикметники

-ш-, -іш-, -енн-, -анн-, -еньк-, -есеньк-, -езн-, -уват-, -ав-(-яв-), -лив-, -ист-, -aт,-, -н-, -ок-, -к- та інші: маленький, здоровенний, крикливий, високий

-н-, -ов-, -ев-(-єв-), -ськ-, -зьк-, -цьк-, -инськ-, -овн-, -ичн-, -ічн-, -ійн-, -альн-, -ан-(-ян-), -ин та інші:

металевий, лісний, ялтинський, духовний

-ів-(-їв-), -ов-, -ин-, -їн-, -івськ-, -ач- (-яч-) та інші: батьків, сестрин, кролячий

374

Розберіть прикметники за будовою. У дужках біля кожного слова запишіть спосіб його творення. Які префікси прикметників ви помітили, виконуючи завдання?

Різдвяний, центральний, барвистий, учнівський, надзвичайний, міжбрівний, хліборобський.

375

Хто зможе дібрати три прикметники: а) з префіксом над-; б) з префіксом без-?

376

Утворіть від поданих слів прикметники вказаним способом. Виділіть словотворчі суфікси та префікси.

1. Префіксальним способом: гарний, міцний.

2. Суфіксальним способом: дощ, мідь, круглий.

3. Префіксально-суфіксальним способом: міра, берег.

377

Від поданих іменників утворіть відносні прикметники за допомогою суфікса -ськ-. Які зміни приголосних відбулися при цьому? Запишіть утворені слова, виділіть суфікси.

Кременчук, Буг, Волинь, чех, Золотоноша, Київ, Рига, Прага, Запоріжжя, Овруч, Гадяч, Острог, товариш, козак.

Присвійні прикметники

Присвійні прикметники утворюємо так:

- від іменників (назв осіб) І відміни - за допомогою суфіксів -ин-, -ін-(-їн-): доччин, Миколин, Софїїн;

- від іменників (назв осіб) II відміни — за допомогою суфіксів -ів- (-ів-, -ов-, -ев-, -єв), -івськ-: батьків, батькова, Андріїв, Андрієва;

- від назв тварин - за допомогою суфіксів -ач- (-яч-), -ин-, -ін-(-їн-), -ов-, -ев-: мишачий, орлиний, тюленевий. АЛЕ: вовчий, ведмежий тощо.

378   

Замініть подані словосполучення синонімічними з присвійним прикметником.

Утворені словосполучення запишіть. Позначте суфікси прикметників.

Телефон батька, твори Франка, хата Шевченка, сестра Андрія, халат лікаря, зошит дочки, адреса Марії, ролики брата, клюв орла, голос солов’я, вуха кроля, голова гуски, хвіст миші.

379

ЖИТТЄВА СИТУАЦІЯ. Уявіть, що ви з друзями граєте м’ячем. Підходить товариш і запитує: «Чий це м’яч?». Як правильно відповісти? Утворіть від поданих імен присвійні прикметники і запишіть. При творенні яких слів відбулося чергування приголосних?

Тарас, Сашко, Миколка, Олексій, Назар, Олег, Сергій, Оленка, Марія, Марійка, Надія, Ольга, Наталя, Наталка, Леся.

380

Користуючись тлумачним або орфографічним словником, доберіть по одному прикметнику з префіксами су- по-, а- все-, анти-, проти-, поза-, екстра-.

Перехід в іменники

Прикметники можуть переходити в іменники.

При цьому прикметники втрачають власні ознаки та набувають ознак іменника (називають предмет, виконують роль підмета чи додатка, відповідають на питання хто? що?). ПОРІВНЯЙМО:

Прикметники

Іменники

військовий оркестр

майбутнє рішення

рівне поле

підійшов військовий

твоє майбутнє

місто Рівне

381

 І. Прочитайте прислів’я. Знайдіть прикметники, які перейшли в іменники. Поясніть лексичне значення цих слів, визначте їхню синтаксичну роль.

1. Ситий голодного не розуміє. 2. Учений іде, а неук слідом спотикається. 3. Лінивий двічі ходить, а скупий двічі платить.

II. Складіть і запишіть два речення зі словом учительська так, щоб у першому реченні воно було прикметником, а в другому - іменником.


Personalised Essay Writing Service for You

Відвідайте наш новий сайт - Матеріали для Нової української школи - планування, розробки уроків, дидактичні та методичні матеріали, підручники та зошити