Підручник українська мова 6 клас - О.В. Заболотний

Морфологія та орфографія.


Числівник


Багато є таємниць у світі, і одна з найбільших з-поміж них - мова.

І. Вихованець

Ви знатимете:

•  морфологічні ознаки числівника, його синтаксичну роль;

•  розряди числівників за значенням.

Ви вмітимете:

•  утворювати й відмінювати числівники;

•  поєднувати числівники з іменниками;

•  правильно писати числівники;

•  використовувати числівники в мовленні.


§ 52. ЧИСЛІВНИК ЯК ЧАСТИНА МОВИ


Про числівники кількісні й порядкові, їхні морфологічні ознаки та роль у мовленні, а також про будову та написання числівників

ПРИГАДАЙМО. На які питання відповідають числівники?

430

Порівняйте числівники в колонках. Які з них означають кількість предметів, а які - порядок при лічбі? Чи на однакове питання вони відповідають? Зробіть висновок, чим кількісні числівники відрізняються від порядкових.

Загальне значення

Числівник — це самостійна частина мови, що означає число, кількість предметів або порядок їх при лічбі й відповідає на питання скільки? котрий? НАПРИКЛАД; нуль, три, двадцять чотири, семеро, п’ятий.

За значенням числівники поділяють на дві групи: кількісні й порядкові.

Кількісні

Кількісні числівники означають число чи кількість предметів і відповідають на питання скільки? НАПРИКЛАД: одинадцять, дев’яносто.

Порядкові

Порядкові числівники означають порядок предметів при лічбі й відповідають на питання котрий? НАПРИКЛАД сьомий, двадцять перший.

Морфологічні ознаки

Кількісні числівники змінюються за відмінками. Вони не мають ні роду, ні числа, крім числівників один (одна, одне, одні); два (дві); обидва (обидві); півтора (півтори); нуль, тисяча, мільйон, мільярд.

Порядкові числівники змінюються за родами, числами, відмінками.

Синтаксична роль

Числівники (найчастіше в сполученні з іменником) можуть бути різними членами речення. НАПРИКЛАД:

ЗВЕРНІТЬ УВАГУ!

1. Слова півтора, кілька, декілька, кількадесят, кільканадцять, кількасот є числівниками.

2. Треба розрізняти числівники і слова інших частин мови.

ПОРІВНЯЙМО:

Числівник

Іменники

Прислівник

Дієслово

три

трійка, одиниця,

втретє

потроїти


сотня, десяток431

І. Прочитайте текст. Визначте його стиль і тип мовлення. Яку роль у тексті виконують числівники? Чи допомагають вони досягти точності мовлення?

НАША ПЛАНЕТА


А. Тарабанов. День і ніч

Відомо, що Земля здійснює два основні види руху: навколо своєї осі та навколо Сонця. Період повного обертання Землі навколо своєї осі становить двадцять три години п’ятдесят шість хвилин чотири секунди.

Навколо Сонця Земля рухається по орбіті, що має форму еліпса. Повне обертання здійснюється за триста шістдесят п’ять діб шість годин. Для зручності шість годин сумуються протягом чотирьох років до однієї доби. Ось чому кожний четвертий рік є високосним і має триста шістдесят шість діб (у календарі з’являється двадцять дев’яте лютого) (З підручника).

 II. Знайдіть у тексті й зачитайте сполучення «числівник + іменник». Які з цих числівників є порядковими?

432

ПОПРАЦЮЙТЕ В ПАРАХ. Поставте по черзі один одному запропоновані запитання і дайте на них відповіді. Зверніть увагу на правильність наголошування числівників.

1. У якому році ти народився (-лася)?

2. Скільки буде, якщо до десяти додати один?

3. Яке число йде після тринадцяти?

4. О котрій годині розпочинається перший урок?

Одина́дцять

Чотирна́дцять

433

І. Прочитайте фразеологізми. Поясніть їхнє значення. За потреби скористайтеся фразеологічним або тлумачним словником.

Бути на сьомому небі; п’яте колесо до воза; між двох вогнів; як дві краплі води; діло десяте; на всі чотири сторони; за тридев’ять земель; двома словами; пам’ятати до сьомих віників.

II. Випишіть числівники у дві колонки: 1) кількісні; 2) порядкові.

434

І. Утворіть від кількісних числівників порядкові й запишіть. Якими морфологічними ознаками різняться кількісні та порядкові числівники?

ЗРАЗОК, Двадцять один - двадцять перший.

Два, одинадцять, шістнадцять, дев’яносто, сорок, сто, тисяча, мільйон, п’ятдесят шість, шістдесят дев’ять, триста двадцять сім.

II. Прочитайте вголос записані числівники, чітко вимовляючи та правильно наголошуючи слова.

435     

Складіть і запишіть з кожним поданим словосполученням по два речення так, щоб у першому випадку це словосполучення було підметом, а в другому - додатком.

П’ятнадцять курчат, три яблуні.

436

І. Спишіть речення. Підкресліть члени речення. Назвіть числівники.

1. У прохолодному передсвітанні дрімав сад із п’ятьма розквітлими вишнями… (К. Мотрич). 2. Дорога розходилася двома чорними рукавами (М. Стельмах). 3. Два дні точився запеклий бій карателів із партизанами (М. Стельмах). 4. Три дні минуло, а лелеки не з’явились (Ю. Збанацький). 5. Сьоме небо собі пригинає суєта (JI. Костенко). 6. Низько-низько над лугами побраталися два голоси (М. Стельмах).

II. Обґрунтуйте написання префіксів у виділених словах.


ЗВЕРНІТЬ УВАГУ!

Складні числівники пишемо разом, а складені - окремо. НАПРИКЛАД: п’ятдесят; сто чотири; триста сорок восьмий.

Знак м’якшення

У кінці деяких числівників після т пишемо знак м’якшення (п’ять, дев’ять). Проте всередині складних числівників знак м’якшення не пишемо.

437

І. Знайдіть серед поданих числівників два іменники. Обґрунтуйте свій вибір.

Шістдесят, двадцять п’ять, кількасот, шість, п’ятсот, одна друга, дев’ятнадцятий, чотирнадцять, двісті, сто сімдесят дев’ять, п’ятірка, тисяча п’ятнадцять, тисяча, десятка.

ОРФОГРАМА

Знак м’якшення в числівниках

II. Розподіліть числівники на три групи за будовою і запишіть. Підкресліть і поясніть орфограму «знак м’якшення в числівниках».

ІІІ. Складіть і запишіть речення з одним числівником кожної групи (на вибір).

438

І. Прочитайте текст. Зверніть увагу на написання числівників та виділених слів. Обґрунтуйте написання слів з великої букви.

ДУНАЙСЬКІ ПЛАВНІ

Державний заповідник «Дунайські плавні» розкинувся в дельті Дунаю в Одеській області. Створений у тисяча дев’ятсот вісімдесят першому році. Загальна площа — чотирнадцять тисяч вісімсот п’ятдесят один гектар, з яких дев’ять тисяч двісті п’ятдесят один гектар — суходіл. У заповіднику є п’ятсот шістдесят видів рослин, дев’ятнадцять видів ссавців, дев’яносто шість видів риб, двісті тридцять видів птахів, зокрема рожеві пелікани, чаплі, фазани, дикі качки. З них п’ятнадцять видів занесено до Червоної книги України (З довідника).

II. Напишіть текст під диктовку вчителя або однокласника. Написане уважно звірте з надрукованим, звернувши особливу увагу на написання числівників.


Personalised Essay Writing Service for You

Відвідайте наш новий сайт - Матеріали для Нової української школи - планування, розробки уроків, дидактичні та методичні матеріали, підручники та зошити