Підручник Українська мова 8 клас - С.Я. Єрмоленко - Грамота - 2016 рік

ПОВТОРЕННЯ ТА УЗАГАЛЬНЕННЯ ВИВЧЕНОГО

Я і родина

§ 2. Лексикологія. Фразеологія

Лексикологія — розділ мовознавчої науки, який містить відомості про словниковий склад мови, або лексику.

Лексика — сукупність слів певної мови.

Лексичне значення — зміст слова (те, що воно означає, називаючи предмети, поняття, явища). Лексичне значення мають самостійні частини мови, тобто повнозначні слова. Довідатись про лексичне значення слова можна з тлумачного словника.

13.

Розгадайте кросворд, у якому зашифровано основні поняття з лексикології.

По вертикалі. 1. Розділ мовознавства, що вивчає лексику, тобто сукупність слів певної мови. 2. Слова, що мають кілька лексичних значень. 3. Сукупність слів певної мови, її окремих сфер чи діалектів. 4. Словник, у якому подано лексичні значення слів. 5. Вторинне значення слова, яке утворилося на основі прямого значення, наприклад: сімейне гніздо. 6. Слово, близьке або тотожне за значенням до іншого, але відмінне від нього за звучанням, наприклад: красивий, вродливий, гарний; честь, шана. 7. Пари слів із протилежним значенням, наприклад: життя — смерть, дорогий дешевий, говорити мовчати.

По горизонталі. 8. Основне лексичне значення багатозначного слова, яке найчастіше є первинним, тобто тим, що вперше стало назвою; наприклад, слово гніздо означає «у птахів — влаштоване або пристосоване місце для кладки яєць і виведення пташенят»: пташине гніздо. 9. Слова, що мають одне лексичне значення. 10. Слова, які однаково звучать і пишуться, але мають різне значення, наприклад: ласка (тварина) ласка (почуття); ключ (від замка) — ключ (джерело).

14.

1. Виконайте тестове завдання.

У прямому значенні вжито обидва прикметники в рядку

А гострий ніж, гостре слово

Б теплий дощ, теплий погляд

В свіжий хліб, свіжа газета

Г кам’яні сходи, кам'яна брила

2. З двома словосполученнями (на вибір) складіть і запишіть прості ускладнені речення.

15.

Прочитайте текст. Доберіть антоніми до виділених слів.

Стаття 7. 1. Дитину треба зареєструвати відразу ж після народження, а з моменту народження вона має право на ім'я.

Стаття 8. 1. Держави зобов’язуються поважати право дитини па збереження індивідуальності, включаючи громадянство, ім’я та сімейні зв’язки.

Стаття 9. Держави повинні забезпечити такі умови, щоб дитина не розлучалася зі своїми батьками всупереч їхній волі (З Конвенції про права дитини).

16.

1. Виконайте тестове завдання.

Лексичну помилку допущено в рядку

А впадати в око

Б відношення до батьків

В брати участь

Г скласти іспит

2. Із словосполученням-відповіддю складіть і запишіть просте речення, ускладнене однорідними членами.

17.

Намалюйте в зошиті таблицю й заповніть її за зразком, використовуючи слова з довідки та власні приклади.

Зразок

Лексика української мови за походженням

Незапозичена лексика

Запозичена лексика

Успадкована лексика

Власне українські слова

Слова іншомовного походження

гаго, серце, олень…

оболонь, гай, веселощі…

граматика, фізика, таксі…

Довідка: земля, олімпіада, білий, ера, пам'ятати, юрист, варити, автомобіль, вода, екскурсія, голова, козак, день, отара, дуб, багаття, гарбуз, баритися, журі, лелека, менеджер, гарний, хитрощі, мрія, загальний.

Вчимося культури мови

18.

1. Прочитайте текст. Випишіть запозичені слова.

Пароніми — це слова, близькі за звуковим складом і звучанням, але різні за значенням. Наприклад: талан і талант, громадський і громадянський, дружний і дружній, білити й біліти.

Слова абонемент і абонент становлять паронімічну пару. Чим же відрізняються значення цих слів?

Абонемент — 1. Право користуватися, за плату та безплатно, чим-небудь (телефоном, місцем у театрі, книжками з бібліотеки тощо) протягом певного часу; документ, що посвідчує це право: Я придбав абонемент у басейн. Ми отримуємо книжки за міжбібліотечним абонементом. 2. Відділ у бібліотеці, у якому видають читачам літературу для користування вдома: У мене є абонемент у районній бібліотеці.

Абонент той, хто користується абонементом: Абоненти телефонної мережі отримали додаткові послуги.

2. Складіть і запишіть діалог (сім-вісім реплік), використовуючи виписані слова.

19.

1. Випишіть із словника (орфографічного, тлумачного): а) слова грецького походження; б) слова латинського походження.

2. Складіть перелік запозичених з англійської мови слів, звертаючи увагу на характерні звукосполучення дж, -ИНГ(-ІНГ). Поясніть лексичне значення записаних слів.

20.

Доберіть до поданих запозичених слів українські відповідники, використовуючи слова з довідки. Утворіть з ними словосполучення.

Зразок. Превентивний упереджувальний; превентивні дії.

Вентиляція, юридичний, конкурс, кулінарія, ілюмінація, коаліція, арбітр, фігура, фотографія.

Довідка: постава, суддя, об'єднання, куховарство, змагання, освітлення, правничий, витяжка, світлина.

За сферою вживання лексика української мови поділяється на загальновживану й стилістично забарвлену.

21.

Складіть повідомлення на лінгвістичну тему, користуючись поданою в таблиці інформацією.

Загальновживана лексика

Групи лексики

Приклади

Назви явищ та об’єктів природи

вода, повітря, дощ, мороз

Назви рослин і тварин

бук, верба, ячмінь, жито

Назви осіб

батько, дочка, лікар

Назви побутових предметів

стіл, стілець, ніж, хліб

Назви ознак

синій, далекий, гідний

Назви дій, процесів і станів

ходити, сидіти, дивитися

Назви на позначення кількості

п’ять, багато, десяток

Службові слова

і, а, але, щоб, зате, біля

22.

1. Прочитайте текст. Випишіть загальновживані слова на позначення родинних зв’язків.

Сім’я (родина) — це заснований на шлюбі колектив, груша кровних родичів і близьких людей, які пов’язані між собою спільним побутом, взаємною відповідальністю та взаємодопомогою. Це мама і тато, брати і сестри, бабусі й дідусі, прабабусі й прадідусі, які проживають разом.

Рід одне чи кілька поколінь, які походять від одного предка: мій рід по маминій лінії, твій рід по батьковій лінії.

Предки, пращури найстарші родичі, попередники сучасних поколінь родичів.

Покоління нащадки одних батьків, люди близького віку. Часовий проміжок між двома поколіннями становить приблизно 30 років.

Близькі люди це члени сім'ї, об’єднані не кровними зв’язками, а законом через укладання шлюбу (наприклад: чоловік і жінка, чоловік сестри, брат жінки).

2. Поясніть уживання тире в реченнях вправи.

Активна лексика — це запас слів, якими часто послуговуються мовці в сучасному спілкуванні.

Слова, що вийшли з ужитку, а також ті, які щойно з’явилися в мові, належать до пасивної лексики. Це історизми, архаїзми, неологізми. Історизми відтворюють минулі часи в історії народу, вони не мають замін у сучасній мові. Архаїзми, як застарілі назви, мають відповідники в сучасній мові. З появою нових предметів і понять з’являються в мові неологізми. Нові слова утворюють також письменники.

23.

1. Прочитайте уривок з історичного роману. Запишіть, про кого йдеться в ньому й що вам відомо про цю особу з уроків історії. Дайте назву наведеному уривку.

Разом з іншими дворянами на свято Купала пішла й Малуша. Ще дома, у рідному селищі, любила вона різні свята: холодні, але гомінкі вечори Коляди, сонцебризні веселі веснянки, заквітчану вогнями ніч Купала, золотозорі медові обжинки. Маленька дівчинка стояла тоді оддалік од усіх, боялася підійти до гурту, але їй було так радісно.

Свята в Києві ще більше вабили Малушу. Тут так багато вогнів, так клично звучали пісні! І все ж вона проста дворова дівчина, а пізніше ключниця і на цих святах стояла осторонь, боялася влитись у вольний гомінкий, веселий натовп, де веселились і подоляни, і младівої, і діти майстрів із передграддя, і навіть отроки бояр і воєвод.

У цю ніч, наблизившись до натовпу, Малуша забула про Гору й терем, вона стала в коло, що оберталося круг вогню. Разом з іншими дівчатами, міцно взявшись за ручаї, тікала, коли юнаки хотіли їх улоскотати. Коли ж усі почати стрибати через вогні, Малуша довго боялася, вагалася, а потім скільки було сили в ногах побігла, одірвалася від землі, пропливла над золотожарним багаттям, стала на ноги, але не зупинилася, а побігла далі, щоб зробити коло і, повернувшись, знову стрибнути через вогонь (За С. Скляренком).

2. Випишіть слова, що належать до пасивної лексики. Визначте, до яких груп вони належать. Запишіть значення цих слів.

24.

Установіть відповідність між назвами груп стилістично забарвленої лексики та поясненнями й прикладами, які стосуються їх.

А

професійні

1

перекручені, спотворені слова літературної


слова та терміни


мови, а також груба лексика: звиняйте, пика,

Б

діалектні слова


булгахтер, продльонка

В

просторіччя

2

слова, що вживаються в ділових паперах,

Г

офіційно-ділова

3

угодах, кодексах: наказ, протокол, довідка, посвідчення, заява

слова, які використовують у своїй роботі люди певної професії, наприклад журналісти: колонка, репортаж, редактор4

слова, які вживають жителі певної місцевості: когут, видіти, вуйко, пательня

Добірні зерна мови

25.

1. Прочитайте текст. Поміркуйте й запишіть, як називається стійке сполучення слів, яке можна замінити одним словом.

Авгієві стайні — безлад, розгардіяш.

У царя Авгія, за грецьким міфом, було дуже багато худоби, але він її погано доглядав. Протягом тридцяти років не вичищали Авгієвих стаєнь. І ось Геракл, який славився своєю силою, узявся почистити стайні за один день. У зроблені в стінах стаєнь отвори він спрямував води двох річок, які вимили весь бруд.

2. Пригадайте і запишіть п’ять фразеологізмів, у складі яких є власні імена.

26.

Виконайте тестове завдання.

Поширеним є речення

А Сергій — ні риба ні м'ясо.

Б Сусіди забили тривогу.

В Правопорушник накивав п'ятами.

Г Ми з Сергійком побили глека.

Ґ Годі вже вам байдики бити.

27.

1. Поясніть, що означають наведені фразеологічні звороти.

Вернути ніс (носа), повісити носа, клювати носом, комар носа не підточить, з-під самого носа, зарубати на носі, дерти носа, встромляти носа, втерти носа, водити за ніс.

2. Із двома (на вибір) фразеологізмами складіть і запишіть речення.

28.

Запишіть, знявши риску й розкривши дужки. Написання слів можна перевірити, уважно перечитуючи тексти цього параграфа.

Повторе(нн, н)я, ро(с, з)діл, пр(и, е)дмети, поня(тт, т)я, повно/значні, ро(с, з)гадайте, кро(сс, с)ворд, багато/значні, верт(е, и)каль, гор(е, и)зонталі, най/частіше, ка(м’я, мя)на, в/су/переч, в(и, е)селощі, л(и, с)лека, мен(и, е)джер, абон(и, е)мент, між/бібліотечний, гре(ць, ц)кий, латин(сь, с)кого, пр(е, и)вентивний, в(е, и)нт(е, и)ляція, к(оа, ао)ліція, о(б’є, бє)кти, к(а, о)лектив, пр(е, и)близно, т(е, и)ре, арха(і, ї)зми, пи(с, сь)ме(н, нн)ики, офіційно/ділова, р(и, е)дактор, бе (с, з)лад, р(а, о)згардіяш, п(а, о)гано, тр(е, и)вогу, з/під.


Personalised Essay Writing Service for You

Відвідайте наш новий сайт - Матеріали для Нової української школи - планування, розробки уроків, дидактичні та методичні матеріали, підручники та зошити