Підручник Українська мова 8 клас - С.Я. Єрмоленко - Грамота - 2016 рік

СИНТАКСИС. ПУНКТУАЦІЯ

Просте речення. Двоскладне речення

Я і українська мова та література

§ 9. Простий і складений присудок. Способи вираження простого присудка

За будовою присудок буває простий і складений.

Простий присудок виражений одним словом (дієсловом у формі певного способу й часу) або сполученням слів: бере, бери, брав би, буду брати (братиму), пече раків (червоніє), мовить-промовляє (говорить), шмиг (шмигнув). Складеним називають присудок, що складається з двох частин — основної і допоміжної. Складений присудок буває дієслівний та іменний.

Роль простого присудка виконує

Приклади

Дієслово теперішнього, майбутнього, минулого часу дійсного способу

Ми сидимо, з цікавістю слухаючи татові казки (М. Коцюбинський).

І забудеться срамотня давняя година, і оживе добоа слава, слава України (Т. Шевченко).

Ні, я жива! Я б уду вічно жити! (Леся Українка).

Парубок стояв, як зачарований (Панас Мирний).

Дієслово наказового способу

Починаймо, любі діти, мови рідної урок

(М. Адаменко). Хай лагідне сонце зігріває весняну землю.

Дієслово умовного способу

Говорите: вам не потрібна мова, — Була б у магазині ковбаса… (3. Бебешко).

Фразеологізм

Діти набиралися розуму, читаючи цікаві журнали.

Звуконаслідувальні слова

Зозуля здалеку « ку-ку»!

Повторювані дієслова в тій самій і в різних формах

А півень по двору ходить-походжає (Народна творчість).

Дід бив-бивне розбив (Народна творчість).

Дієслова-синоніми

Говорили-балакали, сіли та й заплакали

(Народна творчість).

Дієслова з частками

А він узяв та й стрибнув. Вона ж собі пішла.

108.

1. Прочитайте текст. До якого стилю та типу він належить?

Над містом уже стояло чисте небо й сонце розкидало свої теплі проміння. Післядощове повітря пахло тим ледве вловимим і надзвичайно приємним запахом, що завжди асоціюється з народженням нового, досі не відомого життя. Усюди шелестів симпатичний міський гомін, і всюди, під ногами веселих балакучих пішоходів, тротуари блискали бризками дощової води. І не тільки асфальт, а й звичайний сірий камінь почав блискати й переливатися в срібних ромбиках віддзеркаленого сонця. На темно-сірій грозовій полосі підвелася, як і завжди прекрасна, райдуга й, за коронувавши город, урочисто повисла в прозорому ефірі. Уже бігли автобуси, дзвеніли трамваї, й між ними метушилися візники (За Миколою Хвильовим).

Т. Шевченко. Місто після дощу. 2006 р.

2. Випишіть із двоскладних речень граматичні основи з простим присудком.

109.

1. Спишіть уривки з поеми Лесі Українки «Давня казка».

1. Геть одбившися від гурту,

Іде лицар в самотині.

Зирк! - пост лежить, як перше,

На самісінькій стежині…

2. Спалахнув від гніву лицар,

Був він гордий та завзятий,

Але ж тільки на упертість

Та на гордощі багатий.

3. Був собі одважний лицар,

Нам його згадать до речі,

Він робив походи довгі

Від порога та до печі.

2. Яку синтаксичну роль виконують виділені слова? Дайте їм характеристику як членам речення.

Вчимося культури мови

110.

1. Прочитайте текст.

У якому випадку слово президент потрібно писати з великої букви, а в якому — з малої?

Якщо йдеться про найвищу державну посаду, то слово Президент треба писати з великої букви (звернення Президента України). У всіх інших випадках це слово пишуть з малої букви (на загальних зборах був присутній президент корпорації).

2. Складіть і запишіть речення зі словом президент, щоб воно писалося з великої і малої букви. Охарактеризуйте в записаних реченнях головні члени речення.

111.

Спишіть речення. Визначте синтаксичну роль вигуків і звуконаслідувальних слів.

1. Підходжу до свого щоденника, що вишкіряє до мене біті сторінки, і бац! бац! ним об стіл. Гайда в шухляду!.. 2. Сотні років цілі армії білих зубів безперестанку роблять хрусь-хрусь… і вкривають лушпинням землю. Хрум- хрум… хрусь… хрусь… 3. І знов те «ай», таке високе, лоскітливо-жіноче й срібно-дзвінке. 4. Дівчата… ха-ха! 5. А-а-а… — неслося десь здалеку, як од розірваної греблі (3 тв. Остапа Вишні).

Повторюємо орфографію

112.

Запишіть слова та словосполучення, знявши риску й розкривши дужки.

Складе(н, нн)ий присудок, мовить/промовляє, жит(е, и)меш, ас(в, ф)альт, ч(и, і)сте, ро(з, с)кидало, промі(нн, н)я, після/дощове повітря, ледве/вловимим, пад/звичайно, пр(е, и)ємним, (о, а)соціюється, народже(н, нн)ям, досі не/відомого життя, ш(и, е)л(е, и)стів, симп(о, а)тичний мі(ск, ськ)ий, в(и, е)селих, б(а, о)лакучих, піш(е, о)ходів, тр(а, о)туари, бли(ск, ськ)али, бри(с, з)ками.


Personalised Essay Writing Service for You

Відвідайте наш новий сайт - Матеріали для Нової української школи - планування, розробки уроків, дидактичні та методичні матеріали, підручники та зошити