Підручник Українська мова 7 клас - Глазова О.П. - Освіта - 2015 рік

ПОВТОРЕННЯ ТА УЗАГАЛЬНЕННЯ ВИВЧЕНОГО

§ 3. ВИВЧЕНІ ГРУПИ ОРФОГРАМ

49. Прочитайте слова. Які труднощі можуть виникнути щодо написання кожного з них?

Чесний, серйозний, запорізький, ковальський, не спиться, переможеш, розчервонітися, допомагати, примиритися, безмежжя, синьо-жовтий, жовтогарячий, камінчик, духмяний, шістнадцять, шістдесят, прегарний, Ігорович, ЗНО, ВНЗ, пів-Європи, пів’яблука, непримиренний, львів’янці, надвечір’я.

- Який розділ науки про мову вивчає правопис слів? Поясніть значення терміна орфограма.

• У кожному слові визначте орфограму, за потреби звернувшись до поданого на форзаці підручника переліку орфограм. У яких словах є дві орфограми? Більше двох?

• Які з орфограм буквені, які — небуквені? Звіртеся з таблицею.

Орфограми БУКВЕНІ:

Орфограми НЕБУКВЕНІ:

вибір написання слова (певної букви) з низки можливих варіантів за умови однакової вимови

написання слів разом, окремо, через дефіс, апостроф, перенос слів, скорочення слів

Наприклад: веселка — орфограма: букви е-и, що позначають ненаголошені голосні в коренях слів; боротьба — орфограма: букви, що позначають звуки, які уподібнюються; спекти —

орфограма: букви з-с у префіксах з (с)

Наприклад: нехтувати — орфограма: не з дієсловами; міжгір'я — орфограма: апостроф; водограй, чорно-білий, пів-України — орфограма: написання складних слів разом, через дефіс; кг, год — орфограма: скорочення слів

50. Подані слова запишіть відповідно в чотири колонки.

Презавзятий, печиво, вишнею, вуличка, тривога, пшениця, придунайський, (у) синьому, ста (числівник), краєчок, минуле, барвінку, хазяїн, екзамену, Анатоліївна, широкий, примовляти, кручею, здоровенний, хилитися, розквіт, зчесати, скотитися, школярем.

51. У кожному з поданих слів визначте орфограму (або кілька орфограм). Обґрунтуйте написання слів відповідними орфографічними правилами.

Краєвид, премудрість, Полтавщина, Чорне море, Причорномор’я, заозер’я, юннат, морозиво, півдня, рукопис, електроплита, список, напівгеній, ві-кон-ни-ця, кг, вагонобудівний.

- Слова з небуквеними орфограмами запишіть.

52. ПОПРАЦЮЙТЕ В ПАРАХ! У кожному слові визначте орфограму. Доберіть і запишіть по 2-3 слова з тими ж орфограмами. Орфограми підкресліть.

Зорепад, високий, свято, український, пісенний, Оксанці, яскраво- синій, знання, ручний, причарувати, менший, неозорий, радісний, пів-міста, сходи, любиш, спортзал, контрастний, серіал, будь-хто, інвестор, диск, ні перед чим, кішка, не може, журиться, (у) сорочці.

- Назвіть небуквені орфограми.

53. ПОПРАЦЮЙТЕ В ГРУПАХ! Перепишіть, уставляючи пропущені літери. Позначте місце наголосу, за потреби зверніться до словника. Запам’ятайте вимову слів. У кожному слові визначте орфограму.

Прият..ль, ч..рговий, к..лометр, навчан..я, зап..тан..я, подолан..я, пом’якшен..я, заслан..я, завдан..я, в..мова.

ПІДКАЗКА

Іменники на -ання здебільшого мають наголос на тому ж складі, що й дієслова, від яких вони утворені: чита́ти — чита́ння; запита́ти — запита́ння.

- Який розділ науки про мову вивчає правильну вимову слів? Виділені слова передайте звукописом.

54. Перепишіть, уставляючи пропущені літери та знімаючи риски.

1. Над сон..им містом легко/кр..лим роєм літають красні мрії, давні сни (Леся Українка). 2. Л..тів журавлик на кр..хких кр..лятах над пр..ірвою розбурханої вул..ці (П. Перебийніс). 3. Цілу ніч смієт..ся дощ, і асфальт став темно/сірий (Ю. Мельник). 4. Гасне остан..я зірка у н..бесах бе..дон..их (М. Луків). 5. Л..мон..ий віт..р задмухав понад..ніпровий вечір (М. Вінграновський). 6. Мій улюблений колір — ж..вто/г..рячий, він бе..страшний і бе..журний (О. Сандига). 7. Ніч пр..слухаєт..ся до порожніх вул..ць і німих тротуарів (М. Семенко).

- Визначте орфограми у словах із пропущеними літерами. Поясніть написання цих за допомогою орфографічних правил.

• Поясніть ужиті в реченнях розділові знаки.

• В останньому реченні підкресліть усі члени речення. Визначте, якими частинами мови вони виражені.

Поміркуйте, від чого насамперед залежить грамотність людини. Підготуйтеся до обговорення цього питання в класі. На основі обговорення підготуйте плакат.


Help with assignments by Writix

Відвідайте наш новий сайт - Матеріали для Нової української школи - планування, розробки уроків, дидактичні та методичні матеріали, підручники та зошити