Підручник Українська мова 8 клас - С.Я. Єрмоленко - Грамота - 2016 рік

СИНТАКСИС. ПУНКТУАЦІЯ

Просте речення. Двоскладне речення

Я і українська мова та література

§ 11. Складений іменний присудок. Тире між підметом і присудком

Складений Іменний присудок — це присудок, що складається з допоміжного дієслова-зв’язки та іменної частини: Була весна весела, щедра, мила (Леся Українка).

Дієслово-зв’язка передає граматичне значення часу, особи, способу, числа. Іменна частина називає ознаку предмета.

Роль дієслова-зв'язки виконують дієслова бути (буду, будеш, буде, будемо, будете, будуть, був, була, було, були, є); становити (становлять, становиш, становили б); стати (стаємо, станьте); виявитися (виявилося, виявляється); називатися (називалися, називається); вважатися (вважається, вважалася б, вважалося).

Роль іменної частини виконують іменники, прикметники, числівники, займенники, дієслова (неозначена форма і дієприкметник).

Іменник у ролі іменної частини складеного присудка має форму:

✵ Н . в. і вказує на постійну ознаку предмета: Мій брат був баяніст. Такі речення становлять окремий тип.

✵ Ор. в. або Зн. в. з прийменником за і вказує на непостійну або нехарактерну ознаку предмета: Старший брат став йому батьком. Ясько за пастушка був саме того літа (М. Рильський).

До іменної частини можуть входити порівняльні сполучники мов, немов, ніби, наче, фразеологізми, заперечна частка не: Земля — мов казка (В. Симоненко); Господар на фермі — сам собі голова; Руйнувати — не будувати.

121.

1. Прочитайте уривки з поезій. Зверніть увагу на підкреслені члени речення.

До якого типу належать підкреслені присудки? Обґрунтуйте відповідь. Чи завжди використовується дієслово-зв’язка?

1. Він ГОРДИЙ був. Гордієм він і звався.

Він лицар був, дарма що постоли.

2. Я, може, божевільним ТУТ ЗДаюся.

Ми з вами люди різного коша.

3. Я дуже тяжко вами відболіла.

Цe все було як марення, як сон.

4. Цей ліс живий. У нього добрі очі.

Шумлять вітри у нього в голові.

5. Я деРЕВО, я сніг, я все, що я люблю.

І, може, це і є моя найвища СУТНІСТЬ.

6. Оця реальна мить вже завтра буде спомином,

а післязавтра — казкою казок.

Л. Костенко

2. Яке висловлювання вам найбільше сподобалося? Як ви розумієте зміст вислову казка казок?

122.

1. Прочитайте уривок з інтерв’ю дочки Л. Костенко. Випишіть речення із складеним іменним присудком.

Я з дитинства знаю, що мама не випустить із рук жодного рядка, якщо вона непевна хоч у якомусь слові, римі, композиції. Мені до сліз шкода строф чи віршів, які мама безжалісно викидає. Я ж бачу золоті строфи! Кажу: поверни!!! Не поверне. Вимогливість до себе, вічний сумнів, вічний пошук, вічне «все не так». Колись, слухаючи маму, я заціпеніла й просто видихнула: «Мамо! Ти геній!» Вона здивовано стенула плечима: «Просто я нормальний письменник…» (О. Пахльовська).

2. Прокоментуйте цей текст. Як, на вашу думку, кожний має ставитися до справи, яку виконує?

123.

В іменному складеному присудку дієслово-зв’язка у формі теперішнього часу, як правило, пропускається. У деяких випадках замість дієслова-зв’язки ставиться тире.

Тире ставиться

1. Коли підмет та іменна частина присудка — іменники в Н. в.

Мова — матері уста (Іван Багряний).

2. Коли підмет та іменна частина присудка — числівники.

Три i чотирисім.

3. Коли обидва головні члени або один з них виражені неозначеною формою дієслова.

У нас кохатиполюбить сповна, і серце з милим вік не розлучати (А. Малишко).

4. Коли перед іменною частиною присудка стоять це, то, це е, ось, це значить.

Поезія — не свято, як любов (Л. Костенко).

Тире не ставиться

1. Коли іменна частина присудка стоїть перед підметом.

Благословенна в болях ран степів широчина бездонна (М. Рильський).

2. Коли іменна частина присудка виражена прикметником, дієприкметником, іменником з прийменником.

Стіни білі-пребілі, і натоплена піч (Л. Костенко). Вона в легкій літній одежі (М. Івченко).

Тире ставиться або не ставиться залежно від інтонації

Правило

Приклад

1 .Тире не ставиться, коли підмет виражений особовим займенником. Однак може ставитися для смислового й інтонаційного виділення підмета.

Та він же в світі отакий один. Він, мамо, гордий. Він козак. Він лицар(Л. Костенко).

Янавіжена. Ядитя любові (Л. Костенко).

2. Тире не ставиться, коли частина присудка має порівняльне значення і вживається зі словами як, ніби, наче, неначе, начеб, мов, начебто, неначебто. Однак може ставитися для інтонаційного виділення присудка.

Промені як вії сонячних очей (П. Тичина).

Книгамов душа розкрита (О. Ющенко).

3. Тире не ставиться, коли перед іменною частиною присудка стоїть частка не (за винятком іменної частини присудка у формі інфінітива). Може ставитися для смислового виділення присудка.

Хай я не ЛЮДИ, НУ й Хома не чоловік (Народна творчість).

ЖИТТЯ ПРОЖИТИне поле перейти (Народна творчість).

Кохати — нові землі відкривати (І. Драч).

4. Коли підмет виражений займенником це, то тире ставиться або не ставиться залежно від інтонації.

Це преподобний лікар Агапіт, що ізцілив самого Мономаха.

А цеАлімпій, майстер на весь світ, до пензля хист був у цього монаха (Л. Костенко).

124.

1. Спишіть текст. На прикладі тексту поясніть пунктограму «Тире між підметом і присудком».

Культура мови це дотримання усталених мовних норм усної та писемної літературної мови, а також свідоме, цілеспрямоване, майстерне використання мовно-виражальних засобів залежно від мети й обставин спілкування.

Правильність мови, відповідність її орфоепічним, орфографічним, лексичним, словотворчим, граматичним, пунктуаційним, стилістичним нормам ось основні компоненти культури мови.

2. Від виділених слів утворіть іменники — назви розділів науки про мову. Запишіть утворені іменники й дайте їм письмові визначення.

125.

1. Спишіть вірш. Поясніть, чому в реченнях з іменним складеним присудком між підметом і присудком ставиться тире.

Мово моя!

Хай обходять тебе підла зрада й журба,

Я — твоя берегиня і вірна раба,

Я — володарка слів, що насіяла ти,

Тож красуйся в стомовній сім'ї і цвіти.

Ти — єдине, що я не згублю й не віддам,

Ти — мій гімн, ти — мій скарб, ти — високий мій храм.

В. Пустовіт

2. Прочитайте вірш, не виділяючи інтонаційно особові займенники. Як змінила б така інтонація вживання розділових знаків?

126.

1. Спишіть речення, розставляючи пропущені розділові знаки.

1. Світ ліричного героя Володимира Сосюри цe настрої почуття переживання його молодого сучасника. 2. Роман Олеся Гончара «Собор» широка панорама загальнолюдських морально-етичних і екологічних проблем. 3. Образ Мойсся жив у творчій свідомості Івана Франка впродовж усього його мистецького життя бо трагедія не визнаного своїм народом біблійного пророка ніби трагедія самого письменника що не знав у житті ні спокою ні достатку що невсипущо трудився аби пробудити зі cнy український народ. 4. Природа для Андрія Малишка «храм і майстерня» невичерпне джерело краси. 5. «Лісова пісня» Лесі Українки навчає любити природу пізнавати її закони по-господарському користуватися її багатством бо природа не засіб для збагачення а колиска людства (3 підручника).

2. Випишіть із творів названих українських письменників по два речення з іменним складеним присудком.

127.

1. Прочитайте уривки з віршів. Вставте замість крапок слова з довідки.

1. Не шукав я другої на світі

Бо другої такої нема,

Ти — як сонце, одна у …,

Ти — як птиця на рідному світі,

Як любові хвилина німа.

Л. Малишко

2. Весна — неначе карусель,

на каруселі білі коні.

Гірське село в садах морель,

і місяць, мов тюльпан,… .

Б.-І. Антонин

3. Ти знаєш, що ти — людина,

Ти знаєш про цс чи ні?

Усмішка твоя — єдина,

Мука твоя- єдина,

Очі твої — ….

В. Симоненко

Довідка: одні, зеніті, червоний.

2. Чому в поезіях із двох можливих варіантів уживання тире найчастіше обирають той, коли тире між підметом і присудком ставиться?

128.

1. Спишіть текст.

Роздуми поста Дмитра Павличка лягли в основу багатьох його поезій. Зокрема, цe «Лист до одного знайомого у справах філологічних», «Ти зрікся мови рідної…», «Якби я втратив очі, Україно» та багато інших.

Поезія «О рідне слово, хто без тебе я?» звучить як духовний заповіт нащадкам:

Тебе у спадок віддали мені

Мої батьки і предки невідомі,

Що гинули за тебе на вогні.

Так не засни в запиленому томі,

В неткнутій коленкоровій труні —

Дзвени в моїм і правнуковім домі!

2. Складіть і запишіть творче продовження до цього тексту, розкривши тему ставлення народу до мови. Використайте у своєму тексті пунктограму «Тире між підметом і присудком».

Стиль і синтаксис

Іменні складені присудки — характерна ознака віршових поетичних текстів. Вони допомагають авторові створити лаконічні образні характеристики підмета — метафори.

Я — Оксана, вічна твоя рана,

журна вишня в золотих роях,

я твоя надія і омана,

іскра нероздмухана твоя.

І. Драч

Сміх людський — чудесна штука.

Він — мистецтво і наука.

Він — в житті і для життя.

П. Глазовий

Іменні складені присудки властиві також науковому стилю, багатому на визначення: Клітина — найменша жива система. Водорості — нижчі рослини, які виникли й пристосувалися до життя переважно у водному середовищі.

129.

1. Прочитайте усмішку. Зверніть увагу на використання складеного іменного присудка (їх у тексті три).

— Яка пора найкраща для збирання яблук? запитує вчитель.

— Це - вересень, — відповіла Маринка.

— Та ні. Коли собака прив’язаний, заперечив Антон.

2. Складіть власну усмішку. Використайте при цьому складений іменний присудок.

Повторюємо орфографію

130.

Запишіть слова й словосполучення, знявши риску й розкривши дужки.

Іме(н, нн)ий складе(н, нн)ий присудок, (в, вв)ажатися, боже/вільний, р(е, и)альна, після/завтра, письме(н, нн)ик, благо/слове(н, нн)а, не/наче/б/то, наче/б/то, навіже(н, нн)а, наче/б, пр(е, и)подобний, слово/творче, загально/людські, морально/етичні, по/господарському, люд(ст, ц)во, кор(е, и)стуватися, не/вичерпне джерело, (з, с)багаче(н, нн)я, (М, м)онголія, кутю(р’є, рьє), моде(л’є, льє)р.


Personalised Essay Writing Service for You

Відвідайте наш новий сайт - Матеріали для Нової української школи - планування, розробки уроків, дидактичні та методичні матеріали, підручники та зошити