Підручник українська мова 6 клас - О.В. Заболотний

Морфологія та орфографія.


Числівник


§ 56. ВІДМІНЮВАННЯ ТА НАПИСАННЯ ПОРЯДКОВИХ ЧИСЛІВНИКІВ


Про відмінкові форми порядкових числівників, залежність їх від іменників, а також про позначення дат і годин

ПРИГАДАЙМО. Які морфологічні ознаки прикметників?

473

Розгляньте зразок відмінювання словосполучення з порядковим числівником. Зробіть висновок, чи всі слова відмінюємо в складеному порядковому числівнику та чи залежить рід і число такого числівника від роду й числа іменника.

Н.

двадцять третій день

Р.

двадцять третього дня

Д.

двадцять третьому дню

Зн.

двадцять третій день

Ор.

двадцять третім днем

М.

(на) двадцять третьому дні

Морфологічні ознаки

Порядкові числівники змінюємо за родами, числами й відмінками як прикметники. У роді, числі й відмінку ці числівники узгоджуються з іменником, від якого залежать. НАПРИКЛАД: шостий клас, шостого класу, шості класи.

Відмінювання

Порядкові числівники відмінюємо як прикметники твердої групи, крім числівника третій (третя, трете ), який відмінюємо як прикметник м’якої групи. У складених порядкових числівниках відмінюємо тільки останнє слово. НАПРИКЛАД:

Н.

третій триста п’ятдесят сьомий

Р.

третього триста п’ятдесят сьомого

Д.

третьому триста п’ятдесят сьомому

Зн.

третій, третього як Н. або Р.

Ор.

третім триста п’ятдесят сьомим

М.

(на) третьому, третім (на) триста п’ятдесят сьомому (сьомім)


474   

ПОПРАЦЮЙТЕ В ПАРАХ. Розподіліть між собою групи словосполучень. Провідміняйте їх письмово.

Обміняйтеся зошитами й перевірте один в одного правильність виконання.

ГРУПА 1. Перше місце; двадцять друга сторінка.

ГРУПА 2. Друге місце; тридцять третя сторінка.

475  

І. Поставте усно словосполучення у формі родового та орудного відмінків. Шістсот сорок третій кілометр, вісімсот дев’яносто сьомий гектар, дев’яносто шостий будинок, шістдесята секунда, одинадцятий учень, тисяча дев’ятсот двадцять другий рік, триста п’ятдесят четвертий наказ.

II. Складіть і запишіть діалог-розпитування (4-5 реплік), використавши одне з поданих словосполучень.

476

Хто за одну хвилину пригадає три прислів'я (приказки) з порядковими числівниками? А хто ще більше?

Правопис Порядкові числівники із -сотий, -тисячний, -мільйонний, -мільярдний пишемо разом. НАПРИКЛАД: трьохсотий, п’ятитисячний, шестимільйонний.

ЗВЕРНІТЬ УВАГУ!

Потрібно розрізняти порядкові числівники й складні прикметники.

ПОРІВНЯЙМО:

Числівники

Прикметники

чотиритисячний

двадцятимільйонний

чотириденний

двадцятирічний

477  

ЧОМУ ТАК? Поясніть, чому лише слова другого рядка можна вважати числівниками. Одне слово кожної групи розберіть за будовою.

1. П’ятигодинний, семитонним, дев’ятиповерховий.

2. Тридцятимільйонний, п’ятитисячний, тримільярдний.

478  

І. Утворіть порядкові числівники від кожної групи слів і запишіть.

ЗРАЗОК. Сім, сто - семисотий.

П’ять, сто; шість, тисяча; дев’ять, мільйон; три, мільярд; вісімнадцять, тисяча; чотири, мільйон; шість, мільярд; мільйон; три, тисяча; тисяча, дев’ятсот, двадцять, шість.

II. Складіть і запишіть одне речення з одним утвореним числівником (на вибір). Підкресліть числівник як член речення.

479  

Прочитайте вголос речення, вставляючи замість крапок відповідні порядкові числівники.

1. Я народився (народилася) в … році.

2. Я пішов (пішла) до першого класу в … році.

3. Приміщення нашої школи збудовано в … році.

4. Літні канікули розпочнуться після … травня.

5. Тарас Шевченко народився 9 березня … року.

Дати

У датах назви місяців уживаємо тільки в родовому відмінку однини. НАПРИКЛАД; перше січня, до першого січня, першому січня, з першим січня.

480  

ЧОМУ ТАК? Поясніть, чому з двох запропонованих речень лише перше можна вважати таким, у якому немає помилок.

1. Вітаю з Восьмим березня. 2. Вітаю з Восьмим березням.

481

І. Провідміняйте усно подані словосполучення. З одним сполученням складіть і запишіть речення з однорідними присудками.

Перше вересня, двадцять четверте серпня.

II. Запишіть словами число і місяць свого народження. Провідміняйте це сполучення.

482    

ПОСПІЛКУЙТЕСЯ. Які два свята для вас найулюбленіші? Коли їх відзначають?

483

ЖИТТЄВА СИТУАЦІЯ. Уявіть, що до вас звернулися із запитанням «Котра година?». Використавши зображення годинників, дайте усні відповіді на це запитання.

ЗРАЗОК. Пів на другу годину дня; тринадцята година тридцять хвилин; за тридцять хвилин друга.

Культура мовлення


ПРАВИЛЬНО

НЕПРАВИЛЬНО

сьома година

о шостій годині

дев’ята тридцять

пів на сьому

за чверть дев’ята

сім годин

у шість годин

дев’ять тридцять

пів сьомої

за чверть дев’ять

Розбір числівника як частини мови

Послідовність розбору

1. Частина мови.

2. Початкова форма (називний відмінок).

3. Група за значенням (кількісний, порядковий).

4. Розряд за значенням (для кількісних: ціле число, дробовий, збірний).

5. Група за будовою (простий, складний, складений).

6. Відмінок.

7. Рід, число (якщо є).

8. Синтаксична роль.

Зразок усного розбору Три дні минуло, а лелеки не з’являлись (Ю. Збанацький).

Три — числівник, означає кількість, відповідає на питання скільки? Початкова форма - три, кількісний, ціле число, простий, ужито в називному відмінку, у реченні є підметом (разом з іменником).

Зразок письмового розбору Три - числ., п. ф. три, кільк., ціл., прост., Н. в., підмет.

484

І. Прочитайте текст. Запишіть цифри словами. Виконайте усно розбір числівників як частини мови. Розбір двох з них (на вибір) запишіть.

Основна географічна особливість Землі - нерівномірний розподіл суші й моря. З 510 мільйонів квадратних кілометрів її площі суша займає 149 мільйонів квадратних кілометрів (29,2 %), а вода - 361 мільйон квадратних кілометрів (70,8 %).

II. Сформулюйте за змістом прочитаного два запитання, у відповідях на які потрібно було б використати числівники. Відповіді на запитання запишіть. Числа записуйте словами.

Для вас, допитливі

У назвах населених пунктів України знайшли свій відбиток і числівники. Наприклад: Триліси (Київщина), П’ятихатки (Дніпропетровщина), Шостка (Сумщина).

Як саме утворилися ці та інші числові назви поселень, можна дізнатися з книжки Алли Коваль «Знайомі незнайомці: Походження назв поселень України». Про те, що вам найбільше сподобалося, розкажіть однокласникам, рідним, знайомим.


Personalised Essay Writing Service for You

Відвідайте наш новий сайт - Матеріали для Нової української школи - планування, розробки уроків, дидактичні та методичні матеріали, підручники та зошити