Підручник Українська мова 7 клас - Глазова О.П. - Освіта - 2015 рік

МОРФОЛОГІЯ. ОРФОГРАФІЯ

§ 6. ВИД ДІЄСЛОВА

102. Прочитайте подані в двох колонках дієслова. До кожного з дієслів поставте питання. Дієслова якої колонки відповідають на питання що робити? Дієслова якої колонки відповідають на питання що зробити?

радити

порадити

мовити

домовитися

переказати

переказувати

переконувати

переконати

Дієслова бувають двох видів — доконаного або недоконаного.

Дієслова доконаного виду означають дію, уже завершену, і відповідають на питання що зробити? що зробив? що зроблю?

Дієслова недоконаного виду означають дію незавершену, необмежену в часі та відповідають на питання що робити? що робив? що роблю? що буду робити? що робитиму?

103. Визначте вид кожного дієслова. Дієслова доконаного і недоконаного виду запишіть у дві колонки.

Співати, заспівати, знати, посіяти, прийти, замислитись, тривати, нести, білити, передавати, передати.

104. Перепишіть, виділіть у кожному дієслові всі значущі частини слова. Визначте вид кожного дієслова. Якими суфіксами та префіксами відрізняються дієслова в кожній із пар?

Кликати — покликати. Летіти — прилетіти. Казати — сказати. Сунути — зсунути. Вливати — виливати. Дякувати — подякувати. Підсмажити — підсмажувати. Витерти — витирати.

Дієслова доконаного та недоконаного видів, зазвичай, утворюють видові пари: писати — написати; передавати — передати; виносити — винести.

Здебільшого таку пару утворюють спільнокореневі слова, що розрізняються префіксами або суфіксами.

Майже завжди спільнокореневі дієслова різних видів різняться ще й наголосом: насипати — насипати.

У видових формах дієслів можуть чергуватися голосні звуки (прив[е]зти — прив[о]зити; вит[е]рти — вит[и]рати) або приголосні (заря[д]ити — заря[дж]ати; вико[с]ити — вико[ш]увати).

Деякі видові пари дієслів мають різні основи: брати — узяти; ловити — піймати.

Деякі дієслова не мають видових пар (сподіватися, розмовляти, розговоритися, насидітися).

105. До поданих дієслів доберіть спільнокореневі дієслова протилежного виду. Дієслова запишіть парами. Якими значущими частинами різняться дієслова кожної пари? Виділіть ці частини.

Крутити, охолоджувати, прийти, перемогти, пекти, чесати, виконати.

- Дві пари спільнокореневих дієслів різного виду уведіть до самостійно складених речень.

106. Прочитайте фразеологізми, дієслова недоконаного виду замінюючи на спільнокореневі дієслова доконаного. Назвіть почуття, яке можна передати кожним із фразеологізмів. За потреби зверніться до довідки.

Підноситися духом, розквітати душею, дерти кирпу, хапатися за голову, кипіло на душі, ковтати слинку, опускати крила.

ДОВІДКА

Бадьорість, тривога, заздрість, радість, гордовитість, розгубленість, зневіра, любов.

- Із фразеологізмами, що передають позитивні почуття, складіть речення.

107. Прочитайте речення. Визначте дієслова. З’ясуйте вид і час кожного з них. Ознайомтеся з поданою після речень таблицею.

1. Ті, що шукають премудрість, знайдуть (Нестор Літописець). 2. Хто сам себе опанував, найтяжчу річ він доконав (І. Франко). 3. Доля кується у боротьбі. Дужий не гнеться, гнуться слабі (М. Вороний). 4. Якщо задумаєш узяти вершину, матимеш середивгу (Г. Сковорода). 5. Якщо ви вдало вибрали справу і вклали в неї всю свою душу, то щастя саме відшукає вас (К. Ушинський).

ВИД ДІЄСЛОВА

ФОРМИ ЯКИХ ЧАСІВ МАЄ

ПРИКЛАДИ

ДОКОНАНИЙ

МИНУЛИЙ

МАЙБУТНІЙ

сказав, вирішили, передала скажу, вирішать, передасть

НЕДОКОНАНИЙ

МИНУЛИЙ

ТЕПЕРІШНІЙ

МАЙБУТНІЙ

казав, вирішували, передавала кажу, вирішуємо, передає буду казати, казатиму, будемо вирішувати, вирішуватимемо, буде передавати, передаватиме

108. Перепишіть, розставляючи пропущені розділові знаки. Визначте і запишіть у дужках вид, особу, час, а для минулого часу — й рід кожного дієслова.

Що люди називають успіхом Більшість вважає що успіх забезпечують професійні досягнення визнання достаток Інші стверджують що успішним стає лише той кому поталанило хто не знехтував щасливим випадком скористався обставинами.

Мудрі люди стверджують що запорукою успіху є вміння спілкуватися Без сумніву успіх має й ворогів самовпевненість лінощі та нещирість Для суспільства успішна людина може бути корисною. Вона запалюватиме своїм прикладом стане зразком для багатьох співвітчизників.

З журналу

- Обґрунтуйте вживання в реченнях розділових знаків.

Кого з відомих вам українців ви можете назвати успішними? Що є, на вашу думку, причиною їхнього успіху? У відповіді вживайте дієслова.

• Чи хотіли б ви стати успішним? Що для цього потрібно зробити? Назвіть ці дії (процеси, стани) п’ятьма дієсловами.

ЗВ’ЯЗНЕ МОВЛЕННЯ

ЧИТАННЯ ПИСЬМО

ДІЛОВЕ МОВЛЕННЯ. РОЗПИСКА

109. Прочитайте текст ділового папера. Дайте відповіді на подані після нього запитання.

Розписка

Я, учитель української мови СЗШ № 39 Савченко Василь Іванович, одержав у завгоспа школи Миколайчука Івана Петровича 1 (один) мультимедійний проектор «Canon» для використання в навчальному процесі протягом 2015-2016 н. р.

10. 09. 2015       Підпис

- Навіщо, на вашу думку, складають такий діловий папір?

• Звернуть увагу на граматичну форму ужитих у діловому папері дієслів. Чому дієслова вжито у формі минулого часу?

• У якому стилі складають діловий папір? Чому?

РОЗПИСКА — діловий папір, у якому підтверджують факт отримання чогось (грошей, матеріальних цінностей) від іншої особи або установи назавжди чи на певний час.

Розписку пишуть від руки, в одному примірнику. У документі не має бути жодних виправлень. Після повернення отриманих на зазначений у розписці термін матеріальних цінностей розписку повертають тому, хто її склав.

Назва ділового папера (Розписка) є обов’язковою. У розписці зазначають, кому її видано, хто видав і у зв’язку з одержанням яких цінностей. Найменування матеріальних цінностей потрібно вказувати точно. Грошові суми записують цифрами, а в дужках літерами. Ліворуч під текстом зазначають дату, праворуч ставлять розбірливий підпис.

Як усі документи, розписку складають в офіційно-діловому стилі, якому властиві такі ознаки:

• усі слова вживають тільки в прямому значенні;

• тон викладу має бути нейтральним, емоційно забарвлених слів не вживають; використовують терміни, цифрові дані, чітко зазначають прізвища й дати.

110. Скориставшись поданим у вправі 148 зразком, від власного імені складіть одну з таких розписок:

• про одержання в учителя інформатики (прізвище, ім’я та по батькові домислити) маніпулятора «миша» на два тижні для індивідуального користування;

• про отримання в завгоспа школи (прізвище, ім’я та по батькові домислити) відеокамери «Panasonic» для проведення зйомок під час екскурсії;

• про одержання в керівника шкільного літературного гуртка (прізвище, ім’я та по батькові домислити) Енциклопедії українознавства в 10-ти томах для підготовки колективного навчального проекту.

- Поспостерігайте, дієслова якого часу вживають у текстах розписки. Чому?

• Чи можна стверджувати, що фразеологізм підписуватися обома руками походить із мовлення діловодів? Розкрийте значення фразеологізму, складіть із ним речення.

111. Складіть від власного імені одну з таких розписок про:

• одержання в тренера секції боксу при спорткомплексі «Планета Спорт» (прізвище, ім’я та по батькові домислити) боксерської груші та пари рукавиць строком на три місяці для індивідуальних тренувань;

• одержання в керівника студії образотворчого мистецтва «Палітра» (прізвище, ім’я та по батькові домислити) етюдника строком на два тижні для виконання тематична композиції з натури;

• отримання в завгоспа школи (прізвище, ім’я та по батькові домислити) швейної машинки строком на місяць для пошиття сценічних костюмів для шкільного драматичного гуртка.

112. ПОПРАЦЮЙТЕ В ПАРАХ! Відредагуйте речення. Звіртеся з підказкою.

1. У тексті ділового паперу зустрічаються помилки. 2. Ця пропозиція дійсно заслуговує уваги. 3. Більша половина учнів нашого класу підписалася на цей журнал. 4. Ми готуємося до вечора в честь ювілею видатного письменника і поета. 5. Цей вечір стане найбільш визначнішим міроприємством у цьому учбовому році.

ПІДКАЗКА

НЕПРАВИЛЬНО

ПРАВИЛЬНО

Ділового паперу.

Зістрічаються-недоліки:

Заслуговувати-уваги:

Більша-половина:

Підписатися на газету.

У честь (когось або чогось).

Письменника-поета

Найбільш-визначніший

Міропрмємство

Учбовим рік

Ділового папера (про документ).

Трапляються недоліки.

Заслуговувати на увагу.

Більша частина.

Передплатити газету.

На честь.

Письменника (або прозаїка і поета)

Найвизначніший (або найбільш визначний)

Захід

Навчальний рік

- Визначте вид кожної з допущених помилок.

• Поясніть закінчення у формі родового відмінка однини іменника папір у таких значеннях: 1) матеріал для писання, друку, малювання та ін. 2) письмовий документ офіційного характеру.

• Поясніть значення фразеологізмів переносити на папір; папір переводити.

113. Складіть від власного імені одну з таких розписок (на вибір) про:

• одержання у вчителя інформатики (прізвище, ім’я та по батькові домислити) ноутбука для підготовки до районного етапу олімпіади з інформатики;

• одержання у тренера шкільної спортивної секції (прізвище, ім’я та по батькові домислити) волейбольного м’яча строком на три місяці;

• отримання в учителя музики (прізвище, ім’я та по батькові домислити) електрогітари для проведення репетицій перед шкільним конкурсом «Наші улюблені пісні».


Personalised Essay Writing Service for You

Відвідайте наш новий сайт - Матеріали для Нової української школи - планування, розробки уроків, дидактичні та методичні матеріали, підручники та зошити