Підручник Українська мова 7 клас - Глазова О.П. - Освіта - 2015 рік

МОРФОЛОГІЯ. ОРФОГРАФІЯ

§ 24. НЕ З ДІЄПРИКМЕТНИКАМИ

291. Прочитайте речення. Визначте дієприкметники, з’ясуйте синтаксичну роль кожного. Зверніть увагу на написання дієприкметників з не.

1. Незакінчене діло покривається снігом. 2. Не закінчене вчасно діло не дає спокійно спати. 3. Не закінчена, а відкладена справа непокоїть душу. 4. Якщо справа не закінчена, не берися за іншу.

- Ознайомтеся з таблицею. Яке з поданих у ній правил пояснює написання не з дієприкметником у кожному з речень?

НАПИСАННЯ НЕ З ДІЄПРИКМЕТНИКАМИ

РАЗОМ:

ОКРЕМО:

Якщо дієприкметник є означенням і не має пояснювальних слів: Неспіймана риба завжди велика. Ненагріте залізо не зігнеш (Народна творчість).

Якщо при дієприкметнику-означенні є пояснювальні слова:

Не спіймана насправді риба обростає легендами.

Навмисне не нагріте залізо не піддається обробці.

Якщо в реченні є протиставлення:

Не зігнутий лук, а пряма стріла досягає цілі.

Якщо дієприкметник є присудком:

Дурням закон не писаний.

Де багато господинь, там хата не метена і каша не варена (Народна творчість).

ЗВЕРНІТЬ УВАГУ! Не слід сплутувати дієприкметники з не і дієприкметники з префіксом не до-, які завжди пишуть разом: недопечений, недороблений.

ОРФОГРАМА:

не з дієприкметником

292. Прочитайте. Поясніть написання не з дієприкметником.

1. Незорана земля — не зорана хазяїном земля. 2. Незасіяне поле — не засіяне зерном поле. 3. Невитрачена сила — не витрачена юнаком сила. 4. Неполиті квіти — не политі дощем квіти. 5. Незакінчений портрет — не закінчений вчасно портрет.

293. Поширте дієприкметники залежними словами. Утворені словосполучення запишіть.

Невиконане завдання; незавершена робота; неприкрашена ялинка.

- Підкресліть у словах орфограми «не з дієприкметником» та «н у дієприкметниках на -ний».

294. Перепишіть. Поясніть написання дієприкметників з не-.

1. Не/продумана, а зроблена похапцем робота — даремна. 2. Не/закінчене діло покривається снігом. 3. Не/зораний переліг не схилить урожай до ніг. 4. Вір не/почутому, а побаченому. 5. Він грамотний, та не/друкований. 6. Квітка пахне не/вишита, а жива.

- Укажіть речення, у яких наявне протиставлення. Обґрунтуйте написання в цих реченнях не з дієприкметниками.

295. Завершіть кожне речення. Поясніть написання не з дієприкметниками.

Улюбленою працею людина буває не виснажена, а ….

Відчуття задоволення часто буває не висловленим, а ….

Усвідомлення корисності зробленого робить нас не стомленими, а ….

296. Перепишіть. Визначте й підкресліть у кожному з речень граматичну основу. Поясніть написання не з дієприкметником.

1. Душа моя у кригу не закута. Ще ніким не спіймані у світі українські сизі солов’ї (А. Малишко). 2. Шляхи мої не міряні, гори мої не важені, звірі мої не наджені, води мої не ношені, риба в них не ціджена, птахи мої не лякані, діти мої не лічені, щастя моє не злежане… Оце така я в тебе матінка, Україна синьонебая! (Т. Осьмачка).

297. Перепишіть прислів’я, на місці крапок уписуючи дібрані з довідки й поставлені в потрібній формі дієприкметники. Визначте та підкресліть граматичні основи речень.

1. Ледареві план не …. 2. Поле не …, вівці не …, а пастух рогатий. 3. Увійшов я в сінечки, а сінечки не …. Увійшов я в світлицю, а світлиця не …, діжка хліба не …. 4. Не лізь у душу, якщо ти туди не ….

Позначте в словах орфограму «не з дієприкметником». Написання дієприкметників з не обґрунтуйте відповідним правилом.

ДОВІДКА

Метений, вказаний, званий, мішаний, міряний, лічений, топлений.

298. Перепишіть. Виділені слова розберіть за будовою. Обґрунтуйте їхнє написання з не.

1. Найстрашніша втрата — недосліджена історія (І. Перепеляк). 2. А осока шумить про недовершені походи (В. Кордун). 3. Не рвись в недобачені сни (П. Воронько). 4. Колише вітер сорочку, що лишилася недошита (Б. Беля). 5. Прощавайте, мої недоспівані, непокірні мої пісні! (Л. Забашта).

- Укажіть речення, ускладнене звертанням, поясніть у ньому розділові знаки.

299. Перепишіть прислів’я, знімаючи риски. Обґрунтуйте написання не з дієприкметниками.

1. Ліпше свій хліб не/допечений, ніж чужий перепечений. 2. Не/досолену кашу можна досолити, а пересолену доводиться викидати. 3. У не/доглянутого майна всі господарі. 4. Не/довчений вчений гірший за простака. 5. Не/дочитана книжка — не/пройдений до кінця шлях. 6. Коли не/вміють писати, кажуть, що олівець не/заточений. 7. Кінь не/об’їжджений, але добрий, а парубок гарний, та не/вчений.

300. Перепишіть, розкриваючи дужки та розставляючи пропущені розділові знаки. Обґрунтуйте написання дієприкметників.

1. Мені сняться рядки (не)написаних віршів (А. Бауер). 2. У собі хороню я слова ще (не)сказані мною (М. Семенко). 3. Дарую тобі мелодію пісні яка ще (не)співана (М. Фенчак). 4. Прощавайте мої (не)доспівані (не)покірні мої пісні! (Л. Забашта). 5. Мені поля задумливо шептали свої ніким (не)співані пісні (В. Симоненко). 6. Мелодія лилась (не)чувана (не)знана (П. Перебийніс). 7. Якщо земля любов’ю (не)зігріта то де ж у світі візьметься тепло? (І. Гнатюк).

- Укажіть речення, ускладнені звертанням та однорідними членами. Обґрунтуйте вживання в них розділових знаків.

301. Перепишіть, знімаючи риски та вставляючи пропущені літери.

1. Я — українець, і моя душа ні з ким не/ро..межована довіку (В. Кочевський). 2. Захоч..ш і буд..ш. В людині, затям, л..жить не/ро..гадана сила (О. Ольжич). 3. Он стоїть сторож..ва гора, а під нею грають бандуристи. Дівчинка читає «Кобзаря» про шляхи не/сходжені, т..рнисті (М. Палієнко). 4. Багато в світі є стежок для тебе, мій г..рою! Багато є іще книжок, не/читаних тобою! (М. Познанська). 5. Любили ми поля бе..мірні і книг не/зміряні гл..бини (М. Стельмах). 6. На важких томах, не/оправлених у темну шкіру, в..днілися напівстерті назви (Г. Пагутяк).

- Чи доводилося вам читати книжки, видані понад 100 років тому? Які почуття викликали у вас старовинні видання?

• Підготуйте розповідь про улюблену книжку. Уживайте дієприкметники з не.

• Виділений дієприкметник розберіть як особливу форму дієслова (усно).

ЗНАЮ І РОЗУМІЮ! ВІДЧУВАЮ І ДІЮ!

Запитання і завдання для самоперевірки

• Чи є дієприкметник самостійною частиною мови? Поясніть.

• Ознаки яких частин мови поєднує дієприкметник?

• Чим дієприкметник подібний до прикметника?

• Які морфологічні ознаки дієслова має дієприкметник?

• Яким членом речення може бути дієприкметник? Наведіть приклади.

• Що таке дієприкметниковий зворот? Як ставлять розділові знаки в реченнях, ускладнених дієприкметниковим зворотом? Відповідь проілюструйте прикладами.

• Як розрізнити дієприкметники активні та пасивні? Наведіть приклади.

• Як утворюються активні дієприкметники? Пасивні?

• Що ви знаєте про безособові дієслівні форми на -но, -го?

• Як пишуть не з дієприкметником? Наведіть приклади.

• Чи подвоюють літеру н у пасивних дієприкметниках?

• Розкажіть про написання нн у прикметниках дієприкметникового походження.

• Які знання, здобуті при вивченні теми «Дієприкметник», ви вважаєте найкориснішими? Відповідь обґрунтуйте.

• Чи подобаються вам малюнки японської художниці Йокото? Опишіть свої почуття, вживаючи дієприкметники.


Help with assignments by Writix

Відвідайте наш новий сайт - Матеріали для Нової української школи - планування, розробки уроків, дидактичні та методичні матеріали, підручники та зошити