Підручник Українська мова 7 клас - Глазова О.П. - Освіта - 2015 рік

МОРФОЛОГІЯ. ОРФОГРАФІЯ

§ 14. ТВОРЕННЯ ДІЄСЛІВ НАКАЗОВОГО СПОСОБУ

184. Прочитайте речення. Визначте дієслова наказового способу, з’ясуйте особу й число кожного з них.

1. Чесним словом лікуйся, живи Україною! (В. Кочевський). 2. Свою Україну любіть… (Т. Шевченко). 3. Даймо на працю для України серце, і розум, і руки! (Б. Грінченко). 4. Хай живе Вкраїнонька й калина у душі, у мріях, у піснях! (В. Письменний).

Дієслова наказового способу змінюються за особами й числами.

Форми дієслів наказового способу творяться від основ теперішнього і майбутнього простого (доконаний вид) часу. Дієслова наказового способу в однині мають форму другої особи, а в множині — першої та другої осіб. Форми наказового способу можуть уживатися з афіксом -ся.

НАКАЗОВАИЙ СПОСІБ ДІЄСЛОВА


ОДНИНА

МНОЖИНА

І особа


Берімо(ся), розвіймо, зітрімо

II особа

Бери(ся), розвій, зітри

Беріть(ся), розвійте, зітріть

Закінчення -и, -імо (-ім), -іть (-іте) вживаються в дієсловах із наголошеним закінченням [роби, робімо, робіть) або в дієсловах, основа яких закінчується збігом двох приголосних (провітри, провітрімо, провітріть).

В інших випадках дієслова другої особи однини у формі наказового способу мають чисту основу: кинь, малюй, дозволь, маж.

Форма третьої особи дієслів наказового способу твориться сполученням часток хай, нехай і дієслова у формі теперішнього або майбутнього часу: хай бере, хай беруть, нехай повернеться, хай повернуться.

185. Перепишіть речення, після кожного дієслова вкажіть у дужках його спосіб, особу та число.

1. Любіть Україну у сні й наяву (В. Сосюра). 2. Не зітхай, а працюй, марно часу не гай! Праці щирої жде вже давно рідний край (Т. Романченко). 3. Тільки на правду складаймо надії! (Б. Грінченко). 4. Розбудуймо соборну державу! (А. Бортняк). 5. Високої істини хай не торкнеться іржа! (Б. Олійник).

186. Поставте подані дієслова в усіх можливих формах наказового способу. Запишіть їх.

Любити, розказувати, розказати, їсти, сісти, лягти, перевірити.

ПІДКАЗКА

У творенні форм наказового способу не вживають дієслово давайте. Вирази типу давайте запишемо, давайте привітаємо не є нормативними.

Позначте в словах орфограму «знак м’якшення».

Дієслова у формі другої особи однини наказового способу пишуть зі знаком м’якшення: сядь, стань, посунься, їдьмо, будьмо.

Не пишуть знака м’якшення в дієсловах, основа яких закінчується на літеру, що позначає губний або шиплячий приголосний (насип, ріжте) або на -р (повір, удар).

187. Перепишіть, на місці крапок уставляючи, де потрібно, знак м’якшення.

I. 1. Глян.., моя дитино, через Україну, через нашу хату вже качки летять (М. Ткач). 2. Облиш., забобони, обмий совість, а потім одежу, залиш.. усі хиби і підіймайся! (Г. Сковорода). 3. Кажу собі: «Не вір.. неправді!» (Г. Чубач). 4. Нехай гнет..ся лоза, а ти, дубе, кріпись, ти рости та рости, не хилис.., не кривис..! (С. Руданський). 5. Попри сірі будні ти кладеш на душу гарне слово «Буд..мо!» (М. Сом).

II. 1. На грубе слово не серд..ся, на ласкаве не здавайся. 2. Не вір., усьому, що бачиш.., і половині того, що чуєш.. 3. Од ледачого поли вріж.. та тікай! 4. У чужий черевик ноги не сун. 5. Не мил..ся, бо голитися не будеш… 6. Їж.., Мартине, мати ще підкине! 7. Не чван. .ся званням, а пишайся знанням. 8. Сип.. із порожнього в пусте! 9. Удар.. лихом об землю! (Народна творчість).

- Визначте дієслова наказового способу, з’ясуйте особу та число кожного з них.

188. Перепишіть речення, уставте пропущені літери. Виділіть особові закінчення дієслів, визначте спосіб, особу й число кожного.

1. Поклянись на ч..рвоній калині, пр..сягни на святому гербі полюбить не себе в Україні, а її полюбити в собі (І. Білий). 2. Хай роки л..тять, хай міняют..ся царства, хай люто в..рує життя крутія! Лиш тільки світила б, лиш тільки б не згасла моя Україна, кровинка моя! (Б. Шавурський). 3. Ступай упевнено, не бійся, відважним будь, не..хитним будь (О. Лупій). 4. Ви ідіть все далі й далі та глядіть пряму дорогу (Я. Щоголів). 5. Говорила мати: «Не забудь, мій сину! Як збуду..ш хату, посади калину» (В. Косовський).

- Визначте речення, ускладнені однорідними членами, поясніть у них розділові знаки.

• Поясніть розділові знаки в реченні з прямою мовою.

ЗВ’ЯЗНЕ МОВЛЕННЯ

ЧИТАННЯ. ГОВОРІННЯ

УСНИЙ ТВІР РОЗПОВІДНОГО ХАРАКТЕРУ З ЕЛЕМЕНТАМИ ОПИСУ ДІЙ НА ОСНОВІ ВЛАСНИХ СПОСТЕРЕЖЕНЬ

(у формі інструкцій або настанов, керівництва до виконання певних дій)

189. Прочитайте. З’ясуйте, який тип мовлення покладено в основу кожного з висловлювань. Визначте стиль висловлювань. Яке з них можна назвати інструкцією? Свою думку обґрунтуйте.

І. Хто може нині обійтися без мобільного телефону? Хто мислить своє життя без комп’ютера? Хто не користується інформаційними ресурсами Інтернету: сайтами, блогами, форумами?

Ось і ми вирішили створити сайт нашого класу. Старший брат одного з наших хлопців, одинадцятикласник Сергій, узявся створити для сайту платформу, але за однієї умови: спочатку ми доберемо й передамо йому контент,тобто зміст, щоб сайт відразу можна було заповнити й запустити.

Передовсім ми зібрали всю інформацію, яку хотіли через сайт оприлюднити. Це були замітки про цікаві події, які в нашому класі трапилися, про вчинки наших однокласників, а ще — знайомих і незнайомих нам людей. Такі замітки ми писали на уроках, тому мали уявлення про те, як їх складати. Крім того, ми вибрали найкращі з написаних в школі та дома творчі роботи: вірші, оповідання, навіть твори. До такого контенту додалися гумористичні оповідання та анекдоти, бо хто ж не любить посміятися?

Зібравши тексти, ми придумали назви сторінок сайту: 1) Що в нас нового? 2) Розповімо про вчинок; 3) Ось які ми творчі люди… 4) Смійтеся разом із нами! Ці назви стануть рядками меню нашого сайту.

Після цього ми розклали тексти за сторінками-рубриками. Далі заходилися замітки редагувати. Виправляти помилки в творчих роботах, на щастя, не довелося, адже їх виправила наша вчителька. Її ж ми попросили переглянути тексти жартів і анекдотів.

Для редагування заміток ми скористалися поданою в кожному підручнику мови таблицею «Типи помилок». Спочатку звертали увагу на зміст, тобто правдивість і достовірність замітки. Після цього вишукували і виправляли в текстах граматичні помилки. Паралельно виправляли помилки правописні: орфографічні й пунктуаційні. Оскільки замітки ми відібрали, на нашу думку, найкращі, помилок було негусто.

Ось так ми підготували наповнення класного сайту. Передали контент Сергію, тепер чекаємо. Гадаємо, сайт вийде непоганий, адже в його підготовку ми вклали чимало праці.

II.

Як підготувати контент для заповнення шкільного (класного) веб-сайту.

З-поміж усіх поданих матеріалів відберіть:

1) найцікавіші для користувачів сайту;

2) найбільш актуальні й злободенні.

Відібрані тексти систематизуйте за змістом відповідно до назв сторінок.

Перевірте, якою мірою будова текстів відповідає таким вимогам:

1) чи має текст заголовок, який відбиває його суть;

2) чи вказано дату і місце події (для заміток);

3) наскільки послідовно й чітко про подію розказано;

4) чи правильно названі особи, про яких йдеться в тексті;

5) чи висловлено ставлення автора замітки до події.

Відредагуйте текст матеріалів. Читайте текст не менше ніж тричі,

звертаючи увагу на: 1) правдивість змісту; 2) граматику; 3) орфографію та пунктуацію.

- Зверніть увагу на способові форми дієслів, ужитих у кожному з висловлювань. Обґрунтуйте вживання наказового способу.

• Поясніть, якою мірою вибір стилю висловлювання залежить від умов і мети

спілкування.

190. ПОПРАЦЮЙТЕ В ГРУПАХ! Складіть, запишіть і прочитайте в класі інструкцію (у діловому стилі) та гумористичне оповідання (у художньому стилі) про:

• прибирання класу (навчального кабінету) під час чергування;

• підготовку команди до участі в шкільній грі КВК;

• прикрашання шкільної актової зали до свята.

191. За поданим планом складіть у художньому стилі усний твір на тему «Моє улюблене заняття».

План твору

1. Чому я беруся за це заняття.

2. Наскільки потрібна (цікава) для мене ця праця.

3. Як я готуюся до роботи (який добираю матеріал, які інструменти, які створюю умови, що читаю).

4. З чого я розпочинаю.

5. Які трудові дії і в якій послідовності я виконую.

6. Чи задоволений я зазвичай результатом праці.

- Поясніть вислів Максима Рильського «Ми працю любимо, що в творчість перейшла». Чи кожна праця, на вашу думку, може бути творчою? Що для цього потрібно?

Трапляється, що форми одного способу дієслова вживають у значенні іншого.

Наприклад:

• форми другої особи теперішнього часу дійсного способу можуть уживатися у значенні наказового за умови, коли наказ не викликає заперечень: Лагодь, сину, сани, відвезеш ялинку (М. Коцюбинський);

• форми наказового способу можуть уживатися у значенні дійсного, коли йдеться про несподівану минулу дію (інші бігають, кричать, а ти вечеряти подай, посуд перемий… (Панас Мирний);

• форми наказового способу можуть уживатися у значенні умовного: Не будь нас, ніхто б тої науки й не нюхав (О. Довженко);

• неозначену форму дієслова у значенні наказового способу вживають для підкреслення категоричності: Вирушити негайної

192. Прочитайте. Дієслова яких способів ужито в значенні наказового? Яких відтінків надають вони наказові, проханню, побажанню?

1. Після уроків ви готуєтеся до тематичної контрольної роботи! А завтра після екскурсії повертаєтеся до школи і знову готуєтесь! (З розмови). 2. Чи в простім конверті, чи по Інтернету написав би, сину, з ким ти там і де ти (В. Бровченко). 3. Поспав би ще. Чого так рано? (Григорій Тютюнник). 4. Чи не продали б ви тієї ялинки, що росте у вашім садочку? (М. Коцюбинський).

193. Прочитайте речення з мовлення семикласників. Дієслова якого способу вжито в значенні дійсного? Поясніть.

1. Не спізнися я на урок, поганої оцінки б не одержав. 2. А я й скажи під гарячу руку, що до контрольної не готувався! 3. Я візьми й підкажи йому на уроці, а вчителька візьми й почуй ту підказку. Що тут почалося! 4. Інші біля комп’ютера сидять та в ігри грають, а ти задачі розв’язуй!

194. Прочитайте військові команди, які використовують в українських військах. У значенні якого способу вжито дієслова в неозначеній формі?

1. Відділення, в одну шеренгу шикуйсь! 2. Відставити! 3. Відділення, на перший та другий — розподілись! 4. Рядовий Петренко, стій! 5. Рядовий Іванченко, вийти із строю на п’ять кроків! 6. Стати до строю! 7. Іти в ногу! 8. На місці — стій! 9. Розпочати перевірку! 10. Вартовий, прийняти пост! 11. Збільшити дистанцію! 12. Глуши двигун! 13. Скоротити крок! 14. Головні убори — надіти!

- Визначити особу та число дієслів, ужитих у формі наказового способу.

• Прочитати речення, дотримуючи правильної інтонації.


Help with assignments by Writix

Відвідайте наш новий сайт - Матеріали для Нової української школи - планування, розробки уроків, дидактичні та методичні матеріали, підручники та зошити