Підручник Українська мова 8 клас - С.Я. Єрмоленко - Грамота - 2016 рік

ПОВТОРЕННЯ ТА УЗАГАЛЬНЕННЯ ВИВЧЕНОГО

Я і родина

§ 4. Складні випадки правопису службових частин мови

Складні й складені прийменники пишуться

Разом

Через дефіс

Окремо

• складні, утворені поєднанням одного або двох прийменників із будь-якою частиною мови:

навколо (лісу), впродовж (доби), внаслідок (успіху);

• утворені з двох простих: понад (землею), поза (парканом), заради (друга), навпроти(будинку)

• складні, що починаються на з-, із-:

з-за,

із-за,

з-над,

з-під,

з-понад,

з-посеред,

з-поміж,

з-поза,

із-під

• складені (прийменникові сполуки): близько від (лісу), відповідно до (наказу), залежно від (погоди), на відміну від (дорослих), згідно з (розпорядженням)

Іноді за законом милозвучності до прийменника, що закінчується на приголосний, приєднуються голосні / або о: зі (сходу), зі (сцени), переді (мною), наді (мною), зо (два).

40.

Спишіть речення, дотримуючись орфографічних норм.

1. Серед густих заростей рогози, латаття чималий острів, на/проти нього висока пірамідальна скеля. 2. 3/по/між біло/корих берізок по/де/куди виглядають темно/зелені крони вільх. 3. Човен ліниво просувається по/між заростів ряски, кущирів, водо/периці. 4. У/продовж дво/годинної риболовлі над тихо/плинною Россю лунав веселий жаб'ячий концерт. 5. Здається, ось/ось з/за отих старих верб на вигін вийде уквітчана червоно/гарячими маками сором'язлива Мелашка. 6. На дні неглибокої балки ледь/ледь жебонів у перелитому піску веселий струмок, там уже із/під снігу ясеніють квіти мати/й/мачухи (За С. Хаврусем).

41.

Спишіть слова, знявши риску. У кожному рядку підкресліть «зайве» слово.

А по/над, по/за, з/понад

Б з/посеред, з/поміж, в/продовж

В залежно/від, згідно/з, з/за

Г за/ради, на/впроти, з/посеред

Ґ по/серед, по/перед, у/разі

Написання сполучників

Разом пишуться

Окремо пишуться

• складні сполучники: адже, аніж, отже, отож, також, втім, зате, проте, причім, причому, начеб, мовби, немовби, немовбито, начебто, тобто, себто, щоб, якби, якщо, абощо, тощо

• складені сполучники: дарма що, для того щоб, замість того щоб,

з тим щоб, з того часу як, незважаючи на те що, тимчасом як, у міру того як, через те що, тому що;

• сполучники, що мають при собі частки б, би, ж, же: коли б, або ж, усе ж, хоч би, а як же

Примітка. Сполучники з підсилювальними частками -бо, -но, -то пишуться через дефіс: огож-бо, тільки-но, тим-то, тому-то, якби-то, отож-то.

Треба розрізняти складні сполучники зате, проте, щоб, якби, якщо, притому, причому (які пишуться разом) й однозвучні слова (займенники з прийменниками та частками, прислівники з частками), що пишуться окремо: за те, про те, що б, як би, як що, при тому, при чому.

Наприклад: Кожен із нас докладає багато зусиль, щоб (сполучник) досягнути своєї мети. — Що б (займенник із часткою) нас не зупиняло, ми прагнемо досягти своєї мети.

Щоб відрізнити сполучник від однозвучних слів, треба замінити його синонімічним сполучником: Він писав грамотно, проте (але) повільно.

42.

Спишіть прислів’я, знявши риску.

1. На те й лихо, що/б а ним боротись. 2. Про/тс зозуля кує, що гнізда не має. 3. Треба працювати, що/б шматок хліба мати. 4. Що/б не робити, аби нічого не робити. 5. Що/б улітку не вродило, тс зимою не завадить. 6. Як/би не тис мороз, а весна буде. 7. Як/би було десять рук, усім би робота знайшлася. 8. Як/би не було зими, за кожух не дбали б ми. 9. Що/б не трапімось, усе мине. 10. Як/би такий до роботи, як на витребеньки.

43.

Складіть і запишіть речення із сполучниками: отож-бо, отож-то, тим-то, тільки-но, тому-то, якби-то.

Частки з різними частинами мови можуть писатися разом, окремо і через дефіс.

Разом пишуться

Окремо пишуться

1. Словотворчі частки аби-, де-, -сь, що-, чи-(чим-): абищо, абияк, дехто, якось, хтось, щодня, щомиті, чимало, чимдуж, але дарма що, поки що, хіба що, тільки що.

1. Частки, що надають реченню різних змістових, модальних та емоційно-експресивних відтінків: ось, це, саме, лиш, хоч, невже, тільки, що за, ще, же, якраз.

2. Словотворчі частки -би (-б), -же (-ж), -то, що входять до складу сполучників, деяких часток: щоб, якби, ніби, атож, авжеж, нібито, немовбито.

3. Формотворча частка -ся (-сь) у зворотних дієсловах: змагатися і змагатись, виправлятися і виправлятись.

4. Формотворчі частки що-, як-, най- у складі прикметників і прислівників найвищого ступеня порівняння: щонайбільше, якнайкраще, найсильніший.

2. Частки -бо, -но, -то, -таки, якщо вони не стоять безпосередньо після слова, якого стосуються: таки вимкнули, зупиніться ж бо, гляди ж бо, впізнала ж таки.

3. Частки аби-, де-, будь-, -небудь-, казна-, хтозна- із займенниками, якщо між частками й займенниками вживається прийменник: аби в кого, де з ким, будь від кого, казна про що, хтозна до чого.

Через дефіс пишуться:


1. Словотворчі частки будь-, -будь, -небудь, казна-, хтозна- у складі займенників і прислівників: будь-де, будь-що-будь, хто-небудь, казна-як, хтозна-який.

2. Підсилювальні частки -бо, -но, -то, -от, -таки, які надають слову розмовного забарвлення: сядь-бо, іди-но, стільки-то, якось-от, зрозумів-таки.


44.

Запишіть слова, знявши риску. Правопис перевірте за словником, зробіть висновки.

Аби/що, аби/як, ані/скільки, ага/чогісінько, ані/як, де/далі, де/коли, де/що, чи/маленький, що/години, що/духу, що/най/кращий, що/правда, що/сили, як/омога, не/мов/би/то, авже/ж, котра/сь/, коли/сь.

45.

Виконайте тестове завдання.

Через дефіс треба писати всі частки рядка

А що/дня, де/коли, будь/як

Б аби/кого, будь/де, казна/як

В зумів/таки, чого/небудь, хтозна/як

Г годі/бо, скажи/но, скільки/сь

Ґ все/таки, якось/от, де/далі

Написання не з різними частинами мови

Разом

Окремо

1. Якщо без не слово не вживається: немовля, незабаром, нехтувати, негайний, незабутній.

2. 3 іменниками, прикметниками, прислівниками, якщо не надає слову нового (часто протилежного) значення: безпека — небезпека (загроза), веселий — невеселий (сумний), далеко — недалеко (близько).

3. У складі префікса недо-, який означає неповну ознаку чи дію: недобачати, недолік, недочутий.

4. 3 дієприкметниками, які виконують функцію означення й не мають при собі залежних слів: Незірвана квітка і незабруднене озеро милують око.

5. Якщо при прикметниках і дієприкметниках є слова дуже, вельми, надто, надзвичайно, що підсилюють якість: дуже необережний вчинок, надто невдалий похід.

6. У складі займенників неабихто, неабиякий; часток невже, нехай; сполучників незважаючи на, немов, немовби, неначе, неначебто.

1. При протиставленні з усіма частинами мови: завдання не легке, а важке; проблеми не нові, а старі.

2. Переважно з дієсловами та дієприслівниками:

не поспішати, не знають, не відпочивши, не помічаючи.

3. Із займенниками, числівниками, прислівниками: не мій,

не він; не перший; не зовсім, не сьогодні.

4. 3 дієприкметниками, якщо вони мають при собі залежні слова:

Не зруйнована часом фортеця ніби помолоділа.

5. 3 дієприкметниками й прикметниками, які виконують у реченні роль присудка: Сад не вирубаний. Ця ялина не висока (не є висока).

Написання ні з різними частинами мови

Разом

Окремо

1. Якщо без ні слово не вживається: нісенітниця, нікчемний, ніяковіти, ніяково, нічичирк, нікудишній.

2. Із заперечними займенниками: ніякий, нічий, ніщо, ніхто.

3. Із прислівниками: ніяк, ніколи, ніде, нітрохи.

1. У стійких словосполуках — заперечних зворотах: ні сюди ні туди; ні риба ні м'ясо; ні се ні те.

2. У складі займенника, якщо між ні та займенником уживається прийменник: ні від кого, ні з ким, ні для чого.

І пензлем, і словом

П. Брейгель Старший. Зимовий пейзаж з ковзанярами. 1565р.

46.

1. Розгляньте уважно репродукцію поданої картини.

Прочитайте діалог дорослого (мами, тата…) із дітьми різного віку, які ознайомлюються й коментують картину П. Брейгеля «Зимовий пейзаж з ковзанярами», розглядаючи її в музеї (в Інтернеті чи в художньому альбомі). Випишіть речення, у яких є частки не, ні. Поясніть орфограму «Правопис частки не, ні з різними частинами мови».

Тарас, якому виповнилося в років: Мені здається, що мороз сильний, хоча світить сонце.

Мама: Це через кольори, Тарасику. Уся картина ледь не потопає в майже золотавому світлі барви меду. Коли дивитися на неї з неблизької відстані, це перше, що впадає в око. Твір приваблює, ніяк не відпускає від себе. Навіть якщо глянути на нього мимохідь, залишається незабутнє приємне враження.

Оленка (їй 9 років): Таке враження, що крига може тріснути…

Мама: Так, Оленко, небезпека є. Адже невідомо, яка крига завтовшки й чи не трісне вона під вагою ковзанярів. На нижньому краю картини вже видно тріщину. Навіть якщо люди дуже обережні, може статися непередбачуване. Не все залежить від них. Здається, що художник, спостерігаючи за зимовими розвагами, теж над цим замислювався.

Андрій, найстарший син (14 років): А яка мораль цієї картини? І чи є вона?

Тато: Тут явно закладені роздуми про людину яка вона дрібна порівняно з природою. Брейгель нікого не хоче повчати: не висміювати й не засуджувати. Він лише спостерігає за світом, сприймаючи його таким, як він є. Світ балансує між небезпекою й безтурботністю саме так, як на цьому пейзажі, де зимовий холод поєднано з м’яким сонячним світлом (За Ф. Барб-Ґалль).

47.

Уявіть, що ви разом розглядаєте картину П. Брейгеля. Складіть і запишіть діалог, основою якого є подані нижче репліки та ваші власні відповіді на них. За потребою, використайте додаткові джерела (Інтернет, енциклопедії тощо).

У текстах використайте частки не та ні.

• Ця картина нагадує Різдво!

• Що роблять усі ці люди?

• Люди схожі на мурашок.

• А що то за птахи такі великі, чорні?

• Кожен чимось зайнятий.

• Ніхто з ковзанярів не впав.

• Видно сільську церкву.

• Здається, що ми спостерігаємо за сценою з висоти пагорба.

• Чи мешкав Брейгель у цьому селі?

• Художник використав обмаль кольорів.

• Круки мають моторошний вигляд.

• Чому Брейгеля називають «старшим»? Він був старим?

Зразок

Учень 1: Ця картина нагадує Різдво!

Учень 2: Та ні, тут ніби не йдеться про саме свято Різдва… Але зима на картині така, якою ми любимо її уявляти в різдвяний час усе вкрите снігом. Будинки з боків і вдалині створюють враження, що ми в прихистку села: холод приємний, коли знаєш, що є де погрітися.

48.

Виконайте тестове завдання.

Частку не треба писати разом з наступним словом у рядку

А не/прочитані зранку журнали

Б не/розв’язана задача

В план не/виконаний

Г ще не/розквітлі квіти

Ґ поле не/зоране

49.

1. Виконайте тестове завдання.

Орфографічну норму не порушено в реченні

А Не охайна, безграмотна мова нагадує прірву, до якої затягне увесь зміст виступу.

Б Щоб уникнути не порозумінь з аудиторією, промовцеві не треба вживати «затертих» виразів.

В У житті, як і в мові, доречне в одній ситуації може виявитися недоречним в іншій.

2. Запишіть речення, подані в першому завданні, дотримуючись орфографічних норм.


Personalised Essay Writing Service for You

Відвідайте наш новий сайт - Матеріали для Нової української школи - планування, розробки уроків, дидактичні та методичні матеріали, підручники та зошити