Українська мова 7 клас - Д.А. Кобцев - Освіта - 2015 рік

Вступ

§ 1. МОВА — СКАРБНИЦЯ ДУХОВНОСТІ НАРОДУ

Повторення та узагальнення вивченого

§ 2. ВІДОМОСТІ З СИНТАКСИСУ ТА ПУНКТУАЦІЇ

§ 3. ЧАСТИНИ МОВИ. ВИВЧЕНІ ГРУПИ ОРФОГРАМ

Морфологія. Орфографія. Дієслово

§ 4. ДІЄСЛОВО ЯК ЧАСТИНА МОВИ. ЗАГАЛЬНЕ ЗНАЧЕННЯ

§ 5. НЕОЗНАЧЕНА ТА ОСОБОВІ ФОРМИ ДІЄСЛОВА

§ 6. ВИДИ ДІЄСЛІВ

§ 7. ЧАСИ ДІЄСЛОВА

§ 8. ДІЄВІДМІНЮВАННЯ ДІЄСЛІВ. ДІЄСЛОВА І Й II ДІЄВІДМІН

§ 9. СПОСОБИ ДІЄСЛІВ ТА ЇХ ФОРМОТВОРЕННЯ

§ 10. БЕЗОСОБОВІ ДІЄСЛОВА

§ 11. ТВОРЕННЯ ДІЄСЛІВ

§ 12. НАПИСАННЯ НЕ З ДІЄСЛОВАМИ. ПРАВОПИС -ТЬСЯ, -ШСЯ В КІНЦІ ДІЄСЛІВ

§ 13. Е, И В ОСОБОВИХ ЗАКІНЧЕННЯХ ДІЄСЛІВ І Й II ДІЄВІДМІНИ. Ь У ДІЄСЛОВАХ НАКАЗОВОГО СПОСОБУ

Морфологія. Орфографія. Дієприкметник

§ 14. ДІЄПРИКМЕТНИК ЯК ОСОБЛИВА ФОРМА ДІЄСЛОВА

§ 15. АКТИВНІ ДІЄПРИКМЕТНИКИ. ТВОРЕННЯ АКТИВНИХ ДІЄПРИКМЕТНИКІВ ТЕПЕРІШНЬОГО Й МИНУЛОГО ЧАСУ

§ 16. ПАСИВНІ ДІЄПРИКМЕТНИКИ. ТВОРЕННЯ ПАСИВНИХ ДІЄПРИКМЕТНИКІВ МИНУЛОГО Й ТЕПЕРІШНЬОГО ЧАСУ

§ 17. ВІДМІНЮВАННЯ ДІЄПРИКМЕТНИКІВ. ПЕРЕХІД ДІЄПРИКМЕТНИКІВ У ПРИКМЕТНИКИ ТА ІМЕННИКИ

§ 18. ДІЄПРИКМЕТНИКОВИЙ ЗВОРОТ

§ 19. БЕЗОСОБОВІ ДІЄСЛІВНІ ФОРМИ НА -НО, -ТО

§ 20. ПРАВОПИС ДІЄПРИКМЕТНИКІВ. НАПИСАННЯ -Н- У ДІЄПРИКМЕТНИКАХ ТА -НН- У ПРИКМЕТНИКАХ ДІЄПРИКМЕТНИКОВОГО ПОХОДЖЕННЯ

§ 21. ПРАВОПИС НЕ З ДІЄПРИКМЕТНИКАМИ

Морфологія. Орфографія. Дієприслівник

§ 22. ДІЄПРИСЛІВНИК ЯК ОСОБЛИВА ФОРМА ДІЄСЛОВА

§ 23. ВИД І ЧАС ДІЄПРИСЛІВНИКІВ. ТВОРЕННЯ ДІЄПРИСЛІВНИКІВ НЕДОКОНАНОГО Й ДОКОНАНОГО ВИДУ

§ 24. ДІЄПРИСЛІВНИКОВИЙ ЗВОРОТ. НЕ З ДІЄПРИСЛІВНИКАМИ

Морфологія. Орфографія. Прислівник

§ 25. ПРИСЛІВНИК ЯК ЧАСТИНА МОВИ. ЗАГАЛЬНЕ ЗНАЧЕННЯ. СИНТАКСИЧНА РОЛЬ

§ 26. РОЗРЯДИ ПРИСЛІВНИКІВ ЗА ЗНАЧЕННЯМ

§ 27. СПОСОБИ ТВОРЕННЯ ТА НАГОЛОШУВАННЯ ПРИСЛІВНИКІВ

§ 28. СТУПЕНІ ПОРІВНЯННЯ ПРИСЛІВНИКІВ

§ 29. ПРАВОПИС ПРИСЛІВНИКІВ

§ 30. НАПИСАННЯ ПРИСЛІВНИКІВ РАЗОМ І ЧЕРЕЗ ДЕФІС. ПРИСЛІВНИКИ Й ПРИСЛІВНИКОВІ СЛОВОСПОЛУЧЕННЯ, ЩО ПИШУТЬСЯ ОКРЕМО

Службові частини мови. Прийменник

§ 31. ПРИЙМЕННИК ЯК СЛУЖБОВА ЧАСТИНА МОВИ ТА ЗАСІБ ЗВ'ЯЗКУ СЛІВ У СЛОВОСПОЛУЧЕННІ Й РЕЧЕННІ

§ 32. НЕПОХІДНІ Й ПОХІДНІ ПРИЙМЕННИКИ. ПРАВОПИС ПРИЙМЕННИКІВ ОКРЕМО, РАЗОМ І ЧЕРЕЗ ДЕФІС

Службові частини мови. Сполучник

§ 33. СПОЛУЧНИК ЯК СЛУЖБОВА ЧАСТИНА МОВИ

§ 34. СПОЛУЧНИКИ СУРЯДНОСТІ Й ПІДРЯДНОСТІ У ПРОСТОМУ І СКЛАДНОМУ РЕЧЕННІ

§ 35. ПРАВОПИС СПОЛУЧНИКІВ. НАПИСАННЯ СПОЛУЧНИКІВ РАЗОМ І ОКРЕМО

Службові частини мови. Частка

§ 36. ЧАСТКА ЯК СЛУЖБОВА ЧАСТИНА МОВИ. РОЗРЯДИ ЧАСТОК ЗА ЗНАЧЕННЯМ

§ 37. ПРАВОПИС ЧАСТОК. НАПИСАННЯ ЧАСТОК -БО, -НО, -ТО, -ОТ, -ТАКИ

§ 38. НЕ, НІ, АНІ З РІЗНИМИ ЧАСТИНАМИ МОВИ

Службові частини мови. Вигук

§ 39. ВИГУК ЯК ОСОБЛИВА ЧАСТИНА МОВИ

§ 40. ПРАВОПИС ВИГУКІВ. ДЕФІС У ВИГУКАХ. КОМА І ЗНАК ОКЛИКУ ПРИ ВИГУКАХ

Узагальнення і систематизація вивченого

§ 41. УЗАГАЛЬНЕННЯ Й СИСТЕМАТИЗАЦІЯ ВИВЧЕНОГО

Розвиток мислення і мовлення

§ 42. ВІДОМОСТІ ПРО МОВЛЕННЯ

§ 43. АУДІЮВАННЯ (СЛУХАННЯ — РОЗУМІННЯ). АУДІЮВАННЯ ТЕКСТУ З ЕЛЕМЕНТАМИ РОЗДУМУ

§ 44. АУДІЮВАННЯ (СЛУХАННЯ — РОЗУМІННЯ). АУДІЮВАННЯ ТЕКСТУ З ЕЛЕМЕНТАМИ ОПИСУ ПРОЦЕСІВ ПРАЦІ

§ 45. АУДІЮВАННЯ (СЛУХАННЯ — РОЗУМІННЯ). АУДІЮВАННЯ ТЕКСТУ З ЕЛЕМЕНТАМИ ОПИСУ ПРЕДМЕТІВ ПОБУТУ

§ 46. ЧИТАННЯ МОВЧКИ І ВГОЛОС. ЧИТАННЯ МОВЧКИ

§ 47. ЧИТАННЯ МОВЧКИ І ВГОЛОС. ЧИТАННЯ ВГОЛОС

§ 48. ГОВОРІННЯ. ПИСЬМО. ДОКЛАДНІ І СТИСЛІ, УСНІ ТА ПИСЬМОВІ ПЕРЕКАЗИ ЗА ПРОСТИМ І СКЛАДНИМ ПЛАНОМ

§ 49. ГОВОРІННЯ. ПИСЬМО. ДІАЛОГІЧНЕ МОВЛЕННЯ

§ 50. ГОВОРІННЯ. ПИСЬМО. УСНІ Й ПИСЬМОВІ ТВОРИ ЗА ПРОСТИМ І СКЛАДНИМ ПЛАНОМ

§ 51. ГОВОРІННЯ, ПИСЬМО. ЗАМІТКА В ГАЗЕТУ (ІНФОРМАЦІЙНА, ДИСКУСІЙНА)

§ 52. ГОВОРІННЯ. ПИСЬМО. ТВІР-ОПОВІДАННЯ ЗА НАВЕДЕНИМ СЮЖЕТОМ

§ 53. ГОВОРІННЯ. ПИСЬМО. ДІЛОВІ ПАПЕРИ. РОЗПИСКА

ПЕРЕВІР СЕБЕ. ВІДПОВІДІ НА ТВОРЧІ ЗАВДАННЯ

ТВІЙ ТЛУМАЧНИЙ СЛОВНИЧОК-ДОВІДНИЧОК

Відвідайте наш новий сайт - Матеріали для Нової української школи - планування, розробки уроків, дидактичні та методичні матеріали, підручники та зошити