Підручник Українська мова 7 клас - Глазова О.П. - Освіта - 2015 рік

МОРФОЛОГІЯ. ОРФОГРАФІЯ

§ 11. МАЙБУТНІЙ ЧАС

Дієслова у формі майбутнього часу означають дію або стан, які відбуватимуться вже після моменту розмови про них: зроблю, скажу. розповідатиму, буду говорити.

Розрізняють форми майбутнього часу доконаного й недоконаного видів.

Дієслова доконаного виду мають одну форму — просту форму майбутнього часу: що зроблю? — прочитаю, розкажу, напишу.

Дієслова недоконаного виду мають дві форми майбутнього часу: складну і складену.

ПОРІВНЯЙТЕ:

СКЛАДНА ФОРМА:

що робитиму?

СКЛАДЕНА ФОРМА:

що буду робити?

Утворюється додаванням до неозначеної форми суфікса -м- та особового закінчення: казатиму, читатимеш, казатимете

Утворена сполученням неозначеної форми й особової форми допоміжного дієслова бути: буду казати, будеш казати, будуть казати

156. Прочитайте речення. Визначте дієслова майбутнього часу, з’ясуйте вид кожного з них. Укажіть просту, складну й складену форми дієслів майбутнього часу. Звіртеся з таблицею.

1. Сад розбудять пташині пісні (М. Луків). 2. Спинюся я і довго буду слухать (Л. Костенко). 3. На крилах орлиних прилину до саду, на срібний листочок росою спаду (А. Бобенко). 4. Та до кого ж я літатиму, кому в очі заглядатиму? (І. Драч). 5. Будуть пташки щоранку прилітати, і соловей буде пісні співати (Народна творчість). 6. У задумі стоятиме сад (Г. Чубач). 7. Будуть квіти душу молодити (М. Гриценко). 8. Я принесу із саду пізні квіти, і дощ до ранку буде шепотіти (М. Луків).

- Поясніть, як форма майбутнього часу залежить від виду дієслова.

✵ Чи синонімічні форми дієслова буду просити і проситиму? Свою думку підтвердіть прикладами.

ВІДМІНЮВАННЯ ДІЄСЛІВ МАЙБУТНЬОГО ЧАСУ

число

ОСОБА

ДОКОНАНИЙ ВИД

НЕДОКОНАНИЙ ВИДпроста

форма

складна форма

складена форма

Однина

І

скажу

казатиму

буду казати


II

скажеш

казатимеш

будеш казати


III

скаже

казатиме

буде казати

Множина

І

скажемо

казатимемо

будемо казати


II

скажете

казатимете

будете казати


III

скажуть

казатимуть

будуть казати

157. До кожного з дієслів доберіть дієслово-антонім у тій самій формі майбутнього часу, виду, особи й числа. Дієслова запишіть парами. Визначте просту, складну та складену форми майбутнього часу. Звіртеся з таблицею.

Мовчатиму, забудеш, полагодимо, будуть сумувати, розпочнете, будеш руйнувати, з’єднаю, пришиватиму, збільшиш, будемо сваритися, знайдете, зникнеш, будете обвинувачувати.

- Позначте в словах орфограму «літери е (є)-и (ї) в особових закінченнях дієслів». Правопис особових закінчень утворених дієслівних форм поясніть відповідним правилом.

158. Перепишіть, підкресліть усі члени речення. Визначте дієслова, з’ясуйте час, вид, особу й число кожного.

1. Усміхнеться у лузі калина, віща птаха в гаю закує, і до вічного серця Вкраїни пломенітиме серце моє (І. Прокоф’єв). 2. Ми будем всіх безпам’ятно любити і дивуватись кольорами світу (С. Руденко). 3. Буду матері слово у серці носити (С. Литвин). 4. З тобою всі дружитимуть, усі тебе любитимуть, якщо ти виявлятимеш сміливість (О. Іваненко). 5. За тобою завше будуть мандрувати очі материнські і білява хата (Б. Симоненко).

- Укажіть речення, ускладнені однорідними членами.

✵ Поясніть уживання розділових знаків у складному реченні.

159. Перепишіть прислів’я, подані в дужках дієслова поставте у формі другої особи однини майбутнього часу. Виділіть закінчення, поясніть їх написання.

1. Шилом моря не (нагріти). 2. Не збочуй з дороги, бо (поламати) ноги. 3. Коня з ложки не (напоїти). 4. Криком вогню не (згасити) і дуба не (спиляти). 5. Водою воду не (загатити). 6. Щербатого горшка не (поправити). 7.Доки не (намучитися), доти не (научитися). 8. З розумним розуму (набратися), а з дурним останній (згубити).

- Позначте в словах орфограми «літери е (є), и (ї) в особових закінченнях дієслів» та «не з дієсловами».

160. ПОПРАЦЮЙТЕ В ПАРАХ! Перепишіть прислів’я, на місці крапок уставте дібрані з довідки дієслова в різних формах майбутнього часу.

1. З води обіду не …. 2. Тримайся праці, то й хліб …. 3. Хто землю …, ніколи не …. 4. З бика не … молока. 5. Перлина на землі не …, а робота …. 6. Як … навпростець, дома не ….

ДОВІДКА

Підеш. Матимеш. Звариш. Ночуватимеш. Доглядатиме. Голодуватиме. Буде лежати. Буде чекати. Надоїш.

- Підкресліть у словах орфограми «не з дієсловами» та «літери е (є), и (ї) в особових закінченнях дієслів». Обґрунтуйте написання дієслів.

161. Від поданих дієслів утворіть форму майбутнього часу першої особи однини. Назвіть приголосні звуки, що за такого творення чергуються.

Написати, змогти, наказати, вичесати, вимостити, викресати, попросити, присвітити, викресати, походити, поводити.

- Форми майбутнього часу, утворені від виділених дієслів, передайте звукописом.

162. Перепишіть прислів’я, уставляючи на місці крапок, де потрібно, знак м’якшення. Визначте час, вид, особу й число кожного дієслова.

1. Як дружні люди візьмуться, то й гори здадуть..ся. 2. Хто добре буде вчитися, тому добре й працюватимет..ся. 3. З дурнем каші не звариш..: або пшоно не вкипит.., або вогонь не горітиме. 4. Розумний біля вогню нагрієт..ся, а дурний спалит..ся. 5. Ходитимеш у сутінках — не туди втрапиш. 6. Глибока вода не скаламутит..ся.

- Розкрийте зміст першого прислів’я. Уживайте дієслова майбутнього часу.

163. Перепишіть, складну форму майбутнього часу замінюючи на складену.

1. Тримайся ниви, то хліб матимеш. 2. Шити не вчитимешся, то кравцем не станеш. 3. Як по дрова не їздитимеш, то замерзатимеш. 4. При добрій годині і неук човном кермуватиме. 5. Смієшся перед сніданком — плакатимеш перед вечерею.

Трапляється, що допоміжне дієслово бути та неозначена форма дієслова, які утворюють складену форму майбутнього часу, розділені в реченні іншими словами:

Буду я навчатись мови золотої (А. Малишко). Буде в пісні жить моя душа (П. Воронько).

Інколи у складеній формі майбутнього часу одного допоміжного слова бути стосуються двоє і більше дієслів у неозначеній формі:

Чи довго ми будемо блукати і шукати? (Леся Українка). Будуть пташки прилітати, калиноньку їсти (Народна творчість).

164. Перепишіть речення, визначте й підкресліть граматичні основи. Укажіть речення, у яких присудок виражений складеною формою майбутнього часу. Зверніть увагу на місце допоміжного слова бути стосовно неозначеної форми дієслова.

1. Я буду щоночі літать на Вкраїну (А. Бабенко). 2. Над Дніпром журавлі будуть знову вітать Україну… І в садах солов’ї щебетать будуть вільно, невпинно (В. Сосюра). 3. Я рідним полем завжди буду йти (Д. Павличко). 4. Ти будеш до скону ходити стежками дитинства свого (Б. Дегтярьов). 5. Як запізнишся до праці, то будеш саму воду сьорбати. 6. Налякали щуку, що в озері її топити будуть (Народна творчість).

- Поясніть, як ви розумієте вираз ХОДИТИ стежками дитинства. У відповіді вживайте дієслова майбутнього часу.

165. Перепишіть, від поданих у дужках дієслів утворіть форми майбутнього часу.

(Минути) небагато часу, і Україна (перетворитися) на політично стабільну державу. Вона (плекати) Людину, (захищати) й (обстоювати) Закон. (Утвердитися) демократичні свободи, до українців (прийти) глибше розуміння тих духовних скарбів, які вони мають. (Цінуватися) праця, інтелект і талант. Люди не (шукати) кращої долі за кордоном. Народ (виявляти) працьовитість і мудрість. Його (об’єднувати) глибока духовність. Україна (міцніти) і (розвиватися).

За А. Чебикіним

- Розкажіть, яким ви уявляєте своє місто (село) через 20 років. Уживайте дієслова майбутнього часу.

Роздивіться репродукцію картини Андрія Чебикіна, ректора Національної академії образотворчого мистецтва і архітектури, народного художника України, лауреата Національної премії України імені Тараса Шевченка, академіка, професора, президента Академії мистецтв України, на попередній сторінці. Як перегукується вона з текстом, що ви прочитали? Доберіть до неї назву, використовуючи дієслова майбутнього часу.

166. Перепишіть, уставте пропущені літери та розставте розділові знаки. Визначте просту, складну та складену форми майбутнього часу.

1. Я нині знову буду говорити про почуття в..сокі і святі (О. Лупій). 2. Якщо ти прагнутимеш в..ршини, то матим..ш сер..дину (Г. Сковорода). 3. Я буду мірятися з долею і спер..чатися з пр..родою, та тільки те, що сам подолаю, мені послужить нагородою (С. Голованівський.) 4. Устане ще день яснобарвний, умиється сонце росою (А. Малишко). 5. Ти з Правдою усе на світі змож..ш. Зустрінеш Кривду, то стіною буд..ш. І ти її напевне пер..можеш, а Правда знов тобі покаже путь (В. Мартинов).

- Поясніть уживання великої літери в останньому реченні.

✵ Позначте в словах вивчені орфограми.

167. Прочитайте. Визначте час кожного з дієслів. Спробуйте пояснити, чому стосовно подій, які відбулися до моменту розмови, ужито дієслова майбутнього часу.

Пісня відразу захопила Тараса. Щось у грудях забилося, у горлі щось здавило. Зціпив силою зуби, щоб не заплакати. Пісня вхопила, як обценьками, маленьке покривджене серце, завертіла ним, як вітер билиною.

Почує Тарас десь пісню, запам’ятає од краю до краю. Поспішить додому, запише пісню в свою маленьку книжечку.

Тарас завів пісню гнучким голосом. Не витримав — сльози бризнули з очей.

Зa С. Васильченком

ПІДКАЗКА

Інколи дієслова майбутнього часу вживаються у значенні минулого. Таке трапляється, якщо потрібно назвати дію, яка повторюється.

- Складіть висловлювання «Які пісні співає моя бабуся». У кількох реченнях дієслова майбутнього часу використайте стосовно подій, що вже відбулися.

ЗВ'ЯЗНЕ МОВЛЕННЯ

ЧИТАННЯ. ГОВОРІННЯ

УСНИЙ СТИСЛИЙ ПЕРЕКАЗ РОЗПОВІДНОГО ТЕКСТУ З ЕЛЕМЕНТАМИ ОПИСУ ДІЙ У НАУКОВОМУ СТИЛІ

168. Прочитайте текст. Чи можна уявити його видрукованим у художній книжці? Чому?

Термін фольклор усім відомий з уроків літератури. Термін фольклоризм називає стиль популярної і масової культури з ознаками народності. Фольклоризм властивий художній творчості: музиці, живопису, художній літературі. Риси фольклоризму властиві моді, туризмові, рекламі.

Хвиля фольклоризму, яка охопила Україну на початку XXII століття, пояснюється спричинена бажанням громадян нашої держави, особливо молодого покоління, ствердити унікальність і самобутність свого народу.

Фольклоризмом спричинено сплеск інтересу до староруського живопису, широкомасштабний громадський рух із реставрації пам'яток історії і культури, фольклорні мотиви в естрадній музиці. Активізувалися фестивалі етнічної творчості.

Значну популярність нині має український національний одяг, зокрема вишиванки. Науковці стверджують, що увагу до вишиванок спричинено викликано впливом неофольклоризму. Цим терміном називають використання елементів фольклору на глибшому, аніж у фольклоризмі, рівні. Йдеться про відновлення глибинних уявлень народу, відродження найбільш вартісних та значимих видів національного мистецтва. З підручника

- Витлумачте значення терміна фольклор. Які фольклорні твори ви вивчали на уроках літератури?

✵ Значення виділених у тексті термінів з’ясуйте за Тлумачним словничком.

✵ Ознакою якого стилю є вживання термінології?

✵ Визначте стиль тексту. Називаючи стильові ознаки, спирайтеся на таблицю.

НАУКОВИЙ СТИЛЬ

ПРИЗНАЧЕННЯ (ФУНКЦІЯ)

Повідомлення знань, пояснення, аналіз явищ, висловлення та доведення наукових припущень

СФЕРА ВЖИВАННЯ

Наука, техніка, освіта, виробництво

ОСНОВНІ ВИДИ (ЖАНРИ) ВИСЛОВЛЮВАНЬ

Наукова доповідь, лекція, стаття, науковий звіт, реферат, рецензія, підручник, навчальний посібник

ЗАГАЛЬНІ ОЗНАКИ

Узагальненість (відстороненість від несуттєвого), логічність, конкретність, точність, однозначність, аргументованість, фактографічність (називання конкретних імен, дат, цифр, фактів), послідовність викладу

МОВНІ ОЗНАКИ

Уживання слів у прямому значенні, використання термінів, слів з абстрактним значенням, слів іншомовного походження. Переважання іменників над дієсловами. Використання складних речень

169. Прочитайте текст, визначте його тему. З’ясуйте стиль тексту, свою думку доведіть, скориставшись таблицею.

УКРАЇНСЬКА ВИШИВАНКА ВЛАСНОРУЧ

Останнім часом спостерігається бурхливе відродження вартісності та значимості української вишиванки. Цей вид одягу набуває популярності як в Україні, так і за її межами.

В Україні захоплення вишиванками виникло у відповідь на бажання людей:

✵ зримо ототожнити себе з українським народом;

✵ підкреслити свій патріотизм;

✵ відновити національні традиції;

✵ урізноманітнити святковий і повсякденний одяг.

На рівні професійної моди цікавість до вишиванок відкрила нові можливості для поліпшення декоративного оформлення масового одягу. Нині вишивають не лише сорочки, а й молодіжні трикотажні футболки, светри, сумки. Таке оздоблення виконується у відповідності до досягнень міжнародної моди.

Велику популярність в Україні та за її межами здобули вишиванки українських дизайнерів: Роксолани Богуцької, Лілії Пустовіт, Оксани Караванської та багатьох інших. Особливість створених ними вишиванок полягає в поєднанні традицій із новітніми технологіями.

З виникненням фольклорного стилю посилилося значення самодіяльної моди. Школярі та студенти обох статей прагнуть створювати вишиванки власноруч. Це дає можливість поєднати народні традиції з власними уподобаннями.

Щоб самостійно створити вишиванку, потрібно мати: лляну або бавовняну сорочку, нитки муліне; схему візерунка для вишивки. Створити вишиванку можна в один із таких способів:

✵ вишити візерунок на канві, після чого вишиті смужки тканини пришити до готового виробу;

✵ вишити візерунок безпосередньо на викроєних деталях виробу або на вже готовій сорочці.

Якщо ви обрали перший варіант, до вишитих смужок тканини потрібно додати по 0,5 см на підгін. Якщо ж вишиватимете готову сорочку, слід обміркувати, які частини слід вишити: верхню частину рукава, горловину, поділ та ін.

Для вишивки необхідно вибрати готову схему. Якщо такої немає, то для вишивки хрестиком її можна створити самостійно на міліметровому папері. Для вишивання гладдю Малюнок потрібно перенести на тканину за допомогою копіювального паперу.

З техніками народної вишивки можна ознайомитися в мережі Інтернет. Чимало сайтів пропонують майстер-класи з детальною розповіддю про виконання вишивки.

Найбільшого поширення вишиванки набули в міському середовищі, особливо молодіжному. Можна впевнено говорити про тенденцію поєднання в одязі українців традицій з інноваціями (3 підручника «Культура і побут українців»).

Лексичне значення виділених слів і словосполучень з’ясуйте за Тлумачним словником. Які з цих словосполучень є термінами?

Переказати текст можна докладно або стисло.

ДОКЛАДНИЙ ПЕРЕКАЗ — це повне й максимально наближене до оригінального тексту передання почутого або прочитаного. До докладного переказу ставлять такі вимоги:

✵ не випускати жодної деталі;

✵ не порушувати послідовності подій;

✵ точно передавати імена, назви, події та зв’язки між ними.

Суть СТИСЛОГО ПЕРЕКАЗУ полягає в умінні виділити в змісті почутого або прочитаного головне й переказати, пропустивши все менш істотне й важливе. Проте й у стислому переказі потрібно зберігати наявну в тексті послідовність викладу.

Стислий переказ навчає уникати зайвого багатослів’я, розтягненості викладу думок, тренує в чіткому й лаконічному висловлюванні.

Готуючись до детального переказу тексту, складають його докладний план. Найбільш детальним планом є план складний.

Для того щоб переказати текст стисло, потрібно з таким планом попрацювати, а саме:

✵ пункти плану, що відповідають абзацам тексту, які без втрати основного змісту можна пропустити в переказі, слід викреслити;

✵ два чи три пункти плану, що відповідають частинам тексту, які можна переказати скорочено, потрібно об’єднати.

Перед опрацюванням складеного плану потрібно ще раз визначити тему тексту. У плані мають залишитися лише ті пункти, які сприяють збереженню основного змісту тексту.

170. Порівняйте два плани поданого в попередній вправі тексту. За першим планом можна переказати текст докладно - у плані не пропущено жодної деталі. За другим планом можна зробити стислий переказ, адже певні пункти плану пропущено, деякі об’єднано.

План докладного переказу

I. Чим спричинено популярність українських вишиванок.

II. Вишивають не лише сорочки.

III. Популярність вишиванок, створених українськими дизайнерами.

V. Школярі та студенти прагнуть створювати вишиванки власноруч.

VI. Як створити вишиванку.

1. Що потрібно мати.

2. Вибрати спосіб роботи над вишиванкою.

3. Дібрати або створити схему вишивки.

4. Де ознайомитися з техніками народної вишивки.

VII. У вишиванці традиції поєднуються з інноваціями.

План стислого переказу

I. Чим викликане захоплення сучасних українців вишиванками.

II. Молодь прагне створювати вишиванки власноруч.

III. Як створити вишиванку.

1. Що потрібно мати.

2. Вибрати спосіб створення вишиванки.

3. Дібрати або створити схему вишивки.

4. Де ознайомитися з техніками народної вишивки.

VII. Вишиванка поєднує традиції з інноваціями.

ПІДКАЗКА

Перебудовуючи план детального переказу на план переказу стислого, дбайте передовсім про те, щоб у переказуваному тексті було збережено тему й головну думку вихідного тексту.

- Усно перекажіть текст за поданим планом стислого переказу.

✵ Розкажіть, яка з побачених вами вишиванок вразила вас найбільше. Уживайте дієслова у формі теперішнього минулого та майбутнього часів.

✵ Щороку 23 серпня в Україні відзначають День вишиванки і День Державного Прапора. Наступного дня, 24 серпня, відзначають День незалежності України. Розкажіть про значення цих свят для громадян України.


Help with assignments by Writix

Відвідайте наш новий сайт - Матеріали для Нової української школи - планування, розробки уроків, дидактичні та методичні матеріали, підручники та зошити