Підручник українська мова 6 клас - А. А. Ворон

МОРФОЛОГІЯ І ОРФОГРАФІЯ

 

ІМЕННИК

 

§21. Букви е, и, і в суфіксах -ечок, -ечк-, -ичок, -ичк-, -інн(я), -инн(я), -енн(я), -ив (о), -ев(о)

 

183. Прочитайте речення. Знайдіть слова зі зменшувально-пестливими суфіксами.

1. Помандрував козаченько з Лубен до Прилуки, ой плакала дівчинонька, здіймаючи руки. 2. Ой гиля, гиля, сірі гуси, додому, ой горе ж тому лебедику самому. 3. Я ж не пила, не варила, а йшла по водиченьку — відерце побила. 4. Іди, іди, мій синочку, та незабарися, за чотири неділеньки додому вернися. 5. Над річкою бережком ішов чумак з батіжком (Нар. творчість).

Суфікси -ичк(а), -ичок вживаються тільки в словах, що утворилися від слів на -ии(я), -ик:

 

В інших словах вживаються суфікси -ечк(а), -ечок, -еньк-:

184. Утворіть від поданих слів іменники за допомогою суфіксів -ечк-, -ечок або -ичк-, -ичок.

Донька, сито, вулиця, діжка, рука, літо, озеро, кораблик, подушка, вікно, слово, хвиля, лисиця, ложка, кролик, палиця.


185. Спишіть речення, вставляючи пропущені букви.

1. Прощай, Волинь, прощай, рідний куточок! Мене від тебе дол..нька жене! 2. Сине море чудово так грає, його сон..чко пестить ласкаво. 3. Он ярочки зелененькі, стеж..чки по них маленькі, перевиті, мов стріч..чки, збігаються до річ..чки. 4. Сизая горл..чка затуркотіла. 5. І вогн..чком бентежним спалахнула зірниця. 6. Легким сном спить мій жаль у серд..ньку (Із тв. Лесі Українки).

В іменниках, утворених від дієслів, під наголосом вживається суфікс -інн(я), без наголосу — суфікс -енн(я): ходити — ходіння, вивчити — вивчення.


186. Утворіть від поданих дієслів іменники із суфіксами -інн(я) чи -енн(я).

Прагнути, носити, горіти, звернутися, розуміти, продовжити, шарудіти, повернутися, ходити, терпіти, оточити, засвоїти, уміти, управляти, ставитися, вивчити.

За допомогою суфікса -инн(я) утворюються збірні назви від іменникових основ: буряк —

За допомогою суфікса -інн(я) творяться такі слова: коріння, каміння, насіння.


187. Спишіть речення, вставляючи пропущені букви.

1. При дорозі буря повив..ртала д..рева з кор..нням (Ю. Збанацький). 2. Люблю л..генький димок, що снується над городом, коли ..палюють картоплиння (Є. Гуцало). 3. Любив я с..діти в г..рячі літні дні серед високого кукурудзиння й золотоголових соняшників. 4. Ст..лилося по з..млі широколисте гарбуз..ння (Із тв. А. Дімарова). 5. Хлопчаки заходилися робити курінь із соняшнич..ння (Г. Кияшко).

В іменниках, які означають матеріал або продукт праці.

пишеться суфікс -ив(о): 


188. Утворіть і запишіть від поданих дієслів іменники за допомогою суфіксів -ив(о), -ев(о).

Мережити, варити, марити, пекти, місити, плести, палити.


189. Спишіть текст, вставляючи пропущені букви.

Під тином, що виходив на вузьку безлюдну вул..чку, любив я сидіти в гарячі літні дні. Тут росла висока кукурудза й золотоголові соняшники, стелилося по землі широколисте гарбуз..ння. Тут завжди було таємничо й тихо, у гарячому повітрі танцювало мар., во. Наслухавшись матусиних розповідей про південні країни, я полював у буйнотравї на тигрів та левів, крокодилів і носорогів. Моя буз..нова пал..чка не раз завдавала жахливих спустошень тропічній звіроті (Б. Комар).

ЗВ'ЯЗНЕ МОВЛЕННЯ

ТВІР-ОПИС ПРИМІЩЕННЯ

1. Що називається інтер'єром?

2. У чому полягає особливість опису приміщення?

3. Чим різняться науковий і художній описи приміщення?


190. І. Прочитайте. Скажіть, до якого стилю мовлення належить текст.

УКРАЇНСЬКА ХАТА

Внутрішнє планування українського житла у дев'ятнадцятому столітті всюди було майже однаковим. Піч завжди займала внутрішній кут хати з одного боку від дверей і була обернена своїм отвором до стіни з вікнами. По діагоналі від печі влаштовували парадний кут (покуть). Тут розміщували ікони, прикрашені ткав ими або вишитими рушниками. Уздовж бічної стіни ставили стіл. Біля столу розміщували довгу дерев’яну лаву. Збоку від столу знаходилася скриня. У кутку, протилежному печі, біля дверей робили дерев’яні полички або шафу для посуду — мисник (Із кн. «Українська минувшина»).


Інтер'єр старовинної української хати


II. Розгляньте фотоілюстрацію. Складіть усний опис інтер’єру української хати в художньому стилі.


191. І. Попрацюйте в парах. Відредагуйте поданий уривок з учнівського твору.

Моя кімната невелика. У кімнаті немає нічого зайвого. Коли заходимо до кімнати, то праворуч бачимо шафу, там стоять мої книжки. А ліворуч біля стіни стоїть тумба, на якій стоїть телевізор. Біля вікна стоїть письмовий стіл, за яким я роблю уроки. Біля стіни навпроти тумби з телевізором стоїть моє ліжко.

II. Дайте відповіді на запитання.

1. Яких типових помилок припустився учень?

2. Чи вдалось автору твору розповісти про свої захоплення й уподобання?

3. Чи є у творі епітети, уособлення, порівняння? З якою метою їх використовують?

У художньому описі ставлення до зображуваного слід висловлювати не лише прямо, а й передавати через добір відповідних художніх засобів (епітетів, порівнянь, уособлень).


192. Напишіть твір на тему «В гостях в однокласника», поклавши в основу опис приміщення.


Personalised Essay Writing Service for You

Відвідайте наш новий сайт - Матеріали для Нової української школи - планування, розробки уроків, дидактичні та методичні матеріали, підручники та зошити