Підручник Українська мова 7 клас - Єрмоленко С.Я. - Грамота - 2015 рік

ВСТУП

§ 1 Літературна норма української мови

ПОВТОРЕННЯ ТА УЗАГАЛЬНЕННЯ ВИВЧЕНОГО

§ 2 Розділові знаки у вивчених синтаксичних конструкціях

§ 3. Вивчені частини мови та їх правопис

МОРФОЛОГІЯ. ОРФОГРАФІЯ

ДІЄСЛОВО

§ 4 Дієслово: загальне значення, морфологічні ознаки, синтаксична роль

§ 5 Форми дієслова: неозначена форма, особові форми, дієприкметник, дієприслівник, безособові форми на -но, -то

§ 6 Неозначена форма (інфінітив) та особові форми дієслова

§ 7 Доконаний і недоконаний вид дієслова

§ 8. Час дієслова. Теперішній час. Минулий час. Зміна дієслів у минулому часі. Майбутній час

§ 9 Дієслова І і II дієвідмін. Дієвідмінювання дієслів теперішнього й майбутнього часу

§ 10 Спосіб дієслова (дійсний, умовний, наказовий). Творення дієслів умовного й наказового способів

§ 11 Безособові дієслова

§ 12 Способи творення дієслів

§ 13 Не з дієсловами (повторення)

ОСОБЛИВА ФОРМА ДІЄСЛОВА: ДІЄПРИКМЕТНИК

§ 14 Дієприкметник як особлива форма дієслова: загальне значення, морфологічні ознаки, синтаксична роль

§ 15 Творення й відмінювання активних і пасивних дієприкметників теперішнього й минулого часу

§ 16 Дієприкметниковий зворот. Відокремлення комами дієприкметникового звороту

§ 17 Безособові дієслівні форми на -но, -то

§ 18 Написання -н- у Дієприкметниках та -нн- у прикметниках дієприкметникового походження

§ 19 Не з дієприкметниками

ОСОБЛИВА ФОРМА ДІЄСЛОВА: ДІЄПРИСЛІВНИК

§ 20 Дієприслівник як особлива форма дієслова: загальне значення, морфологічні ознаки, синтаксична роль

§ 21 Вид і час дієприслівників. Дієприслівники недоконаного й доконаного виду, їх творення

§ 22 Дієприслівниковий зворот. Коми при дієприслівниковому звороті й одиничному дієприслівникові

§ 23 Не з дієприслівниками

ПРИСЛІВНИК

§ 24 Прислівник: загальне значення, морфологічні ознаки, синтаксична роль. Способи творення прислівників

§ 25 Розряди прислівників (практично)

§ 26 Ступені порівняння прислівнків

§ 27 Букви н та нн у прислівниках

§ 28 Ні і не з прислівниками

§ 29 І та и в кінці прислівників

§ 30 Правопис прислівників на -о , -е, утворених від прикметників і дієприкметників

§ 31 Написання прислівників разом і через дефіс

§ 32 Написання прислівникових словосполучень на зразок раз у раз, з дня на день…

ПРИЙМЕННИК

§ 33 Прийменник як службова частика мови. Прийменник як засіб зв’язку слів у словосполученні й реченні. Зв’язок прийменника з непрямими відмінками іменника

§ 34 Види прийменників за будовою

§ 35 Написання прийменників разом, окремо і через дефіс

СПОЛУЧНИК

§ 36 Сполучник як службова частина мови. Види сполучників за будовою та походженням

§ 37 Використання сполучників у простому й складному реченнях: сполучники сурядності й підрядності

§ 38 Правопис сполучників. Написання сполучників разом і окремо. Розрізнення сполучників і однозвучних слів

ЧАСТКА

§ 39 Частка як службова частина мови. Розряди часток за значенням

§ 40 Правопис часток. Написання часток -бо, -но, -то, -от, -таки

§ 41 Не, ні з різними частинами мови

ВИГУК

§ 42 Вигук як особлива частина мови. Групи вигуків за значенням

§ 43 Дефіс у вигуках. Кома і знак оклику при вигуках

§ 44 Узагальнення й систематизація вивченого про частини мови, їх правопис і використання в мовленні


Personalised Essay Writing Service for You

Відвідайте наш новий сайт - Матеріали для Нової української школи - планування, розробки уроків, дидактичні та методичні матеріали, підручники та зошити