Підручник українська мова 6 клас - А. А. Ворон

ПОВТОРЕННЯ ВИВЧЕНОГО


§3. Фонетика і орфографія

 

1. Чим відрізняються звуки від букв?

2. Скільки голосних звуків в українській мові?

3. Розкажіть про звукове значення букв я, ю, є, ї.

4. Скільки приголосних звуків в українській мові?

5. Пригадайте абетку української мови.


23. Прочитайте вірш Андрія Малишка. Виконайте звуковий запис виділених слів.

Блакитна осінь сяє в берегах,

І помідори спіють, як пожари;

Буй-тури вітру мчаться на лугах,

Рогами заплітаючи ся в хмари.

Хмеліє мед у вуликах сухих,

Бджола бринить, як промінь, віковічно,

І плід, мов серце яблунь молодих,

У груди саду гупає ритмічно.

А. Малишко

Бджола бринить

МОВНИЙ РОЗБІР

ПОСЛІДОВНІСТЬ ФОНЕТИЧНОГО РОЗБОРУ СЛОВА

1. Зробіть звуковий запис слова.

2. Поділіть слово на склади, дайте їм характеристику.

3. Дайте характеристику звукам:

а) голосні — наголошені чи ненаголошені;

б) приголосні — дзвінкі чи глухі; тверді, м'які чи пом'якшені.

Зразок усного розбору

У слові осінь два склади. Перший склад [о’] — відкритий, наголошений; другий склад [с'і’н'] — закритий, ненаголошений.

Перша буква позначає звук [о’] — голосний, наголошений; друга, буква позначає звук [с’] — приголосний, глухий, м'який; третя буква позначає звук [і’] — голосний, ненаголошений; четверта буква позначає звук [н'] — приголосний, дзвінкий, м'який; п'ята буква ь звукового значення не має.

У слові 5 букв, 4 звуки.

Зразок письмового розбору

Осінь [о/сін'] — 2 склади; перший склад — відкр., нагол.; другий склад — закр., ненагол.

о — [о’] — голоси., нагол.;

с — [с'] — пригол., глухий, м'який;

і — [і] — голоси., ненагол.;

н — [н’]— пригол., дзвінкий, м'який;

ь

5 букв, 4 звуки.


24. Попрацюйте в парах. Спишіть текст. Зробіть фонетичний розбір виділених слів.

Найбільше й найдорожче добро в кожного народу — це його мова, ота жива схованка людського духу, його багата скарбниця, в яку народ складає і своє давнє життя, і свої сподіванки, розум, досвід, почування (Панас Мирний).


25. Запишіть слова за алфавітом.

Зять, сховок, хмиз, астрономія, боротьба, кузня, іграшка, єдність, сіль, школяр, холод, футбол, гвинт, голка, удав, доля, острів, блок.

1. Як перевірити ненаголошені голосні у коренях слів?

2. Коли пишеться м’який знак?

3. Сформулюйте правила вживання апострофа.

4. Пригадайте правила правопису слів іншомовного походження: букви и, і; подвоєні букви.


26. Попрацюйте в парах. Спишіть текст, вставляючи потрібні букви.

Будинок школи, єдиний на селище двоповерховий, в..сочить між темної зел..ні парку, далеко вд..вляється в степ своїми в..ликими вікнами. Як вулик, гуде вона взимку, цілу в..сну шкільне подвір'я повниться д..тячим галасом.

А потім настає той день, коли для старшокласників дзвінок лунає востаннє (За О. Гончаром).


27. Подані слова запишіть у два стовпчики: а) зі вставленим е; б) зі вставленим и.

Вел..тенський, укр..вати, стр..міти, січ..нь, в..делка, інд..відуальний, ел..гантний, Йос..півна, чайн..к, д..кларація, ож..ледь, абр..кос, бухгалтер, р..ферат, св..стіти, ел..мент.

Якщо ви правильно виконали завдання, з перших букв записаних слів складеться прислів’я.


28. Спишіть слова, вставляючи, де треба, апостроф.

Лук..ян, цв..ях, п..ятниця, ім..я, св..ято, від..їзд, м..ята, звір..ячий, під..йомник, п..єса, пір..я, торф..яний, В..ячеслав, бур..ян, дерев..яний, без..ядерний, солов..ї, від..їжджати, слов..янський, мавп..ячий, різьб..яр, з..юрбитися.


29. Вставте, де треба, м’який знак і запишіть слова у два стовпчики:

а) з м’яким знаком; б) без м’якого знака.

Ансамбл.., одягнеш..ся, корін..ці, батал..йон, облич.., промін..чик, вуз..кий, кін..ський, скрин..ка, пал..ма, різ..блення, управлін..ня, стіл..ці, класич..ний, тон..ший, крил..ця, бджіл..ці, гуцул..ський, дивуєш..ся, здивуют..ся.

Якщо ви правильно виконали завдання, із других букв записаних слів складеться початок прислів’я: «… дають».


30. Спишіть речення, вставляючи в словах іншомовного походження и та і.

1. Пишна магнол..я до к..пар..са стрункого схиляється. 2. Час летів, і пройшли над Єг..птом віки незчисленні (Із тв.  Лесі Українки). 3. Електрики не було не тільки в нашій квартирі, але й у всьому будинку. 4. Ми стали боротися з порушниками д..сц..пл..ни (Із тв. І. Микитенка). 5. Нарциси сповіщають про прихід тепла, а хризантеми — про його відхід (Ю. Смолич).


31. Прочитайте пари слів, порівнюючи їхнє написання в російській і українській мовах. З трьома словами складіть речення.

Группа— група, металл — метал, шоссе — шосе, баллон — балон, пресса — преса, грипп — грип, коллега — колега, тонна — тонна, ванна — ванна.


32. І. Перекладіть текст українською мовою і запишіть. Підкресліть орфограми в словах іншомовного походження.

Легенды о фантастической выносливости верблюдов далеки от действительности. На хороших пастбищах животные могут неделями оставаться без воды. Одногорбый африканский верблюд может обходиться без воды максимум 5 дней. Во время привалов в «цистерны» желудков животных вливается до 100 литров воды. Ноша верблюда обычно составляет 100-150 килограммов. С грузом он может пройти за день до 100 километров (Ізкалендаря).

выносливость — витривалість

пастбище — пасовище

действительность — дійсність

способен — здатен

желудок — шлунок

составляет — складає

Одногорбий африканський верблюд

II. Розгляньте фотоілюстрацію. Усно опишіть африканського верблюда, вживаючи вислови з тексту.

МАНДРІВКА УКРАЇНОЮ

ЛУГАНСЬК

* * *

Луганщина — світанок України,

Земля життя мого й життя моїх батьків,

Державо юності, у світі ти єдина

У плахті із лісів, полів і нив.

Г. Гайворонська

Ось ми на сході нашої держави. У вірші Ганни Гайворонської Луганщину названо світанком України, бо саме тут розпочинається день у нашій країні.

Луганськ виник наприкінці вісімнадцятого століття. Тоді біля села Кам'яний Брід, що розкинулося на схилі високого пагорба над річкою Луганкою, було закладено перший в Україні ливарний завод. Одночасно із заводом з'явилося селище, яке й започаткувало місто (За Г. Довнаром).

Світанок на Луганщині

1. Поясніть уживання великої літери в тексті.

2. Що вам відомо про Луганщину? Чим славний цей край?

3. Чому Луганщину називають світанком України? Використовуючи фотоілюстрацію, усно опишіть світанок.


Personalised Essay Writing Service for You

Відвідайте наш новий сайт - Матеріали для Нової української школи - планування, розробки уроків, дидактичні та методичні матеріали, підручники та зошити