Підручник українська мова 6 клас - О.В. Заболотний

ПОВТОРЕННЯ В КІНЦІ РОКУ


§ 66. ЛЕКСИКОЛОГІЯ


560

І. Прочитайте текст. Визначте його тему й основну думку.

ЧУМАЦЬКИЙ ШЛЯХ

Широку світлу смугу посередині небосхилу в Україні називають Чумацьким Шляхом. Чумаки здавна возили з Криму сіль та рибу. Поволі чвалали курними степовими шляхами сірі воли, рипіли вози, погейкували погоничі. Багато днів їхали чумаки, багато ночей спали просто неба, вдивляючись у його візерунки, і здавалась їм ота світла зоряна смуга, що простягнулась якраз у напрямку їхніх мандрів, безконечною, як степовий шлях. Ось чому назвали її українці Чумацьким Шляхом (3 книжки «Про що розказують зорі» ).

II. Знайдіть у тексті приклади: а) власне українських слів; б) стилістично забарвлених слів. Поміркуйте, як уживання цих слів позначилося на загальному звучанні тексту.

III. Доберіть синоніми до виділених слів. Скористайтеся словником синонімів.

561

ПОСПІЛКУЙТЕСЯ. Про що ви думаєте, вдивляючись у нічне небо? Пофантазуйте, про що можуть розказати зірки.

562

Розмежуйте подані в кожній групі слова.

1. Запозичені слова та власне українські: кондиціонер, тостер, працювати, волейбол, мрія.

2. Слова активної та пасивної лексики: учень, перст, кольчуга, календар.

    3.   Архаїзми та історизми: кошовий, їство, булава, перст.

4. Терміни та загальновживані слова: бігти, гарний, морфологія, атом.

563

ПОПРАЦЮЙТЕ В ПАРАХ. Доберіть кожен по два слова (сполучення слів), які характерні для офіційно-ділового стилю мовлення. Запропонуйте однокласнику (однокласниці) скласти із цими словами речення. За потреби скористайтеся матеріалом вправ 38 і 61.

564

І. Спишіть речення, розкриваючи дужки. Підкресліть неологізми, поясніть, що вони означають та чи доречно їх ужито в реченнях. За потреби скористайтеся тлумачним словником.

1. Скайп дає змогу бе(з, с)платно спілкуватися з будь-якою людиною (в, у) усьому світі. 2. На автомобільній стоянці встановили паркомат для оплати послуг паркуван(н)я. 3. Боксер (у, в) своєму б лозі розповів про підготовку до майбутнього поєдинку. 4. Сьогодні (в, у) прес-студії відбулася чат-конференція з доктором м(е, и)дичних наук Щепотіним (З Інтернет-видання).

II. З одним підкресленим словом (на вибір) складіть і запишіть речення зі звертанням.

565

Прочитайте крилаті вислови. Поясніть, що вони означають. Доберіть з довідки до кожного з них синонімічний вислів.

Багато галасу даремно; про смаки не сперечаються; доля допомагає сміливим; рахувати хвилі.

ДОВІДКА. З великої хмари малий дощ; байдики бити; одвага або мед п’є, або сльози ллє; у всякої Пашки свої замашки.

566

Прочитайте текст. Які слова вжито в невластивому їм значенні? Чи помітили ви суржикові слова? Відредагуйте усно текст. За потреби скористайтеся відповідями в додатках.

Назар являється учнем шостого класу. Він старанно відноситься до навчання, приймає участь у художній самодіяльності. На уроках уважний, не мішає іншим, на любі запитання з підручника може дати вірну відповідь. На слідуючому занятті гуртка, яке відбудеться через дві неділі, він виступить із цікавим повідомленням.

567

І. Поясніть, як ви розумієте подані прислів’я.

1. Не одяг прикрашає людину, а добрі справи.

2. Із замуленого джерела води не нап’єшся.

II. Напишіть невеликий роздум (6-8 речень) на тему одного з поданих прислів’їв.


Personalised Essay Writing Service for You

Відвідайте наш новий сайт - Матеріали для Нової української школи - планування, розробки уроків, дидактичні та методичні матеріали, підручники та зошити