Підручник Українська мова 8 клас - О.В. Заболотний - Генеза - 2016 рік

Синтаксис. Пунктуація

Словосполучення і речення. Головні та другорядні члени речення

§ 14. ПОРІВНЯЛЬНИЙ ЗВОРОТ

Про те, які синтаксичні конструкції є порівняльними зворотами та як їх треба виділяти в усному мовленні й на письмі

ПРИГАДАЙМО. Які є порівняльні сполучники?

134

Зіставте речення, записані справа і зліва. Визначте, які з них характеризуються більшою образністю і виразністю. Завдяки чому, на вашу думку, це досягається?

1. Вечір чеше розпущені коси в золотому, як сон, ручаї (Г. Коваль).

1. Вечір чеше розпущені коси в золотому ручаї.

2. А проміння довге, як мітли, обмете сизо-хмарну даль (В. Симоненко).

2. А проміння довге обмете сизохмарну даль.

Особливості звороту

Порівняльний зворот образно характеризує предмети, дії, ознаки шляхом порівняння їх з іншими предметами, діями, ознаками.

Сполучники

Порівняльні звороти вводимо в речення за допомогою порівняльних сполучників як, мов, мовби, немовби, наче, неначе, неначебто, ніби, нібито, буцім тощо.

Синтаксична роль

У реченні порівняльний зворот є одним членом речення і здебільшого виконує синтаксичну роль обставини, рідше - означення. НАПРИКЛАД: 1. І горобці, неначе з-за куліс, упали табуном на просо (В. Симоненко). 2. Очі, як сині волошки, дивилися з-під вій.

Порівняльний зворот треба відрізняти від частин складного речення. НАПРИКЛАД: Розгублю в дорозі дні золотокосі, як розгубить вітер листя у саду (Д. Фальковський). Виділена частина має граматичну основу, отже, є реченням.

Виділення зворотів

Порівняльні звороти в усному мовленні виділяємо інтонацією, а на письмі - комами. Якщо зворот стоїть у середині речення, то коми ставимо з обох боків.

ПОРІВНЯЙМО: 1. Люблю, мов сонце, материнську мову. 2. Мов сонце, люблю материнську мову. 3. Люблю материнську мову, мов сонце.

Кому не ставимо

В окремих випадках порівняльний зворот комами не відокремлюємо.

Кому не ставимо, якщо:

Приклади

порівняльний зворот є частиною складеного присудка. У цьому випадку можна поставити тире

Дівчина мов маківка.

Дівчина - мов маківка.

перед порівняльним зворотом є слова майже, зовсім

Хлопці говорили майже як дорослі.

якщо порівняльний зворот входить до складу фразеологізмів типу білий як сніг, жити як сир у маслі, боятися як вогню

Дощ лив як з відра.

ЗВЕРНІТЬ УВАГУ!

Не слід сплутувати з порівняльним зворотом прикладку зі словом як, яку на письмі здебільшого комою не відокремлюємо. Наприклад, у реченні Франко як поет відомий у світі вислів «як поет» є прикладкою, а не зворотом (у цьому реченні не порівнюють Франка з поетом, бо він і є поетом. Мовиться про те, що Франко відомий світу в ролі поета).

135

Прочитайте текст. Визначте стиль мовлення, укажіть художні засоби, зокрема порівняння. Поясніть роль порівняльних зворотів як засобу художнього вираження.

От стеляться розложисті, як скатерть, зелені левади. Густа, як руно, трава й дрібненька, тонісінька осока доходять до самої води. Подекуди по жовто- зеленій скатерті розкидані темно-зелені кущі верболозу, то кругленькі, наче м’ячики, то гостроверхі, неначе топольки. Між м’якими зеленими берегами в’ється гадюкою Роставиця… А там далі вона повилася між високими вербами та лозами, що обступили її стіною з обох боків (За І. Нечуєм-Левицьким).

136

ПОСПІЛКУЙТЕСЯ. Як ви розумієте вислів «Усе пізнається через порівняння»?

137

КОЛО ДУМОК. Доведіть, що лише в одному з поданих речень перед порівняльним сполучником треба ставити кому.

1. На конвертах хат літо клеїть віконця як марки (Л. Костенко). 2. Старенька мати коло хати немов криниця степова (І. Доценко). 3. Вогонь як символ життя вважався найбільшою святістю (В. Скуратівський).

138

І. Випишіть лише ті речення, у яких порівняльні звороти відокремлюються комами. Звороти підкресліть як члени речення.

1. Тихесенько стукає в шибку бентежне як сон зітхання (Н. Гамалій). 2. На заході півнеба охопили нерухомі заграви, дощ лив як з відра (О. Гончар). 3. Погляди збираю наче квіти, погляди зриваю наче цвіт (Є. Гуцало). 4. Отак і людина б’ється як та риба об лід. 5. І вже струмочки наче діти побігли смішно по траві (М. Сом). 6. І новорічна ніч як казка (Є. Гуцало). 7. Капітан Косачів немов прокинувся од сну (Ю. Збанацький). 8. Моя любов як море, що висохнуть не може… (В. Сосюра). 9. Тягуче закашлявся грім, і об листя запорощали великі мов боруб’яхи краплі (В. Симоненко).

ІІ. ПОПРАЦЮЙТЕ В ПАРАХ. Визначте всі члени речення в першому і другому реченнях, по черзі називаючи слова.

139

Пригадайте за дві хвилини якнайбільше фразеологізмів, побудованих на основі порівняння.

140

Утворіть з кожної пари речень одне речення з порівняльним зворотом. Утворені речення запишіть.

1. Одеса крізь туман здалеку височіла на березі. Так височіє кістяк старої шхуни (За Ю. Яновським). 2. Люблю я слово строге і вагоме, пряме, чисте. Таким прямим буває промінь, а чистим - дощ (За В. Бичком). 3. Вже колоски, довірливі, звелись навшпиньки, туляться до рук. Такими довірливими бувають діти (За В. Скомаровським). 4. На світі білому єдине домашнє вогнище родинне, оселя наша і сім’я. Такою єдиною є Дніпрова течія (За Д. Білоусом).

І ТАКЕ БУВАЄ

Восьмикласники переписували з книжки речення, у якому потрібно було розставити розділові знаки.

Ось як це зробив Денис: «У тебе очі - мов

зорі ясні».

А ось як це зробив Сашко: «У тебе очі, мов зорі, ясні».

Віддавши зошити на перевірку, хлопці з нетерпінням стали чекати результату: хто ж із них правильно розставив розділові знаки. Яке ж було їхнє здивування, коли наступного дня вчитель усім роздав роботи і сказав, що ніхто з учнів не зробив жодної помилки.

Як ви думаєте, невже вчитель помилився, не помітивши помилки в роботі одного з учнів?

141

Випишіть із підручника географії чи біології чотири речення з порівняльним зворотом. Порівняльні звороти підкресліть як члени речення. Поясніть розділові знаки.

142

Виконайте завдання одного із запропонованих варіантів.

ВАРІАНТ А. Опишіть усно дівчину або хлопця, використавши порівняльні звороти. Скористайтеся поданою довідкою.

ДОВІДКА. Для дівчат: струнка, як тополя; горда, мов князівна; розкішна, як жоржина; колюча, як троянда; граціозна, як лань; усміхнена, як сонечко; вертлява, як білочка.

Для хлопців: ставний, як явір; міцний, як дуб; нестримний, як вітер; сміливий, як тигр; привітний, як сонечко; хвацький, як козак.

ВАРІАНТ Б. Складіть і запишіть речення з поданими порівняльними зворотами. Звороти підкресліть як члени речення.

Мов калина, наче дзвіночки, мов лід, майже як і вчора, як пір’їна, мов золоті сльози.

143

І. Спишіть речення, розставляючи пропущені розділові знаки. Обґрунтуйте свою відповідь. Підкресліть порівняльні звороти як члени речення.

1. Їх сміх і спів як джерело, з якого п’єш травневі роси (М. Боровко). 2. І липень, що в густі покоси вгруз, селу неначе хлопчику малому натяг на очі сонечка картуз (М. Боровко). 3. Зимовий вечір, закуривши люльку, розсипав зорі наче іскри (В. Симоненко). 4. Вишитий або тканий рушник як місток до наших душ від часів недавніх і далеких… (М. Чудна). 5. Через душі мов через вокзали гуркотять состави почуттів (В. Симоненко). 6. І дивиться місяць на землю, де в цвіті немов у фаті йде весна (Д. Іванов). 7. Голова без розуму як ліхтар без свічки (Нар. творчість).

ІІ. Виберіть із речень порівняльний зворот, який, на вашу думку, найпоетичніший. Уведіть цей зворот у самостійно складене речення.

144

Випишіть речення з порівняльним зворотом. Відповідь поясніть.

1. На дворі стоять здорові, як дуби, груші та черешні (І. Нечуй-Левицький). 2. Морозна ніч заклякла, мов залізна (Є. Маланюк). 3. Осінні світанки тривожні, як марення (В. Симоненко). 4. Вечір вишневий із нами вечеря і тихо від щастя муркоче, мов кіт (Д. Іванов). 5. Збігає час, як хмара швидкоплинна (В. Боровий). 6. Завіяні снігом вітрила звисали, як біла гичка… (Л. Костенко).

Проект

Об’єднайтеся в групи по 3-5 учнів. Підготуйте одне із запропонованих нижче дійств на тему «Хто тут головний?» за матеріалами розділу «Словосполучення і речення. Головні та другорядні члени речення». Мета проекту: узагальнити знання з визначеної теми. Підготуйтеся до захисту проекту перед учнями класу (5-10 хвилин) за поданим планом.

План захисту проекту гри

1. Представлення групи, яка готувала проект.

2. Обґрунтування корисності й доцільності проекту для вивчення відповідної теми.

3. Демонстрація проекту.

4. Відповіді на запитання представників інших груп.

Види дійств

1. Виступ команди Клубу веселих і кмітливих.

2. Інсценізація пісні, казки, оповідання.

3. Театралізоване дійство.

4. Шоу-програма.

5. Показ модного одягу.


Personalised Essay Writing Service for You

Відвідайте наш новий сайт - Матеріали для Нової української школи - планування, розробки уроків, дидактичні та методичні матеріали, підручники та зошити