Підручник Українська мова 8 клас - С.Я. Єрмоленко - Грамота - 2016 рік

ДОДАТКИ

Запропоновані словникові матеріали розраховані на користування ними під час виконання вправ і завдань підручника.

З ОРФОГРАФІЧНОГО СЛОВНИКА

Авторите́тний

Ако́рд, -у

Анота́ція, -ї, ор. -єю

Аранжува́ння, -я

Бага́тство, -а

Безві́тряний

Безгомі́ння, -я

Безконе́чний і безкіне́чний

Безме́жжя, -я

Безпла́тний

Безслі́дний

Безсме́ртя, -я

Бенте́жити, -жу, -жиш

Бето́н, -у

Бі́ло-роже́вий

Білосні́жний

Біосфе́ра, -и

Бо́лісний

Босо́ніж, присл.

Брині́ння, -я

Бузко́вий

Бюрокра́т, -а

Вбрання́, р. мн. вбрань

Вважа́ти, -аю, -аєш

Вві́чливість, -вості, ор. -вістю

Вдо́ма, присл.

Вдру́ге, присл.

Велосипеди́ст, -а

Ветера́н, -а

Взаємодопомо́га, -и, д. і м. -зі

Видання́, -я, р. мн. -ань

Ви́плеканий

Висна́жливий

Високогума́нний

Відда́вна, присл.

Віддаля́ти, -яга, -яєш

Відмі́нний

Відті́нок, -нку

Віртуо́з, -а

Вночі́, присл.

Воло́сся, -я

Впе́рше, присл.

Вра́ження, -я, р. мн. -ень

Вре́шті, присл.

Вселя́ти, -яю, -яєш

Всерйо́з, присл.

Встано́влення, -я, р. мн. -ень

Всу́переч, присл.

Вугі́лля, -я

Вчиня́ти, -яю, -яєш

Гіга́нтський

Гідроелектроста́нція, -ї, ор. -єю

Гости́нність, -ності, ор. -ністю

ґрунт, -у, ми. -й, -ів

давньоєги́петський

двадцятигра́дусний (20-градусний)

двою́рідний

деграда́ція, -ї, ор. -єю

декорати́вний

де-не-де́, присл.

день у день

деформа́ція, -ї, ор. -єю

джмі́ль, джмеля́, ор. джмеле́м

дзвони́ти, -ню, -ниш

диза́йнер, -а

дире́ктор, -а, мн. -й, -ів

до ві́дома

дові́р’я, -я

довко̂лишній

до лиця́

до ре́чі

досхочу́, прил.

Дотри́мання, -я

Егоїсти́чний

Експеди́ція, -ї, ор. -єю

Енергоресу́рс, -у, мн. -и, -ів

Енциклопе́дія, -ї, ор. -єю

Етике́т, -у

Єгиптя́нин, -а, мн. -яни, -ян

Життє́вий і життьови́й

Жовтогаря́чий

Забезпе́чення, -я

Задзвені́ти, -ню, -ниш, -нимо, -ните

За́єць, за́йця, ор. за́йцем, мн. Зайці́, зайці́в

Зазвича́й, присл.

Заметі́ль, -і, ор. -ллю, р. мн. -лей

Запусті́ння, -я

Засма́жений

Захо́плення, -я, р. мн. -ень

За́чіска, -и, д. ім. -ці, р. мн. -сок

Збага́чення, -я

Зберіга́ти, -аю, -аєш

Збира́ти, -аю, -аєш

Зверта́ння, -я, р. мн. -ань

зв’я́заний

зга́рячу, присл.

Зго́ден, -дна, -дне

Зда́леку, присл.

Здебі́льшого, присл.

Злегка́, присл.

Знена́цька, присл.

Зни́щення, -я

з-під, прийм.

з-по́над, прийм.

Зрі́дка, присл.

Ікеба́на, -и

Інвести́ція, -ї, ор. -єю

Інтелектуа́льний

Інтуї́ція, -ї, ор. -єю

кав’я́рня, -і, ор. -сю, р. мн. -рень

камерто́н, -а

карикату́ра, -и

кера́міка, -и, д. ім. -ці

кише́ня, -і, ор. -ею

клекоті́ти, -очу, -отиш, -отимо, -отите; нак. -оти

колективі́зм, -у

коле́кція, -ї, ор. -єю

коми́ш, -у, ор. -ем

коміте́т, -у

компліме́нт, -у

контекстуа́льний

континента́льний

конфере́нція, -ї, ор. -єю

кори́сливість, -вості, ор. -вістю

кре́дит, -у (рахунок)

креди́т, -у (позика)

крини́ця, -і, ор. -ею

кутюр’є́, невідм.

Ландша́фт, -у

Легки́й

Лейтена́нт, -а

Леті́ти, лечу́, лети́ш, летимо́, летите́

Либо́нь, присл.

Мабу́ть, незм.

Маловідо́мий

Ма́рево, -а

Масшта́б, -у

Матери́к, -а

Мегапо́ліс, -а

Меморіа́льний

Ме́ншість, -шості, ор. -шістю

Мере́живо, -а

Мете́лик, -а

Метуши́тися, -шуся, -шишся, -шимося, -шитеся

Мисте́цтво, -а

Мікроклі́мат, -у

Мотоцикле́т, -а

Надвечі́р’я, -я

на добра́ніч

на́дра, надр

на зло́

назу́стріч, прися, (іти назустріч кому)

на зустріч, ім. з прийм. (іти на зустріч з ким)

наоди́нці, присл.

Напока́з, присл.

Наре́шті, присл.

Нато́мість, присл.

Натхне́ний, дієприкм.

натхненний науково-дослідний

національно́-ви́звольний

на́чебто, спол.

Наща́док, -дка

Неаби́який

Небезпе́чний

Небе́сно-блаки́тний

Неваго́мий

Невблага́нний

Невели́кий

Неви́димий

невід’є́мний

неві́льник, -а

невлови́мий

невмоли́мий

незаб́ром, присл.

Неза́йманий

Незга́сний

Незмі́нний

Незна́ний

Незни́щенний

Нена́чебто, спол.

Неповто́рність, -ності, ор. -ністю

Неподалі́к, присл.

Несподі́вано-нега́дано, присл.

Неспромо́жність, -пості, ор. -ністю

Неузго́джений

Німе́ччина, -и

Оба́біч, присл.

Обґрунтува́ти, -ую, -уєш

об’є́днаний

обли́ччя, -я, р. ми. -ич

обо́в'язок, -зку

одина́дцять, -ти і -тьох, д. -ти і -тьом, ор. -тьма і -тьома, м. (на) -ти і -тьох

озирну́ти, -ну, -неш, -немо, -нете

оригіна́льність, -ності, ор. -ністю

орієнто́ваний орна́мент, -у

очеви́дно, присл.

Очере́т, -у, мн. -ети, -етів і -ета, -етів

Очі́кування, -я

Пасажи́р, -а

Патрона́ж, -у, ор. -ем

Пеку́чий

Передмі́стя, -я, р. мн. -ість

Передовсі́м, присл.

Передпокі́й, -кою, ор. -коєм

Перли́на, -и

Піво́стрів, -рова, мн. -рови, -ровів

Піднебе́сся, -я

Пізнання́, -я

Пі́зно, присл.

Пі́р'я, -я

Післяза́втра, присл.

Піща́ний

Пове́рнення, -я

Пові́р'я, -я, р. мн. -їв

Пово́лі, присл.

по-господа́рському і по-господа́рськи, присл.

Подру́жжя, -я, р. мн. -ів

Поєдна́ння, -я, р. ми. -ань

Поліетиле́новий

По́лум’я, -я, ор. -ям

по-людсько́му і по-людськи́, присл.

Пона́д, прийм.

по-на́шому, присл.

Поодино́кий

Попе́реду, присл., прийм.

по-пе́рше, присл.

Попі́д, прийм.

Поскида́ти, -аю, -аєш

по-украї́нському і по-украї́нськи, присл.

Почуття́, -я, р. мн. -ів

Поши́рений

Право́пис, -у, м. (у) -у і -і

Президе́нт, -а

Прекра́сний

Преподо́бний

Прести́жний

Приві́лей, -ю, ор. -єм, мн. -ї, -їв

Приві́лля, -я

Приві́тний

Приголо́мшений

Пригорі́лий

Прижиттє́вий і прижиттьо́вий

Прижо́вклий

Прикра́са, -и

Прина́ймні, присл.

Приро́дний

Приручи́ти, -учу, -учиш

Притама́нний

Прихили́ти, -илю, -илиш

Приче́тність, -ності, ор. -ністю

Прі́звище, -а

Пріорите́т, -у

Прова́лля, -я, р. мн. -аль

Прогре́с, -у

Проо́браз, -у

Пропорці́йність, -ності, ор. -ністю

Протиле́жний

Профспілко́вий

Проце́с, -у

Психі́чний

Пульса́ція, -ї, ор. -єю

Пустопоро́жній, -я, -є

Ра́дісний

Ра́нній, -я, -є

Рарите́т, -у

Реа́льний

Регота́ти, -очу, -очеш; нак. -очи

Реє́стр,-у

Рестора́н, -у

Ресу́рс, -у, мн. -и, -ів

Рефере́ндум, -у

Ри́ска, -и, д. ім. -ці, р. мн. -сок

Ритуа́л, -у

Різно́вид, -у

Різнокольоро́вий

Рове́сник, -а

Розви́нений

Розілля́ти, розіллю́, розіллє́ш, розіллє́мо, розіллє́те

Ро́зкіш, -коші, ор. -кішшю, мн. -коші, -котів

Розмаї́тність, -тості, ор. -тістю

Ро́зпис, -у

Розпита́ти, -аю, -аєш

Розповсю́джувати, -ую, -уєш

Розпросте́ртий

Розташо́ваний

Розхри́станий

Руко́пис, -у, ЛІ. (у) -у

сам на са́м

самобу́тній, -я, -є

самовдоскона́лення, -я

самовлада́ння,-я

самоврядува́ння, -я, р. мн. -ань

самоці́ль, -і, ор. -ллю, р. мн. -ілей

своєча́сний

свя́тощі, -ів

свяще́нний

священноді́йство, -а

секре́т, -у

середньові́ччя, -я

середо́вище, -а

серпа́нок, -нку (тканина; пелена) і - нка (головний убір; вуаль)

си́зо-си́ній

си́ла-силе́нна, си́ли-силе́нної

симфо́нія, -ї, ор. -єю

систе́ма, -и

сіножа́ть, -і, ор. -ттю, р. мн. Сіножа́тей

сінокіс, -косу

ско́шений

славнозві́сний

со́няшник, -а (одна рослина) і -у (збірне)

соціа́льно-економі́чий

спадкоє́мець, -мця, ор. -мцем

спалахну́ти, -ну, -неш, -немо, -нете

спересе́рдя, присл.

Співвідно́сний

Співрозмо́вник, -а

Споконві́ку, присл.

Спонука́ння, -я, р. мн. -ань

Спостеріга́ти, -аю, -аєш

Справедли́вість, -вості, ор. -вістю

Сприйма́ння, -я

Стародру́к, -у, м. (у) -ці

Стели́ти, -лю, -лиш, -лять

Сувені́р, -а

Сузі́р’я, -я, р. мн. -їв

Суттє́вий

Схо́ваний

Схо́жий

Тенді́тний

Терито́рія, -ї, ор. -єю

Тире́, невідм., с.

Тисячолі́ття, -я, р. мн. -іть

Тіле́сний

Трубаду́р, -а

Тума́нність, -ності, ор. -ністю

Туре́ччина, -и

Тяжки́й

Уве́чері і вве́чері, присл.

Угі́ддя, -я, р. мн. -ідь

Удо́сталь, присл.

Узго́джений

Узи́мку, присл.

Уночі́, присл.

Уро́чище, -а

Урукопа́ш, присл.

Утво́рений

Уті́лений

Утри́чі, присл.

Фортепіа́но, невідм., с.

Францу́зький

Футбо́л, -у

Хірургі́чний

Христия́нство, -а

Церемо́нія, -ї, ор. -єю

Ціли́тель, -я, ор. -см

Черво́но-си́ній

Червонощо́кий

черв’я́к, -а, мн. -й, -ів

чима́лий

чорно́бильський

чудоді́йний

Чума́цький Шлях (Галактика)

Щи́рий

Щиросе́рдний

Щі́тка, -и, д. і м. -ці, мн. -тки, -ток

Щоде́нний

Щоро́ку, присл.

Якомо́га, присл.


Personalised Essay Writing Service for You

Відвідайте наш новий сайт - Матеріали для Нової української школи - планування, розробки уроків, дидактичні та методичні матеріали, підручники та зошити