Українська мова 7 клас - Д.А. Кобцев - Освіта - 2015 рік

Службові частини мови. Прийменник

§ 32. НЕПОХІДНІ Й ПОХІДНІ ПРИЙМЕННИКИ. ПРАВОПИС ПРИЙМЕННИКІВ ОКРЕМО, РАЗОМ І ЧЕРЕЗ ДЕФІС

Як сонця блакитного коло,

що креслить у небі путі,

любіть свою мову й ніколи

її не забудьте в житті..

В. Сосюра

ПАМ'ЯТАЙМО

Як ви вже звернули увагу, прийменники можуть складатися з однієї літери: у, з; з двох і більше: до, із, із-за; з одного слова: коло, наперекір; з двох і більше слів: незважаючи на, з огляду на. З огляду на це прийменники й поділяють за будовою на прості, складні та складені.

Види прийменників за будовою

Прості

Складні

Складені

Первинні або прості прийменники мають дуже давне походження, яке ще до кінця не з'ясоване.

більшість із них односкладні

Складні прийменники утворюються поєднанням двох або кількох простих прийменників

Складені прийменники, або прийменникові звороти, утворюються з одного чи двох прийменників та іменників; з прийменника і прислівника; з прийменника і дієслівних форм

Без, від, для, дот з, між, на, при, про, через та ін.

Із-за, з-понад, з-поміж, поміж, попід, поперед та ін.

3 метою, під час, за винятком; поруч з, незалежно від; незважаючи на, зважаючи на та ін.

220. У три колонки випишіть прості, складні й складені прийменники.

1. Незабаром до пташиного щебетання почав просочуватися відгомін розмови: незважаючи на туман із-за дерев замаячили людські постаті й коні (М. Стельмах). 2. Під час зупинок понад шляхом розпалювали багаття і хлопці, гріючись, танцювали навколо нього (О. Гончар). 3. Покрай лісу таємничо біліють стовбури осик та беріз. 4. Річка пливе, берег рвучи, далі, далі попід кручі. 5. Що біліє отам на роздоллі? Чи хмариночка легкая, біла, геть по небі гуляє по волі? 6. Вже онде є трава по межи рястом. 7. Пролітав буйний вітер край вежі, що стояла самотньо на кручі. 8. Хто не жив посеред бурі, той ціни не знає силі (Леся Українка).

221. І. Виразно прочитайте текст. Чим зумовлене багатство української мови? Доведіть свою відповідь прикладами з тексту.

КРАСА УКРАЇНСЬКОЇ МОВИ

Забарвлення неба змінює сонце. Це і зветься зірницею, світовою зорею, світанком. Ми говоримо: вечірня зоря згасає. І в нашій уяві постають цілі картини: безкраї поля, засіяні пшеницею, пахощі колосків, дзвінка пісня на полі, темна діброва…

Коли обрій починає світлішати, кажуть: займається зоря.

Зараз зірки ніби тоненькі промені. Як золоті ниточки, висотуються над землею, іскряться. Це мерехтіння. Зорі мерехтять.

Як тонко підмітив народ красу природи! Якими виразними, яскравими, соковитими, запашними словами назвав явища! Скільки є слів, які означають лише те, що відбувається з вогнем: горить, палає, блищить, жевріє, полум’яніє…

І кожне слово має свій відтінок! (За В. Сухомлинським; 94 сл.)

II. Випишіть із тексту синоніми. Доберіть до тих, що є іменними частинами мови, різні за будовою прийменники. Наприклад: слідом за зірницею, над зорею, перед світанком.

III. Чи можна сполучити прийменники з синонімами-дієсловами? Поясніть чому.

ПАМ'ЯТАЙМО

Характеристика прийменників за походженням

Правила

Приклади

Прийменники, що не походять з жодної частини мови, називаються непохідними. Непохідні прийменники в (у), на, до, від та інші можуть:

1) використовуватися як дієслівні префікси (за винятком без, через);

2) уживатися з кількома відмінками й виражати різні синтаксичні зв'язки

в (у), до, на, без, крім, по, над, біля, для, від, серед, після, крізь, про, при, з (із, зі), за.

1) писати вписати, написати, дописати, відписати;

2) У сусіда (Р. в.) доньок сім, та є доля всім (Нар. тв.) дія до особи; В хаті (М. в.) було як у вінку (О. Гончар) — місце дії

Похідними називаються прийменники, що утворилися від іменних частин мови, а також поєднанням прислівників та іменників з непохідними прийменниками. Похідні прийменники вдовж, навколо, поперек та інші вживаються з одним відмінком і не використовуються як дієслівні префікси.

Вони поділяються на іменникові, прислівникові та складені з іменників, прислівників і непохідних прийменників

Внаслідок, кінець, коло, близько, вздовж, довкола,завдяки, всупереч, зпідноз, незалежно від,за винятком

Іменникові: внаслідок, край, протягом, коло. Коло огню старий циган з люлькою куняє (Т. Шевченко).

Прислівникові: близько, вздовж, обабіч. Обабіч вузенької доріжки чорніли ріллі, зеленіла озимина (А. Головко).

Складені з іменників, прислівників та непохідних прийменників: під час, у напрямі, неподалік від.

Туман стелиться неподалік від ставу (А. Головко).

222. І. Спишіть речення, вписуючи відмінки, з якими вжито прийменники.

1. На столі з-під рушника виглядають житній хліб, дерев’яна сільничка, а поряд з ними темніє пучок свіжих кучерявих польових волошок (С. Васильченко). 2. На високих горах скрізь стояли церкви, дзвіниці, неначе свічі палали проти ясного сонця золотими верхами (І. Нечуй Левицький). 3. На вигоні, коло возів і на возах, стоять і сидять люди (С. Васильченко). Перше, що зразу ж впадає у вічі, — це дуже широкі плечі цієї людини (О. Соколовський). 5. Побіч церкви блищав, аж горів, новий мідяний дах на невисокій присадкуватій дзвіниці (І. Франко). 6. З-під сосон, як із вікон, виднілись далекі й близькі гори (М. Коцюбинський).

II. Випишіть у дві колонки непохідні й похідні прийменники.

ПАМ'ЯТАЙМО

Морфологічний розбір прийменника

Порядок розбору

Приклад

1/ Вид (за будовою; простий, складний, складений). 2. Спосіб творення (похідний чи непохідний). 3. Відмінок яким ужито в реченні)

Побіч церкви блищав, аж горів, новий мідяний дах невисокої присадкуватої дзвіниці (І. Франко).

1. Складний. 2. Похідний. 3. Р. в.

223. І. Усно перекажіть текст. Назвіть малюнок рядками з веснянки.

II. Пригадайте, що вам розповідали про веснянки на уроках української літератури. Вивчіть одну з веснянок напам'ять та прочитайте в класі.

ВЕСНЯНКИ

Весняний розлив води й зелений шум.

Це вияви весни, що вже прийшла й розбудила природу. Веснянки на цю тему поширені по всій Україні. Вони є кращим зразком весняних обрядових пісень:

Розлилися води

На чотири броди.

Гей, дівчата, весна красна,

Зілля зелененьке!

В усіх європейських народів ластівка — це символ весни. На своїх крилах вона приносить теплі сонячні дні. У Греції діти вже понад тисячу років кожної весни співають пісню про неї. У нашому українському фольклорі теж є пісні про ластівку. Одна з них про те, як ластівка прилітає і будить господаря:

Ой, ластівонька та прилітає,

Господаренька та й пробуджає:

— Ой, устань, устань, господареньку,

Побуди свою всю родиноньку…

Ця пісня, записана в минулому столітті, також належить до циклу весняних обрядових пісень (За. О. Воропаєм).

III. Випишіть речення з прийменниками. Зробіть морфологічний розбір прийменників.

ПАМ'ЯТАЙМО

Правопис прийменників окремо

Правила

Приклади

Прийменники завжди пишуться окремо від тих відмінюваних слів, перед якими вони стоять. Відрізнити прийменник бід однозвучного префікса можна так:

1) після прийменника поставити відмінкове питання;

2) між прийменниками і наступним словом, якщо це не займенник, вставити інше слово

1) з тобою — з ким?, над вами над ким?і перед будинком перед чим?, у скрипці у чому?, в учня — в кого?

2) за лісом — за дрімучим лісом, над аеродромом над самим аеродромом, перед школою — перед повою школою

Прийменники вживаються лише з іменними частинами мови в непрямих відмінках, тому вони не можуть стояти при дієсловах, що й відрізняє прийменник від префікса

назбирати, проїхати, дописати, вгамувати, проглянути, з'ясувати

Для милозвучності до прийменника, що закінчується на приголосний, приєднується і рідше о. У таких випадках прийменники так само пишуться окремо

зі сходу, переді мною, надо мною тощо

Складені прийменникові сполуки іменників та прислівників з непохідними прийменників також пишемо окремо

далеко від будинку, під час зливи, відповідно до наказу,згідно з розпорядженням

Правопис прийменників разом

Правило

Приклади

Складні прийменники, утворені від іменників та прислівників з прийменниками, зазвичай пишуться разом

понад берегом, поперед себе, навколо хати, поміж зерном, посеред хати, навпроти вітру, попід лісом, поміж горами тощо

Написання прийменників через дефіс

Правила

Приклади

Складні прийменники з початковими з, із пишуться через дефіс.

Правило чергування з — с перед к, и, т, ф, х у тут не застосовується, тому з у прийменниках завжди зберігається на письмі

з-за, із-за, з-над;

з-під, з-понад, з-попід, з-поміж,

з-посеред, з-поза, з-перед і подібні

ОРФОГРАМА

Дефіс у прийменниках

224. І. Спишіть, розкриваючи дужки. Підкресліть уже вивчені орфограми. Поясніть правопис прийменників.

1. Як зараз бачу: (ззаріки) — дві кручі, наче маяки: одна зелена, чорна друга, чи літнє сонце, чи зав’юга,— вони стоять собі віки (А. Малишко). 2. (Зпідгостроверхої) шапки вибивався вороний чуб, (припорошений) снігом, а (намолодому) обличчі, (підрівним) носом, уже чорніли маленькі вуса (П. Панч). 3. Орли клекотіли, велично плаваючи (поміжглибокими) міжгір’ями (О. Гончар). 4. І донька рученьки малі (зколиски) тягне (увісні) (навстрічвесні) (утишині) (П. Воронько). 5. (Спочаткуморок) поліз (зпоміжочеретів), а (заним) дихнули озерця й купини білим туманом (М. Коцюбинський). 6. (Наперекірвогню) й залізу ми наступаєм (насело) (В. Сосюра). 7. (Іззалісу), (ззатуману) місяць випливає (Т. Шевченко). 8. (Поміжнебом) і землею рухались і рухались два живи вогники (М. Стельмах).


Help with assignments by Writix

Відвідайте наш новий сайт - Матеріали для Нової української школи - планування, розробки уроків, дидактичні та методичні матеріали, підручники та зошити