Підручник Українська мова 8 клас - С.Я. Єрмоленко - Грамота - 2016 рік

Шановні восьмикласники!

ВСТУП

§ 1. Мова — найважливіший засіб спілкування, пізнання, впливу

ПОВТОРЕННЯ ТА УЗАГАЛЬНЕННЯ ВИВЧЕНОГО

Я і родина

§ 2. Лексикологія. Фразеологія

§ 3. Основні правила правопису складних слів

§ 4. Складні випадки правопису службових частин мови

СИНТАКСИС. ПУНКТУАЦІЯ

Словосполучення й речення

Я і національна історія та культура

§ 5. Словосполучення. Будова й види словосполучень за способами вираження головного слова

§ 6. Речення. Речення прості й складні (повторення), двоскладні та односкладні. Види речень за метою висловлювання та за емоційним забарвленням

УЗАГАЛЬНЕННЯ ДО ТЕМИ «СЛОВОСПОЛУЧЕННЯ Й РЕЧЕННЯ*»

ЗАВДАННЯ ДЛЯ САМОПЕРЕВІРКИ

Просте речення. Двоскладне речення

Я і українська мова та література

§ 7. Головні члени двоскладного речення. Підмет і присудок. Узгодження головних членів речення

§ 8. Способи вираження підмета

§ 9. Простий і складений присудок. Способи вираження простого присудка

§ 10. Складений дієслівний присудок

§ 11. Складений іменний присудок. Тире між підметом і присудком

§ 12. Речення поширені й непоширені. Другорядні члени речення. Означення — другорядний член речення

§ 13. Прикладка як різновид означення. Правопис прикладки

§ 14. Додаток — другорядний член речення

§ 15. Обставина — другорядний член речення. Види обставин

§ 16. Порівняльний зворот. Виділення порівняльних зворотів комами

§ 17. Порядок слів у реченні. Логічний наголос

УЗАГАЛЬНЕННЯ ДО ТЕМИ «ПРОСТЕ РЕЧЕННЯ. ДВОСКЛАДНЕ РЕЧЕННЯ*

ЗАВДАННЯ ДЛЯ САМОПЕРЕВІРКИ

Односкладне просте речення. Повне і неповне речення

Я і рідна природа

§ 18. Головний член односкладного простого речення

§ 19. Односкладне означено-особове речення

§ 20. Односкладне узагальнено-особове речення

§ 21. Односкладне неозначено-особове речення

§ 22. Односкладне безособове речення

§ 23. Односкладне називне речення

§ 24. Односкладне речення як частина складного речення

§ 25. Повне і неповне речення. Тире в неповному реченні. Незакінчене речення, його стилістичні функції

УЗАГАЛЬНЕННЯ ДО ТЕМИ «ОДНОСКЛАДНЕ ПРОСТЕ РЕЧЕННЯ. ПОВНЕ ТА НЕПОВНЕ РЕЧЕННЯ»

ЗАВДАННЯ ДЛЯ САМОПЕРЕВІРКИ

Просте ускладнене речення

Я і мистецтво

§ 26. Однорідні члени речення. Зв’язок і розділові знаки між однорідними членами речення

§ 27. Однорідні й неоднорідні означення

§ 28. Узагальнювальні слова в реченнях з однорідними членами. Двокрапка і тире при узагальнювальних словах у реченнях з однорідними членами

УЗАГАЛЬНЕННЯ ДО ТЕМИ «ПРОСТЕ УСКЛАДНЕНЕ РЕЧЕННЯ»

ЗАВДАННЯ ДЛЯ САМОПЕРЕВІРКИ

Речення зі звертаннями, вставними словами (словосполученнями, реченнями)

Я як особистість

§ 29. Речення зі звертаннями. Непоширені й поширені звертання. Розділові знаки при звертанні

§ 30. Речення зі вставними словами (словосполученнями, реченнями). Розділові знаки при вставних словах (словосполученнях, реченнях)

УЗАГАЛЬНЕННЯ ДО ТЕМИ «РЕЧЕННЯ ЗІ ЗВЕРТАННЯМИ, ВСТАВНИМИ СЛОВАМИ (СЛОВОСПОЛУЧЕННЯМИ, РЕЧЕННЯМИ)»

ЗАВДАННЯ ДЛЯ САМОПЕРЕВІРКИ

Речення з відокремленими членами

Я і народ, людство

§ 31. Поняття про відокремлені другорядні члени та уточнювальні члени речення. Розділові знаки при уточнювальних членах

§ 32. Відокремлені означення (узгоджені, неузгоджені)

§ 33. Відокремлені прикладки

§ 34. Відокремлені обставини

§ 35. Відокремлені додатки

УЗАГАЛЬНЕННЯ ДО ТЕМИ «РЕЧЕННЯ З ВІДОКРЕМЛЕНИМИ ЧЛЕНАМИ»

ЗАВДАННЯ ДЛЯ САМОПЕРЕВІРКИ

§ 36. Повторення відомостей про словосполучення й просте речення

ОСНОВИ КОМУНІКАТИВНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ

§ 37. Повторення відомостей про текст, стилі, жанри й типи висловлювання; засоби міжфразового зв’язку в тексті

§ 38. Різновиди аудіювання: ознайомлювальне, вивчальне (практично), критичне. Читання: розуміння та засвоювання тексту. Передмова в книжці

§ 39. Усний вибірковий переказ розповідного тексту з елементами опису пам'яток історії та культури в художньому стилі

§ 40. Усний стислий переказ текстів публіцистичного стилю (на основі переглянутих телепередач)

§ 41. Письмовий стислий переказ розповідного тексту з елементами опису місцевості в художньому стилі

§ 42. Письмовий докладний переказ розповідного тексту з елементами опису пам’яток історії й культури в публіцистичному стилі

§ 43. Усний твір-опис місцевості (вулиці, села, міста) на основі особистих спостережень і вражень у художньому стилі

§ 44. Усний твір-опис у публіцистичному стилі пам’яток історії й культури за картиною

§ 45. Конспект прочитаного науково-навчального тексту; тематичні виписки

§ 46. Усне повідомлення про мову в науковому стилі: зіставлення й узагальнення матеріалу

§ 47. Письмовий твір-опис місцевості (вулиці, села, міста), пам’яток історії й культури на основі особистих спостережень і вражень у художньому стилі

§ 48. Діалог, складений на основі телепередач, дібраних запитань до тексту, на основі життєвого досвіду учнів

§ 49. Інтерв’ю в публіцистичному стилі

§ 50. Ділові папери. Протокол. Витяг із протоколу

ДОДАТКИ

З ОРФОГРАФІЧНОГО СЛОВНИКА

ЗІ СЛОВНИКА СИНОНІМІВ

ЗІ СЛОВНИКА АНТОНІМІВ

ІЗ ТЛУМАЧНОГО СЛОВНИКА

ЗІ СЛОВНИКА ФРАЗЕОЛОГІЗМІВ

ЗІ СЛОВНИКА ВЛАСНИХ ІМЕН

СПИСОК СКОРОЧЕНЬ


Personalised Essay Writing Service for You

Відвідайте наш новий сайт - Матеріали для Нової української школи - планування, розробки уроків, дидактичні та методичні матеріали, підручники та зошити