Підручник Українська мова 8 клас - С.Я. Єрмоленко - Грамота - 2016 рік

СИНТАКСИС. ПУНКТУАЦІЯ

Просте речення. Двоскладне речення

Я і українська мова та література

§ 7. Головні члени двоскладного речення. Підмет і присудок. Узгодження головних членів речення

1. Яке речення називається простим?

2. За якою ознакою речення поділяються на прості та складні?

3. Чим двоскладне речення відрізняється від односкладного?

4. Що становить граматичну основу двоскладного й односкладного речення?

87.

Розгляньте фотографію. Опишіть ситуацію: «Підготовка до написання твору з української літератури». Яку тему з української літератури ви зараз вивчаєте? Зробіть виписки до можливого твору з цієї теми.

88.

Прочитайте текст. Випишіть прості двоскладні речення.

Характерною ознакою аристократизму духу є свідомість своєї гідності й шанування людської гідності взагалі. У часи високого піднесення національної свідомості українців аристократизм духу завжди був джерелом мужності й героїзму. Так було, коли воювали з кочівниками. Так було і в XVI XVII ст. під час боротьби з панською Польщею.

Але аристократизм логічно веде до індивідуалізму. Для українця найцінніше воля, незалежність у житті особистому, родинному й господарському.

Українець, оженившись, відділяється від батьків, щоб жити окремою родиною. Він типовий власник і не любить працювати па когось. Для нього власна вбога хата краща за чужий пишний палац.

Індивідуалізм не заважає колективній праці. Про це свідчить толока — спільна хліборобська робота, чумацькі валки, артіль, кооперативи всіх типів, поширені в Україні. Але така співпраця мусить бути добровільною.

А проте індивідуалізм українця за несприятливих умов політичного й суспільного життя перетворюється на егоїзм (3 посібника).

Підмет— головний член двоскладного речення, що називає предмет, про який говориться в реченні. Це може бути і предмет: Весна мені багато говорила (Леся Українка); і властивість, що набула ознак предмета: Нове — добре забуте старе (Народна творчість); і дія, яку сприймають, мислять як предмет: Читати Олеся Гончара — це означає передовсім думати про головні досягнення й суперечності двадцятого століття (Д. Павличко). Підмет відповідає на питання хто? що?

Присудок — головний член речення, який означає те, що відбувається з підметом Він називає дію, стан, ознаку й синтаксично зв’язаний із підметом, наприклад: Опада останнє листя і яснить алею (М. Рильський); Вечір був лагідний, свіжий (Є. Гуцало); Бо творчість — це найвище ремесло(Л. Дмитерко). Присудок відповідає на такі питання: що робить підмет? що з ним робиться? який він є? хто він? чи що він? у якому стані перебуває?

ГОЛОВНІ ЧЛЕНИ ДВОСКЛАДНОГО РЕЧЕННЯ (підмет + присудок = граматична основа речення)

підмет

присудок

✵ простий:

СНІГ покрив землю.

✵ складений:

Ой три шляхи широкії докупи зійшлися (Т. Шевченко).

✵ простий:

Буду я навчатись мови золотої у трави- веснянки, у гори крутої (А. Малишко).

✵ складений іменний:

Вони обидва були мисливці.

✵ складений дієслівний:

Черешня ЗНОВУ хоче зацвісти.

89.

1. Спишіть текст. Підкресліть головні члени речення в простих реченнях.

До яких джерел треба звертатися, щоб перевірити правильність написання того чи іншого слова?

Мова це система. Вона має свої закони. Наприклад, закони писемної мови зібрані в «Українському правописі» (редакція 1993 року). Щороку збірник правописних законів перевидається, щось уточнюється, але основа залишається незмінною. У цьому документі відтворено основні правила граматики, орфографії, графіки. Усе, що суперечить цим правилам, є порушенням норми. Ілюстрації до наведених в основному мовному законі правил ви знайдете в словниках: орфографічному, орфоепічному тощо. Однак, обираючи словник, обов’язково зверніть увагу, чи затверджено його на засіданні вченої ради Інституту мовознавства або Інституту української мови НАН України. Лише в цьому разі ви будете застраховані від помилок у тих словах, які пропонує словниковий реєстр (О. Ожигова).

2. Ознайомтеся з «Українським правописом» (його можна взяти в шкільній бібліотеці).

Добірні зерна мови

90.

1. Прочитайте текст.

Нитка Аріадни - надійний спосіб, за допомогою якого можна вийти зі складної, заплутаної ситуації, знайти правильний напрямок руху.

Фразеологізм пов’язаний із грецьким міфом про афінського героя Тесея. Він допоміг афінянам позбутися кровожерного Мінотавра, якому приносили в жертву юнаків і дівчат. Мінотавр жив на острові Крит у Лабіринті. Зайти в Лабіринт можна було, а вийти не вдавалося нікому.

Тесей вирішив убити Мінотавра. Допомогла йому царська дочка Аріадна. Таємно від батька вона дата героєві гострий меч і клубок ниток. Коли приречених юнаків і дівчат (серед них був і Тесей) відвели в Лабіринт, герой прив’язав біля входу кінець питки й помандрував заплутаними ходами, поступово розплутуючи клубок. Саме цей клубок ниток допоміг Тесеєві, який убив Мінотавра, вийти а лабіринту.

Коли вживають фразеологізм нитка Аріадни, не обов’язково уявляють лабіринт і клубок ниток. Ось, скажімо, знання, які ви здобуваєте в школі. Хіба це не та сама нитка Аріадни, яка допомагатиме вам у житті?!

2. Знайдіть у тексті складні речення. Визначте кількість частин у кожному з них.

3. Поміркуйте, чи потрапляли ви коли-небудь у ситуацію, яку образно можна назвати лабіринтом. Як ви знайшли вихід із складної ситуації? Що було для вас ниткою Аріадни?

Miж підметом і присудком діє особливий тип синтаксичного зв’язку — уподібнення граматичних форм присудка до граматичних форм підмета. Присудок із підметом, як правило, узгоджується в таких граматичних формах:

✵ рід ( Сонце світило. Ліс прокинувся. Пташка заспівала):

✵ число ( Іспит починається. Іспити починаються).

Особливості узгодження простого підмета з присудком

1. Якщо підмет виражений іменником чоловічого роду, що означає професію, посаду чи звання (професор, доцент, учитель) і в реченні стосується особи жіночої статі, то присудок може стояти як у чоловічому, так і в жіночому роді: Директор підписав наказ. Директор підписала наказ. В офіційно-діловому стилі переважають форми чоловічого роду.

2. Якщо підмет виражений власною назвою (без загальної), то присудок узгоджується з підметом у формі роду й числа: Київ - гостинний і зелений (але: Місто Київгостинне і зелене): Замбіявелична і прекрасна.

3. Якщо підмет виражений абревіатурою, то присудок орієнтується на граматичний рід основного слова в скорочуваному сполученні слів: ООН запропонувала певні зміни (бо Організація — головне слово в словосполученні Організація Об’єднаних Націй).

91.

Прочитайте речення. Випишіть граматичні основи. Проаналізуйте особливості узгодження підмета й присудка в реченнях.

1. Коні заспокоїлися, розбіглися по загороді. 2. Хлопчик наблизився до конюшні, зазирнув у темну ополонку дверей… 3. Але він сподівається па Степанову добрість. 4. Дві молоді кобилки затіяли посеред вулиці, за кілька кроків од Степана, жартівливу бійку. 5. Колишній спокій та розсудливість повернулися до Шептала (3 тв. В. Дрозда).

Особливості узгодження присудка із складеним підметом

1. Якщо підмет виражений сполученням на зразок: частина, більшість, меншість, ряд, багато, мало, кілька + іменник у родовому відмінку множини, то присудок має форму однини: Багато УЧНІВ зацікавилося цим питанням. 2. Якщо підмет виражений сполученням кількісного числівника (два, чотири) та іменника в називному відмінку або в родовому відмінку множини, то присудок може мати форму як однини, так і множини: П'ять РОКІВ від тої зустрічі минули. П’ять РОКІВ ВІД тої зустрічі минуло.

3. Якщо складений підмет виражений сполученням збірного числівника з іменником, то присудок при ньому може мати форму як однини, так і множини: Троє братів зібралисяразом. Троє братів зібралося разом.

4. Зі складеним підметом (іменник у називному відмінку + прийменник з (із) + іменник в орудному відмінку) присудок уживається в множині: Мати з дочкою вишивають рушник.

5. Підмети на зразок хтось із них, кожний із присутніх вимагають від присудка форми однини: Кожний з учасників розраховував на приз.

6. Якщо підмет має у своєму складі кількісний числівник, який закінчується на одиницю (121, 1991 тощо), присудок при такому підметі потрібно ставити у формі однини: Триста п’ятдесят одна особа проголосувала за резолюцію.

92.

1. Складіть і запишіть прості двоскладні речення так, щоб наведені словосполучення виконували роль підмета, а присудки були виражені дієсловами.

Багато друзів, чимало приємних хвилин, кілька незабутніх вражень, два роки, три бажання, чотири причини, Дмитро з Наталкою, мати із сином, кожен з нас, жоден зі спортсменів.

2. Прокоментуйте зв'язок підмета з присудком у записаних реченнях.

Особливості узгодження однорідних підметів і присудків

1. При однорідних підметах присудок може мати форму як однини, так і множини. Присудок, що стоїть після однорідних підметів, має форму множини: Книги, ручка, зошит, олівець лежали на столі. Присудок, що стоїть перед однорідними підметами, має форму однини: На столі лежав олівець, книги, ручка, зошит.

2. Якщо в реченні при складеному підметі є кілька однорідних присудків, то, як правило, вони мають форму множини: Двоє братів відвідали спортивну секцію, відпочили після тренувань і пішли в бібліотеку.

93.

Спишіть речення, розкриваючи дужки.

1. На сцені перед концертом (настроювати інструмент) скрипаль, віолончеліст, контрабасист. 2. Яблуня, груша, черешня, слива (квітувати) в садку. 3. Із землі (витикатися) часник, кріп, цибуля, петрушка. 4. Вулиця, подвір’я, будинок (нагадувати) йому дитинство. 5. Десятеро дітей (виховуватися) у сімейному дитячому будинку.

Вчимося культури мови

Як правильно вітатися: добрий день чи доброго дня? Перевагу падають таким формам: доброго ранку, добрий день (добридень), добрий вечір. Форма доброго дня властива розмовному стилю.

94.

Спишіть речення, вибираючи з дужок потрібну форму присудка.

1. Сімсот дев’яносто делегатів (узяли, узяло) участь у з'їзді. 2. Триста двадцять один велосипедист (дістався, дісталися) фінішу. 3. Більшість абітурієнтів (буде, будуть) (забезпечена, забезпечені) гуртожитком. 4. Дехто з присутніх на зборах (не зареєструвався, не зареєструвалися). 5. Президент шкільного самоврядування Сидорова (оголосив, оголосила) подяки учням дев’ятих класів за допомогу в проведенні Свята Букваря. 6. Щорічно в програмі Дня Сонця (бере, беруть) участь чотирнадцять країн.

95.

Прочитайте текст усмішки, вставляючи замість крапок слова з ДОВІДКИ.

Запишіть відновлений текст. Підкресліть головні члени речення.

Брат із сестрою… батька з днем народження. Першим це…син-школяр.

Батько його…:

— Кращим подарунком для мене …, синку, твоя гарна поведінка в школі, успішність, допомога в господарстві.

— Ти …, тату, я вже … тобі листівку і свої улюблені цукерки.

Довідка: зробити, вітають, намагається, буде, випередив, купив, запізнився.

96.

1. Складіть із пазлів речення й запишіть його. Знайдіть граматичну основу.

За яким правилом узгоджені підмет і присудок у цьому реченні?

2. Як ви думаєте, чи можливо те, що ви прочитали? Герою якого твору відомого французького письменника належать ці слова? Запишіть назву твору, повне ім’я та прізвище автора, а також ім'я героя.

Повторюємо орфографію

97.

Запишіть слова та словосполучення, знявши риску й розкривши дужки.

Дво/складне речення, складе(н, нн)ий іме(н, нн)ий присудок, предмет(а, у), передо/всім, на/приклад, с(и, с)стема, (У, у)країнський правопис, і(л, лл)юстрації, орфо/графічний, сто/лі(т, тт)я, орфо/епічний, (І, і)нститут мово/знавства, словниковий ре(е, є)стр, на(т, д)хне(н, нн)я, офіційно/діловий, д(е, и)ректор, форте/піано, бі(льш, лш)ість, ме(ньш, нш)ість, п'я(тьд, тд)есят, велос(е, и)педист, конф(е, и)ренція, пр(е, и)з(е, и)дент, само/врядува(н, нн)я, фу(т, д)бол.


Personalised Essay Writing Service for You

Відвідайте наш новий сайт - Матеріали для Нової української школи - планування, розробки уроків, дидактичні та методичні матеріали, підручники та зошити