Підручник Українська мова 8 клас - О.В. Заболотний - Генеза - 2016 рік

Синтаксис. Пунктуація

Словосполучення і речення. Головні та другорядні члени речення

§ 8. ТИРЕ МІЖ ПІДМЕТОМ І ПРИСУДКОМ

Про те, коли між підметом і присудком тире ставиться обов’язково, а коли - за бажанням автора

80

Зіставте попарно записані речення. Визначте в них граматичні основи та види присудків. Зробіть висновок, за яких умов між підметом і присудком ставимо тире.

1. Квіти є окрасою землі.

1.

Квіти - окраса землі.

2. Тарас був цікавим співрозмовником.

2.

Тарас - цікавий співрозмовник.

3. Сергій був музикантом.

3.

Сергій - музикант.

Ставимо тире

Між групою підмета і групою присудка на місці пропущеної дієслівної зв’язки є може ставитися тире. НАПРИКЛАД: Музика - це краса, що гріє й підносить серця (М. Рильський).

Відсутність дієслова-зв’язки у вимові позначається паузою. НАПРИКЛАД: Я - / громадянин, України.

Тире ставимо обов’язково

Тире не ставимо (або ставимо лише при логічно наголошеному підметі, за наявності паузи між підметом і присудком)

Якщо підмет і присудок виражені іменниками в називному відмінку: Бджола - відома трудівниця… (А. Пашківський).

Якщо підмет виражений особовим займенником:

Ми українці.

Ми - українці!

Якщо підмет і присудок виражені неозначеною формою:

Правдою дружити - щастя заслужити (Нар. творчість).

Якщо підмет виражений словами це, то:

Це мій будинок.

Це - мій будинок.

Якщо один із головних членів виражений неозначеною формою, а другий - іменником у називному відмінку:

Наше завдання - здобувати знання.

Якщо присудок виражений прикметником, дієприкметником, порядковим числівником: Найдорожча пісня недоспівана. Найдорожча пісня - недоспівана.

Якщо підмет і присудок виражені числівниками:

П’ять плюс два - сім.

Якщо перед іменником-присудком є заперечна частка не:

Серце не камінь.

Серце - не камінь.

Якщо перед присудком є слова це, то, ось, значить:

Поезія - це діло совісне… (А. Малишко).

Якщо присудок має порівняльне значення:

Новорічна ніч як казка.

Новорічна ніч - як казка.

ЗВЕРНІТЬ УВАГУ!

Між групою підмета і групою присудка кома не ставиться, навіть якщо там чується пауза.

81

Продовжте подані речення. Запишіть, розставляючи розділові знаки.

1. Україна - це… . 2. Українці - це… . 3. Конституція - це… . 4. Щастя - це… . 5. Музика - це … .

82

І. Прочитайте текст уголос. Поясніть інтонацію в реченнях з тире.

ІІ. Визначте стиль прочитаного. Що виражає заголовок до тексту - тему чи основну думку?

БОЙОВЕ МИСТЕЦТВО УКРАЇНЦІВ

Чи не кожен народ світу має свою бойову культуру, традицію, яка формувалася в часи воєнних випробувань. Козацький «Спас» - один із видів українських бойових мистецтв, який дійшов до нас із глибини тисячоліть. Він дозволяв навіть одному воїну виходити проти кількох ворогів, вести розвідницьку роботу, бути непомітним у стані супротивника.

«Спас» виховував мужнього воїна із чистою душею та щирим серцем, здатного в будь- яку мить стати на захист свого народу.

«Спас» - це світогляд козака, звичай гордої непокори та бойового духу. Тому справжніми «майстрами» бою ставали лише ті, хто загартовувався і фізично, і духовно.

«Секрети» козацької бойової спадщини не втрачено. Наприкінці минулого століття в Україні розпочався процес відродження національних бойових мистецтв. Запорізька дитячо-юнацька козацька школа «Спас» - перший освітній заклад в Україні, який навчає бойових мистецтв. Сьогодні це мистецтво також набуло розвитку в Києві, Дніпропетровську, Полтаві та інших містах (Із журналу).

ІІІ. Знайдіть і поясніть пунктограму «тире між підметом і присудком».

83

Прочитайте речення, дотримуючись правильної інтонації. Знайдіть підмети, виражені неозначеною формою дієслова (інфінітивом). Поясніть уживання тире та інтонацію речень.

1. І плакати - це також щастя (Олександр Олесь). 2. Сиротою жити - сльози лити (Нар. творчість). 3. Гомоніти з високим начальством було для Хоми втіхою (О. Гончар). 4. Пізнать себе - то школа нелегка (П. Воронько). 5. Чесно працювати - це і є уміння (Д. Бедзик).

84

І. Спишіть речення, розставте пропущені розділові знаки. Обґрунтуйте свій вибір. Підкресліть граматичні основи.

1. Жити значить безперервно рухатися вперед (С. Джонсон). 2. Говорити не горох молотити (Нар. творчість). 3. Природа це художник мудрий і умілий (І. Роговий). 4. Звичаї, мова це ті найміцніші елементи, що об’єднують окремих людей в один народ, в одну націю (О. Воропай). 5. Поведінка це дзеркало, у якому кожен показує своє обличчя (Й.-В. Ґете). 6. Страждання голка. Ниточка краса. Душа моя сорочка вишивана. (О. Кулінська).

ІІ. Поясніть, як ви розумієте зміст одного з поданих речень.

85

КОЛО ДУМОК. Поміркуйте, у яких з поданих речень тире є обов'язковим. Чим можна обґрунтувати його використання в інших реченнях?

1. Я вперше в Києві. Це місто - прекрасне, як усмішка долі. 2. Марудна справа - жити без баталій. 3. Ти - моє перше кохання. 4. Найвище уміння - почати спочатку життя, розуміння, дорогу, себе (Із творів Л. Костенко).

86

Прочитайте виразно речення. У яких із них пауза після особового займенника більша: у реченнях із тире чи в реченнях без тире? У яких реченнях логічний наголос падає на особовий займенник?

1. Ми - діти сонця. 2. Ми патріоти нашої держави. 3. Я - киянин. 4. Я педагог, учитель, вихователь.

87

І. Спишіть речення, розставляючи пропущені розділові знаки. Підкресліть голов ні та другорядні члени речення. Поясніть пунктограми.

Життя наше це подорож а дружня бесіда це візок що полегшує мандрівникові дорогу (Г. Сковорода).

ІІ. ПОСПІЛКУЙТЕСЯ. Поясніть, як ви розумієте вислів Г. Сковороди.

88

Випишіть із тлумачного словника або енциклопедії пояснення трьох слів. Поставте, де потрібно, тире між підметом і присудком.

89

І. Спишіть речення, розставляючи пропущені розділові знаки. Підкресліть головні та другорядні члени речення. Поясніть уживання тире.

1. Мій отчий незабутній доме, ти вічний поклик з далини… (Р. Братунь). 2. Я мала кровинка в твоїх венах, де слов’янська зав’язь не згаса (Д. Луценко). 3. Прожити не поле перейти (Нар. творчість). 4. А зачарована Десна безмежно гарна, як весна (А Лемпіцький). 5. Дружини, матері, кохані - хранительки тепла і чар (М. Боровко). 6. Богатирство, чорнобрів’я ось краса мого народу (П. Тичина). 7. Твої вірші думок великий злиток (В. Симоненко). 8. Твоя любов як сміх дитячий (Д. Іванов). 9. Весна дівчисько в ластовинні, ще не ціловане в уста (Л. Костенко).

ІІ. Визначте види речень за метою висловлювання та емоційним забарвленням.

90

І. Прочитайте прислів'я (розділові знаки пропущено). Як ви розумієте їхній зміст? Поясніть, у яких із них потрібно поставити тире і чому. Свою думку обґрунтуйте.

1. Осот і лобода для льону біда. 2. Учений без діла хмара без дощу. 3. У поганого майстра і пилка крива. 4. Паляниця хлібові сестриця. 5. Темної ночі і маленький вогник як сонце. 6. З поганого куща і ягода кисла. 7. Ніч ночувати не вік горювати. 8. Голодному світ не милий. 9. Море перепливти не поле перейти. 10. Любити людей це щастя.

ІІ. Напишіть невеликий твір (6-7 речень), останнім або першим реченням якого було б одне з поданих прислів’їв.


Personalised Essay Writing Service for You

Відвідайте наш новий сайт - Матеріали для Нової української школи - планування, розробки уроків, дидактичні та методичні матеріали, підручники та зошити