Українська мова 7 клас - Д.А. Кобцев - Освіта - 2015 рік

Службові частини мови. Сполучник

§ 33. СПОЛУЧНИК ЯК СЛУЖБОВА ЧАСТИНА МОВИ

Дума — це колос, а слово —

це віковічне зерно.

Страшно, коли випадково

вродиться плюсклим воно.

В. Швець

ПАМ'ЯТАЙМО

Сполучник — це незмінна службова частина мови, що вживається для з’єднання однорідних членів речення й частин складних речень. На відміну від прийменників, сполучники не пов’язані з самостійними частинами мови, не мають лексичного значення. Тому вони не виступають членами речення й ніяк не виділяються при синтаксичному розборі.

225. І. Спишіть речення. Назвіть сполучники.

1. Ми йдемо через сінокіс, і темніє над нами небо, і дзвенить земля на тисячу ладів, і я слухаю небо, і спухаю землю, і слухаю дідову мову (В. Симоненко). 2. Набундючена чорна птаха схопилася, розгорнула крила та й собі кинулась на поживу (Ф. Приходько). 3. Колись розрізняли лише весну, літо, осінь та зиму, а добу ділили на день та ніч (М. Коцюбинський). 4. Скриплять і ридають дерева під вітром (П. Тимина). 5. Мова і література — це пам’ять народу, увічнена в слові (Ю. Щербак).

II. Зробіть синтаксичний розбір речень. Поясніть, що об'єднують сполучники.

ПАМ'ЯТАЙМО

За будовою сполучники поділяються на прості (непохідні) — а, і, та, бо, чи, складні і складені (похідні). Похідні — складні і складені — це сполучники, що утворилися від інших частин мови.

Поділ сполучників за будовою

Правила

Приклади

Непохідних сполучників небагато. Прості сполучники не мають свого власного наголосу й під час мовлення зливаються з наступною самостійною частиною мови, що має власний наголос

І пливли багрові хмари в вишині, і співала осінь весняні пісня (М. Рильський)

Складні сполучники утворилися злиттям двох слів, найчастіше займенників, прислівників з частками і прийменниками

як, що — якщо; що, б — щоб; ні, би — ніби; як, би якби; а, бо або

Увага! Складні сполучники пишемо разом

Складені сполучники це сполучення слів, що утворилися поєднанням відмінкових форм займенника той чи іншої самостійної частини мови зі сполучниками що, щоб або прислівником

тому що, через те що, для того щоб, незважаючи на те що, у міру того як, подібно до того як та ін.

Увага! Усі слова, що входять до складеного сполучника, пишемо окремо

Складений сполучник тому що утворився з самостійних частин мови — прислівника тому й відносного займенника що; проте обидва слова втратили своє лексичне значення, і сполучник тому що виступає як синонім до сполучника бо

Порівняймо

Ми переможемо, тому що наша справа справедлива (О. Довженко)

Ми переможемо, бо наша справа справедлива

За вживанням сполучники поділяються на

одиничні

повторювані

парні

і, я, але

і — і,

ні — ні,

або — або,

чи — чи

як — так,

хоч — але,

якщо — то

ОРФОГРАМА

Написання сполучників разом і окремо

226. І. Назвіть прості сполучники в наведених реченнях.

1. Сонце зайшло, проте ще було видно (О. Гончар). 2. Вона плаче, тому що їй важко (О. Довженко). 3. Вітерець весняний тихесенько дише, немов діток до сну колише. 4. І, замість того, щоб мерщій вертатись до берега, пливеш все далі й далі і так якось страшно й любо тоді! (Леся Українка). 5. Повітря неначе прозорий граніт, слюда снігова, наче манна, а днина така голуба і рахманна, ніби насправді у камені світ (Д. Павличко). 6. Незабаром ватага, проминувши перші мовчазні, немовби зачаровані, будиночки, посунула вузькою кривою вулицею (М. Стельмах).

II. Випишіть з речень похідні сполучники й розберіть їх за наведеною схемою.

Складні сполучники

Складені сполучники

Сполучник

3 чого складається

Сполучник

3 чого складається

Зате

3 прийменника «за» та займенника «те»

через те що

3 прийменника «через», займенника «те» та займенника «що»

227. І. Уважно прочитайте текст. Сформулюйте головну думку прочитаного.

МИЛОЗВУЧНІСТЬ РІДНОЇ МОВИ

Відомо, що українська мова своєю милозвучністю займає одне з перших місць у Європі.

Це дуже легко пояснити фактами фонетики. Наша мова має тільки чисті, виразні голосні. Вона не любить такого поєднання приголосних, яке важко вимовити.

Певно, всі звернули увагу на те, що в українській мові існують ті самі слова у двох або й трьох рівноправних формах. Найголовніші чергування звуків у них такі: і — и, в — у — уві, від — од, з — із — зі. Вони надають живій українській мові звучності й плавності.

Коли слово закінчується приголосним, то наступне слово, яке має дві форми, бере форму з голосним початком, і навпаки, наприклад: він іде, вона йде; він і вона, вона й він.

Дбаймо ж про оригінальні й прекрасні ознаки нашої мови (За В. Самійленком ).

II. Випишіть речення з синонімічними сполучниками. Поясніть уживання і, й.

ПАМ'ЯТАЙМО

Як і прийменники, сполучники в українській мові теж мають синонімічну групу. Це — сполучники сурядності: і, й, та (в значенні і). Для милозвучності, якщо попереднє слово закінчується на приголосний, вживаємо сполучник і (та), на голосний — й (та).

Наприклад: «Носило його вітрами по світах, або й сам бігав, як той собака, за випадковим чужим возом, і тільки зрідка згадував хату, як щасливе дитинство, як свою юність занапащену й мову призабуту, й звичаї та вірування, й красу неба й землі» (О. Довженко).

228. І. За допомогою синонімічних сполучників сурядності утворіть складні речення з наведених простих. Поясніть уживання дібраних сполучників.

На Чорному морі є острів суворий. Тільки червона скеля одна піднімається вгору червоним шпилем. Білії хати не купчаться по ній. Кучерявий лист її не вкриває. Тільки стежка зелена збігає. То течія води весняної прорила червону глину, всю оброслу оксамитовою травою. Далі все мертво, глухо. Та ніби не все. Там, на самому розі, над морем, по ночах горить якийсь вогник. Вдень кигичуть там чайки. Що ж то за скеля? Що то за вогник? За що ту сувору скелю так люблять чайки? (За Дніпровою Чайкою)

II. Виразно прочитайте створений текст.


Personalised Essay Writing Service for You

Відвідайте наш новий сайт - Матеріали для Нової української школи - планування, розробки уроків, дидактичні та методичні матеріали, підручники та зошити