Підручник Українська мова 8 клас - С.Я. Єрмоленко - Грамота - 2016 рік

ПОВТОРЕННЯ ТА УЗАГАЛЬНЕННЯ ВИВЧЕНОГО

Я і родина

§ 3. Основні правила правопису складних слів

Складні слова утворюються з двох (рідше — трьох) частин: лісостеп, південноукраїнський, чорно-червоний, стодвадцятип'ятиріччя, Укрзалізниця. Складні слова пишуться разом або через дефіс.

Часто основи складного слова поєднуються сполучними голосними о, е, є Такі слова пишемо разом.

Сполучний голосний о вживається після твердого приголосного, на який закінчується основа: теплохід, чорнозем.

Сполучний е вживається після м'якого приголосного, на який закінчується основа: землемір, працездатний.

Сполучний є вживається, якщо перша основа закінчується на приголосний [й] або подовжений м'який приголосний: боєздатність, життєрадісний.

При розборі слова за будовою сполучні голосні позначаються так: різнобарвна.

29.

Запишіть складні слова, вставивши пропущені сполучні о, е, є.

Держав..творення, крапл..вловлювач, кримськ..татарський, хлібобулочний, прац..влаштування, бур..лом, кра..знавство, земл..трус, овоч..ховище, каш..вар, житт..пис, дощ..мір, груш..подібний, конус..подібний, теплообмінний, кам'ян..вугільний, картопл..чистка, смітт..збирання, картопл..м’ялка, наці..творення.

Складні слова пишемо разом:

1) складні слова, утворені від словосполучень, у яких є головне й залежне слово

великодушний — велика душа, шестиденка — шість днів

2) слова з першою частиною на зразок: авіа-, авто-, аеро-, аудіо-, біо-, гідро-, гіпер-, кіно-, макро-, мікро-, мета-, супер-, теле-, тепло-, термо-, фото-

тощо

аеродром, біосфера, кінотеатр, авіалінія, біоробот, макроекономіка, теплообмін, фотовиставка

3) складні слова, які починаються з дієслова, що звучить як наказ

горицвіт, зірвиголова, перекотиполе

Складні слова пишемо через дефіс:

1) слова, що означають одне поняття; народнопоетичні назви казкових персонажів тощо

євшан-зілля (полин), щастя-доля (талан), хліб-сіль (ознака гостинності), батько-мати (батьки); брати-місяці, жар-птиця; Десна-ріка

2) складні слова, утворені повторенням синонімів, антонімів, тих самих слів

тишком-нишком, більш-менш, тихо-тихо

3) слова, що означають професії, спеціальності, вказують на один предмет

учитель-фізик, лікар-стоматолог, шафа-купе, диван-ліжко

4) слова з першою частиною віце-, єкс-, максі-, міні-, міді-

віце-прем'єр, екс-чемпіон, максі- мода, міні-футбол, міді-спідниця

30.

Утворіть і запиш'нь складні слова з поданою першою частиною.

Агро-, газо-, геліо-, гсо-, екзо-, екстра-, слсктро-, зоо-, квазі-, космо-, лже-, мста-, нсо-, рентгено-, соціо-, турбо-, фопо-.

31.

Утворіть і запишіть від поданих слів складні слова з першою частиною в і це-, єкс-, максі-, міні-, міді-. Як змінилося значення утворених слів?

Адмірал, губернатор, консул, мер, міс, спікер, чемпіонка, мода, спідниця, трактор, футбол, криза, маркет.

Слова з пів-, напів-, полу- пишуться разом: півкроку, півкілометра, піваркуша, напівморок, напівпустеля, полумисок, полуденок, полустанок.

Якщо частина слова, яка стоїть після пів-, починається буквами я, ю, є, ї, то після пів- треба ставити апостроф: пів'ящика, пів'юрти, пів'євро, пів'їдальні. Із власними назвами пів- пишеться через дефіс: пів-Ялти, пів-Львова, пів- Євпаторії, пів-Вінниці.

Назви предметів (речовин, почуттів, станів тощо), які не можна порахувати, із пів- не вживаються: молоко, любов, мороз, лінощі.

Пів може писатися зі словами окремо:

а) коли пів від іменника відокремлюється прикметником: пів чайної ложки; б) коли йдеться про час: пів на дванадцяту, о пів на десяту.

32

Виконайте тестове завдання.

Разом треба писати всі слова в рядку

А пів/яблука, пів/огірка, пів/Азії

Б напів/автомат, полу/мисок, пів/фінал

В напів/фабрикат, пів/чобітки, пів/Європи

Г пів/сотні, пів/години, пів/Києва

Ґ пів/коло, напів/м'який, пів/Чернівців

Написання складних прикметників

Разом

Через дефіс

1. Якщо складні прикметники утворені зі словосполучень, у яких одне слово залежить від іншого: деревообробний (обробляти деревину), давньоукраїнський (давня Україна)

1. Якщо складні прикметники утворені від сполучень рівноправних слів, між якими можна поставити сполучник/: санаторно-курортний (санаторний і курортний); суспільно-політичний (суспільний і політичний); м'ясо-молочний (м'ясний і молочний); українсько-французький (український і французький)

2. Якщо складні прикметники походять від складних іменників: біологія — біологічний, землероб — землеробний, півметра — півметровий

2. Якщо складні прикметники означають відтінки, поєднання кольорів, смаків: чорно-білий, світло-зелений, кисло-солодкий. Винятки: жовтогарячий, червоногарячий

3. Якщо першою частиною складного прикметника є числівник: п’ятирічний, двокамерний, шестизірковий

3. Якщо перша частина складного прикметника закінчується на -ико, -іко: фізикома-тематичний, історико-культурний, хіміко-технологічний

4. Якщо першою частиною складного прикметника є прислівник: давноминулий, малозабезпечений, вічнозелений

4 Якщо складні прикметники означають проміжні сторони світу: північно-західний, південно-східний

Примітка. Якщо прислівник логічно наголошений, пишемо його окремо: суспільно корисний, різко окреслений.

5. Якщо першою частиною складного прикметника є воєнно-, військово-:

воєнно-історичний, військово-морський.

Винятки: військовозобов’язаний, військовополонений

33.

Утворіть і запишіть прикметники, зашифровані в схемах. Поясніть правопис.

34.

Зіставте написання складних прикметників, поданих у правій і лівій колонках. Прокоментуйте висновки.

✵ південно-західний

( МІЖ південним і західним)

✵ північно-східний

(між північним і східним)

✵ північно-західний

(МІЖ ПІВНІЧНИМ І західним)

✵ південно-східний

(між південним і східним)

✵ південноазійський (Південна Азія)

✵ північноукраїнський (північна Україна)

✵ західпокарпатська (західні Карпати)

✵ південнобережний (південний берег)

Вчимося культури мови

Особистий «який перебуває в розпорядженні особи» (особистий автомобіль). Окрім того, слово особистий у значенні «властивий тільки цій особі» уживається в таких словосполученнях: особистий приклад, особисте життя.

Особовий «який стосується особи, відкритий на окрему особу» (особова справа, особове посвідчення, особовий рахунок).

Принагідно варто зауважити, що з іменником можуть уживатися різні прикметники: у банку особовий рахунок, відрядження беруть за власний рахунок, а зводять із кимось особисті рахунки.

35.

Випишіть із словника десять складних прикметників, пояснивши їх правопис.

36.

1. Запишіть складні слова, утворені за допомогою числівників. Підкресліть основи числівників. Зверніть увагу, що перша частина закінчується або на голосний звук (дво-, три-,чотири-), або на приголосний (двох-, трьох-, чотирьох-).

Двобальний, двоповерховий, двоколісний, двохатомний, двохелементний, двох'ярусний, тривідсотковий, тримісячний, трифазовий, трьохопорний, трьохактний, чотирициліндровий, чотиристопний, чотиристоронній, чотиритижневий, чотирьохопорний, чотирьох'ярусний; двохсотий, трьохтисячний, трьохмільярдний, чотирьохмільйонний, п’ятисотий, п’ятитисячний, чотиритисячний (чотирьохтисячний), шістдесятирічний, шестисотий.

2. Сформулюйте й запишіть правило про написання складних прикметників, утворених за допомогою числівників два, три, чотири.

Займенники пишемо

разом

окремо

через дефіс

із частками ні-, аби-, де-, -сь: ніхто, ніякий, щось, хтось, абищо, абискільки, дечий, декотрий

якщо між частками й займенником уживається прийменник: ні до кого, ні з чим, де в кого, будь з ким, аби в якому, будь за ким

із частками будь-,

-небудь, казна-, хтозна-:

будь-хто, будь-що, який- небудь,

чий-небудь, казна-скільки, казна-що, хтозна-який, хтозна-чий

37.

1. Спишіть слова, розкриваючи дужки. Поясніть правопис займенників.

До(якого)не6удь, де(в)чому, (аби)скільки, аби(до)кого, аби(кого), хтозна(який), хтозна(що), на(що)небудь, аби(з)ким, де(з)ким, до(дского), (ні)чий, ні(в)чиїй, пі(до)чийого.

2. Складіть і запишіть речення з п’ятьма займенниками (на вибір).

Написання складних прислівників

Разом

Через дефіс

пишуться складні прислівники, утворені

1) поєднанням прийменника з прислівником: позавчора, наскрізь;

2) поєднанням прийменника з іменником: уголос, навесні;

3) поєднанням прийменника з прикметником: зрідка, нашвидку;

4) поєднанням прийменника з числівником: поодинці, удвоє;

5) поєднанням кількох прийменників з будь-якою частиною мови: попідвіконню, спідлоба;

6) поєднанням кількох основ: повсякчас, мимоволі;

7) за допомогою часток аби-, ані-, де-, чи-, що-, як-, -сь і будь-якої частини мови: абияк, анітрохи, декуди, чимало, щодня, якнайдовше, кудись.

1) від прикметників і займенників на -ому, -ему, -и за допомогою по: по-братньому, по-моєму, по- материнськи;

2) за допомогою по від порядкових числівників: по-перше, по-друге, по-п’яте;

3) за допомогою часток будь-, -будь, -небудь, казна-, -то, хтозна-: будь-де, куди-будь, коли-небудь, казна-як, десь-то, хтозна-що;

4) з двох прислівників: десь-інде, десь-інколи, сяк-так;

5) повторенням тих самих або синонімічних слів: ген-ген, зроду-віку, врешті-решт, пліч-о-пліч, віч-на-віч. Примітка. Перша частина окремо, а дві наступні через дефіс пишуться в прислівниках не сьогодні-завтра, без кінця-краю, з діда-прадіда,

з давніх-давен.

38.

1. Спишіть прислівники. Поясніть їх творення.

Вбік, увечері, вголос, вгорі, влітку, впереміж, впереміш, впоперек, врівень, дотла, донизу, запівніч, зісподу, надвечір, надворі, назустріч, насилу, спочатку, улад, услід.

2. Виберіть складні слова, написання яких треба відрізняти від написання окремо прийменників з іменниками. Складіть і запишіть речення з прислівниками й речення з іменниками та прийменниками.

Написання прислівників, прислівникових сполук і складних прислівників

Разом

Окремо

Через дефіс

безвісти, віднині,

без відома, в ногу,

по-батьківському,

вслід, нагору,

до останку, на зло,

по-братньому,

надміру, назустріч,

на око,

по-своєму,

нарівні, одвіку,

на прощання,

по-українському;

опівдні, опліч,

на радощах,

по-господарськи,

подекуди,

на слово, на сміх,

по-латині,

посередині;

на совість,

по-людськи;

зрідка, напевне,

на ходу, на щастя,

по-перше,

нарізно, помалу;

над силу, по сусідству,

по-друге;

заодно, удвоє,

у стократ;

аби-то, будь-де,

утрьох;

день у день,

казна-де, будь-коли,

передусім, унічию;

з боку на бік,

коли-небудь,

завбільшки, навпаки,

з дня на день,

хтозна-як;

спідлоба;

один в один,

вряди-годи,

ліворуч, повсякчас,

раз у раз,

десь-інде,

чимдуж;

час від часу;

сяк-так;

абикуди, деінде,

таким чином,

будь-що-будь,

щосили,

тим разом,

віч-на-віч,

якнайдовше,

тим часом;

далеко-далеко,

якомога

в основному, в цілому;

по двоє, по четверо

коли-не-коли, ось-ось, хоч-не-хоч

39.

Виконайте тестове завдання.

Разом треба писати всі прислівники у варіанті

А за/вбільшки, за/одно, коли/не/коли

Б на/впростець», по/перше, від/давна

В без/угавно, за/видна, з/звисока

Г по/всяк/час, по/дружньому, в/цілому

Ґ чим/далі, поза/вчора, по/батьківському

2. Поясніть правопис слів удвоє, по двоє, по-друге. Складіть і запишіть з ними речення.


Personalised Essay Writing Service for You

Відвідайте наш новий сайт - Матеріали для Нової української школи - планування, розробки уроків, дидактичні та методичні матеріали, підручники та зошити