Підручник Українська мова 8 клас - С.Я. Єрмоленко - Грамота - 2016 рік

СИНТАКСИС. ПУНКТУАЦІЯ

Речення з відокремленими членами

Я і народ, людство

§ 32. Відокремлені означення (узгоджені, неузгоджені)

1. Який другорядний член речення називається означенням?

2. Яке означення називається узгодженим?

3. Чим виражені узгоджені означення?

4. У чому різниця між узгодженим і неузгодженим означенням?

5. Чим виражені неузгоджені означення?

Відповіді на поставлені запитання проілюструйте прикладами.

374.

Спишіть речення, підкресліть відокремлені узгоджені означення. Поясніть і умови відокремлення.

1. Річки, схованої в берегах, ще не було видно, але вона вже відчувалася за свіжістю й прохолодою, якою потягло від неї. 2. Сонце мало ось-ось зійти, воно вже розросталося червоним кущем у верхів'ї річки, і течія, повита низькими білястими серпанками пари, уся спалахнула. 3. Біля підніжжя маяка біліє на піщаному пагорку всього один-однісінький будинок, новий, капітальний. 4. Гнаний вітром, вогонь наступав із недалекого узвишшя кривулястою довжелезною лавою. Там, де вона прокотилася, залягла глибинна тьма, чорна пустеля згарища, зрідка покраплена жевріючими цятками. 5. Поки що горіло скомбайноване поле, палахкотіла солома, але копи були недалеко. Сотні їх, снопастих, важких, покірних, стояли на схилі, уже освітлені блиском заграви, уже овіяні жаркими струмами розігрітого повітря. 6. Уночі я прокинувся, розбуджений якимось тривожним шумом. 7. Далі сріблиться потічок, теплий, прозорий, висвітлений до дна (За О. Гончаром).

Узгоджені означення відокремлюються

1. Якщо означення виражене дієприкметниковим чи прикметниковим зворотом і стоїть після означуваного слова.

Той чорно-білий малюнок, створений сонцем та хмарою, сяє, промениться… (Є. Гуцало).

Проблиски світла, спочатку такі бліді й тихі, чимдалі розросталися (М. Коцюбинський).

2. Якщо два чи більше непоширених означень стоять після означуваного слова, перед яким уже є узгоджене означення.

На високих місцях поріс, як джунглі, сивий полин і п'янив повітря гіркими пахощами, густими й задушливими (М. Коцюбинський).

3. Якщо означення стосується особового займенника.

Це були останні квіти. Напівзасохлі, поруділі, вони все-таки були дорогими, як спомини про весну і літо (П. Кочура).

4. Якщо означення відділене від означуваного слова іншими членами речення.

Угорі чисте, по-весняному лунке небо (Г. Тютюнник). Он хмарки бредуть повільно одна за одною над самим обрієм, схожі на білих лебедів (О. Копиленко).

5. Якщо означення, виражене дієприкметниковим чи прикметниковим зворотом, що стоїть перед означуваним словом, має додаткове обставинне значення: до нього, крім питання який?, можна поставити ще питання чому? за якої умови? не зважаючи на що?

Налякані чужим голосом, птахи з тривожним писком крутилися над головою Соломії (М. Коцюбинський).

Узгоджені означення не відокремлюються

Якщо означення виражене дієприкметниковим чи прикметниковим зворотом і стоїть перед означуваним словом.

Нарівні з вікном тьмяно біліли припорошені пилом розквітлі акації (О. Гончар).

375.

Спишіть текст, відокремлюючи узгоджені означення.

Стародавня Греція

Одним із складників давньогрецької культури найцікавішим і найдосконалішим був спорт. Змалку дітьми опікувалися не тільки вчителі грамоти, музики, а й тренери з гімнастики, яких, до речі, разом з іншими викладачами обирали на народних зборах. Різноманітні змагання Піфійські, Істмійські, Немейські, Олімпійські ставали святом краси й мужності. Крім того вони систематичні та багатолюдні давати грекам можливість відчути свою єдність. На авторитетні ігри Олімпійські раз на чотири роки запрошували священні посланці, які несли звістку про майбутнє загальнонародне свято й перемир'я па кілька місяців (якщо йшла війна). Це був час необхідний для підготовки й участі в змаганнях.

В. Верещогін. Боротьба. 1860 р.

На спортивних змаганнях заснованих у давній Елладі цінувалися краса та фізичні можливості в поєднанні з моральними чеснотами.

Велику увагу греки приділяли фізичним вправам необхідним для зміцнення тіла й духу. Турбота про здоров'я вважалася суспільним обов’язком важливіш для кожного громадянина. Нехтування ним сприймалося як зрада й осуджувалося (За С. Головановим).

376.

1. Спишіть речення, змінивши позицію узгодженого означення відносно означуваного слова.

1. Перед музикантами відчайдушно танцювали двійко циганчат: хлопчик і дівчинка. Чубаті, закудлані, підібравши високо сорочечки із сирового полотна, вони виробляли такі вихиляси, що все подвір’я розлягалося дужим реготом. 2. Шуміла річка, вкрита білими сережками піни, руді хвилі арміями котилися десь із високих гір у далеке морс. 3. Обабіч шляху лежали незнайомі поля, перекраяні вузькими довгими нивками. 4. Хліба, змиті дощем, яскраво зеленіли. Понад самим кюветом виструнчилися гінкі стебла, однакові, незліченні, як солдати (3 тв. О. Гончара).

2. Поясніть можливі зміни в розстановці розділових знаків.

Неузгоджені означення, як правило, тісно пов'язані з означуваним словом і не відокремлюються від нього: Червоніло ціле море маків.

Неузгоджені означення відокремлюються тоді, коли треба звернути увагу на якісь ознаки чи властивості, інтонаційно підкреслити їх значення для змісту речення.

Неузгоджені означення відокремлюються

1. Комами, якщо означення виражене іменником з прийменником у непрямих відмінках або іменником без прийменника й має особливе значення для змісту речення.

У спортзал заскочив захеканий хлопець, з м'ячем у руках.

2. Тире, якщо означення, виражене неозначеною формою дієслова, виділяється інтонаційно й перед ним можна вжити а саме.

Великій меті — піднімати народ з віковічної темряви — служив і Шевченків талант (П. Федченко).

377.

Спишіть текст, підкресліть узгоджені та неузгоджені відокремлені означення.

Документ це основний вид ділової мови, який фіксує та передає інформацію, підтверджує її достовірність, об’єктивність. Документ, оформлений у заведеному порядку й відповідно до тайного законодавства, має юридичну силу. Відповідальна це справа правильно оформити документ, дібрати відповідну лексику. Основні ознаки офіційно-ділового стилю недвозначність, конкретність, об’єктивність, лаконічність, складання речень з прямим порядком слів, з однорідними, відокремленими членами речення, вставними словами. Документи, оформлені неправильно, двозначно, нечітко, не мають юридичної сили або можуть дестабілізувати життя певної організації, колективу, держави (За В. Хоменком).

Стиль і синтаксис

У наукових, публіцистичних текстах неузгоджені відокремлені означення вживаються для деталізації, уточнення ознак, для передавання місткої інформації в одному реченні. Наприклад: Чорнокорінь лікарський — це дворічна рослина, з густим м’яким опушенням, з прямостоячим стеблом. Порівняймо: Чорнокорінь лікарський — це дворічна рослина. Вона має густе м’яке опушення. Стебло — прямостояче.

У поезії неузгоджені відокремлені означення, поєднуючись з узгодженими, не тільки сприяють конкретному зображенню художньої картини, а й створюють характерний ритм вірша:

Де котиться між голубих лугів

Хмарина ніжна з білими плечима,

Я продаю сонця — оранжеві, тугі,

З тривожними музичними очима.

Ось сонце віри — чисте і просте,

Ось сонце міри — з віжками на храпах,

Ось сонце смутку, звідки проросте

Жорстока мудрість в золотих накрапах.

І. Драч

378.

1. Прочитайте речення. У текстах якого стилю можуть бути використані подані речення?

1. Повноваження, надані цим дорученням, не можуть бути передані іншим особам. 2. За цим контрактом працівник зобов’язується виконувати роботу, визначену цим контрактом, а роботодавець зобов’язується виплачувати працівникові заробітну плату й забезпечувати умови праці, необхідні для виконання роботи, передбачені законодавством, колективним договором і угодою сторін. 3. Дострокове розірвання контракту в разі невиконання або неналежного виконання сторонами зобов’язань, передбачених контрактом, здійснюється з попередженням відповідної сторони за два тижні 4. Суперечки між сторонами вирішуються в порядку, встановленому чинним законодавством (За І. Колосовим, К. Кульбакою та ін.).

2. Складіть і запишіть речення з поданими висловами: недоліки, зафіксовані комісією; інформація, надана свідками; угода, підписана сторонами; питання, розглянуті на зборах; рішення, ухвалені колективом.

Вчимося культури мови

Незнання синонімічних можливостей мови є причиною багатьох прикрих помилок, неприпустимих при складанні документів. Треба, скажімо, розрізняти поняття «замісник» і «заступник». Замісник це робітник, який тимчасово виконує чиїсь обов’язки, а заступник офіційна назва посади працівника, який є другою особою після керівника й працює постійно.

379.

Прочитайте усмішку. Поясніть орфограми у виділених словах.

Допотопне прізвище

Прибіг якось до райради

Тягнирядно Сава.

Хочу прізвище змінити.

Ось моя заява.

Бо прізвище Тягнирядно

Допотопне стало.

Я нове собі придумав:

Тягниодеяло.

П. Глазовий

Повторюємо орфографію

380.

Запишіть слова та словосполучення, знявши риску й розкривши дужки.

Узгодже(н, нн)і і не/узгодже(нн, н)і означе(нн, н)я, не/підйомні ка(м'я, мя)ні блоки, ма(сш, ш)таб, пр(а, о)порційність, бе(з, с)дога(нн, н)ість, не/аби/який, тисяч(е, о)/літня, єг(и, і)птяни, ро(з, с)писи храм(а, у), х(і, и)рургічні, давньо/єг(и, і)петські, встановле(нн, н)я діагноз(у, а), не/спроможність, діє/пр(е, и)кметник, не/далеке узви(ш, шш)я, пі(щ, сч)аного нагорк(а, у), білястими с(е, и)рпанками, висвітл(е, и)ний, авто/ритетний, с(в’я, вя)ще(нн, н)і, не/обхідний, по/над.


Personalised Essay Writing Service for You

Відвідайте наш новий сайт - Матеріали для Нової української школи - планування, розробки уроків, дидактичні та методичні матеріали, підручники та зошити