Підручник Українська мова 8 клас - С.Я. Єрмоленко - Грамота - 2016 рік

ОСНОВИ КОМУНІКАТИВНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ

§ 50. Ділові папери. Протокол. Витяг із протоколу

1. Назвіть жанри (різновиди) офіційно-ділового стилю. Де використовують цей стиль?

2. Які характерні ознаки офіційно-ділового стилю (мета висловлювання, ознаки висловлювання, оформлення тексту)?

3. Що таке документ? Які види документів вам відомі?

489.

1. Спишіть текст. Підкресліть слова та словосполучення, які стосуються офіційно-ділового стилю.

Наукова доповідь, довідка, розмова на побутові теми, оголошення, реєстр, виступ по радіо, закон, вірш, протокол, стаття на фізичну тему, інструкція, характеристика, виступ на телебаченні, пам’ятка, фінансовий документ, оповідання, наказ, підручник, розписка, газетна стаття, заява, роман, доручення, допис у газету, лист, п'єса, автобіографія, доповідна записка.

2. Які документи вам особисто доводилося використовувати (можливо, складати)? Опишіть цю ситуацію у двох-трьох реченнях.

490.

1. Прочитайте тексти словникових статей. Яку різницю ви помітили? Про які словники йдеться? До якого стилю належать тексти? Обґрунтуйте відповідь.

Текст 1

ПРОТОКОЛ, -у, ч. 1. Результат реєстрації в хронологічній послідовності інформації про перебіг певного процесу. // Документ, який містить запис усього, про що йшлося на зборах, засіданні, допиті тощо. 2. Документ, який засвідчує певний факт, подію і т. ін. і має юридичне значення. 3. Писемна угода між державами; одна з назв міжнародного договору. 4. У судочинстві документ про проведення певних дій, про їхній зміст і наслідки.

** Дипломатичний протокол сукупність загальноприйнятих у міжнародних відносинах правил, що визначають порядок здійснення дипломатичних актів.

5. У мережах передачі даних сукупність семантичних і синтаксичних правил, що визначають процедуру обміну даними між функціональними пристроями систем.

** Канальний протокол протокол, що регламентує встановлення, підтримання та роз’єднання логічного інформаційного каналу.

Мережний протокол рівень протоколу, який регламентує обмін порціями даних (пакетами) між двома станціями мережі.

Протокол високого рівня протокол, що визначає взаємодію на рівні значущих протокольних одиниць.

Протокол керування маршрутом протокол відтворення та підтримання зв’язку між джерелом даних і абонентом.

Текст 2

ПРОТОКОЛ (грецьк. protokollon від protos перший і kollao приклеюю) 1. Документ, який містить запис усього, про що йшлося па зборах, засіданнях тощо. 2. Документ, що засвідчує встановлення певних фактів. 3. У судочинстві документ про проведення певних дій, про їхній зміст і наслідки (напр., П. обшуку, П. судового засідання). 4. Одна з назв міжнародного договору. 5. П. дипломатичний сукупність загальноприйнятих у міжнародних відносинах правил, що визначають порядок здійснення різноманітних дипломатичних актів, форми зносин між дипломатами та керівними державними діячами різних країн.

2. Випишіть значення 1 з обох наведених текстів. Якому тлумаченню ви надаєте перевагу? Обґрунтуйте відповідь.

3. Складіть і запишіть речення зі словом протокол.

Протокол — це документ, який відтворює процес і результати роботи певних органів, проведення різних нарад, засідань, обговорень тощо. Протоколом оформляється також діяльність адміністративних органів, слідчих тощо. У ньому занотовуються всі виступи з розглянутих питань та прийняті рішення. Текст протоколу може складатися з одного або кількох розділів, кожен з яких ділиться на три частини, що починаються словами: Слухали; Виступили; Постановили (Ухвалили). Після цих слів ставиться двокрапка.

Зразок протоколу наведено у вправі 493 (1).

Витяг з протоколу — це невеликий уривок, частина чи цитата з тексту протоколу. У витягу вказують прізвища та ініціали тих, хто виступив (без викладу виступів), а також зміст прийнятих рішень. Витяг із протоколу підписують голова й секретар засідання.

491.

1. Прочитайте текст протоколу. Чи складаєте ви протоколи класних зборів

ПРОТОКОЛ

зборів учнів восьмих класів

щодо участі у весняному прибиранні шкільного подвір’я

27 березня 2016 року м. Житомир

Присутні: 40 осіб.

Голова Коваль Олександр.

Секретар Ткаченко Олена.

Порядок денний

1. Про необхідність прибирання пришкільної території.

2. Формування груп прибиральників і обрання відповідальних осіб.

3. Розподіл дільниць прибирання між групами.

Слухали:

1. Про необхідність прибирання пришкільної території.

З інформацією про необхідність прибирання пришкільної території виступила Козак Наталя.

Голова зборів поставив на голосування пропозицію про проведення прибирання 2 квітня 2016 р.

Ухвалили:

Прибрати відповідні дільниці шкільного подвір'я 2 квітня 2016 р.

Голосували: «за» 40; «проти» 0; утримались 0; не голосували 0. Ухвалу прийнято одноголосно.

Слухали:

2. Формування груп прибиральників і обрання відповідальних осіб.

З інформацією щодо зазначеного питання виступив Андрій Липа.

Він запропонував об’єднатися для прибирання в 6 груп. Відповідальними обрати Іваненка Бориса, Марченка Івана, Хоменко Настю, Опанасенка Василя, Корж Ірину та Коцюбу Мирославу.

Інших пропозицій не надходило.

Ухвалили:

Об’єднатися в 6 груп і обрати відповідальними Іваненка Бориса, Марченка Івана, Хоменко Настю, Опанасенка Василя, Корж Ірину та Коцюбу Мирослава.

Голосували: «за» — 14; «проти» - 0; утримались — 1; не голосували— 0. Ухвалу прийнято переважною більшістю голосів.

Слухали:

3. Про розподіл ділянок шкільного двору між групами для прибирання. Ухвалили:

Розподілити ділянки таким чином: перша група — спортивний майданчик (відпов. Б. Іваненко); друга група куточок для ігор молодших школярів з групи продовженого дня (відпов. І. Марченко); третя і четверта групи підготовка клумб для висаджування квітів (відпов. Н. Хоменко, В. Опанасенко); п'ята й шоста групи очищення й фарбування лавочок у шкільному сквері, гойдалок (відпов. І. Корж, М. Коцюба) тощо.

Голосували: «за» 40; «проти» 0; утримались 0; не голосували 0. Ухвалу прийнято одноголосно.

Голова зборів О. Коваль

Секретар О. Ткаченко

2. Запишіть витяг з наведеного протоколу.

492.

Складіть протокол заходу, який відбувався у вашій школі.

493.

1. Прочитайте текст усмішки. Поясніть, у якому значенні вжито слово протокол.

— Софійко, будь ласка, знайди мені протокол установчих зборів!

— Захаре, навіщо тобі?! — здивовано вигукнула дівчинка.

Та… Мама казала, що сьогодні йдемо на якийсь прийом… І одягнутися треба за протоколом.

2. Яка форма шкільного одягу прийнята у вашій школі? Опишіть її. Чи завжди ви вдягаєтеся за протоколом?

494.

1. Прочитайте байку.

Щука

На Щуку хтось бо магу в суд подав,

Що буцім би вона такеє виробляла,

Що у ставку ніхто життя не мав:

Того заїла в смерть, другого обідрала.

Піймали Щуку молодці

Та в шаплиці

Гуртом до суду притаскали,

Хоча чуби й мокренькі стали.

На той раз суддями були

Якіїсь два Осли,

Одна нікчемна Шкапа

Та два стареньких Цапа, —

Усе народ, як бачите, такий

Добрячий та плохий.

За стряпчого, як завсігди годиться,

Була приставлена Лисиця…

А чутка у гаю була така,

Що ніби Щука та частенько,

Як тільки зробиться темненько,

Лисиці й шле — то щупачка,

То сотеньку карасиків живеньких

Або линів гарненьких…

Чи справді так було,

Чи, може, хто збрехав

(Хто ворогів не мав!),

А все-таки катюзі,

Як кажуть, буде по заслузі.

Зійшлися судді, стали розбирать:

Коли, і як воно, і що їй присудити?

Як не мудруй, а правди ніде діти.

Кіпців не можна поховать…

Не довго думали — рішили —

І Щуку на вербі повісити звеліли.

— Дозвольте і мені, панове, річ держать, —

Тут обізвалася Лисиця.

Розбійницю таку не так судить годиться:

Щоб більше жаху їй завдать

І щоб усяк боявся так робити, —

У річці вражу Щуку утопити!

— Розумна річ! — всі зачали гукать.

Послухали Лисичку

І Щуку кинули — у річку.

Л. Глібов

2. Випишіть у стовпчик слова, що належать до застарілої лексики. Доберіть і запишіть поряд із ними сучасні відповідники.

3. Складіть і запишіть жартівливий протокол судового засідання з дійовими особами — персонажами байки Леоніда Глібова.

4. Наведіть приклади рядків із відомих вам байок (українських чи зарубіжних), які стали крилатими висловами.

495.

1. Проведіть класні збори з порядком денним: «Плани нашого літнього від починку».

2. Складіть і запишіть протокол цих зборів.


Personalised Essay Writing Service for You

Відвідайте наш новий сайт - Матеріали для Нової української школи - планування, розробки уроків, дидактичні та методичні матеріали, підручники та зошити