Підручник українська мова 6 клас - О.В. Заболотний

Морфологія та орфографія.


Займенник


§ 60. ОСОБОВІ ТА ЗВОРОТНИЙ ЗАЙМЕННИКИ


Про займенники першої, другої та третьої особи, про зворотний займенник себе, а також про культуру мовлення

507

Прочитайте речення. Поміркуйте, які з виділених особових займенників указують на особу: а) яка говорить; б) до якої звернене мовлення; в) про яку йдеться. Зробіть висновок про роль особових займенників у мовленні.

1. Я хочу на озеро Світязь, в туман таємничих лісів (Л. Костенко). 2. Якщо ти байдужий до страждань інших, ти не заслуговуєш назви людини (Сааді). 3. Будуть краять землю лемеші, щоб вона розквітла урожаєм (В. Сосюра).

Особові

Особові займенники вказують на осіб, істот, предмети, явища. НАПРИКЛАД: Стояла я і слухала весну, весна мені багато говорила (Леся Українка).

Морфологічні ознаки

Особові займенники бувають трьох осіб, змінюються за числами, відмінками, а займенник він - ще й за родами.

Особа

Однина

Множина

1-ша

я

ми

2-га

ти

ви

3-тя

він, вона, воно

вони

508

І. Спишіть, ставлячи подані в дужках особові займенники в потрібному відмінку. Визначте усно особу та число цих займенників.

Прочитав для (він), передав через (вони), розказав про (він), глянув (вона) у вічі, плакав біля (вони), надіявся на (він), допоможу (вона), усміхнувся до (вони), затримався через (він), бачилися з (вона), перед (він), переді (я), зустрів (ти), спитав у (ми), люблю (ви), прийшов до (я).

II. Провідміняйте одне з поданих сполучень (на вибір). За потреби скористайтеся поданою нижче таблицею.

Відмінювання особових займенників


1-ша особа

2-га особа

Н.

я

ми

ти

ви

Р.

мене

нас

тебе

вас

Д.

мені

нам

тобі

вам

Зн.

мене

нас

тебе

вас

Ор.

мною

нами

тобою

вами

М.

(на) мені

(на) нас

(на) тобі

(на) вас3-тя особа

Н.

Р.

Д.

Зн.

Ор.

М.

він

його, нього

йому

його, нього

ним

(на) ньому,

нім

вона

її, неї

їй

її, неї

нею

(на) ній

воно

його, нього

йому

його, нього

ним

(на) ньому,

нім

вони

їх, них

їм

їх, них

ними

(на) них

ЗВЕРНІТЬ УВАГУ!

У непрямих відмінках особові займенники мають іншу основу, ніж у називному. НАПРИКЛАД: я-мені, мене.

Приставний н

У займенниках 3-ї особи у формі орудного й місцевого відмінків постійно виступає приставний н, а у формі родового і знахідного відмінків приставний н з’являється лише тоді, коли ці займенники вживаємо з прийменником. НАПРИКЛАД: він - ним, у нього.

509    

І. Запишіть займенники в родовому й орудному відмінках (з прийменниками і без них).

ЗРАЗОК. Він - його, до нього, ним, з ним.

Вона, я, вони, ти.

II. Складіть і запишіть два речення із займенником він у формі місцевого відмінка однини (з приставним н і без нього).

510

І. Прочитайте текст. Поміркуйте, з якою метою автор використовує окличні речення. Кого насправді злякався Мишко?

- Ну от, - продовжував Мишко, - пасу я, пасу і в книжку заглядаю… От уже й смеркати стало, час додому. Коли ж це щось як вискочить з лісу - одне, за ним друге… Вовки! Аж два вовки! А навколо ж нікого… Ну, думаю, пропав!.. У мене була тільки велика ломака. Як гукну я на вовків!

Як свисну! Та з ломакою - просто на них! Еге ж, біжу їм навперейми, а вони зупинилися, підібгали хвости і скалять на мене зуби. Ух і страшно ж було…

-  А ти знаєш, як тих вовків звати?

-  Як же? Вовки - та й годі!

- А я знаю, - сказав поважно Павлик. - Одного - Рябко, а другого - Полкан (За О. Донченком).

II. Знайдіть і випишіть особові займенники, зазначте їхню особу, число й відмінок.

511

І. Спишіть речення, ставлячи займенники, що в дужках, у потрібному відмінку. Підкресліть особові займенники як члени речення.

1. Христя аж дух затаїла, щоб не пропустити і слова, що про (вона) будуть казати (Панас Мирний). 2. Зорі світлими очима з неба дивляться на (ми) (В. Сосюра). 3. (Вони) заквітчала давня невмираюча українська історія (І. Нечуй-Левицький). 4. Лиш у труді живе людина, а без труда (вона) нема (В. Сосюра). 5. (Ми) чекають, (ми) знають, (ми) люблять, (ми) вірять, (ми) ждуть (С. Галябарда).


II. Виділене слово запишіть фонетичною транскрипцією, а також розберіть за будовою.

Зворотний

Зворотний займенник себе вказує на виконавця дії й може стосуватись усіх трьох осіб. НАПРИКЛАД: запитав себе, запитала себе.

У реченні займенник себе виступає в ролі додатка. НАПРИКЛАД: Великого каменя вода із собою не забере (Нар. творчість).

Н. -

Р. себе (до себе)

Д. собі

Зн. себе

Ор. собою

М. (на) собі

ЗВЕРНІТЬ УВАГУ!

Займенник себе не має форми називного відмінка; він не має значення роду і числа.

512   

І. Прочитайте фразеологізми та поясніть їхнє значення. Знайдіть зворотний займенник, визначте його відмінок.

Ціну собі знати, шукати себе, показати себе, відчути на собі, сам собі на умі, себе не пам’ятати, володіти собою, узяти себе в руки.

II. Складіть і запишіть два речення із займенником себе у формі різних відмінків.

513   

Спишіть речення, вставляючи на місці пропусків займенник себе в потрібній формі. Надпишіть його відмінок та підкресліть як член речення.

1. Бери ношу по …, щоб не впасти при ходьбі. 2. Гречана каша сама … хвалить. 3. Дає … на носі грати. 4. Хто пізно ходить, той сам … шкодить. 5. Живуть між …, як риба з водою. 6. Вище … не підскочиш (Нар. творчість).

514    

ЧОМУ ТАК? Поясніть, чому виділене слово можна вважати займенником лише в першому реченні.

1. Налив собі молока.

2. Був собі раз Вовчик-Братик і Лисичка-Сестричка.

Займенник ви

Займенник ви передає поважливе, шанобливе ставлення до старшої за віком або малознайомої людини. За офіційних обставин навіть добре знайомі дорослі люди найчастіше спілкуються на «ви». На письмі (наприклад, під час листування) повагу до адресата обов’язково підкреслюють написанням займенника Ви з великої літери. Дієслова та прикметники при займеннику ви ставимо у множині.

515

ЖИТТЄВА СИТУАЦІЯ. Складіть і запишіть невеликий діалог (5-6 реплік) відповідно до запропонованої ситуації (на вибір). Використайте особовий займенник ви у ввічливому значенні при звертанні до однієї особи.

1. Вам потрібно в незнайомої дорослої людини розпитати, де знаходиться найближчий книжковий магазин.

2. Ви хочете дізнатись у вчительки Антоніни Василівни, коли буде контрольна робота з географії.

3. Вам потрібно, щоб бібліотекар Наталія Василівна знайшла для вашого молодшого братика цікаву книжку з історії України.

516

Запишіть словосполучення, замінюючи подане в дужках питання доречним особовим займенником. З одним словосполученням складіть усно речення. Скористайтеся рубрикою «Культура мовлення» на с. 10.

Дякую (кому?), вибачте (кому?), повідомляти (кого?), дорікати (кому?), милуватися (ким?), глузувати (з кого?), притаманний (кому? ), телефонувати ( кому? ).


Personalised Essay Writing Service for You

Відвідайте наш новий сайт - Матеріали для Нової української школи - планування, розробки уроків, дидактичні та методичні матеріали, підручники та зошити