Підручник Українська мова 7 клас - Глазова О.П. - Освіта - 2015 рік

ДОВІДКОВЕ БЮРО

ТЛУМАЧНИЙ СЛОВНИЧОК

Аватар (санскр.) — невеликий малюнок або фотографія, яку використовують як зображення користувача мережі Інтернет, зокрема в соціальних спільнотах.

Автопортрет (гр.) — портрет художника, скульптора, виконаний ним самим.

Агат (гр.) — напівдорогоцінний камінь, що використовують для прикрас, а також у хімічному виробництві.

Акцент (лат.) — своєрідний характер вимови, властивий тій або іншій мові (діалектові), особі; перен. особлива увага до чогось; підкреслення.

Амбіція (лат.) — самолюбство; гордість; честолюбство

Археолог (гр.) — фахівець у галузі археології — науки, що вивчає давні побут і культуру людського суспільства на підставі добутих під час розкопок речових пам'яток минулого.

Атрибут (лат.) — предмет або істотна ознака, які становлять характерну прикмету кого-, чого-небудь.

Багатоетнічний — такий, що включає багато етносів — історично сформованих на певній території стійких сукупностей людей, що мають спільні риси й особливості культури та мови; синонім: поліетнічний.

Бренд (англ.) — торгівельна марка компанії, товару або продукту; перен. щось унікальне, особливе.

Вилиця — опукла кістка черепа між оком і верхньою щелепою.

Вугіль— 1 .збірн. Те саме, що вугілля. 2. Недопалене дерево, яким художники створюють ескізи та підмальовки живописних творів.

Деградація (лат.) — поступове погіршення, втрата якихось якостей, властивостей; занепад, виродження.

Дух — свідомість, мислення; внутрішній стан, моральна сила людини (колективу).

Духовний — 1. Пов’язаний із внутрішнім психічним життям людини, ЇЇ моральним світом; антонім: матеріальний. 2. Нематеріальний, нетілесний. 3. Такий, що стосується релігії, церкви, належний їм; антонім — світський.

Духовність — властивість вдачі, що полягає в переважанні духовних, моральних та інтелектуальних інтересів над матеріальними, фізичними.

Душа — 1. Внутрішній психічний стан людини з її настроями, переживаннями та почуттями. 2. Сукупність рис, якостей, властивих певній особі. // Людина як носій тих чи інших рис, якостей.

Душевність — щирість, відвертість, сердечність, доброта, чулість.

Глибокодумність — схильність до глибокого мислення; сповненість глибокого змісту.

Жайвір — 1. Польова чи степова співуча пташка ряду горобцеподібних. 2. Виріб з тіста, що формою нагадує жайворонка.

Запатентувати — документально закріпити своє виключне право на винахід, отримавши патент — документ, який таке право посвідчує.

Етнографічний — такий, що відображає особливості побуту, звичаїв, культури певного народу.

Звичай — 1. Загальноприйнятий порядок, правила, які здавна існують у громадському житті й побуті народу, колективу і т. ін. 2. Традиційний порядок відзначення певних свят, подій і т. ін., пов’язаний з виконанням певних дій і використанням атрибутів, предметів тощо.

Імідж (англ.) — 1. Громадська думка, уявлення про когось, щось; репутація, образ. 2. Навмисно створюваний образ особи (зокрема її вигляд і манера поведінки), спрямований на формування громадської думки чи уявлення про неї.

Індивідуальний — властивий певній особі: окремий, особливий.

Інтелект (лат.) — розум, здатність людини думати, мислити.

Інтелектуальний — наділений інтелектом; розумовий, духовний.

Канва — 1. Сітчаста тканина для вишивання, перен. основа чого-небудь.

Кобеняк (заст.) — суконний довгий і широкий чоловічий верхній одяг; кирея, сіряк.

Креативний (англ.) — здатний до вироблення нових, оригінальних ідей та їх втілення, спрямований на творчість; творчий; оригінальний.

Культура (лат.) — сукупність матеріальних та духовних цінностей, а також способи їх створення, вміння використовувати для людського прогресу, передавати з покоління в покоління.

Ліцензія (лат.) — дозвіл, що надається на право використання або виробництва чогось.

Магічний — такий, що стосується магії — сукупності прийомів та обрядів, які мають чудодійну силу; перен. чарівний, чудодійний, непереборний.

Манія (гр.) — надмірна пристрасть, шалений потяг, нестримне захоплення чимось.

Матеріальний — 1. Такий, що існує незалежно від свідомості; антонім: духовний. 2. Пов’язаний із володінням певною власністю, прибутками, заробітком, грошима.

Містицизм — віра в існування надприродних сил та їхній вплив на життя людей.

Мольберт (нім.) — підставка, на якій художник установлює підрамник із полотном, картон і т. ін. для малювання.

Мораль — 1. Система норм і принципів поведінки людей у ставленні один до одного та до суспільства; етика. 2. Повчальний висновок із чогось (байки, казки та ін.).

Навала — вторгнення ворожих військ у якусь країну, на якусь територію; розм. велика кількість людей; ватага, натовп.

Нація (лат.) — історична форма спільності людей, об’єднаних єдиною мовою і територією, глибокими внутрішніми економічними зв’язками, певними рисами культури і характеру.

Оберіг — предмет, наділений здатністю оберігати свого власника від різних лих; синоніми: амулет, талісман.

Обряд — сукупність установлених звичаєм дій. пов'язаних із побутом, відзначенням релігійних і світських свят і т.ін.

Оригінальний — 1. Який не є копією або підробкою чого-небудь; справжній. 2. Який привертає до себе увагу своєю незвичайністю, своєрідністю.

Пафосний — пройнятий пафосом (гр.) — почуттям пристрасного запалу, піднесеності, натхнення.

Підмальовок — здійснювана художником підготовча робота — накладання на поверхню полотна тонкого шару фарби, на який пізніше накладають інші фарби.

Поліграфія — виготовлення друкованої продукції.

Почасти — неповністю, не цілком, частково; до певної міри.

Ракурс (фр.) — 1. Зображення предмета з різних точок зору. 2. Перспектива зображення предмета, кут зору, який впливає на зорове сприйняття предмета.

Раціональний (лат.) — 1. Який ґрунтується на вимогах розуму, логіки; розумний. 2. Спрямований до кращого, розумнішого застосування чого-небудь; доцільний.

Ретушер — фахівець із ретушування — виправлення, підмальовування фотознімків, картин і т. ін. олівцями, фарбами або із застосування хімічної або інтернет-обробки.

Символ (гр.) — умовне позначення предмета, поняття або явища.

Симпатія (гр.) — почуття приязні, прихильності, доброзичливості до когось, чогось.

Слоган (англ.) — рекламне гасло у формі короткого речення, яке легко запам’ятовується.

Стилізований — такий, якому надано характерних рис певного стилю; який за формою є наслідуванням певного стилю.

Стронгмен (англ.) — учасник змагань за титул «Найсильніша людина світу»; спортивна професія.

Суржик — 1. Суміш зерна пшениці й жита, жита й ячменю тощо; борошно такої суміші. 2. Перен. Елементи двох або кількох мов, об'єднані штучно, без додержання норм літературної мови.

Темперамент (лат.) — 1. Сукупність психічних особливостей людини, що виявляються в її поведінці, мірі її життєвої активності. 2. Життєва активність, здатність до внутрішнього піднесення.

Тенденція (лат.) — 1. Напрям розвитку чого-небудь. 2. Прагнення, намір, властиві комусь або чомусь. 3. Провідна думка, ідея художнього або наукового твору.

Технологія (гр.) — сукупність знань, відомостей про послідовність окремих трудових операцій у процесі виробництва чого-небудь.

Творчість — 1. Діяльність, спрямована на створення духовних і матеріальних цінностей. 2. Діяльність, перейнята елементами нового, яка має ознаки вдосконалення, розвитку.

Традиція (лат.) — 1) Досвід, звичаї, погляди, смаки, норми поведінки і т. ін., що склалися історично й передаються з покоління в покоління. 2) Усталена норма, манера поведінки, погляд, переконання.

Хронофаг (гр. дослівно — пожирач часу) — особа, предмет, пристрій, які відволікають від діяльності (роботи та ін.), заважають.

Черінь — нижня площина, дно печі, де горять дрова — місце для випікання хліба і варіння страв.

Шарм (франц.) — особива привабливість, чарівливість.

Шароварщина — культурні заходи низької художньої якості, що спекулюють на національних мотивах, створюючи ефект застрягання в минулому замість того, щоб спонукати до руху вперед; підміна патріотичних почуттів зовнішніми національними атрибутами.

Щирий — 1. Відвертий, чесний, такий, що чистосердечно виражає свої почуття та думки; правдивий. 2. Справжній, дійсний.


Personalised Essay Writing Service for You

Відвідайте наш новий сайт - Матеріали для Нової української школи - планування, розробки уроків, дидактичні та методичні матеріали, підручники та зошити