Підручник українська мова 6 клас - О.В. Заболотний

Морфологія та орфографія.


Займенник


§ 63. ПРИСВІЙНІ ЗАЙМЕННИКИ


Про займенники, які вказують на належність чогось особі, особливості їхнього наголошування, а також про культуру мовлення

ПРИГАДАЙМО. Які морфологічні ознаки прикметників?

537

Прочитайте речення. Зверніть увагу на відмінкові форми присвійного займенника мій. Визначте його відмінок та синтаксичну роль у кожному реченні. Зробіть висновок про особливості відмінювання присвійних займенників.

1. Мій перший вірш написаний в окопі (Л. Костенко). 2. Не співайте мені сеї пісні, не вражайте серденька мого (Леся Українка). 3. Моєму щастю не було меж (В. Дніпровський). 4. Пропливають зорі України над моїм розчиненим вікном (В. Сосюра).

Присвійні

Присвійні займенники вказують на належність чогось певній особі. Присвійними є займенники мій, наш, твій, ваш, свій, його. НАПРИКЛАД: Падають тепло і глухо яблука в нашім саду (В. Сосюра).

Морфологічні ознаки

Присвійні займенники змінюються за відмінками, числами й родами подібно до прикметників.

Відмінювання присвійних займенників


Однина

Множина

Чоловічий

рід

Жіночий

рід

Середній рід

Н.

мій

моя

моє

мої

Р.

мого

моєї

мого

моїх

Д.

моєму

моїй

моєму

моїм

Зн.

мій, мого

мою

моє

мої, моїх

Ор.

моїм

моєю

моїм

моїми

М.

(на) моїм, моєму

(на) моїй

(на) моїм, моєму

(на) моїх

Ужиті без іменника присвійні займенники переходять в іменники. НАПРИКЛАД: Помагай нашим!

ЗВЕРНІТЬ УВАГУ!

Присвійні займенники в усіх відмінках мають наголошений другий склад: твоя, моя, твоєму, свого, твого.

538   

ПОПРАЦЮЙТЕ В ПАРАХ. Розподіліть між собою словосполучення та провідміняйте за відмінками (письмово). У займенниках позначте наголоси. Обміняйтеся зошитами й перевірте один в одного правильність виконання.

1.   Ваше палке бажання. 2. Твій щасливий день.

539

І. Спишіть речення, ставлячи подані в дужках займенники в потрібній формі.

1. Спинюся я і довго буду слухать, як ходить серпень по землі (мій) (Л. Костенко). 2. Краще черствий хліб у (свій) домі, ніж різноманітність страв за чужим столом (Г. Сковорода). 3. Для (наш) Федота не страшна ніяка робота (Нар. творчість). 4. Небо квіти пригортає до (свій) чола (В. Китайгородський). 5. Прийми ж мене, весно рожева, слугою (твій) краси (Олександр Олесь).

II. Знайдіть якісні прикметники. Утворіть усно їхні ступені порівняння.

III. Провідміняйте виділений займенник.

Треба розрізняти

При іменнику особові займенники його, її, їх (їхній) у формі родового відмінка набувають значення присвійних. ПОРІВНЯЙМО:

540       

ЧОМУ ТАК? Поясніть, чому в поданому реченні перший займенник його вважаємо особовим, а другий - присвійним.

І мені його самого стало жаль - залишалася мені його печаль (Д. Павличко).

541

І. Прочитайте речення. Випишіть словосполучення із займенниками його, її, їх у дві колонки: 1) з особовим займенником; 2) з присвійним займенником.

1. Ходи по тій землі, що Каменяр ходив, і пий із тих джерел, які його поїли (Л. Забашта). 2. Лось звівся, тепер його постать чітко вимальовувалася в досвітніх сутінках (Є. Гуцало). 3. Світлі ідуть матері. Зір їх красою сія (В. Сосюра). 4. А хто ж були ті вояки відважні, що їх збирав під прапори свої Спартак? (Леся Українка). 5. Яворові сниться яворина та її кохання молоде (Д. Павличко). 6. У Любові формула проста, лише ніхто її, на жаль, не знає (О. Довгоп’ят).

II. Складіть і запишіть два речення так, щоб у першому з них займенник їхній був особовим, а в другому - присвійним.

542  

Спишіть прислів’я, ставлячи замість крапок присвійний займенник свій у потрібній формі. Прочитайте вголос, правильно наголошуючи займенники.

1. Пильнуй … носа, а не чужого проса. 2. Від … тіні не сховаєшся. 3. Кожна лисиця … хвостик хвалить. 4. Біля … нір і миші сміливі. 5. Усяка робота … майстра чекає. 6. Син мій, а розум у нього ….

543  

ПОСПІЛКУЙТЕСЯ. Висловіть міркування щодо такої тези: «Усяка робота свого майстра чекає».

544  

ЖИТТЄВА СИТУАЦІЯ. Перебудуйте подане речення, замінивши пряму мову непрямою від імені вказаних нижче осіб. Схарактеризуйте займенники, які ви при цьому використали.

Наталя сказала: «Нехай Сергій подарує квіти своїй мамі».

1. Від імені Наталі. 2. Від імені Сергія. 3. Від імені мами Сергія. 4. Від імені товариша, який передає Сергію прохання Наталі.


Personalised Essay Writing Service for You

Відвідайте наш новий сайт - Матеріали для Нової української школи - планування, розробки уроків, дидактичні та методичні матеріали, підручники та зошити