Підручник українська мова 6 клас - О.В. Заболотний

Морфологія та орфографія.


Займенник


§ 62. ЗАПЕРЕЧНІ Й НЕОЗНАЧЕНІ ЗАЙМЕННИКИ


Про роль у мовленні заперечних і неозначених займенників, особливості їхнього творення, наголошування та написання

ПРИГАДАЙМО. Що таке префікс і суфікс?

525

Порівняйте займенники в колонках. На основі спостереження зробіть висновок, як і від яких займенників утворено ці слова.

Заперечні

Заперечні займенники вказують на відсутність особи, предмета, їхніх ознак чи кількості. Заперечні займенники утворюємо від питальних додаванням префікса ні. НАПРИКЛАД: ніщо, ніхто, ніякий, нічий, ніскільки, нікотрий.

Неозначені

Неозначені займенники вказують на невизначені особи, предмети, їхні ознаки, кількість. НАПРИКЛАД: казна-хто, абичий, будь-кого.

Неозначені займенники утворюємо від питальних за допомогою часток аби-, де-, казна-, хтозна-, будь-, які в словах є префіксами, та часток -сь, -небудь, які в словах є суфіксами. НАПРИКЛАД: Морфологічні ознаки

Заперечні та неозначені займенники змінюються за відмінками, родами й числами так, як і питальні займенники, від яких вони утворені.

Відмінювання заперечних і неозначених займенників

Н.

ніхто

яка-небудь

Р.

нікого

якої-небудь

Д.

нікому

якій-небудь

Зн.

нікого

яку-небудь

Ор.

ніким

якою-небудь

М.

ні на кому

(на) якій-небудь

526

І. Прочитайте вголос текст, правильно наголошуючи слова. Яку думку висловлює автор? Чи поділяєте ви його точку зору?

Знай, що в житті є деякі речі, які ні з чим не можна порівняти й зіставити. Це рідний край, наша Вітчизна. Без будь-кого з нас Батьківщина може обійтися, але будь-хто без Батьківщини - ніщо (В. Сухомлинський).

II. Визначте, які з виділених займенників є неозначеними, а який - заперечним. У якому відмінку вони вжиті? Випишіть ці займенники й розберіть їх за будовою.

527

Провідміняйте займенники ніщо, казна-який спочатку усно, а потім письмово, скориставшись наведеним вище зразком. З кожним займенником у формі родового відмінка складіть і запишіть речення.

Правопис

Заперечні займенники з ні пишемо разом. Якщо ж між ні та займенником уживаємо прийменник, тоді всі три слова пишемо окремо. ПОРІВНЯЙМО:

нікого, ніякий - ні від кого, ні перед чим

Неозначені займенники пишемо разом, окремо або через дефіс:

РАЗОМ

ЧЕРЕЗ ДЕФІС

ОКРЕМО

із частками аби-, де-, -сь

із частками казна-, хтозна-, будь-, -небудь

якщо між словами є прийменник

абичий, декому, якогось

хтозна-кому, яка-небудь

хтозна з ким, аби до кого


ОРФОГРАМИ

ні в заперечних займенниках Дефіс у неозначених займенниках

528    

І. Запишіть займенники під диктовку вчителя або однокласника. Написане уважно звірте з надрукованим. Обґрунтуйте написання. Розберіть виділені слова за будовою.

Кого-небудь, будь-хто, ніхто, дещо, будь у кого, хтозна-які, абихто, ні з ким, казна-чий, скільки-небудь, будь-якої, аби з ким, ніскільки, будь-що, казна-чого, ні для чого, казна в чому.

II. Складіть і запишіть по три словосполучення: «дієслово + неозначений займенник» і «іменник + неозначений займенник».

529

Розподіліть займенники в три колонки залежно від написання: 1) разом; 2) через дефіс; 3) окремо. Обґрунтуйте написання.

Котрий/сь, аби/що, хтозна/з/ким, який/ небудь, де/якої, будь/для/кого, будь/хто, ні/ яких, ні/до/чого, який/сь, аби/чого, казна/ скільки, ні/чий, хтозна/чийого, де/в/кого, де/чиїх, будь/чий, ні/на/який.

530

І. Від поданих питальних займенників утворіть і запишіть неозначені та заперечні. Виділіть у словах словотворчі суфікси і префікси.

Який, чому, скількох, чиє, хто, ким, чийого.

II. Складіть і запишіть речення, у якому підмет був би виражений неозначеним або заперечним займенником.

531

І. Спишіть речення, утворюючи заперечні чи неозначені займенники та ставлячи їх у потрібному відмінку. Укажіть відмінок займенника.

ЗРАЗОК. (Ні, хто, в) права не питаю. - Ні в кого права не питаю.

1. Від усієї картини віє (що, -сь) пісенним (О. Довженко). 2. О краю рідний!.. Твою красу (ні, що, з) я не зрівняю (В. Сосюра). 3. (Ні, хто, з) буде поплакати, ні поговорити (Т. Шевченко). 4. У нас склалася особлива дружба, яка не допускала (будь-, які) секретів один від одного (Ю. Збанацький). 5. Дуже погана людина, яка (ні, чого) не знає і не намагається (що, -небудь) узнати (Платон). 6. Тільки той не помиляється, хто (ні, до, чого) не торкається (Нар. творчість).

II. Виділене слово запишіть фонетичною транскрипцією. Назвіть букви, вимовте звуки.

казна-кому́

хтозна-кому́

будь-кому́

кому-не́будъ

аби́кому

532    

Хто за одну хвилину, не користуючись підручником, зможе дібрати й записати 5 неозначених займенників, які пишемо через дефіс? А хто ще більше?

533   

Виконайте завдання одного з варіантів.

ВАРІАНТ А. Випишіть з художніх творів 5 речень з неозначеними й заперечними займенниками. Підкресліть ці займенники як члени речення.

ВАРІАНТ Б. Доберіть 6-7 прислів’їв, приказок, фразеологізмів з неозначеними й заперечними займенниками.

ЗВЕРНІТЬ УВАГУ!

Займенники ніхто, ніщо в непрямих відмінках вживаємо з різним наголосом залежно від значення. ПОРІВНЯЙМО:

534    

І. Спишіть речення, розставляючи пропущені розділові знаки. Обґрунтуйте пунктограми. Позначте місце наголосу заперечних займенників.

1. Тих сліз нікому не зібрати якими відтужили журавлі (Л. Тельнюк). 2. Самовар кипить та нікому чай пити (Нар. творчість). 3. Красно говорить а слухати нічого (Нар. творчість ). 4. Насмішки боїться навіть той хто вже нічого не боїться (Нар. творчість). 5. І змовкла та пісня і зложила крила, і нічим не міг я втішити її (Олександр Олесь).

II. Прочитайте речення вголос, правильно наголошуючи заперечні займенники.

III. Складіть і запишіть по одному реченню із займенниками нікого й нікого.

535

Спишіть речення, ставлячи замість крапок неозначений займенник. Підкресліть орфограму «дефіс у неозначених займенниках».

1. Мама хотіла про … запитати. 2. Хай … купить олівці. 3. Дідуся попросили розказати про … випадок. 4. Це міг зробити … . 5. Можете прийти до мене в … день. 6. За дверима почулися … кроки.

536

ЖИТТЄВА СИТУАЦІЯ. Уявіть, що ви виступаєте перед аудиторією. Доберіть неозначені займенники, які ви можете використати, коли: а) має на увазі один з низки можливих предметів; б) не знаєте точно, про який предмет мовиться; в) вам байдуже, про який саме предмет ідеться. Відповідь проілюструйте реченнями.


Personalised Essay Writing Service for You

Відвідайте наш новий сайт - Матеріали для Нової української школи - планування, розробки уроків, дидактичні та методичні матеріали, підручники та зошити