Підручник українська мова 6 клас - О.В. Заболотний

Повторения, узагальнення й поглиблення вивченого


§ 4. ОРФОГРАМИ


23

Відгадайте загадки. Випишіть слова з вивченими орфограмами. Поясніть написання.

1. Стоїть верба серед села, розпустила гілля у кожне подвір’я. 2. Маленька, червоненька, із хвостиком тоненьким. На городі мене рвуть і до столу подають. 3. Дах легкий несу з собою, мить - і він над головою. 4. На татарському полі попутані коні, вузлики знать, та не можна розв’язать. 5. Сидить баба на грядках, вся закутана в хустках.

24

Спишіть слова, вставляючи на місці пропуску букву е або и.

Д..легація, ет..кет, нет..рплячий, ст.. скати, к..шеня, ім..нини, зд..рати, ст..лити, т..хнічний, л..пневий, хв..лястий, ен..ргетичний, р..петувати, кр..чати.

КЛЮЧ. Підкресліть першу букву в словах, у яких вставили букву е. Якщо ви правильно виконали завдання, то з підкреслених букв прочитаєте назву річки.

25

Виберіть слова, у яких на місці пропуску треба писати знак м’якшення. Запишіть ці слова правильно.

Пул..с, ніч.., Ол..чин, сторін..ці, листуют..ся, літ..ній, тіт..чин, тополкн..ці, Алінон..ка, барабан..щик, вишен..ці, вікон..ця, англійс..кий, чемодан..чик.

КЛЮЧ. Підкресліть першу букву у виписаних словах. Якщо ви правильно виконали завдання, то з підкреслених букв прочитаєте назву міста.

26

Виберіть слова, у яких на місці пропуску треба писати апостроф. Запишіть ці слова правильно.

Кам..яний, р..яска, ім..я, цв..ях, розм..якнути, олов..яний, присв..ята, верб..я, гр..юкати, об..єднувати, моркв..яний, голуб..ятня, роз..їзд, св..ященик, духм..яно, арф..яр, дит..ясла.

КЛЮЧ. Підкресліть першу букву в словах, у яких вставили апостроф. Якщо ви правильно виконали завдання, то з підкреслених букв прочитаєте назву міста.

27

Спишіть фразеологізми, на місці крапок уставляючи, де потрібно, пропущені букви. Поясніть значення двох висловів (на вибір). Пригадайте інші фразеологізми, у яких є слова з подвоєними буквами.

Об..ивати пороги, під..авати жару, сон..е царство, на пташин..их правах, об..ігти десятою дорогою, від..авати руку і серце, камін..е серце, як осін..я ніч, ран..ій птах, лебедин..а пісня, корон..ий номер, ден..о і нічно.

28  

Спишіть слова, розкриваючи дужки. Виділіть префікси, поясніть написання.

Бе(з,с)платний, ро(з,с)казати, (з,с)хвалити, (з,с)нести, (з,с)кривдити, (з,с)фальсифікувати, (з,с)творити, пр(е,и)погано, пр(е,и)в’ялий, пр(е,и)землитися, пр(е,и)старий, пр(е,и)сісти.

29

ПОПРАЦЮЙТЕ В ПАРАХ. Складіть кожен окремо словниковий диктант із шести слів з вивченими орфограмами. Продиктуйте свій диктант однокласнику (однокласниці), перевірте написання.

30

Спишіть слова, розкриваючи дужки. Поясніть написання. Правильність виконання перевірте за орфографічним словником.

Медв(’)яний, зловіс(т)ний, бл(е,и)скучий, баталь(й)он, ст(е,и)лити, промін(ь)чик, у скрин(ь)ці, во(г,х)ко, контрас(т)ний ц(е,и)стерна, Ват(е,и)кан, тритон(н)ий, суб(’)єкт, від(д)аль, любов(’)ю, річ(ч)ю, гіл(л)ячка, журавлин(н)ий.

31

Відредагуйте усно речення, користуючись рубрикою «Культура мовлення».

1. Кожен батько й мати переживають за своїх дітей. 2. Сергій постійно мішає слухати розповідь учителя. 3. Учитель дав завдання перевести текст українською мовою.

Культура мовлення

РОЗРІЗНЯЙМО

За дітей хвилюються; важкий час переживають.

Вчитися заважають; кашу ложкою мішають.

Текст перекладають; бабусю через дорогу переводять.


Personalised Essay Writing Service for You

Відвідайте наш новий сайт - Матеріали для Нової української школи - планування, розробки уроків, дидактичні та методичні матеріали, підручники та зошити