Українська мова 7 клас - Д.А. Кобцев - Освіта - 2015 рік

Морфологія. Орфографія. Дієприслівник

§ 24. ДІЄПРИСЛІВНИКОВИЙ ЗВОРОТ. НЕ З ДІЄПРИСЛІВНИКАМИ

Естонською каже щось чаєчка,

Злітаючи в небо своє…

Для мови, якої навчаюся.

Підґрунтям лиш рідна стає.

А. М’ястківський

ПАМ'ЯТАЙМО

Дієприслівник із граматично залежними від нього словами називається дієприслівниковим зворотом. В усному мовленні, як правило, дієприслівниковий зворот виділяється паузами: підвищення тону й відповідне наголошення цієї групи слів подібно до вимови підрядного речення. На письмі він у переважній більшості випадків відокремлюється комами незалежно від місця розташування в реченні, на відміну від дієприкметникового звороту, який стає відокремленим тільки після означуваного слова. Найчастіше це стосується й одиничного дієприслівника. Синтаксична роль у реченні — і окремого дієприслівника, і дієприслівникового зворота (тобто всіх слів, з яких він складається) — обставина.

179. І. Спишіть, розставляючи пропущені розділові знаки.

1, Біля машин горіли багаття, і солдати стовпившись навколо них грілися. 2. Почувши що я прокинувся бабуся підрум’янена розімліла коло вогню зазирала в мій закуток. 3. Увечері завісивши вікна ми пекли в лежанці картоплю. 4. Понуривши голову конячина тюпала степом провалюючись у сніг ледь не по груди. 5. Умившись дядько одягав чисту сорочку й сідав до столу (3 тв. Гр. Тютюнника).

II. Зробіть синтаксичний розбір речень. Назвіть дієприслівникові звороти та одиничні дієприслівники.

180. І. Уважно прочитайте текст. Визначте стиль мовлення. Доведіть свою думку рядками з тексту. Хто став наступником гетьмана Мазепи? Розкажіть про його історичний внесок у розвиток української державності.

РІШЕННЯ ІВАНА МАЗЕПИ

Кілька століть дозволялося Мазепу тільки проклинати, обливати брудом, залучаючи до цієї ганебної справи і земляків-перекинчиків, які, прагнучи догодити царатові, відхрещувалися від свого роду, української мови й культури.

Не ідеалізуймо постать Мазепи. Але її принижувати його роль в історії України, його велику місію в розвитку рідної культури не можна. А тим більше, не можна його відступ від царя Петра — душителя українського народу — називати зрадою. Кого зрадив Мазепа? Хіба той, хто прагне вирватися з кайданів, накинених йому ворогом- гнобителем, є зрадником, коли він повстав проти тирана?

Царат віроломно нищив ту основу, на якій Хмельницький вступив у військовий союз з Росією. Цар Петро, продовжуючи політику своїх попередників, все більше й більше поневолював Україну, нищив козацтво. Це й стало причиною рішення Мазепи, приєднавшись до Карла XII, разом із шведськими військами виступити проти царської Росії (За Ф. Погребенником).

II. Випишіть з тексту речення з дієприслівниковими зворотами. Виділіть звороти як члени речення. Поясніть уживання розділових знаків.

ПАМ'ЯТАЙМО

У випадку, коли дієприслівникові звороти розташовані один за одним, тобто виконують роль однорідних обставин у реченні, між ними ставимо кому. Так само, як і між іншими однорідними членами, кому не ставимо, якщо дієприслівникові звороти з’єднуються неповторюваним сполучником.

Залежно від змісту речення одиничні (тобто такі, що не мають пояснювальних слів) дієприслівники можуть втрачати дієслівні ознаки й переходити до розряду прислівників. Найчастіше це відбувається з дієприслівниками теперішнього часу недоконаного виду, які, втративши типові для дієслова синтаксичні функції, зокрема здатність керувати залежними словами, переходять у розряд прислівників.

Дієприслівники, що перейшли до розряду прислівників, завжди стоять після означуваного дієслова-присудка. Наприклад: «Співають (як?) ідучи дівчата, а матері вечерять ждуть»; «Якби ви знали, паничі, де люди плачуть (як?) живучи…» (Т. Шевченко).

Дієприслівники минулого часу переходять до розряду прислівників тільки в складі фразеологізмів. Наприклад: «Не сіявши, не оравши не буде жито родити» (Нар. тв.).

У цих випадках дієприслівники комами не відокремлюються.

Не відокремлюються також дієприслівникові звороти, які за змістом тісно пов’язані з дієсловом-присудком. Наприклад: «Цю фізкультурну вправутреба виконувати витягнувши руки вперед» (з підручника).

Дієприслівники з часткою не на зразок не вважаючи, не зважаючи у сполученні з прийменником на (зважаючи на. … незважаючи на … незважаючи на…) втрачають дієслівні зв’язки, і все сполучення набуває значення прийменника. Наприклад: «Незважаючи на погіршення погоди, будівельники продовжували ремонтні роботи (3 часопису). Як прийменник слова незважаючи, невважаючи пишемо разом із не-.

181. І. З наведених речень утворіть речення з дієприслівниковими зворотами. Виділіть звороти як члени речення. Назвіть уже вивчені орфограми.

1. Ми ліземо з кручі в чорну холодну прірву, підпираємо одне одного плечима. 2. Моторошно гуде ліс, видзвонює крижаними кайданами, цокотять обмерзлими кігтями кури в сінях, висвистують крильми, злітають на сідало. 3. На тину півень горланить, розчепірив дзьоба ножицями. 4. Діти почали малювати, виводити кожен своє. 5. Сонце вгріавло дужче й дужче, висмоктувало з землі гарячу душну вологу. 6. Високо під білими хмарками плив шуліка, тримав в обіймах жовтий жмуток 7. Над луками, залитими квітневою повінню, холонув вечір, занурив у мілкі прибережки далеке полум’я хмар (3 тв. Гр. Тютюнника). 8. Легкі хвилі набігали на камінь, утворювали навколо нього мереживо піни. 9. пронизливо і пристрасно кричали чайки, стрічали день (О. Донченко). 10. Стояли вони мовчазні, вдивлялись у далеке минуле своє і своїх батьків, линули думкою в майбутнє (О. Довженко).

ПАМ'ЯТАЙМО

Не з дієприслівниками пишемо за тими самими правилами, що й із дієсловами

Окремо

Разом

коли дієприслівник може вживатися без не

1) якщо дієприслівник без не- не вживається;

2) з префіксом недо-, що вказує на неповноту дії

Приклади

Приклади

І кожен звук, не сплівшись з іншим звуком, пливе, хитаючись, над бруком і мерхне у безлунній самоті (М. Бажан)

1) Неволячи простих людей, татари просувалися далі на південь (Д. Яворницький).

2) Мати по декілька разів бралася за одну справу і, недоробивши, кидала її (Панас Мирний).

Залежно від змісту, дієприслівники здужавши, покоячись, стямившись, славлячи можуть уживатися з не окремо й разом.

Окремо

Разом

Не здужавши в значенні не змогти

Не покоїтися в значенні не відпочивати

Не стямившись у значенні розгубитися

Не славлячи в значенні не прославляти

Нездужавши в значенні захворіти

Непокоїтися в значенні хвилюватися

Нестямившись у значенні втратити витримку

Неславлячи в значенні ганьбити

ОРФОГРАМА

НЕ з дієприслівниками

182. І. Спишіть, розставляючи розділові знаки. Поясніть написання дієслів І дієприслівників з не.

1. Не взявшись за сокиру хати не зробиш. 2. Не піймавши не кажи, що злодій. 3. Не поберігши тіла й душу загубиш. 4. Не розмовившись з головою до чогось іншого не важся. 5. Не спитавши броду не лізь у воду. 6. Не терши не м’явши не їсти калача. 7. Не зберігши коренів не побачити й дерева. 8. Не нагнувшись до землі печериці не вирвеш. 9. Немаючи снігу не матимеш сліду. 10. Не давши оброку не бий коня по боку. 11. Не полизавши дно ясел кінь не наїсться. 12. Не розтрощивши горіх зерна не з’їси. 13. Не сіявши не пожнеш. 14. Не вклонившись ягідки не зірвеш. 15. Не попрацювавши до поту не поїси в охоту. 16. Не працюючи до хліба не допроситися. 17. Не вивчившись охотою не навчишся й примусом. 18. Не навчаючись не навчишся. 19. Не подумавши не закінчуй. 20. Не гріючи заліза не зігнеш. 21. Не зробивши обруча за діжку не берися. 22. Не піймавши карася коропа не виглядай. 23. Не вдаривши по казану дзвону не почуєш. 24. Не замочивши рук обличчя не вмиєш. 25. Не зігнувши гілки дерева не нахилиш. 26. Не прицілившись не влучиш (Нар. тв).

II. Випишіть синонімічні групи з наведених фразеологізмів. Наприклад: Не нагнувшись до землі печериці не вирвеш — Не вклонившись ягідки не зірвеш.

III. Визначте спільну тему народних висловів. Оберіть один із них та підготуйте монологічне висловлювання, взявши за основу його зміст.

ПАМ'ЯТАЙМО

Морфологічний розбір дієприслівника

Порядок розбору

Приклад

1. Вид (докопаний чи недоконаний). 2. Від якого дієслова утворений (перехідного або неперехідного). 3. Синтаксична роль у реченні (обставина, інші члени речення). 4. Чим виражений (одиничний дієприслівник, дієприслівниковий зворот)

Втрачаючи рідну мову, народ втрачає разом з нею і своє духовне надбання, яке він нажив за багато віків (О. Єфименко). 1. Недоконаний. 2. Від перехідного. 3. Обставина. 4. Виражена дієприслівниковим зворотом

183. І. Уважно прочитайте текст. Назвіть малюнок рядками з тексту. Дайте розгорнуті відповіді на питання:

1) що таке «дідух» як витвір, зроблений людськими руками;

2) що означає «дідух» для українського народу в духовному розумінні.

ДІДУХ

Віддавна наші пращури, готуючись до різдвяних та новорічних свят, виготовляли обрядову прикрасу — сніпок із житнього або пшеничного колосся, називаючи його дідухом.

Ймення це, очевидно, йде від дідів. З ними пов’язували всю етнічну історію, оскільки дідівський закон, вважаючись найвищою формою передачі традицій, був їх утвердженням і закріпленням. У широкому значенні це означало духовне життя народу і його культуру. Це, зокрема, підтверджували й обряди пам’яті дідів, котрі відзначалися чотири рази на рік. Відтак дідух символізував духовні початки народу.

І ось він, дідух, виготовлений із пшеничного снопа, як повноправний господар, зайняв почесне місце на покуті. Тугий сніпок, обрамлений кольоровими стрічками, нагадує гарячий серпень. Золотаві колосочки мовби усміхаються. Так і хочеться доторкнутися до них долонею… (За В. Скуратівським).

II. Випишіть речення з дієприслівниками. Зробіть морфологічний розбір дієприслівників.


Personalised Essay Writing Service for You

Відвідайте наш новий сайт - Матеріали для Нової української школи - планування, розробки уроків, дидактичні та методичні матеріали, підручники та зошити