Підручник Українська мова 8 клас - С.Я. Єрмоленко - Грамота - 2016 рік

СИНТАКСИС. ПУНКТУАЦІЯ

Односкладне просте речення. Повне і неповне речення

Я і рідна природа

§ 20. Односкладне узагальнено-особове речення

Узагальнено-особовим називається односкладне речення, головний член якого називає дію, що стосується узагальненої особи, тобто одночасно кожного й усіх: Що посієш, те й пожнеш (Народна творчість).

Головний член виражений переважно дієсловом 2-ї особи однини чи множини дійсного та наказового способів, рідше — дієсловом 1-ї особи множини, 3-ї особи множини теперішнього або майбутнього часу. Узагальнено-особові речення найчастіше трапляються в усній народній творчості (у прислів’ях і приказках), крилатих висловах: Не кажи«гол», поки не перескочиш.

215.

Спишіть прислів’я. Визначте головний член в односкладних реченнях. Чим він виражений?

Зразок. Решетом воду не носять.

Не — заперечна частка. Носять — дієсл., 3 особа, мн., теп. час, дійсн. сп.

1. Здоровенькі будьмо та себе не гудьмо. 2. Вуглем полотна не білять. 3. Питай не старого, а бувалого. 4. Вчи дитину не штурхонцем, а хорошим слівцем. 5. Не радій чужій біді. 6. Чуже бачить, а свого не помічає. 7. Від совісті не втечеш.

216.

Прочитайте речення. Випишіть узагальнено-особові речення.

1. Не мудруй багато, а працюй завзято (Народна творчість). 2. Учітеся, брати мої, думайте, читайте (Т. Шевченко). 3. Від добра добра не тукають (Народна творчість). 4. Велике дерево поволі росте (Народна творчість). 5. Поживемо-побачимо (Народна творчість). 6. Напиши, чи приїдеш на літо (Т. Севернюк). 7. Не хвали мене в вічі, не гудь поза очі (Народна творчість). 8. Люби природу не як символ душі своєї, люби природу не для себе, люби для неї (М. Рильський). 9. Іду садом край кутка, до провалля, і вже здалеку бачу білу постать па обніжку (Г. Тютюнник).

217.

1. Спишіть текст. Підкресліть в узагальнено-особових реченнях головні й другорядні члени.

Якщо ти робиш добро, люди звинуватять тебе в потаємній корисливості й себелюбстві. І все ж твори добро!

Якщо тебе супроводжує успіх, ти наживаєш уявних і справжніх ворогів. І все ж досягай успіху!

Добро, зроблене тобою, завтра ж забудуть. І все ж твори його!

Щирість і відкритість зроблять тебе вразливим. І все ж будь щирим і відкритим!

Те, що ти будував роками, може зруйнуватися в одну мить. І все ж будуй!

Люди потребують допомоги, але вони ж дорікатимуть тобі за неї. І все ж допомагай людям!

Люди непослідовні, нерозумні й егоїстичні. І все ж люби їх!

2. Підготуйте висловлювання, використовуючи узагальнено-особові речення: а) про біографію Матері Терези; б) про діяльність Матері Терези; в) про моральні принципи найпоширеніших світових релігій, що перегукуються з принципами Матері Терези.

218.

1. Прочитайте текст. Знайдіть і запишіть односкладні узагальнено-особові речення.

Та й тут, на маківці Княжої гори, зринаєш душею у височінь і летиш над молодою літньою землею, над легким дніпровським безмежжям. Летиш у густій синяві повітря. А воно забиває подих терпким хмелем, і тобі в цю хвилю польоту за рідного брата хіба що сонце, яке летить назустріч.

Хочеш радісно крикнути до рідних своїх, до землі, до Дніпра, та не можеш. Крик застряє в горлі.

І який прекрасний політ, коли душа знялась у небо й вільно долає безмежжя, а ти стоїш на маківці Княжої гори, що надійно тримає тебе всією могутністю своїх лісів і джерел, птахів і звірів, грибів і ягід, тримає урочищами й легендами, отими нескінченними підземними печерами (За Є. Гуцалом).

2. Перебудуйте виділене речення на односкладне узагальнено-особове.

219.

1. Прочитайте текст.

До загальнопланетарних екологічних проблем нині належать:

1. Проблеми вичерпання енергоресурсів, невідновність таких з них, як нафта, газ, вугілля.

2. Забруднення викидами виробництва навколишнього середовища, атмосфери та космосу.

3. Знищення біосфери (усього живого), лісів, запустіння й деградація ґрунтів.

4. Виснаження водних ресурсів (зникнення тисяч річок, озер).

5. Зростання населення Землі.

6. Криза екологічної моралі.

2. На основі інформації, повідомленої в тексті вправи, складіть і запишіть поради для землян III тисячоліття, користуючись узагальнено-особовими реченнями.

220.

Запишіть вісім-десять прислів’їв про природу, що оформлені як узагальнено-особові речення.

221.

Доберіть кінцівки до афоризмів Г. Сковороди. Доведіть, що ці афоризми — узагальнено-особові речення.

1

Бери вершину —

А

не по шкарлупі, а по ядру.

2

Уподібнюйся пальмі:

Б

я сам перший люблю.

3

Визначай смак

В

а за серце.

4

Коли хочу, щоб мене любили,

Г

і матимеш середину.

5

Не за обличчя судіть,

Ґ

чим міцніше її стискає скеля, тим швидше й прекрасніше здіймається вона догори.Д

а за красу.

222.

1. Прочитайте й запишіть зразки друкованої реклами. Які види односкладних речень у них використані?

Думай про надійність! Відчувай безпеку! Керуй потужністю! Обери свій статус! Пориньте в пригоди! Відпочивайте з нами! Телефонуйте швидше!

2. Розгляньте фотографії, доберіть до них відповідні рекламні гасла. У яких галузях економіки вони можуть бути використані?

223.

1. Спишіть текст. Доповніть його власними пунктами, дотримуючись запропонованої структури речень.

Основні принципи екологічної етики

1. Відчувай себе частиною природи. Частина не може бути поза цілим.

2. Не пануй над природою. Живи в ній, у гармонії з нею.

3. Підпорядковуй економічні інтереси екологічним.

4. Виявляй помірність і скромність у споживати. Економ природні ресурси.

2. Який тип односкладних речень використано в тексті вправи? Чому обрано такий тип односкладних речень?

Вчимося культури мови

Як правильно в родовому відмінку кубка чи кубку?

Назва конкретного предмета в родовому відмінку має закінчення -а (золотого кубка).

Якщо йдеться про назву змагань, тоді цей іменник матиме закінчення -у (турнір у межах Кубку УЄФА).

Повторюємо орфографію

224.

Запишіть слова та словосполучення, знявши риску й розкривши дужки.

Узагальнено/особове рече(н, нн)я, здоровеньк(и, і) бу(дь, ть)мо, вт(е, и)чеш, не/обізлися в/горі, прова(л, лл)я, на/обні(ж, ш)ку, не/послідовні люди, его(і, ї)стичні, кори(с, ст)ливість, себе/любство, відкритіс(т, тт)ь, на/то/мість, най/краще, загально/планетарні, енерго/ресурси, сер(е, и)довище, біо/сфера, д(е, и)градація, з/дал(е, и)ку, запусті(н, нн)я, р(е, и)сурси, знищ(ин, енн)я, населе(н, нн)я (3, з)емлі, тисяч(е, о)лі(т, тт)я, (г, ґ)армонія, (г, ґ)рунт.


Personalised Essay Writing Service for You

Відвідайте наш новий сайт - Матеріали для Нової української школи - планування, розробки уроків, дидактичні та методичні матеріали, підручники та зошити