Підручник Українська мова 8 клас - О.В. Заболотний - Генеза - 2016 рік

Синтаксис. Пунктуація

Словосполучення і речення. Головні та другорядні члени речення

§ 13. ОБСТАВИНА

Про види обставин за значенням, способи їх вираження та роль у мовленні

ПРИГАДАЙМО. Що таке прислівник? Які є розряди прислівників за значенням?

123

І. Прочитайте спочатку текст із виділеними обставинами, а потім - без них. У якому варіанті зміст повідомлення є більш конкретним, змістовним? З'ясуйте, що означає кожна обставина. Зробіть висновок про роль обставини в мовленні.

МОРЕ

Море брижилось. Удалечині нерівними рядами бігли білі баранчики. Крута хвиля то піднімалася крутим горбом, то падала вниз ямою, затягуючи катер. Тоді в грудях завмирало, а на ногах щеміли пальці. Вода під гвинтом кипіла білою піною. Маринонька сиділа в діда на колінах біля самого борту. Дрібні солоні бризки долітали до її обличчя, але вона сиділа непорушно й заворожено дивилася на море. Місто залишилось позаду. Праворуч над жовтим берегом рябіли ріденькі кущики, а вдалині кучерявився темною зеленню веселий фонтан. Катер проминув фонтан і пішов далі. Назустріч йому з жадібним скигленням летіли чайки. За катером серед широкої синяви моря тяглася зелена доріжка (Н. Бугаєнко).

ІІ. Укажіть обставини, які служать засобом зв'язку речень у поданому тексті.

Особливості обставини

Обставина — це другорядний член речення, який указує на місце, час, причину, мету, умову дії, а також на її спосіб або інтенсивність.

Способи вираження

У ролі обставини вживаємо здебільшого прислівники, дієприслівники та іменники в непрямих відмінках. НАПРИКЛАД: Сиджу на березі ріки, дивлюсь вогким навколо зором (В. Сосюра).

Способи вираження

Інколи обставини можуть виражатися неозначеною формою дієслова (інфінітивом), а також фразеологічним зворотом. НАПРИКЛАД:

ВИДИ ОБСТАВИН ЗА ЗНАЧЕННЯМ

Вид

Що означає

Питання, на які відповідає

Приклади

Способу дії

Спосіб здійснення дії, вияву ознаки

як?

яким способом?

Сидять поруч.

Міри і ступеня

Інтенсивність дії чи ознаки, міру їх вияву

якою мірою? чи часто? скільки разів? наскільки?

Постукав тричі.

Місця

Місце дії, напрям руху

де? куди? звідки?

Стомився в дорозі. Ішов уперед.

Часу

Час дії, її часову межу

коли? з якого часу? доки? відколи? чи довго?

Мовчав кілька хвилин.

Завжди хвилювався.

Причини

Причину, підставу виникнення дії

чому?

з якої причини? через що?

Розсміявся від радості.

Сказав згарячу.

Мети

Мету дії

навіщо? з якою метою? для чого?

Зупинилися на відпочинок.

Пішли спати.

Умови

Умову, за якої відбувається чи може відбутися дія

за якої умови?

Прийдемо за наявності запрошення.

Допусту

Умову, усупереч якій відбувається дія

незважаючи на що?

усупереч чому?

Прийшов попри всі попередження.

ЗВЕРНІТЬ УВАГУ!

У деяких випадках обставини можуть наближатися до додатка. Іменник з конкретним предметним значенням більше тяжіє до додатка, а іменник з менш конкретним значенням - до обставини. НАПРИКЛАД: 1. Дівчата йшли між хлібами. 2. Біля лавки лежало кошеня. У першому реченні компонент «між хлібами» є обставиною; у другому реченні компонент «біля лавки» має більше ознак додатка.

124

І. Спишіть речення, уставляючи на місті пропуску обставини з довідки, зважаючи на зміст речення, його образність та ритм.

1. Упала паморозь на сливи, тумани бродять … (М. Овдієнко). 2. А … дощ січе, в шиби стукає тонко (Д. Обухов). 3. … скрипів і осипався клен (Л. Костенко). 4. … виглядають жоржини через тин (Л. Костенко). 5. Тільки голе гілля й мертве листя … шелестить під ногами востаннє (В. Сосюра). 6. Ходить ніч така стривожена … темних і густих (В. Корж).

ДОВІДКА. За вікнами, навшпиньки, в саду, по ярах, в травах, вночі.

ІІ. Підкресліть обставини, визначте їхній вид та частину мови, якою вони виражені.

125

І. Визначте синтаксичну роль виділених слів. Звірте свою відповідь із міркуванням, поданим нижче.

1. Дорослі працювали від зорі до зорі. 2. Справжні друзі ніколи глека не поб’ють. 3. Спортсмени тримаються лікоть у лікоть.

ІІ. Складіть речення з такими фразеологізмами: рукою подати, як кіт наплакав, як рак свисне. Фразеологізми підкресліть як члени речення.

МІРКУЙМО. У першому реченні виділене сполучення слів є фразеологізмом. Фразеологізми за лексичним значенням дорівнюють значенню одного слова, а тому є одним членом речення. Фразеологізм від зорі до зорі означає «довго», а отже, є обставиною часу.

126

І. Розподіліть словосполучення на три групи залежно від виду обставин: а) способу дії; б) місця; в) часу.

Підіймається поступово, хвилювався завжди, бігли весело, пролітають стрілою, ішов з обережністю, тривало сто літ, зазеленіло навкруги, сплять спокійно, працювали до вечора, прокинувся вдосвіта, підіймався вгору, їхав дорогою, ішов усе далі й далі, виднілося далеко, приїхав на кілька хвилин, говорить голосно, чекали з дня на день, ішов попереду.

ІІ. Складіть і запишіть з одним словосполученням кожної групи (на вибір) по одному складному реченню. Обставини підкресліть.

ЗВЕРНІТЬ УВАГУ!

Обставини, виражені одиничними дієприслівниками або дієприслівниковими зворотами, на письмі виділяємо комами. НАПРИКЛАД: Тонкий лист, облітаючи з жовтих дерев, лягає на плечі (О. Гончар).

127

І. Прочитайте речення. У яких із них виділені слова є обставинами причини, а в яких - обставинами мети? Поставте питання від дієслів-присудків до обставин.

1. Ішов Кобзар до Києва та сів спочивати (Т. Шевченко). 2. Хлопець занімів від здивування (Д. Ткач). 3. Розгубившись на хвилинку, Марко не зрозумів, чи Кіра жартує, чи ні (О. Копиленко). 4. Бурлаки завернули в яр на відпочинок (І. Нечуй-Левицький).

ІІ. Складіть і запишіть два речення з обставинами мети та два речення з обставинами причини.

128

ДВА - ЧОТИРИ - УСІ РАЗОМ. Визначте синтаксичну роль виділених слів у поданому реченні. Якими частинами мови є ці слова?

Від виднокраю і до виднокраю назустріч літу журавлі летять (В. Під палий).

129

КОЛО ДУМОК. Поміркуйте, чи можуть обставини в реченні залежати від підмета. Відповідь обґрунтуйте.

130

Спишіть, підкресліть інфінітиви як члени речення. У яких трьох реченнях інфінітив є обставиною мети?

1. Жити - значить рухатися вперед. 2. Василь дуже хотів побачити знайомого. 3. Наталка прийшла навідати подругу. 4. Командир наказав відкрити вогонь. 5. Учитель попросив учнів занести книжки до бібліотеки. 6. Восьмикласники дістали завдання прочитати роман Осипа Назарука. 7. Ми з друзями поїхали відпочивати в Карпати. 8. Після дощу прибігли в ліс діти збирати гриби.

131

Складіть по одному реченню з поданими сполученнями слів так, щоб ці сполучення були обставинами. Речення запишіть. Обставини підкресліть.

На честь свята, вісім років тому, з юнацьким завзяттям, поспішаючи.

132

І. Спишіть речення, розкриваючи дужки. Підкресліть обставини, над кожною з них надпишіть вид. Усно вкажіть, чим виражені обставини та на які питання відповідають.

1. Єдиний дубок ріс розкидисто, глушачи на(в)коло себе молоду соснову парость (Ю. Яновський). 2. Десятикласники вчилися в другу зміну і поверталися зі школи вже (в)вечері (О. Довженко). 5. Кінь стрілою плигнув уперед, галопом помчався до застави (Ю. Збанацький). 6. Веселі очі дивляться (по)дитячому свіжо й безтурботно (Є. Гуцало). 7. От і червень завітав нарешті в мальовничі батьківські краї (В. Скомаровський). 8. Отак собі гарненько сам посиджу, із молодим дубком погомоню (А Малишко).

ІІ. Виконайте письмовий розбір за будовою виділених слів.

133

І. Розгляньте репродукцію картини В. Рекуненка, визначте її тему. Якими деталями та художніми прийомами розкрито цю тему?

В. Рекуненко. Дитяче містечко

ІІ. Напишіть невеликий текст-розповідь (6-7 речень) за картиною, використавши обставини, зокрема місця і часу. Обставини підкресліть.


Personalised Essay Writing Service for You

Відвідайте наш новий сайт - Матеріали для Нової української школи - планування, розробки уроків, дидактичні та методичні матеріали, підручники та зошити