Підручник Українська мова 8 клас - С.Я. Єрмоленко - Грамота - 2016 рік

СИНТАКСИС. ПУНКТУАЦІЯ

Просте речення. Двоскладне речення

Я і українська мова та література

§ 10. Складений дієслівний присудок

Складений ДІЄСЛІВНИЙ присудок складається з допоміжного слова, що показує можливість, бажаність, початок розгортання дії, і неозначеної форми дієслова, що означає основну дію: М'який, лапастий сніг не переставав падати (І. Микитенко).

Роль допоміжної частини складеного присудка виконують:

• дієслова в особовій формі (хочеш, починаю, може, стаємо, намагаєтесь, продовжують, закінчили, збиратимусь, бажала, перестав, братимусь, почала, припинило, намагалися, збирайтеся, хотіли б, можуть, беріться; збираються їхати, почала малювати, беріться допомагати);

• прикметники (ладна, згодні, раді, готові, повинна; раді будуть поспілкуватися, повинна була б устигнути);

• прислівники (треба, можна, доцільно, необхідно, неможливо).

Роль основної частини складеного присудка виконує будь-яке дієслово в неозначеній формі.

113.

Прочитайте текст. Випишіть речення зі складеними дієслівними присудками. Підкресліть присудки.

Без системи телебачення неможливо уявити сучасне життя. Уважається, що термін «телебачення» вперше почав застосовувати інженер Костянтин Перський у 1900 році на міжнародному електротехнічному конгресі в Парижі.

В енциклопедіях можна знайти десятки імен, причетних до реалізації процесів телебачення. Серед них ім'я Бориса Грабовського, сина відомого українського поста Павла Арсеновича Грабовського. Борис Грабовський не захотів піти стежкою батька, хоча навчався читати за його книжками. Майбутній учений захоплювався технікою, конструюванням, законами фізики.

Саме Борисові Грабовському належить винахід катодного комутатора, що став основою передавальної телевізійної трубки.

Учені на основі вивчення архівних і патентних матеріалів стверджують, що талановитий фізик-експериментатор, українець Борис Павлович Грабовський, першим у світі виготовив електронну телевізійну установку (3 журналу).

114.

Спишіть текст. Зверніть увагу на підкреслені граматичні основи в кожному реченні. Визначте вид підмета й присудка.

Нову батьківщині навіть може створити народ, але мови ніколи. І якщо людська душа здригається перед убивством однієї людини, то що ж повинна б почувати вона, зазіхаючи на життя багатовікової історичної особистості народу цього найбільшого з усіх створінь Божих на землі? Не умовних звуків тільки вчиться дитина, а п’є вивчаючи рідну мову, а духовне життя й силу рідного слова. Воно пояснює їй природу, як не міг би пояснити її жоден з природознавців, воно знайомить її з характером людей, які її оточують, із суспільством, серед якого вона живе, з його історією та його прагненнями, як не міг би ознайомити жоден історик; воно вводить її в народні вірування, у народну поезію, як не міг би ввести жоден естетик: воно, нарешті, дає такі логічні поняття й філософські погляди, яких, звичайно, не міг би дати дитині жоден філософ (За К. Ушинським).

Вчимося культури мови

Слово кутюр’є прийшло до нас із французької і в перекладі означає «модельєр модного одягу». Кутюр’є це майстер високого класу, який є законодавцем моди. Кажемо: колекція одягу, створена відомим кутюр’є; сукня від українського модельєра. Кравець це виконавець, який втілює задуми кутюр’є. Він шиє те, що придумав модельєр, кутюр’є.

Визначаючи граматичну основу речення, пам'ятаймо, що дієслово у формі інфінітива може виконувати роль частини складеного дієслівного присудка, додатка, обставини, означення. Наприклад: Я починаю це розуміти (обидва дієслова стосуються однієї особи, допоміжне дієслово починаю вказує на початок основної дії). Інфінітив у цьому реченні є частиною складеного дієслівного присудка.

Сергій дозволив мені скористатися його калькулятором (присудок дозволив означає дію, яку виконує одна особа, а скористатися стосується іншої особи, не підмета). Можна поставити питання: дозволив що? Дієслово у формі інфінітива в цьому реченні виконує роль додатка.

Ми пішли саджа дерева (дієслова називають дві окремі дії). Можна поставити питання: пішли з якою метою? У цьому реченні дієслово у формі інфінітива виконує роль обставини.

Є надія зустрітися ще (можна поставити питання: яка надія?). У цьому реченні інфінітив виконує роль означення.

115.

Спишіть речення. Визначте синтаксичну роль виділених слів.

1. Зосталася тільки надія одна: надія вернутись ще раз на Вкраїну (Леся Українка). 2. Пост мусить постійно враховувати рівень читача (В. Стус). 3. Люди повинні більше дивитися на зорі, на Стожари, на Чумацький шлях (М. Стельмах).

116.

1. Складіть і запишіть міні-твір «Мій улюблений літературний герой», використавши подані словосполучення.

Хочу розповісти, може вразити, намагаюся зрозуміти вчинки, із здивуванням помітив, доцільно прочитати, можу додати, спробую застосувати.

2. Яку синтаксичну роль відіграли наведені словосполучення в створеному тексті?

117.

Прочитайте уривки з віршів. Випишіть із текстів словосполучення, що виконують у реченні роль складеного дієслівного присудка.

Не говори печальними очима

те, що не можуть вимовить слова.

Так виникає ніжність самочинна.

Так виникає тиша грозова.

(Л. Костенко)

Хто смів сказать, що не богиня ти?

Де той безбожник, що без серця дрожі

В твоє лице небесне глянуть може,

Неткпутий блиском твої красоти?

(І. Франко)

118.

Виберіть речення зі складеним дієслівним присудком. Обґрунтуйте відповідь.

1. Батьки пішли копати город. 2. Дід почав копати криницю. 3. Ти будеш копати? 4. Уміння копати криниці передалося мені від прадіда.

119.

Прочитайте текст усмішки. Знайдіть речення з дієслівним складеним присудком. Перебудуйте це речення так, щоб присудок у ньому був простий.

На уроці біології:

— Андрійку! Як називаються істоти, що можуть жити і у воді, і на суходолі?

— Матроси.

Повторюємо орфографію

120.

Запишіть слова та словосполучення, знявши риску й розкривши дужки.

Діє/слівний складе(н, нн)ий присудок, жит(е, и)меш, пр(е, и)красна, ра(йд, д)уга, авто/буси, фразе/о/логічний (з, с)ворот, тра(н, м)ва(і, ї), м(е, и)тушилися, (Ч, ч)умацький (Ш, ш)лях, міні/твір, с(е, и)нтаксична роль, душа/бо, (В, в)ітчизна, слово/сполуче(н, нн)я, згод(е, и)н, об(г, ґ)рунтуйте, кр(е, и)ниця, на/сухо/долі.


Personalised Essay Writing Service for You

Відвідайте наш новий сайт - Матеріали для Нової української школи - планування, розробки уроків, дидактичні та методичні матеріали, підручники та зошити