Підручник Українська мова 8 клас - О.В. Заболотний - Генеза - 2016 рік

Синтаксис. Пунктуація

Словосполучення і речення. Головні та другорядні члени речення

§ 15. УЗАГАЛЬНЕННЯ ВИВЧЕНОГО З ТЕМИ «СЛОВОСПОЛУЧЕННЯ І РЕЧЕННЯ. ГОЛОВНІ ТА ДРУГОРЯДНІ ЧЛЕНИ РЕЧЕННЯ»

145

І. Прочитайте виразно вірш, виділяючи інтонацією логічно наголошені слова. З'ясуйте, завдяки чому автор досягає образної виразності тексту. Яку роль у цьому відіграють епітети та порівняння?

НАРОДЖЕННЯ МЕЛОДІЇ

Ніч. Тиша. І на клавіші рука.

Душа митця співає стоголосо.

Митець мелодію напружено шука,

Черпаючи в своїм дитинстві босім.

Уже значки з’явились на папері,

Мов ластівки на телеграфнім дроті.

І звуки чарівні, мов гімн небесній сфері,

Народжуються щирі в сьомім поті.

Так є постійно. День летить за днем,

Долаючи душі людської скнарість.

Він в пошуку нових музичних тем

Дарує молодість, поборюючи старість.

Хай муза буде завше із митцем,

Допомага йому здолати болі.

А музика його, як серця щем,

Завжди присутня буде в нашій долі.

В. Зикий

Джамала - співачка й композитор

ІІ. Виконайте завдання до тексту.

1. Назвіть два узгоджені та два неузгоджені означення.

2. Випишіть одне дієслівне словосполучення, зробіть його синтаксичний розбір.

3. Укажіть речення: а) спонукальне, б) непоширене, в) поширене, г) просте.

4. Знайдіть обставини способу дії.

5. Обґрунтуйте вивчені пунктограми.

6. Випишіть 5-7 другорядних членів речення та заповніть таблицю.

Аналізоване слово

Синтаксична роль

Форма вираження

Слово, від якого залежить

Питання, на яке відповідає


146

І. Допоможіть кожному слову знайти «свою» фразеологічну пару. Запишіть утворені фразеологізми.

Бити, сидіти, попасти, розбити, писати, кататися, б’ється, видно, звалився.

ДОВІДКА. Між двох вогнів, як курка лапою, в пух і прах, на двох стільцях, як Сидорову козу, як риба об лід, як сніг на голову, як на долоні, як сир у маслі.

ІІ. Складіть і запишіть речення з двома фразеологізмами. Підкресліть фразеологічні звороти як члени речення. Чи виділятимете ви їх комами?

147

І. Спишіть речення, розкриваючи дужки. Обґрунтуйте написання. Підкресліть члени речення.

1. (В)горі пливуть одна одній навстріч зоря вечірня і зоря ранкова (В. Скомаровський). 2. На сотні гін заколосилось жито, і вуса хвацько викинув ячмінь (В. Скомаровський). 3. На землю по зор(’)яних сходах задуманий вечір зійшов (В. Сосюра). 4. І стиглі пр(е,и)солодкі полуниці там на очах палали і росли (М. Рильський). 5. Усе пливли ключі за сивим зодіаком, (з,с)ховавши таїну при лівому крилі (Б. Олійник). 6. І озвалися долини гомоном знайомим, і упала на коліна тиша перед громом (В. Симоненко). 7. І земля впилась водою, мов живою кров(’)ю (В. Симоненко).

ІІ. Виконайте письмовий синтаксичний розбір двох речень (на вибір).

148

І. Прочитайте вголос текст, дотримуючись норм літературної вимови. Наведіть із тексту приклади таких речень: розповідних, питальних, спонукальних, окличних.

ЩЕДРІСТЬ

Сашкові було весело, такий настрій, коли все здається смішним. Тільки десь у самій глибині свідомості, на самому денці, причаїлося запитання.

- Андрію! Що таке, по-твоєму, щедрість? Щедра людина, жадібна людина. Думав коли-небудь?

- Чого це ти? - Андрій комічно підняв брови. - Хіба сам не знаєш? Підходжу до Петренка на перерві: «Дай, Петренко, гривню». По-людськи прошу. А він мнеться: «У мене немає». Я ж сам бачив, як йому в буфеті з п’яти гривень решту давали.

- Як просто все в тебе виходить, - сказав Сашко. - Дав гривню - щедрий, не дав - жадібний. Петренко, може, і жадібний, я не знаю. Тільки ж річ не в цьому, не в гривні річ.

Хлопці помовчали. Розмова не виходила.

- Трамвай іде! Сідаймо! - схаменувся Сашко.

Андрій першим ускочив у вагон і, перекриваючи шум трамвая, гукнув:

- На обох візьму квитки. Я щедрий.

- Несерйозний ти, - раптом розсердився товариш. - Несерйозний… (За Ш. Зільверштайном)

II. Обговоріть ситуацію (про що спілкувалися хлопці, як поводилися, хто з них має рацію, як би ви відповіли Сашкові тощо).

149

ПОСПІЛКУЙТЕСЯ. Яку людину, на вашу думку, можна назвати щедрою? Наведіть, якщо можете, приклади щедрих вчинків своїх чи рідних, друзів, знайомих.

150

Виконайте завдання одного з варіантів.

ВАРІАНТ А. Складіть і запишіть невелику розповідь з елементами опису (6-8 речень) про осінню грозу, використавши обставини несподівано, раптом, зненацька і порівняльний зворот. Укажіть засоби зв’язку речень у вашому тексті.

ВАРІАНТ Б. Складіть і запишіть невеликий опис дуба (6-8 речень), використавши означення прадавній, предковічний, могутній. Укажіть засоби зв’язку речень у вашому тексті.

151

САМООЦІНКА. Продовжте усно фрази. Під час висловлювання використовуйте

речення зі вставними словами (словосполученнями, реченнями) та звертаннями.

1. Вивчивши тему, я, зокрема, зрозумів (зрозуміла), що …

2. Свої знання з теми я б оцінив (оцінила) на …

Готуємося до тематичного оцінювання

Виконайте завдання.

Перевірте виконання за допомогою відповідей у додатках

1. Синонімічними є всі записані попарно словосполучення в рядку

А приїзд брата - приїзд до брата; виховувати дітей - виховання дітей

Б поїхати додому - поїздка додому; тиха ніч - темна ніч

В гроно винограду - виноградне гроно; заповіт матері - материн заповіт

Г творчий настрій - настрій творити; швидко рухатися - рух без затримки

2. Граматичну помилку допущено в словосполученні

А дякувати Марію Сергіївну

Б автобус на замовлення

В прийшов о сьомій годині

Г відповідно до наказу

3. Словосполученнями є всі сполучення слів у рядку

А хліб і сіль, червоний олівець, іду далеко

Б ходити навколо, щира усмішка, росте в полі

В підійшов дідусь, писав швидко, коштовний камінь

Г високо в горах, зелена трава, віє вітер

4. Поширеним є речення

А Сашко з Дмитром будуть учитися.

Б Маринка вчасно закінчила писати.

В Сотні людей почали співати.

Г Ми з тобою будемо радіти.

5. Спонукальним є речення

А Листя густо зеленіє над рікою… (П. Усенко).

Б Мово моя, мово, материнська мово, кожне твоє слово з ніжності, любові (А. Луценко).

В Хто ж од нас у світі дужчий? (П. Тичина).

Г Хай бджоли носять медозбір у соти і кожна квітка душу звеселя (Л. Дмитерко).

6. Складений дієслівний присудок є в реченні

А Снаряди почали вже падати в річку (О. Довженко).

Б Хіба є хто на світі крилатіший за людину? (О. Гончар).

В Народ росте, і множиться, і діє (В. Симоненко).

Г І нехай наше життя буде чудесною піснею (І. Цюпа).

7. Неозначеною формою дієслова виражено обставину в реченні

А На погребні любив спати дід (О. Довженко).

Б Море перепливти - не поле перейти (Нар. творчість).

В Незабаром після дощу діти прибігли збирати гриби (О. Іваненко).

Г Хлопці вирішили нікуди не рушати з Хрещатика… (Ю. Яновський).

8. Порівняльні звороти треба виділити комами у ДВОХ реченнях

А Усе йде як по маслу.

Б Двір був огороджений ніби фортеця.

В А дівчина мов калина в лузі.

Г Хлопці говорили майже як дорослі.

Д Почав падати град як горох.

9. З’ясуйте синтаксичну роль виділених у реченнях слів.


Слово


Член речення

1

Нам треба було вийти навпростець до

А

обставина


річки… (Л. Дмитерко).

Б

означення

2

Наука - найбільш важливе, найбільш

В

частина присудка


прекрасне в житті людини (А Чехов).

Д

додаток

3

Панський будинок з білого каменю стоїть, немов палац (Марко Вовчок).


підмет

4

А на лузі трава п’є все менше води (П. Осадчук).10. Складіть речення за схемами.

11. Складіть одне речення з узгодженим означенням і одне — з неузгодженим означенням.

12. Складіть одне речення з порівняльним зворотом у ролі обставини й одне — з порівняльним зворотом у ролі присудка.

ЗАПИТАННЯ І ЗАВДАННЯ ДЛЯ САМОПЕРЕВІРКИ

1. Поясніть відмінність між словом, словосполученням і реченням.

2. Який порядок слів у реченні є прямим? Що таке логічний наголос?

3. Яку роль у реченні виконує підмет? Наведіть приклади речень зі складеним підметом.

4. Які є види присудків? Коли між підметом і присудком ставимо тире? Наведіть приклади.

5. Розкажіть про особливості узгодження головних членів речення.

6. Чим узгоджені означення відрізняються від неузгоджених? Наведіть приклади.

7. Розкажіть про написання прикладок.

8. Чим прямі додатки відрізняються від непрямих? Наведіть приклади.

9. На які види за значенням поділяють обставини? Наведіть приклади.

10. Розкажіть про виділення порівняльних зворотів в усному мовленні та на письмі.

МОЯ СТОРІНКА

І ТАКЕ БУВАЄ

КОЛИ РОЗДІЛОВІ ЗНАКИ НЕ ПОТРІБНІ

Важко уявити текст без розділових знаків, які б принаймні чітко вказували читачеві, де закінчується одне речення і починається інше. Але, виявляється, у цьому не завжди є потреба. Нерідко поети спеціально уникають розділових знаків - і тоді з-під їхнього пера народжуються ось такі поезії:

напувала

то ожинами

з криниці срібної

хвилювалось

коня жовтого

зелене озеро

коня білого

на долонях

і зміїлися

у вітру

гриви світляні

погляди

і на небо

зосенілих

лягали тінями

очей ромашкових

то волошками

О. Гаран

Як ви думаєте, чому в поданій поезії немає розділових знаків?

ЯК ЦЕ БУЛО

УКРАЇНСЬКА МОВА І САНСКРИТ

Існує гіпотеза, що родоначальником усіх європейських мов є давньоіндійська мова санскрит. Деякі вчені вважають, що саме від санскриту походить і українська мова. Гак, наша мова має спільні слова з давньоіндійською, бо одна і друга входили в одну зпільноіндоєвропейську мову. Це підтверджують словники, у яких зіставляються слова зередньоукраїнської мови і санскриту.

Українська мова

Санскрит

Українська мова

Санскрит

багато

багута

жінка

джані

будити

буд

кара

кара

видіти

видіта

кіл

кіл

грива

грива

кут

кута

дерево

дараво

мара

мара

див

див

мати

матар

ЦІКАВО ЗНАТИ

Наша пунктуація як система розділових знаків в основних своїх виявах склалася до XVIII століття. У давньоруських пам’ятках розділові знаки (а їх було мало: крапка, три крапки, розміщені у вигляді трикутника; чотири крапки, розміщені у вигляді ромба) смислової функції не мали, а ставилися відповідно до потреби того, хто писав, з метою «відпочити».

Розвиток пунктуації пов’язують із виникненням книгодрукування, і «винайшли» її працівники друкарні. У їхнє завдання входило подавати друкований текст так, щоб читач легко сприймав прочитане. Тому друкований текст треба було членувати на окремі частини. Виникнувши з практичної потреби, пунктуація стала розвиватися, удосконалюватися, брати на себе роль виразника точнішого і глибшого вираження змісту написаного.

Сучасна пунктуація ґрунтується на трьох принципах - граматичному, смисловому, інтонаційному.

КУЛЬТУРА МОВЛЕННЯ

ОКРЕМІ ВАРІАНТИ СЛОВОСПОЛУЧЕНЬ

опанувати (що?) знання

оволодіти (чим?) знаннями

дорікати (кому?) товаришеві

дякувати (кому?) сестрі

сповнений (чого?) поваги,

завзяття властивий (кому?)

дітям характерний (для кого?) для дітей

вибачати (кому?) мені

збиткуватися (над ким?) над однолітком

глузувати (з кого?) з підлітка

пропустити (з якої причини?)

через хворобу

йти (по що?) по ягоди

АНТИСУРЖИК

У ШКОЛІ

ПРАВИЛЬНО

НЕПРАВИЛЬНО

черговий у їдальні

дежурний у столовій

колишні випускники

бувші випускники

змусив вивчити

заставив вивчити

трапляються помилки

зустрічаються помилки

правильна відповідь

вірна відповідь

довів теорему

доказав теорему

написав два рядки

написав дві стрічки

не заважай писати

не мішай писати

перегорніть сторінку

переверніть сторінку

розгорніть зошит

розкрийте зошит

навчальний корпус

учбовий корпус

У МАГАЗИНІ

ПРАВИЛЬНО

НЕПРАВИЛЬНО

магазин відчинено

магазин відкрито

переоблік

переучот

купівля-продаж

купля-продажа

зачиняйте двері

закривайте двері

великий виторг

велика виручка

найдешевший товар

самий дешевий товар

приватний магазин

часний магазин

пляшка води

бутилка води

полуничне варення

клубнічне варення

купіть сорочку

купіть рубашку

загорніть у папір

загорніть у бумагу

меблевий магазин

мебельний магазин

взуттєвий магазин

обувний магазин

ОКРЕМІ ВАРІАНТИ СЛОВОСПОЛУЧЕНЬ

відповідальність - підвищувати

діяльність - провадити

достовірність - встановлювати

збитки - завдавати

знання - набувати

квартплата - вносити

обсяг - збільшувати

освіта - здобувати

основи - закладати

пільги - поширювати

план - складати

платіж - здійснювати

політика - формувати, реалізувати

посада - скасувати, ліквідувати

послуги - надавати

потреба - задовольняти

присяга - складати

пропозиції - вносити

спори - розв’язувати

тариф - підвищувати

територія - упорядковувати

функції - виконувати

чинність - набирати

шкода - заподіяти

ГРАМАТИЧНІ СИНОНІМИ

ЩО РАНІШЕ, ТО ЛІПШЕ

Нерідко з граматичних синонімів вибирають один засіб і забувають інший. Така доля спіткала складний сполучник що… то в значенні відповідності. Замість нього частіше вживають сполучник чим… тим. Це вислови на зразок Чим більше слухаєш, тим більше хочеться чути (М. Коцюбинський). Сполучник що… то нічим не гірший за сполучник чим… тим, а навіть кращий. Наприклад: Що багатша думка, то багатша мова (М. Рильський); Що вище підіймалися, то видніше ставало навкруги (О. Гончар) (І. Вихованець).

ПОНАД СТО

Українська мова має для вираження перевищення кількості кого-, чого-небудь сполуки з прийменником понад. їх широко використовують письменники, журналісти, науковці. Наприклад: Понад годину лунали постріли (3. Тулуб); Понад місяць минуло (О. Довженко). Отже, уживаймо глибше вкорінену в ґрунт нашої мови сполуку понад сто осіб, а не більше ста осіб (І. Вихованець).

РОЗРІЗНЯЙМО

БУДЬ ЛАСКА, ВМИКАЙТЕ

Численні мовці, озброївшись суржиковою манерою висловлювання, кричать: «Включіть телевізор!!!» Українська мова має для цього випадку гарне слово вмикати (умикати, ввімкнути, увімкнути), яке позначає з’єднання з джерелом енергії й уведення в дію різних пристроїв. Наприклад: Ганна вмикає радіо. Юрій увімкнув світло.

Щиросердно прохаємо: не включайте телевізор та інші пристрої, а тільки вмикайте їх (І. Вихованець).


Personalised Essay Writing Service for You

Відвідайте наш новий сайт - Матеріали для Нової української школи - планування, розробки уроків, дидактичні та методичні матеріали, підручники та зошити